Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Sjåføren – før og under uhell Erik Bleken, DSB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Sjåføren – før og under uhell Erik Bleken, DSB."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Sjåføren – før og under uhell Erik Bleken, DSB

2 Kapittel 1.3 Opplæring av personale som er involvert i transport av farlig gods  1.3.2.3 Sikkerhetsopplæring  Personell skal være opplært om risikoen og farene knyttet til farlig gods i forhold til hvor stor risiko det er for at uhell med farlig gods skal gi skade eller at noen utsettes for fare.  Opplæringen skal ta sikte på å gjøre personell kjent med hva som er sikker håndtering og hva som skal gjøres i en nødssituasjon Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar2

3 3

4 Kapittel 1.4 Aktørenes plikter  1.4.1.2 … aktørene straks varsle redningstjenesten  ”Landtransportforskriften” § 6: –Sjåfør skal umiddelbart skal sørge for å varsle brannvesenet – tlf.nr 110  1.4.2.2 Transportør  1.4.2.2.1 I forhold til 1.4.1, skal transportøren spesielt, når det er relevant, vite:  a) er godset tillatt å transportere i henhold til ADR/RID? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar4

5 Kapittel 1.4 Aktørenes plikter (forts.)  1.4.2.2 Transportør (forts.)  b) er all nødvendig papirdokumentasjon med i transportenheten (evt. EDB/EDI)?  c) er kjøretøyer/vogner og last i orden – er alt foreskrevet utstyr med?  f) forvisse seg om at kjøretøyer/vogner er forsynt med faresedler og merking slik det er foreskrevet; Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar5

6 6

7 Kapittel 5.2 og 5.3 Merking og faresedler Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar7

8 Kapittel 5.4 Dokumentasjon  5.4.1 Farlig gods dokument og opplysninger i den forbindelse  ” UN 1722 ALLYLKLORFORMIAT 6.1 (3+8 ), I, (C/D)” eller UN 1873 PERKLORSYRE, 5.1 (8), PG I, (B/E)” Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar8

9 Kapittel 5.4 Dokumentasjon (forts.)  5.4.3 Skriftlige instruksjoner  5.4.3.1 I førerhytten – lett tilgjengelige  5.4.3.2 Sjåføren skal ha fått opplæring om bruk av de skriftlige instruksjonene.  5.4.3.3 Før transport skal sjåfør: –Gjøre seg kjent med det farlige godset som er lastet –Gjennomgå instruksjonene mhp opptreden ved uhell og nødssituasjoner Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar9

10  10

11 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar11

12 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar12

13 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar13

14 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar14

15 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar15

16 Kapittel 8.1 Alminnelige bestem. om transport- enheter og medfølgende utstyr  8.1.2 Dokumenter som skal følge med transportenheten  8.1.3 Faresedler og merking av transportenheten  8.1.4 Brannslukkingsmateriell  8.1.5 Øvrig utstyr (se siste siden i de skriftlige instruksjonene, korrigert versjon på dsb.no ) –Beskytte seg selv –Begrense uhellet Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar16

17 Kapittel 8.2.2 Føreropplæring – ADR-kompetansebevis 8.2.2.3.2. Grunnleggende opplæring omfatter bl.a.:  De viktigste farene  Forebyggende tiltak  Opptreden i tilfelle ulykke (førstehjelp, trafikksikkerhet, bruk av verneutstyr, skriftlige instruksjoner)  Merking – faresedler – oransje skilt Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar17

18 Kapittel 8.3 Forskjellige bestemmelser som kjøre- tøymannskapene må holde seg til  8.3.1 – Forbud mot passasjerer  8.3.2 - Skal kunne bruke brannslukkingsmateriellet  8.3.3 – Ikke åpne kolli som inneholder farlig gods Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar18

19 DET UMULIGE SKJER – UHELL!!  DE SKRIFTLIGE INSTRUKSJONENE – EN DEL PUNKTER:  Sett på bremser – stopp motoren - unngå tennkilder, røyking  Varsle brannvesenet – 110  Ha transportdokumentene tilgjengelig for utrykningspersonell  IKKE slukk brann i lasterommet  Evt. forhindre lekkasjer til vann, avløp etc  Gå VEKK fra ulykkessted – følg råd fra redningstjenesten Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar19

20 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar20

21 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar21

22 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar22

23 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar23

24 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar24

25 KJEMIKALIEULYKKER Trippelvarsling 110 112 113

26 Brannvesenet ”primæretat” i farlig gods- beredskapen.  På landsbasis er denne beredskapen organisert i IUA’er IUA = ? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar26

27 I nterkommunalt U tvalg mot A kuttforurensning Hvor info?: www.kystverket.no

28

29 EksplosjonForgiftning BrannEtsing Radioaktiv stråling Hva kan skje?

30 Klasser FAREKLASSE 1: Eksplosive stoffer og gjenstander FAREKLASSE 2: Gasser FAREKLASSE 3: Brannfarlige væsker FAREKLASSE 4.1 : Brannfarlige faste stoffer FAREKLASSE 4.2: Selvantennende stoffer FAREKLASSE 4.3: Stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann

31 Klasser FAREKLASSE 5.1: Oksiderende stoffer FAREKLASSE 5.2: Organiske peroksider FAREKLASSE 6.1: Giftige stoffer FAREKLASSE 6.2: Infeksjonsfremmende stoffer FAREKLASSE 7: Radioaktivt materiale FAREKLASSE 8: Etsende stoffer FAREKLASSE 9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

32 Umiddelbare beslutninger 1.Verneutstyr 2.Kjøreveg 3.Identifisering av kjemikalie 4.Basepunkt 5.Ressursbehov 6.Informasjon / varsling

33 Handlingsmønster ved farlig gods-uhell 1. Under fremkjøring Identifisere det farlige godset Riktig kjørevei Første rekognosering Samleplass/Brytpunkt Situasjonsrapport Eksperthjelp

34 Handlingsmønster ved farlig gods-uhell 2. Ved fremkomst Oppstilling av kjøretøy Avsperring Orientering på skadested Identifisere det farlige godset Bedømme risiki (kritiske faktorer) Valg av verneutstyr/bekledning Faresone, basepunkt Prioritering av skadde Livredning, evt. sanering av skadde Videre avsperring, organisere skadestedet Beslutning Ordre og informasjon

35 Planlegge førsteinnsats Primære mål: –Livreddende innsats –Redusere skadeutslipp –Sanering

36 Skadested AVSPERRING AV OMRÅDE: –Indre avsperring –Ytre avsperring RISIKO - AVSTANDER: –Type kjemikalie –Mengde –Ute/inne – Vindretn. / styrke

37 FARESONE Ved vindstyrker under 2 m/s er vindretningen ustabil og kan skifte; faresonen blir da sirkulær. Ved vindstyrker over 2 m/s er vindretningen mer stabil, og gasser kan spres i vifteform med vinden, og vifta er ”slått ut til 60° vinkel”.

38 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar38

39 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar39

40

41 Hva møter vi av problemer på skadestedet?  Dårlig merking av kjøretøyer  Feil merking av kjøretøyer  Forskjellig kompetanse hos sjåføren –Bytte av sjåfør underveis –Hvor er det farlige godset plassert ? –Flere sjåfører som deler på kjøringen –Utenlandske transportører – Språkvansker


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Sjåføren – før og under uhell Erik Bleken, DSB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google