Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Innledning UPN S AMU fattet 16.12.08 et rådgivende vedtak om at UPN S AMU ikke kunne stille seg bak bedriftens forslag til ny organisasjon og dimensjonering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Innledning UPN S AMU fattet 16.12.08 et rådgivende vedtak om at UPN S AMU ikke kunne stille seg bak bedriftens forslag til ny organisasjon og dimensjonering."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Innledning UPN S AMU fattet 16.12.08 et rådgivende vedtak om at UPN S AMU ikke kunne stille seg bak bedriftens forslag til ny organisasjon og dimensjonering. UPN Ledelse brukte styringsretten og traff sin beslutning 19.12.09 om ny organisasjon og dimensjonering for UPN. Konsernledelsen vedtok ny modell og dimensjonering 22.12.09. 22.12.09 sendte Ledelsen i UPN et dokument til Ptil med det de mente var en representativt beskrivelse av behandling i lokale AMU Vi som arbeidstakerrepresentanter mener at dette dokumentet ikke gir det riktige totalbilde av den lokale prosessen, og ønsker av den grunn å gi vår versjon slik at bilde blir balansert og basert på fakta. Vi vil videre presisere at vi som arbeidstakerrepresentanter og ansatte i StatoilHydro er lojale til beslutninger, men vi ønsker at Ptil skal gjøre sine vurderinger på bakgrunn av et balansert bilde av fakta Ingeniørressursene som tidligere inngikk direkte og indirekte i D&V på plattformene er ikke talt med i totaltallet for dagens tilgjengelige ressurser på den enkelte enhet. Dette kamuflerer de reelle kapasitetskuttene som slår hardt ut på de største installasjonene med ingeniører i faste posisjoner. Generelt kuttes 60 % faste ingeniørposisjoner, lokalt blir tallene verre der ingeniørene er en del av den daglige driften. –Eksempel GFA: 16 fagingeniører reduseres til 3 i ny modell. 80% kutt. Samtidig er ledelse- og fagarbeiderkapasitet redusert. Denne ingeniørkapasiteten utgjør en vesentlig del av verdiskapning og den daglige sikkerhetsbarrieren på GFA. Lokalt omforent forslag om økt bemanning innen SAS/Tele for å møte rød risiko for storulykke er ikke tatt hensyn til ved beslutning, men er skjøvet over til implementeringsfasen.

2 2 Utdrag fra bedriftens saksunderlag for behandling i UPN SU/AMU 16.12.08 Det er ledelsens vurdering at risikoanalysene ikke har påvist forhold ved ny bemanningsmodell som enkeltvis eller samlet forventes å bidra til et signifikant høyere risikonivå etter implementering. Med bakgrunn i den lokale behandlingen er det ledelsens vurdering at kommentarene fra lokale AMU/BU ikke gir grunnlag for justering av dimensjonering eller modell utover de justeringer som ble gjort etter kvalitetssikring i de enkelte enheter. Imidlertid kom det flere gode innspill til forhold som må følges opp og finne sin løsning som del av implementeringsarbeidet. ”Vi stiller oss undrende til at det ikke var mulig å komme med kompenserende tiltak som påvirket dimensjonering og modell, da disse forholdene var hovedelementene i endringen”

3 3 Endring ved ny dimensjonering for produksjon, mekanisk, automasjon og logistikk, samt oversikt over vedtak og kommentarer

4 4 Oppsummering av bemanningsendring, lokal behandling og sentral beslutning. Ca. 50% av bemanningen tilhører de AMU ene som fattet vedtak eller forsøkte å fatte vedtak vedrørende fare for liv og helse (til sammen 9 plattformer) De aller fleste plattformene mener at den nye modellen medfører nedbygging/flytting av kompetanse med fare for reduksjon i sikkerhetsnivået og redusert regularitet Foreslåtte tiltak i lokale risikovurderingsgrupper for å redusere identifiserte storulykke risikoer ble ikke tatt til følge ved behandling/beslutning av ny organisasjonsmodell og dimensjonering. Gjelder forslag både fra arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden Det er i alt for liten grad lagt vekt på det totale risikobilde som er sammenhengen mellom alle identifiserte risikoene. En storulykke oppstår i de aller fleste tilfeller som et resultat av flere sammenfallende forhold. Risikovurdering av arbeidsmiljøet er i svært liten grad vurdert, og er etter vår mening en vesentlig faktor i det totale risikobilde

5 5 Utdrag av Driftsstøtte (Flerfeltsoperajoner – FFO mm) sin behandling i BU Referatene fra begge BU-behandlingene som må sees i en sammenheng. Klipp fra BU-behandlingen desember 2008: ”Der enheter legger opp til at ingeniører i FFO skal dekke flere plattformer vil disse ingeniørene bli utsatt for mer shutling. Dette vil medføre en betydelig risikoeksponering ift. storulykkepotensial for den enkelte. Dette ble påpekt av DNV i arbeidsgruppen, men fremkommer ikke i risikomatrisen. Det er imidlertid synliggjort som en arbeidsmiljøbelastning.” ”Et bærekraftig FFO er avhengig av 3 suksessfaktorer: Korrekt faktabasert dimensjonering i standardisert driftsmodell som tar hensyn til: –Behov for faste posisjoner på installasjonen (ut fra kritikalitet og oppgavevolum) –Behov for ressurser i tillegg med spesifikk anleggskompetanse for å kunne gjennomføre langsom rotasjon land/hav og supporte ved behov. Jfr. FA-stillingen med langsom rotasjon installasjon/OPS(land) –Behov for aktivitetsstyrt bemanning med anleggsspesifikk og prosesspesifikk kompetanse pga større modifikasjoner/prosjekter Korrekt og omforent beskrivelse av hvordan FFO skal fungere, etablere arbeidsprosesser, samt klare ”leieavtaler” mellom enhetene og FFO som sikrer enhetenes forutsigbarhet mht. tilgang på ingeniørressurser med anleggsspesifikk kompetanse. En ledelse med høy etisk og faglig integritet og god forståelse for hvordan både fagkompetansen, anleggskompetansen og prosesskompetanse skal sikres og videreutvikles. Hvis ikke disse forutsetningene kommer på plass kan FFO utgjøre en økt risiko for storulykke istedenfor en forbedring.”

6 6 Utdrag av Bergen AMU (Flerfeltsoperasjoner – FFO mm) sin behandling. Vedtaksinnstilling 1 til 4 fra Bergen AMU 23.10.08 mot modell & dimensjonering videreføres fra fagforeningenes side 08.12.08. 1. 2. 3. 5. 4.

7 7 Utdrag av Oseberg Feltsenter sin behandling i AMU 12.12.08

8 8 Utdrag av Oseberg Feltsenter sin behandling i BU 12.12.08

9 9 Utdrag av GF sin behandling i BU 08.12.08

10 10 Utdrag av GF sin behandling i AMU 08.12.08

11 11 Utdrag av SF sin behandling i AMU 08.12.08

12 12 Utdrag av Snorre sin behandling i AMU 04.12.08

13 13 Utdrag av Sleipner sine behandling i AMU 22.10.08

14 14 Utdrag av Sleipner sine behandling i AMU 08.12.08

15 15 Utdrag av HVF sin behandling i AMU 08.12.08

16 16 Utdrag av Åsgard B sin behandling i AMU 04.12.08

17 17 Utdrag av Kristin sin behandling i BU/AMU 04.12.08

18 18 Utdrag av Norne sin behandling i AMU 08.12.08

19 19 Forslag til vedtak i Heidrun AMU 08.12.08 Følgende forslag til vedtak ble fremmet av arbeidstakerne i Heidrun, men ble nedstemt av arbeidsgiverrepresentantene ved hjelp av dobbelstemme:

20 20 Konklusjon fra arbeidstakerrepresentantene i Heidrun etter risikovurderingen 1 av 2

21 21 Konklusjon fra arbeidstakerrepresentantene i Heidrun etter risikovurderingen 2 av 2

22 22 Utdrag av Visund sin behandling i AMU/BU 05.12.08


Laste ned ppt "1 Innledning UPN S AMU fattet 16.12.08 et rådgivende vedtak om at UPN S AMU ikke kunne stille seg bak bedriftens forslag til ny organisasjon og dimensjonering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google