Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Management by projects ”Uklar virksomhetsstrategi” og ”manglende overliggende rammeverk for prosjekter” et hinder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Management by projects ”Uklar virksomhetsstrategi” og ”manglende overliggende rammeverk for prosjekter” et hinder."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Management by projects ”Uklar virksomhetsstrategi” og ”manglende overliggende rammeverk for prosjekter” et hinder

2 2 Prosjekter feiler, aborteres, er forsinket eller blir ikke startet Overforbruk av person- ressurser Mangel på informasjon til å ta riktige beslutninger Manglende effektiv og åpen ressurstyring Vi mangler disiplin til å følge modeller og prosesser Avdelinger har ulike prosjektmodeller og prosjektprosesser Uklar virksomhetsstrategi Vi mangler en kobling mellom vår virksomhetsplan, vår strategi og vår visjon Beslutninger er ikke koblet til strategi Vi har for ofte kortsiktig fokus Prosjektene er startegisk feil, eller er ikke tilpasset hverandre Vi starter feil prosjekter Mangelfull prioritering og manglende beslutningskriterier For mange prosjekter startes Manglende overliggende rammeverk for prosjekt- arbeid Avdelinger reverserer tidligere beslutninger Fra Roger Buttrick Project Workout

3 3 Valg av prosjekter AGH - formålstreet KG kapittel 2 SAJ kapittel 2

4 4 Hvorfor foreslås et prosjekt startet? Problem –Krise – unngå driftsstans –Konkurransemessige forhold –….. Mulighet (og om vi ikke griper muligheten får vi gjerne et problem på sikt) –Ny teknologi –Nye markeder –….

5 5 En moderne prosjektmodell UtredningForberedelseGjennomføringAvslutning Arbeidsmodeller (applikasjoner for ulike prosjekttyper) Utredningen skal svare på: Kan vi? Bør vi? Hvilke løsningsalternativer har vi?

6 6 Valg av alternative prosjekter I strategifaget kalles det ”valg av handlingsalternativer” Prosjekt A: Miljøprosjektet Prosjekt B: Kommunikasjonsprosjektet Prosjekt C: FOU-prosjektet I strategifaget brukte vi målhierarkier som et hjelpemiddel til å velge handlingalternativer Dette kan sammenlignes med bruk av formålsstruktur (AGH)

7 7 Formålsstrukturer kan brukes til å finne alternative prosjektER avgrense ET prosjekt

8 8 God styring av økonomien i virksomheten Ansvaret for økonomistyring er fordelt God programvare er tilgjengelig Medarbeidere kan økonimi- styring Programvaren er i daglig drift Programvaren er implementert Medarb er motivert for økonomistyring Medarbeidere er opplært i programvaren Medarbeidere er opplært i økonomistyring Formålsstruktur (AGH)

9 9 Viktige parametre Økonomi BalanseStrategiforankring Robert Cooper: Portfolio Management For New Products

10 10 Økonomiske vurderinger Nåverdi Internrente Tilbakebetalingstid Forretningsmessig usikkerhet

11 11 Balanse Se også KG side 60

12 12 Kobling til strategi Hvor vil vi og når skal vi være der? Hvor står vi? Hvordan kommer vi dit? Hvilke prosjekter skal bringe oss dit?

13 13

14 14 En mulig strategiprosess 1.Hver enkelt deltaker bør få stor påvirkningsmulighet i å finne de tiltak og prosjekter som vil sørge for oppfylling av visjoner og overordnede mål. Ved hjelp av matriser kan vi bevege oss nedover i to trinn til et detaljeringsnivå som vil synliggjøre tiltak og forbedringsprosjekter. 2.Inndeling i grupper som tar for seg hver sine hovedområder og bryter disse ned. Vi bruker det som kalles ”nominelle gruppeteknikk”. Først jobber hver enkelt gruppemedlem selvstendig med å finne tiltak som beskrives på gule lapper. Deretter jobber gruppene hver for seg med å sortere og ordne de gule lappene. De plasseres på en vegg der de grupperes, bearbeides og omformuleres slik at de gir gruppens felles forslag til tiltak. 3.Målsetting av tiltak og prosjekter. Vi sikrer at tiltak og prosjekter har SMARTE (Spesifikke, Målbare, Realistiske, Tidssatte, Aksepterte) mål som sikrer etterprøvbarhet. Deretter vurderes i hvor stor grad de ulike tiltakene vil påvirke oppfyllelsen av de ulike overrordnede mål (ingen, litt, middels, mye). Dermed kan tiltakene settes inn i matriser i et eller to nivåer slik at koblingen tilbake til de opprinnelige visjoner og overordnede må blir tydelig og målbar. Dette muliggjør også en innbyrdes prioritering.

15 15 Poenggiving

16 16 - og for viderekommende Utgiftssiden: Resterende prosjektkostnader + etterkostnader * (sannsynlighet for at prosjektet fullføres) Inntektssiden: Nåverdi av x års bruttoinntekt*(sannsynlighet for at prosjektet fullføres)*(sannsynlighet for at prosjektet når effektmålet) Robert Cooper: Portfolio Management For New Products

17 17 Poenggiving

18 18 Den prosjektorienterte organisasjon (M&R fig. 9.10) Struktur av aktuelle oppgaver fremfor faste funksjonsområder Oppgaver bemannes ut fra kvalifikasjonshensyn mer enn fra ansvarsområder Parallelle prosesser i prosjekter Ledere har mange roller og inngår i ulike relasjoner og oppgaver Mindre territorietenking Høyt informasjonsnivå gir utgangspunkt for å gjøre i stedet for å spørre Ledelsesfokus på de viktige prosjekter Evne til organisasjonsmessig læring ved oppsamling av erfaringer fra gjennomførte prosjekter Misjon, mål, strategier er kjent og kommuniseres raskt M&R er ikke lenger pensum, men dette er tatt på kornet!

19 19 Prosjektporteføljen Les gjerne Kendall og Rollins”Advanced Project Management and the PMO”, Ross Publishing 2003

20 20 Hva skal styres og overvåkes? Innbyrdes prioritering Oversikt over hvor alle prosjektene er (kanskje en samlet fremdriftsplan) Prosjektenes innbyrdes avhengigheter Trender for prosjektvirksomheten i foretaket Ressursbruk og ressurskonflikter mellom prosjektene Prosjektenes innbyrdes forretningsmessige sammenheng Prosjektenes leveransemessige sammenhenger Implementeringsbelastning Samlet prosjektbudsjett Kunnskapsoverføring Interessekonflikter Kvalitetssikring i prosjekter Etterprøving av effektmål

21 21 Prosjekter, programmer, portefølje, prosjektkjeder Prosjektprogram Prosjektporteføljen p4 p1 p16 p5 p6 p17 p11 p14 p2 p12 p15 p13 p4 p7 p9p8p10 Prosjektkjede

22 22 Hvem styrer porteføljen?

23 23 Prosjektutvalg som kombinert ”multiprosjektsjef” og ”prosjekteier”

24 24 Linjeledere som koordinerer via prosjektutvalg

25 25 Prosjektsjef/Prosjektdirektør/Prosjektkontor

26 26 Produktsjefer Fra Mikkelsen/Riis: Grundbog i projektledelse

27 27 Prosjektledere i lederteamet Fra Mikkelsen/Riis: Grundbog i projektledelse

28 28


Laste ned ppt "1 Management by projects ”Uklar virksomhetsstrategi” og ”manglende overliggende rammeverk for prosjekter” et hinder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google