Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risiko & konsekvensforståelse. CAKE nr 15 Risk and consequence understanding. FASIT/ CORRECT ANSWERS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risiko & konsekvensforståelse. CAKE nr 15 Risk and consequence understanding. FASIT/ CORRECT ANSWERS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risiko & konsekvensforståelse. CAKE nr 15 Risk and consequence understanding. FASIT/ CORRECT ANSWERS

2 Stasjon 1; Sykefravær er en faktor som kan påvirke sikkerheten på en rig. Hva er det høyeste månedlige sykefraværet registrert på en MDN rig i 2009? A) 8,4%B) 11,6% C) 15,4% D) 19,8% Sick leave can impact the safety onboard an offshore drilling rig. What is the highest monthly sick leave recorded in MDN 2009; A) 8,4%B) 11,6% C) 15,4% D) 19,8%

3 Stasjon 2; Maersk XX har i shakeren en målt støyverdi på 96db. Maersks interne grenseverdi er 60db og myndighetenes krav er 70db. Hva må mannskapet på riggen gjøre; A) Det skal innføres tiltak på dette om 2mnd og det er øremerket penger i budsjettet til dette. Det trenger derfor ikke gjøres noe før nye målinger er tatt etter utbedringene. B) Dette må registreres og riggen må søke om internt avvik frem til støyen er akseptabel. C) Riggen må søke om eksternt avvik (myndighets avvik) med en vedlagt plan over hvilke tiltak som har blitt innført og tiltak som skal innføres. Maersk XX has a registered noise in the shale shaker of 96db. Maersks internal limit is 60db and the Norwegian authority has a limit of 70db. What must the crew on the rig do; A) The rig has planned to implement measures to lower the noise in 2 months and funds are dedicated to this in the budget. Therefore there is no need to implement anything else until measurements are taken after the modifications. B) This must be registered and the rig must apply for an internal deviation until the noise is at acceptable levels. C) The rig needs to apply for an external deviations (authorities) with an enclosed plan over what has been done and what will be done to achieve an acceptable level of noise.

4 Stasjon 3; Dersom John Doe mister en bit stål på 4kg fra derricken på Innovator 53 meter ned på flooren, hva blir anslagsenergien i Joule? A) ca 26J B) ca 197J C) ca 953J D) ca 2079J If John Doe drops a piece of steel weighing about 4kg from the derrick on Innovator to the floor 53 metres below, what is the energy on impact? A) ca 26J B) ca 197J C) ca 953J D) ca 2079J Clue; a bullet used for hunting raindeer and moose has approx 2800J at impact, and a cellphone dropped to the floor from your hand has got about 1,5J at impact. Clue; a bullet used for hunting raindeer and moose has approx 2800J at impact, and a cellphone dropped to the floor from your hand has got about 1,5J at impact.

5 Stasjon 4; Hvilke av følgende utsagn er korrekte; A) Tenntemperatur er det punktet hvor et stoff selvantenner. B) Tenntemperaturen til Diesel er ca 225 Celsius. C) Flammepunkt er den temperaturen som skal til for at et stoff danner gasser/damp som kan antennes med for eksempel en fyrstikk. D) Flammepunktet til bensin er ca -40 Celsius. Which of the following statements are true; A) Kindling point is the temperature where a substance “self ignite” B) The kindling point of Diesel is approx 225 Celsius. C) The flash point is the temperature needed for a substance to form a gas that is ignitable. D) The flash point of gasoline is approx -40 Celsius

6 Stasjon 5; Finn 2 eksempler på korrekt sikring for å forhindre ”dropped object”. Noter og forklar funksjonen til hele laget. Find 2 examples of correct use of securing of objects to prevent “dropped objects” Take notes and explain the function to the whole team. Fortell hva dere fant. Fant dere noen som IKKE var sikret? What did you find? Did you find any not secured?

7 Stasjon 6; Drillfloor Hvor aktiveres deluge systemet? From where is the deluge system activated? OIM forklarer. OIM will explain.

8 Stasjon 7; Hvor er utstyret for å bekjempe spills/utslipp plassert? Where is the equipment for fighting/containing spills placed? OIM/Barge eng forklarer. OIM/Barge eng will explain.

9 Stasjon 8; Shaker Hvor er verneutstyr til bruk inne på shakeren plassert? Hvilket ”spesial verneutstyr” brukes og hvorfor? Maske. Under boring med oljebasert mud dannes det oljetåke og oljedamp på shakeren. Disse kan potensielt være kreftfremkallende. Where is the PPE to be used when inside the shaker situated? What “special protective equipment” is used in the shaker and why? Mask. When drilling with oil based mud there will be oil fumes/mist in the shaker room. These can potentially cause cancer.

10 Stasjon 9; Utenfor maskinrommet Hvilke alarmer (audio/visuelle) finnes i maskinrommet og hva betyr disse? What alarms (audio/visual) are there in the engine room and what do they mean? OIM forklarer. OIM will explain.

11 Stasjon 10; Kjemikalier Hvilke av følgende kjemikalier finnes på riggen; A) Nafta B) Epoxy C) Isocyanat Which of the following chemicals do we have on the rig; A) Nafta B) Epoxy C) Isocyanat


Laste ned ppt "Risiko & konsekvensforståelse. CAKE nr 15 Risk and consequence understanding. FASIT/ CORRECT ANSWERS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google