Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS)
Presentasjon av idéfasen juni-oktober 2013

2 Agenda Utviklingsplanens konklusjoner Hva skjer i idéfasen?
Videre prosess

3 Fasene i sykehusplanleggingen
Utviklingsplan Idefase Konseptfase Forprosjektfase Bygge- fase Byggestart 2016 Åpning 2020 2015 2014 2013 2012

4 Mål for idéfasen: Avklare hvilke alternative løsninger som er ”liv laga”.
”Liv laga” innebærer at løsningen er: relevant (oppfyller foretakets overordnede mål) gjennomførbar (kan gjennomføres innenfor foretakets finansielle handlingsrom) levedyktig (helseforetakets økonomiske bæreevne kan opprettholdes gjennom prosjektets levetid)

5 Utviklingsplanens konklusjoner

6 Utviklingsplanens konklusjoner - somatikk
Drammen og Kongsberg slås sammen til nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Bærum og Ringerike sykehus opprettholdes 0-alternativet er med videre

7 Utviklingsplanens konklusjoner - psykiatri
Samlokalisering av all sykehuspsykiatri i nytt Vestre Viken sykehus B. Deler av sykehuspsykiatrien videreføres på Blakstad eller Bærum sykehus

8 Hva skjer i idéfasen?

9 Mandat for idéfasen av 19. juni 2013
Gjennomføres i henhold til veilederen for ”Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter” Følgende alternativer skal utredes: Sammenslåing av Drammen og Kongsberg sykehus med samlokalisering av all sykehuspsykiatri. Sammenslåing av Drammen og Kongsberg sykehus med samlokalisering av sykehuspsykiatrien, men med deler av sykehuspsykiatrien lagt til Blakstad eller Bærum sykehus. Null-alternativet som skal vise konsekvensene av å opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten uten å bygge nytt.

10 Mandat for idéfasen, forts.
Utrede etterbruk av Kongsberg sykehus. Utrede samhandlingsreformens betydning for behandlingskapasitet og organisering av helsetjenestene i Vestre Viken og i kommunene. Utrede endret egendekning i Vestre Viken fra 80 % til 75 %, herunder bruk av Martina Hansens hospital i et langtidsperspektiv.

11 Mandat for idéfasen, forts.
Utrede økt effektivisering utover de 5 % som er lagt inn i utviklingsplanen, for eksempel ved å utvide åpningstidene. Utrede lokaliseringsforslag iht. gitte kriterier og føringer. Utrede Vestre Vikens økonomiske bæreevne og påse at investeringstiltak gjennomføres innenfor økonomisk handlingsrom i Vestre Viken og Helse Sør-Øst.

12 Aktiviteter i idéfasen
Dimensjonering Struktur på psykiatrien Lokalisering av NVVS Etterbruk av Kongsberg sykehus Presisering av 0-alternativet

13 Dimensjonering - Hva skal bygges, hvor mye og til hvilken pris?

14 Struktur psykiatri All sykehuspsykiatri til det nye sykehuset eller videreføre deler på Blakstad eller Bærum sykehus? Samlet plan for utbygging av DPS -

15 Lokalisering av nytt NVVS
”I aksen mellom de to byene Drammen og Kongsberg”

16 Tomteforslag - Øvre Eiker kommune
Prestaker / Hokksund sentrum Torespæren Ytong Løken

17 Tomteforslag – Nedre Eiker kommune
Ytterkollen Mile

18 Tomteforslag - Drammen kommune
Almedalssletta Brakerøya Dagens sykehusområde Skoger – Østbygda Stormoen Sundland Travbanen

19 Etterbruk av Kongsberg sykehus
- Flere alternativer utredes

20 Etterbruk Kongsberg - alternativer
I store trekk beholde dagens dagbehandling og polikliniske aktivitet. Kongsberg Distriktsmedisinske senter, etter modell av Hallingdal sjukestugu. Som alt. 1 og 2 med tillegg av to dagkirurgiske operasjonsstuer for planlagt ortopedi. Beholde bildediagnostikk, laboratorium, blodtapping og dialyse. Flytting av all somatisk aktivitet til nytt Vestre Viken sykehus. Kombinert modell.

21 Presisering av null-alternativet
- Hva er den aktuelle løsningen hvis nytt sykehus ikke bygges?

22 Videre prosess

23 Hva skjer når? Styrebehandling for mandat idéfase Helse Sør-Øst september Idéfasearbeidet avsluttes i oktober 2013 Styremøte i Vestre Viken ; offentliggjøring av idéfaserapport Styrebehandling i Vestre Viken november 2013 Høringsprosess i kommunene Styrebehandling i Vestre Viken februar 2014 og etterfølgende behandling i Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet

24 Informasjon og organisering
Prosjektorganisasjon for idéfasen: Styringsgruppe: brukere, ansatte, vernetjenesten, tillitsvalgte, ledelsen i Vestre Viken, kommunene, Helse Sør-Øst Prosjektansvarlig: viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll Prosjektleder: spesialrådgiver Frode Instanes Informasjon:

25 Tillegg - fakta

26 Vestre Viken – ett av 7 sykehus- områder i Helse Sør-Øst Helseforetak:
Ole Jonny! Oppdateres med riktig kart for VVs opptaksområde – jevnaker, sande, svelvik, asker og Bærum!

27

28 Om helseforetaket Etablert 1. juli 2009
Sykehus- og spesialist- helsetjenester til mennesker i 26 kommuner i 4 fylker 8 klinikker 9 400 ansatte 7,3 mrd. kr til drift i 2013, og 231 mill. kr til årlige investeringer 26 kommuner, innbyggere ansatte, årsverk, Nær 7 milliarder kr drift og investeringer Fire somatiske sykehus: Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike Sykehusavdelinger innen psykisk helse på Blakstad i Asker og i Lier Distriktspsykiatriske sentre i Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike (mange mindre enheter) Hallingdal sjukestugu Et viktig forslag er tyngdepunktforskyvning mellom DPSene og områdepsykiatrien – og til fordel for DPSenes akuttberedskap og samlokalisering med somatiske sykehusene. Innen mange fagområder er det nasjonale volumkrav. Dette er et resultat av faglig spesialisering. Selv med 500 000 innbyggere, vil mange oppgaver legges ett sted. Det er det vi nå omtaler som områdefunksjoner. Disse fordeles mellom Drammen og Bærum, med hovedvekt på Drammen. Stolthet og eierskap til lokale sykehus er positivt, men i ett fellesskap. Stedlig ledere, men i en ledergruppe for Vestre Viken med ett styre.

29 Somatisk aktivitet 2012

30 Kriterier for valg av sykehustomt
Bør være 250 mål for å sikre utviklingsmuligheter Kommunikasjon vei (E18/134), jernbane m.m. Reiseavstander pasienter, pårørende og ansatte Topografi og egnethet; flat tomt, ikke lang og smal Helikopterlanding, unngå støyplager, inn/utflyvning Reguleringsmessige forhold Arkeologiske forhold/fredede bygninger Miljø Strøm, vann, avløp for å begrense investeringene


Laste ned ppt "Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google