Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geir Refsdal Dekkeprosjektet Veg- og trafikkavdelingen, Region øst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geir Refsdal Dekkeprosjektet Veg- og trafikkavdelingen, Region øst"— Utskrift av presentasjonen:

1 Geir Refsdal Dekkeprosjektet Veg- og trafikkavdelingen, Region øst
16. januar 2008 Asfaltdagen 2008 Asfaltmyter Geir Refsdal Dekkeprosjektet Veg- og trafikkavdelingen, Region øst

2 Det meste går utforbakke ….. (1)
Vi får stadig påminnelser om at

3 Det meste går utforbakke ….. (2)
”Budsjettnedgangen er en katastrofe” ! ”Vi kan ikke fortsette med å legge så lite asfalt. Det er en utvikling vi ikke kan leve med over tid” ! ”Vi skulle ikke ha opphevet telerestriksjonene i Ikke rart at asfaltdekkene er så dårlige” ! ”Vegdekkene blir stadig dårligere” ! ”Etterslepet på vegdekkene øker stadig – tar vi det aldri igjen” ?

4 La oss først se på ”Budsjettnedgangen er en katastrofe”

5 Dekkemidler 1996 – 2007 (rv) ? mill kr (prisnivå 2007)
Dette bilder – som Tor Sverre Thommassen viste, ser unektelig dystert ut. Med økende trafikk, økende vegkilometer Kilde: Vegdirektoratet

6 Dekkemidler 1996 – 2007 Er det andre måter å se det på ?
Hvert år har vi et behov for dekkefornyelse – som avhenger av utviklingen i dekkelevetiden veglengden Hvordan har egentlig dekkelevetiden utviklet seg? Vi vet egentlig ikke hvordan dekkelevetdien har utviklet seg – men noe vet vi: (neste bilde)

7 Dekkelevetiden 2005 (Rø) 15 år 10 år 13,5 år
Forklare dekkelevetid og dekkalder Kilde: Dekkelivsutredning for Region øst (SINTEF 2006)

8 Dekkelevetiden 2005 (Norge)

9 Dekkelevetiden 1990 – 2005 (rv) 8,3 år 14,2 år 15 år 10 år
Det betyr at om dekklevetiden i Norge er 8,3 år, så må vi hvert år dekkefornye 3000 km rv Dersom dekkelevetiden er 14,2 år, så har vi i underkant av 2000 km vi må dekkefornye hvert år.

10 Hva har bidratt til økt dekkelevetid?
Først og fremst: Den stadige dekkefornyelsen har gitt oss et sterkere vegfundament – som tåler belastningene Men også: planleggingssystemet (PMS) gjør oss bedre i stand til å legge dekke på rett sted og til rett tid forbedret asfaltteknologi - redusert piggdekkbruk utvikling i kjøretøyteknologien flinkere entreprenører

11 Dekkemidler 1996 – 2007 Er det andre måter å se det på ?
Det som ikke er tatt med her er utviklingen i prisen på asfaltlegging. Det synes å ha skjedd en vesentlig effektivisering i bransjen, noe som skulle tilsi at bildet er mer positivt enn det som fremkommer her. Det bildet ikke sier noe om er om dette budsjettnivået er riktig.

12 ? Dekkelevetiden 1990 – 2005 (rv) Hvordan vil det gå videre ?
8,3 år ,2 år

13 Hvordan vil dekkelevetiden utvikle seg de neste 10 år ?
Dagens dekkelevetid representerer 90-årenes kunnskapsnivå Vi har ennå ikke fått uttelling for: full styrkeeffekt av nye dekkefornyelser kunnskap ervervet gjennom funksjonskontraktene – bruk av PmB, tettere, bestandige masser mv effekt av krav til deformasjonsegenskaper redusert piggdekkbruk

14 Hva kan skje mot 2015 ? ? ? 8,3 år 14,2 år 15 år 10 år
10 år 15 år 8,3 år ,2 år ? Det sannsynlige

15 Hva kan skje mot 2015 ? ? ? 8,3 år 14,2 år 15 år 10 år
10 år 15 år 8,3 år ,2 år ? Det sannsynlige

16 Hva med … ”Vi kan ikke fortsette med å legge så lite asfalt som vi gjør nå. Det er en utvikling vi ikke kan leve med over tid ”! Budskap: Det er ingen grunn til at vi skal tilbake til 90-årenes asfaltforbruk

17 Hva ville et rimelig asfaltforbruk vært i 2006?
1995: 100% 2006: 66% (relativt forbruk) Spørsmål: Med utgangspunkt i utviklingen av dekkelevetiden – hvor mye burde Statens vegvesen ha brukt i 2006? Dekkelevetiden har gått fra 9,6 til 14,2 år Ut fra dette er det ingen grunn til å si at vi legger for lite asfalt på riksvegene Svar: Ut fra dette er et asfaltforbruk på 67% rimelig

18 Og hva med … ”Vi skulle ikke ha opphevet telerestriksjonene i 1995.
Ikke rart at asfaltdekkene er så dårlige !”

19 1. januar 1995: Alle telerestriksjoner ble opphevet

20 1. jan. 1995: Alle telerestriksjoner ble opphevet
Telerestriksjonene ble opphevet uten forutgående forsterkning For å kompensere for hyppigere dekkefornyelse og tilfeldige sammenbrudd, ble det tilleggsbevilget - 80 mill kr/år Det ble advart mot å kutte i ekstramidlene, fordi tilstandsreduksjonen ville føre til et vegbrukertap Telerestriksjonene omfattet 2/3 av vegnettet Vegholders nmerkostnader var beregnet til 145 mill kr Vegbrukernes gevinst var beregnet til 330 mill kr – forutsatt at dekketilstanden ble opprettholdt. Hvis ikke: et vegbrukertap på 210 mill kr

21 Det uunngåelige skjedde:
1999: ekstramidlene forsvant på rv For fylkesvegenes del forsvant midlene i Da ble det sagt at ”nå var det en del av rammen”

22 Hvorfor gikk dette likevel bra ?
- Opphevelsen skulle føre til en beregnet redusert dekkelevetid på 1 år - Selv om effekten av opphevelsen av telerestriksjonene har vært der (ett års tapt dekkelevetid), har vi ikke merket den pga de andre positive effektene som har bidratt til økt dekkelevetid Ett års redusert dekkelevetid - for hele riksvegnettet

23 Alt er kanskje ikke myter ?
”Vegdekkene blir stadig dårligere” !

24 spor ujevnheter Siden 1990 …..
… har vi hatt en god oversikt over tilstandshistorien til våre vegdekker spor ujevnheter Norge har i dag 13 slike bilder i drift. Fra 2007 vil alle bilene bli teknisk oppdatert med betydelig bedre måleutstyr.

25 Tilstandsutviklingen (IRI) 1992 - 2003
Flat utvikling – ingen grunn til panikk

26 Tilstandsutviklingen (IRI) 1992 - 2007

27 Tilstandsutviklingen (spor) 1992 - 2003
Sporutviklingen er vesentlig mer bekymringsfull

28 Tilstandsutviklingen (spor) 1992 - 2007
Det som ikke er bra er at også 50%-verdien utvikler seg negativt. Om bare 90%-verdien gikk den gale vein, så kunne vi kanskje leve med det. Men når også 50%-verdien øker betyr det at vi opparbeider oss et fremtidsproblem.

29 Tilstandsutviklingen (spor) 1992 - 2007
1,5 mm i løpet av tre år representerer ett års tapt dekkebudsjett 1,5 mm sporøkning representerer ett års tapt dekkebudsjett !

30 Brukerundersøkelser 2006 Er du enig i at “asfaltdekket er godt” ?
Det er mulig å koble seg bakover, selv om svarskalaen er helt annerledes. Spørsmålet er nesten identisk.

31 Brukerundersøkelser 1993 - 2006 Er du enig i at “asfaltdekket er godt” ?
helt enig helt uenig Bak disse lystige fargene skjuler det seg en bedrøvelig utvikling som vi må ta alvorlig

32 Er det håp ? ”Etterslepet på vegdekkene øker stadig – tar vi det aldri igjen” ? Tilstandsutviklingen de siste tre årene tilsier etterslepet er økende. Her ligger håpet i utviklingen av dekkeleevtiden.

33 Vi får drahjelp - hittil har vi snakket om en nødvendig tilleggsbevilgning på ca 200 mill/år kr over 10 år - en sannsynlig utviklingen av dekkelevetiden de nærmeste 10 år “gir oss” ca 2 dekkebudsjetter - om vi unngår en videre reduksjon av dekkebudsjettet (fra det som opprettholder tilstandsutvklingen nå) frem mot 2015 er vi allerede langt på vei til å lukke etterslepet Her er det et stort spørsmål hva som er riktig dekkebudsjett Her har vi en jobb med å overbevise de som sitter på pengesekken – og vi trenger en langsiktig forpliktelse - en mindre årlig tilleggsbevilgning – langt under 200 mill kr – så er vi der !

34 Riktig valg av metode kan forkorte kampen mot etterslepet ytterligere
DESSUTEN: Etterslepet på lavtrafikk-vegnettet Riktig valg av metode kan forkorte kampen mot etterslepet ytterligere For eksempel: Utvidet bruk av overflate-behandling der dette er egnet Kanskje også gjenbruk

35 Budskap I lys av siste tre års tilstandsutvkling: Kanskje må hele budsjettnivået økes (med 25% ?) De glade budskap utviklingen ellers er meget positiv det er levert kvalitet som har bidratt til økningen I dekkelevetiden Statens vegvesen jobber med kontraktsformer som skal stimulere til utvikling I bransjen det er lettere å lukke etterslepet enn vi kan frykte - vi får drahjelp av utvklingen i dekkelevetiden og ny fokus på hva som er et riktigv dekkevalg


Laste ned ppt "Geir Refsdal Dekkeprosjektet Veg- og trafikkavdelingen, Region øst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google