Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvor er vi bøkene? AGH kap 1.2 PSO-prosjekter AGH kap 4 Overordnet planlegging AGH kap 6 Detaljplanlegging Jessen kap 3 Hvordan planlegges og organiseres.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvor er vi bøkene? AGH kap 1.2 PSO-prosjekter AGH kap 4 Overordnet planlegging AGH kap 6 Detaljplanlegging Jessen kap 3 Hvordan planlegges og organiseres."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvor er vi bøkene? AGH kap 1.2 PSO-prosjekter AGH kap 4 Overordnet planlegging AGH kap 6 Detaljplanlegging Jessen kap 3 Hvordan planlegges og organiseres hverdagsprosjekter

2 2 Hva er PSO-prosjekter? Fra rent spesialistprosjekt til rent prosessorientert prosjekt Ulike PSO-leveranser? Rent spesialistprosjekt Rent prosess- orientert prosjekt pso

3 3 Obengs tre endringslover 1.People create change, people constraint change 2.Change creates change 3.Adding change to change creates chaos

4 4 Prosjekter ER ikke PSO-prosjekter, men de kan BLI PSO-prosjekter Da må prosjektplaner inkludere alle tre elementer

5 5 Prosjektmandatet Prosjektets navn Oppdragsgiver Bakgrunnen for prosjektet Prosjektets mål Rammebetingelser Prosjektets bidrag til virksomheten Økonomi Hva er da: Prosjektbeskrivelsen, oppdragsspesifikasjonen, prosjektdirektivet, prosjektskissen???????? Resultatet av planlegging – eller føringer for planlegging?

6 6 Hva kjennetegner en god plan?

7 7 Hva skal planlegges? Prosjektplanene

8 8 HVEM skal planlegge? NÅR skal vi planlegge?

9 9 Finn og involver de personer som sitter med den beste informasjon Sørg for FORANKRING! Beslutningsprosessen skal være demokratisk, gjennomføringen skal være diktatorisk!

10 10 Prosjektplanlegging er ”konjunktiv”, prosjektgjennomføring er ”komplementær” Konjunktive oppgaver – alles bidrag er nødvendig, sluttproduktet er ulikt fra det den enkelte kan komme opp med – prosjektplanlegging) Komplementære oppgaver – oppgaven kan brytes ned og oppgaver fordeles, resultat av planlegging

11 11 En moderne prosjektmodell STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE UtredningForberedelseGjennomføringAvslutning Arbeidsmodeller (applikasjoner for ulike prosjekttyper) Tilsvarende brukes av en lang små og store rekke skandinaviske foretak

12 12 AGH-modell ForprosjektGjennomføring Plan- legging Plan- legging

13 13 Krav Behov Forventninger Finn HVA Finn HVORDAN Finn NÅR,HVEM, HVOR MYE Prosjektets omgivelser Risiko og usikkerhet

14 14 Formålsstruktur Forretningsmessige mål Krav Løsninger –Funksjoner –Konkrete løsninger Se AGH!!!

15 15 Formålsstrukturer kan brukes til å finne alternative prosjektER avgrense ET prosjekt

16 16 God styring av økonomien i virksomheten Ansvaret for øk.st. er fordelt God programvare er tilgjengelig Medarbeidere kan økonimist Programvaren er i daglig drift Programvaren er implementert Medarb er motivert for øko.st. Medarb. er opplært i programvaren Medarb er opplært i øko.st

17 17

18 18 Hendelsesorientert eller aktivitetsorientert planlegging Finne milepælene først – så aktivitetene? Finne aktivitetene først – så milepælene? Avhengig av prosjektets usikkerhet!

19 19 En milepæl beskriver en etterprøvbar situasjon i prosjektet er en situasjon der flere aktiviteter er ferdigstilt beskrives ”løsningsnøytralt”

20 20 En aktivitet Et avgrenset stykke arbeid som kan planlegges og gjennomføres av en person eller en liten gruppe (ofte kalt arbeidspakke) Milepæler nås og leveranser skapes ved å utføre aktiviteter Aktiviteter kan finnes ved å bryte ned i en hierarkisk arbeidsstruktur Aktiviteter kan finnes ved brainstorming Summen av aktivitetene utgjør prosjektets arbeidsomfang

21 21 Prosjektets usikkerhet – vet vi hva? vet vi hvordan?

22 22 Milepælsplan Viser de logiske sammenhenger av situasjoner gjennom prosjektet Viser grove linjer i situasjonene underveis, ofte koblet til veivalg Det skal ikke være mulig å nå en milepæl før vi har vært innom de foregående Unngå å tenke på arbeidet som skal utføres! Når prosjektforslaget er utredet og godkjent Når prosjektplanene er klare og godkjent Når prosjektoppstart er gjennomført og reviderte planer er godkjent Når prosjektleveransen er klar så forberedelse av overlevering kan begynne Når prosjektleveransen er overlevert og godkjent Når avslutningsmøte er holdt og sluttrapport er skrevet og godkjent

23 23 En moderne prosjektmodell STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE UtredningForberedelseGjennomføringAvslutning Arbeidsmodeller (applikasjoner for ulike prosjekttyper) Tilsvarende brukes av en lang små og store rekke skandinaviske foretak

24 24 Milepælsplan Overordnet stabil plan - sikrer at planene er lette å vedlikeholde Milepæler er situasjonsbeskrivende og etterprøvbare kontrollpunkter – egnet til oppfølging Plan på én side; lesbar plan Planen kan også brukes til rapportering

25 25 Milepælplan for utarbeiding av handlingsplan for å bedre det fysiske arbeidsmiljøet M1 M2 M3 M4 M5 M6 Når en beskrivelse av nåsituasjonen foreligger Når en beskrivelse av ønsket situasjon og arbeidsmiljølovens krav foreligger Når en beskrivelse av de prioriterte behovene for utbedring foreligger Når en beskrivelse av mulige tiltak med konsekvenser og kostnader foreligger Når tiltak er valgt Når handlingsplanen er overlevert M0 Prosjektstart

26 26 Flere resultatløp? Serie med milepæler som er nært knyttet til hverandre Har ofte sine egne mål Kan sammenliknes med delprosjekter Vil ofte reflektere spesielle faglige problemstillinger eller kritiske forhold Noen ganger et P-løp, et S-løp og et O-løp

27 27 Finn feilene!

28 28 Aktivitetsplan for hver milepæl 1.Vi finner alle aktivitetene som må utføres for å nå en milepæl 2.Vi finner hvem som skal utføre aktiviteten 3.Vi estimerer varighet og arbeidsinnsats for hver aktivitet 4.Vi plasserer aktiviteten i en tidsplan 5.Vi må kontrollere planen mot planer for de øvrige milepæler HVA – HVEM – HVOR MYE - NÅR

29 29

30 30 Detaljplanen for en milepæl

31 31

32 32

33 33 Forskjellige teknikker for å vise en aktivitetsplan Gantt-diagram Nettverksplaner (CPM, PERT) Målrettet prosjektstyring: Aktivitetsansvarskart med Gantt-diagram

34 34 Fallgruver i planleggingen Planleggingsnivået er unyansert og upraktisk valgt. Planleggingshorisonten er upraktisk og lite psykologisk valgt. Planleggingsverktøyet innbyr ikke til kreativ kommunikasjon, bare kjedelig byråkrati. Overoptimistiske tids-, kostnads- og ressursestimater. Uteglemte faktorer og ytre forhold. Overfokus på det tekniske bl.a fra Andersen, Grude & Haug

35 35 Fallgruver i planlegging Planens mål er dårlig eller uklart formulert Det er tatt for lite hensyn til uventede forhold Planens ressursbehov er upresist eller urealistisk angitt Dårlig tidsplanlegging av ressursenes tilgjengelighet Planen er for teknisk utformet - mangler avklaring av bl.a. roller og ansvar Jessen: Mer effektivt prosjektarbeid


Laste ned ppt "1 Hvor er vi bøkene? AGH kap 1.2 PSO-prosjekter AGH kap 4 Overordnet planlegging AGH kap 6 Detaljplanlegging Jessen kap 3 Hvordan planlegges og organiseres."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google