Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Presentasjon av idéfasen juni-oktober 2013 Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Presentasjon av idéfasen juni-oktober 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Presentasjon av idéfasen juni-oktober 2013 Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Presentasjon av idéfasen juni-oktober 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Presentasjon av idéfasen juni-oktober 2013 Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Presentasjon av idéfasen juni-oktober 2013

2 Agenda 1.Utviklingsplanens konklusjoner 2.Hva skjer i idéfasen? 3.Videre prosess 1.Utviklingsplanens konklusjoner 2.Hva skjer i idéfasen? 3.Videre prosess

3 Fasene i sykehusplanleggingen UtviklingsplanIdefaseKonseptfaseForprosjektfaseBygge- fase 2012 2013 2014 2015 Byggestart 2016 Åpning 2020

4 Mål for idéfasen: Avklare hvilke alternative løsninger som er ”liv laga”. ”Liv laga” innebærer at løsningen er: relevant (oppfyller foretakets overordnede mål) gjennomførbar (kan gjennomføres innenfor foretakets finansielle handlingsrom) levedyktig (helseforetakets økonomiske bæreevne kan opprettholdes gjennom prosjektets levetid)

5 Utviklingsplanens konklusjoner

6 Utviklingsplanens konklusjoner - somatikk Drammen og Kongsberg slås sammen til nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Bærum og Ringerike sykehus opprettholdes 0-alternativet er med videre

7 Utviklingsplanens konklusjoner - psykiatri A.Samlokalisering av all sykehuspsykiatri i nytt Vestre Viken sykehus B. Deler av sykehuspsykiatrien videreføres på Blakstad eller Bærum sykehus

8 Hva skjer i idéfasen?

9 Mandat for idéfasen av 19. juni 2013 Gjennomføres i henhold til veilederen for ”Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter” Følgende alternativer skal utredes: 1.Sammenslåing av Drammen og Kongsberg sykehus med samlokalisering av all sykehuspsykiatri. 2.Sammenslåing av Drammen og Kongsberg sykehus med samlokalisering av sykehuspsykiatrien, men med deler av sykehuspsykiatrien lagt til Blakstad eller Bærum sykehus. 3.Null-alternativet som skal vise konsekvensene av å opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten uten å bygge nytt.

10 Mandat for idéfasen, forts. Utrede etterbruk av Kongsberg sykehus. Utrede samhandlingsreformens betydning for behandlingskapasitet og organisering av helsetjenestene i Vestre Viken og i kommunene. Utrede endret egendekning i Vestre Viken fra 80 % til 75 %, herunder bruk av Martina Hansens hospital i et langtidsperspektiv.

11 Mandat for idéfasen, forts. Utrede økt effektivisering utover de 5 % som er lagt inn i utviklingsplanen, for eksempel ved å utvide åpningstidene. Utrede lokaliseringsforslag iht. gitte kriterier og føringer. Utrede Vestre Vikens økonomiske bæreevne og påse at investeringstiltak gjennomføres innenfor økonomisk handlingsrom i Vestre Viken og Helse Sør-Øst.

12 Aktiviteter i idéfasen Dimensjonering Struktur på psykiatrien Lokalisering av NVVS Etterbruk av Kongsberg sykehus Presisering av 0-alternativet

13 Dimensjonering - Hva skal bygges, hvor mye og til hvilken pris? Dimensjonering - Hva skal bygges, hvor mye og til hvilken pris?

14 Struktur psykiatri All sykehuspsykiatri til det nye sykehuset eller videreføre deler på Blakstad eller Bærum sykehus? Samlet plan for utbygging av DPS - Struktur psykiatri All sykehuspsykiatri til det nye sykehuset eller videreføre deler på Blakstad eller Bærum sykehus? Samlet plan for utbygging av DPS -

15 Lokalisering av nytt NVVS ”I aksen mellom de to byene Drammen og Kongsberg” Lokalisering av nytt NVVS ”I aksen mellom de to byene Drammen og Kongsberg”

16 Tomteforslag - Øvre Eiker kommune 1.Prestaker / Hokksund sentrum 2.Torespæren 3.Ytong 4.Løken

17 Tomteforslag – Nedre Eiker kommune 1.Ytterkollen 2.Mile

18 Tomteforslag - Drammen kommune 1.Almedalssletta 2.Brakerøya 3.Dagens sykehusområde 4.Skoger – Østbygda 5.Stormoen 6.Sundland 7.Travbanen

19 Etterbruk av Kongsberg sykehus - Flere alternativer utredes Etterbruk av Kongsberg sykehus - Flere alternativer utredes

20 Etterbruk Kongsberg - alternativer 1.I store trekk beholde dagens dagbehandling og polikliniske aktivitet. 2.Kongsberg Distriktsmedisinske senter, etter modell av Hallingdal sjukestugu. 3.Som alt. 1 og 2 med tillegg av to dagkirurgiske operasjonsstuer for planlagt ortopedi. 4.Beholde bildediagnostikk, laboratorium, blodtapping og dialyse. 5.Flytting av all somatisk aktivitet til nytt Vestre Viken sykehus. 6.Kombinert modell.

21 Presisering av null-alternativet - Hva er den aktuelle løsningen hvis nytt sykehus ikke bygges? Presisering av null-alternativet - Hva er den aktuelle løsningen hvis nytt sykehus ikke bygges?

22 Videre prosess

23 Hva skjer når? Styrebehandling for mandat idéfase Helse Sør-Øst 11.-12. september Idéfasearbeidet avsluttes i oktober 2013 Styremøte i Vestre Viken 28.10.13; offentliggjøring av idéfaserapport Styrebehandling i Vestre Viken november 2013 Høringsprosess i kommunene Styrebehandling i Vestre Viken februar 2014 og etterfølgende behandling i Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet

24 Informasjon og organisering Prosjektorganisasjon for idéfasen: – Styringsgruppe: brukere, ansatte, vernetjenesten, tillitsvalgte, ledelsen i Vestre Viken, kommunene, Helse Sør-Øst – Prosjektansvarlig: viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll – Prosjektleder: spesialrådgiver Frode Instanes Informasjon: – www.vestreviken.no www.vestreviken.no

25 Tillegg - fakta

26 Vestre Viken – ett av 7 sykehus- områder i Helse Sør-Øst Helseforetak: 26

27

28 Om helseforetaket Etablert 1. juli 2009 Sykehus- og spesialist- helsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner i 4 fylker 8 klinikker 9 400 ansatte 7,3 mrd. kr til drift i 2013, og 231 mill. kr til årlige investeringer 28

29 Somatisk aktivitet 2012

30 Kriterier for valg av sykehustomt Bør være 250 mål for å sikre utviklingsmuligheter Kommunikasjon vei (E18/134), jernbane m.m. Reiseavstander pasienter, pårørende og ansatte Topografi og egnethet; flat tomt, ikke lang og smal Helikopterlanding, unngå støyplager, inn/utflyvning Reguleringsmessige forhold Arkeologiske forhold/fredede bygninger Miljø Strøm, vann, avløp for å begrense investeringene


Laste ned ppt "Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Presentasjon av idéfasen juni-oktober 2013 Nytt Vestre Viken-sykehus (NVVS) Presentasjon av idéfasen juni-oktober 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google