Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjåføren – før og under uhell Erik Bleken, DSB

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjåføren – før og under uhell Erik Bleken, DSB"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjåføren – før og under uhell Erik Bleken, DSB
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

2 Kapittel 1.3 Opplæring av personale som er involvert i transport av farlig gods
Sikkerhetsopplæring Personell skal være opplært om risikoen og farene knyttet til farlig gods i forhold til hvor stor risiko det er for at uhell med farlig gods skal gi skade eller at noen utsettes for fare. Opplæringen skal ta sikte på å gjøre personell kjent med hva som er sikker håndtering og hva som skal gjøres i en nødssituasjon Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

3 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

4 Kapittel 1.4 Aktørenes plikter
… aktørene straks varsle redningstjenesten ”Landtransportforskriften” § 6: Sjåfør skal umiddelbart skal sørge for å varsle brannvesenet – tlf.nr 110 Transportør I forhold til 1.4.1, skal transportøren spesielt, når det er relevant, vite: a) er godset tillatt å transportere i henhold til ADR/RID? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

5 Kapittel 1.4 Aktørenes plikter (forts.)
Transportør (forts.) b) er all nødvendig papirdokumentasjon med i transportenheten (evt. EDB/EDI)? c) er kjøretøyer/vogner og last i orden – er alt foreskrevet utstyr med? f) forvisse seg om at kjøretøyer/vogner er forsynt med faresedler og merking slik det er foreskrevet; Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

6 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

7 Kapittel 5.2 og 5.3 Merking og faresedler
All merking a) skal være lett synlig og lesbar (!!) Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

8 Kapittel 5.4 Dokumentasjon
Farlig gods dokument og opplysninger i den forbindelse ” UN 1722 ALLYLKLORFORMIAT 6.1 (3+8 ), I, (C/D)” eller UN 1873 PERKLORSYRE, 5.1 (8), PG I, (B/E)” Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

9 Kapittel 5.4 Dokumentasjon (forts.)
Skriftlige instruksjoner I førerhytten – lett tilgjengelige Sjåføren skal ha fått opplæring om bruk av de skriftlige instruksjonene. Før transport skal sjåfør: Gjøre seg kjent med det farlige godset som er lastet Gjennomgå instruksjonene mhp opptreden ved uhell og nødssituasjoner Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

10 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

11 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

12 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

13 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

14 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

15 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

16 Kapittel 8. 1 Alminnelige bestem
Kapittel 8.1 Alminnelige bestem. om transport enheter og medfølgende utstyr Dokumenter som skal følge med transportenheten Faresedler og merking av transportenheten 8.1.4 Brannslukkingsmateriell 8.1.5 Øvrig utstyr (se siste siden i de skriftlige instruksjonene, korrigert versjon på dsb.no ) Beskytte seg selv Begrense uhellet Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

17 Kapittel 8.2.2 Føreropplæring – ADR-kompetansebevis
Grunnleggende opplæring omfatter bl.a.: De viktigste farene Forebyggende tiltak Opptreden i tilfelle ulykke (førstehjelp, trafikksikkerhet, bruk av verneutstyr, skriftlige instruksjoner) Merking – faresedler – oransje skilt Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

18 Kapittel 8.3 Forskjellige bestemmelser som kjøre- tøymannskapene må holde seg til
8.3.1 – Forbud mot passasjerer Skal kunne bruke brannslukkingsmateriellet 8.3.3 – Ikke åpne kolli som inneholder farlig gods Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

19 DET UMULIGE SKJER – UHELL!!
DE SKRIFTLIGE INSTRUKSJONENE – EN DEL PUNKTER: Sett på bremser – stopp motoren - unngå tennkilder, røyking Varsle brannvesenet – 110 Ha transportdokumentene tilgjengelig for utrykningspersonell IKKE slukk brann i lasterommet Evt. forhindre lekkasjer til vann, avløp etc Gå VEKK fra ulykkessted – følg råd fra redningstjenesten Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

20 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

21 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

22 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

23 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

24 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

25 KJEMIKALIEULYKKER Trippelvarsling 110 112 113

26 Brannvesenet ”primæretat” i farlig gods- beredskapen.
På landsbasis er denne beredskapen organisert i IUA’er IUA = ? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

27 Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning Hvor info. : www
Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning Hvor info?:

28

29 Hva kan skje? Eksplosjon Forgiftning Brann Etsing Radioaktiv stråling

30 Klasser FAREKLASSE 1: Eksplosive stoffer og gjenstander
FAREKLASSE 2: Gasser FAREKLASSE 3: Brannfarlige væsker FAREKLASSE 4.1: Brannfarlige faste stoffer FAREKLASSE 4.2: Selvantennende stoffer FAREKLASSE 4.3: Stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann

31 Klasser FAREKLASSE 5.1: Oksiderende stoffer
FAREKLASSE 5.2: Organiske peroksider FAREKLASSE 6.1: Giftige stoffer FAREKLASSE 6.2: Infeksjonsfremmende stoffer FAREKLASSE 7: Radioaktivt materiale FAREKLASSE 8: Etsende stoffer FAREKLASSE 9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

32 Umiddelbare beslutninger
Verneutstyr Kjøreveg Identifisering av kjemikalie Basepunkt Ressursbehov Informasjon / varsling

33 Handlingsmønster ved farlig gods-uhell
1. Under fremkjøring Identifisere det farlige godset Riktig kjørevei Første rekognosering Samleplass/Brytpunkt Situasjonsrapport Eksperthjelp

34 Handlingsmønster ved farlig gods-uhell
2. Ved fremkomst Oppstilling av kjøretøy Avsperring Orientering på skadested Identifisere det farlige godset Bedømme risiki (kritiske faktorer) Valg av verneutstyr/bekledning Faresone, basepunkt Prioritering av skadde Livredning, evt. sanering av skadde Videre avsperring, organisere skadestedet Beslutning Ordre og informasjon

35 Planlegge førsteinnsats
Primære mål: Livreddende innsats Redusere skadeutslipp Sanering

36 Skadested AVSPERRING AV OMRÅDE: RISIKO - AVSTANDER: Indre avsperring
Ytre avsperring RISIKO - AVSTANDER: Type kjemikalie Mengde Ute/inne – Vindretn. / styrke

37 FARESONE Ved vindstyrker under 2 m/s er vindretningen ustabil
og kan skifte; faresonen blir da sirkulær. Ved vindstyrker over 2 m/s er vindretningen mer stabil, og gasser kan spres i vifteform med vinden, og vifta er ”slått ut til 60° vinkel”.

38 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

39 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

40

41 Hva møter vi av problemer på skadestedet?
Dårlig merking av kjøretøyer Feil merking av kjøretøyer Forskjellig kompetanse hos sjåføren Bytte av sjåfør underveis Hvor er det farlige godset plassert ? Flere sjåfører som deler på kjøringen Utenlandske transportører Språkvansker


Laste ned ppt "Sjåføren – før og under uhell Erik Bleken, DSB"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google