Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veibygging og miljø? Asfaltdagen 2008 v/Vilrid Femoen Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veibygging og miljø? Asfaltdagen 2008 v/Vilrid Femoen Opplysningsrådet for Veitrafikken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veibygging og miljø? Asfaltdagen 2008 v/Vilrid Femoen Opplysningsrådet for Veitrafikken

2 Litt om Opplysningsrådet for Veitrafikken FORENINGEN OFV  Medlemsorganisasjon stiftet av KNA og NAF i 1948  Fellesorgan for organisasjoner med interesse for norsk veitrafikk  Eies av de ca 80 medlemmene  1 ½ årsverk AKSJESELSKAPET OFV AS  Aksjeselskapet publiserer de offisielle registreringstallene for motorkjøretøyer og offisielle bilprisene i Norge  Kommersielt formål innenfor formidling av bil- og veidata  Eies av foreningen OFV  5 ½ årsverk

3 Medlemmene våre  Representerer 20 landsomfattende organisasjoner og over 60 andre organisasjoner og bedrifter  Asfaltentreprenører og veibyggere (AEF, MESTA …)  Trafikk- og bilorganisasjoner (NAF, KNA, MA, Trygg trafikk …)  Kollektivtransport (TL, Norges Taxiforbund)  Transportorganisasjon (NLF)  Bilbransjen og utstyrsleverandører (NBF, BIL, dekkimportørene …)  Oljeselskaper  Bank, finans- og forsikringsselskaper

4 Styret i OFV  Gunnar Apeland (styreleder) adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund  Mia Ebeltoft (nestleder) underdirektør i FNH  Jan Johansen adm. direktør i NAF  Vigdis Dahlseide informasjonsdirektør i Citröen Norge AS  Karianne Westby adm. direktør i Mazda Motor Norge AS  Syver Leivestad adm. direktør i Norges Bilbransjeforbund  Marius Steen konsernsjef i Bertel O. Steen AS  Leif Nybø generalsekretær i Norges Bilutleieforbund  Terje Tørring direktør i Motorførernes Avholdsforbund  Jørn Clausen adm. direktør i Viking Redningstjeneste AS  Rune Gaustad direktør i KNA  Trond Johannesen (1. vara) adm. direktør i MEF  Tor I. Berge (2. vara) adm. direktør i Toyota Norge AS  Arne Aaberg (3. vara) direktør i Asfaltentreprenørenes Forening  Erik Knut Riste (4. vara) senior kommunikasjonsrådgiver i Mesta  Kari Sandberg (5. vara) direktør i Trygg Trafikk

5 Foreningens mål og strategi  Virkefelt: Veitrafikkens rolle i norsk samferdselspolitikk.  Rolle: OFV skal være en objektiv og pålitelig kilde til fakta om kritiske forhold knyttet til veitrafikken for våre medlemmer, politikere og presse.  Målsetting: Alle veibrukere skal få dekket sitt transportbehov på en effektiv og rasjonell måte, med minst mulig skade på mennesker og miljø.  Strategi: Gjennom å innhente, analysere og formidle fakta og kunnskap om veiene og veitrafikkens konsekvenser for samfunnet og enkeltpersoner, skal vi, sammen med våre medlemmer, avdekke svakheter ved dagens veipolitikk og anbefale bedre løsninger.  Kjerneverdier: Politisk nøytrale, etterrettelige, kritiske og uredde.

6 Våre virkemidler  Årboken ”Bil og veistatistikk”  Den nasjonale veikonferansen  Forskningsrapporter  Høringsuttalelser  Samarbeidsprosjekter (som Klimaveien, Veivalg 2005, med flere)  Bilateralt samarbeid og allianser  Internasjonalt nettverk (IRF)  Hjemmesiden www.ofv.no

7 Hvilke saker jobber vi med for tiden? - har betydning for fremtidens norske veier  Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019  Statsbudsjettet  Avgiftsomleggingen, engangsavgift for personbiler og varebiler  Regionreformen – overføringen av øvrig riksveinett  Rushtidsavgift  Partienes valgprogram for 2009  Statens budsjettpolitikk (investeringer/forbruk)  Bruk av handlingsregelen  Klimaveien  Kvalitative kriterier for offentlig veistandard

8 OFV om Statsbudsjettet 2008 1.Gir tydelig signal om at NTP er et bindende styringsdokument 2.Bekymringsfullt gap mellom målene i NTP og forventet måloppnåelse i 2008 mht trafikksikkerhet mm 3.Riktig å prioritere driftsoppgaver rettet mot de veiene som har mange og alvorlige ulykker

9 OFV om Statsbudsjettet 2008 4.Positivt at det store vedlikeholdsbehovet anerkjennes  Men bekymrer at ytterligere forfall ikke stoppes  Behov for ytterligere 900 millioner iflg SVV 5.Økende vedlikeholdsetterslep er dårlig kapitalforvaltning  Nedkortet levetid  Dyrere vedlikehold 6.Innbyggerne har lik rett til trygg ferdsel og god veistandard  Vei- og dekkestandard avhenger av bevilgninger  Konsekvens: varierende tjenestetilbud  Strider med forvaltningsprinsippet om likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet du bor  Gapet mellom veinormalstandard og faktisk standard må reduseres for å sikre et likere tjenestetilbud over hele landet

10 Miljø og veiutbygging?  SINTEF-rapporten ”Miljømessige konsekvenser av bedre veier”  Stortingsmeldingen ”Norsk klimapolitikk”  Samfunnsdugnaden Klimaveien

11 SINTEF-rapporten Miljømessige konsekvenser av bedre veier

12 Hvorfor igangsatte OFV dette oppdraget?  Foreliggende kunnskap var foreldet  Behov for vitenskapelig analyse av de ”etablerte sannheter”  OFVs strategiarbeid – hvordan nå målet om miljøvennlig avvikling av veitrafikken

13 OFVs oppdrag Belys følgende to hypoteser: 1.Bedre veier fører totalt sett til mindre utslipp og er positivt for miljøet 2.Manglende kapasitetsutvidelse i veisystemet er ikke egnet som virkemiddel for å fremme lavere utslipp i veisektoren Bedre veier: ”Tiltak på veinettet som bidrar til, eller sørger for, bedre fremkommelighet og trafikkflyt på veinettet” i form av forbedringer av veiens geometriske og tekniske standard og kapasitetsøkning

14 Valg av forskningsmiljø  Fire tilbud (ECON, TØI, SINTEF og det svenske VTI)  Beste forskningsdesign viktigste kriterium; hvordan ville de belyse hypotesene?  Valget falt på SINTEF - mikrosimuleringsmodeller

15 SINTEFs metode H1 Er bedre veier positivt for miljøet?  Mikrosimulering av trafikkavviklingen  Kjøretøyparkens sammensetning representativ for norske  Tre ”prototypiske veistrekninger”  Avgasser fra hvert enkelt kjøretøy ble målt før og etter veiutbedringen i et spesialtilpasset dataprogram  Svakhet: tar ikke hensyn til stigninger - vertikalkurvatur H2 Fører bedre veier til mer trafikk?  Analyse av reisevaneundersøkelser siste 20 år  Regionale transportmodeller

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Hvorfor disse resultatene?  Bilene har høyest drivstofforbruk ved lave hastigheter  Man oppnår lavest drivstofforbruk i fartsintervallet mellom 60 – 80 km/t  Akselerasjoner og ”stop-and-go” gir betydelig høyere drivstofforbruk enn jevn fart  Hastigheter under 20 km/t gir høyere drivstofforbruk enn jevnt høyere hastigheter Men: forsvinner gevinsten på grunn av nyskapt trafikk?

26 Fører bedre veier til nyskapt trafikk Fem ulike trafikant/markedsreaksjoner:  Endret kjørerute – ingen reell nyskapt trafikk  Endret reisetidspunkt – ingen reel nyskapt trafikk  Endret reisemål – ingen systematisk effekt, turene kan bli lengre eller kortere  Ren nyskap trafikk  Endret reisemiddelfordeling (kollektiv vs privatbil)

27 Ren nyskapt trafikk Metode: Analyse av regionale reisevaneundersøkelser fra 1984-2005 – perioder med betydelige veiforbedringer disse stedene.  Antar at det skapes nye turer på grunn bedre fremkommelighet, men:  Finner ikke empirisk belegg ved å studere endringer i transportsystemet og reisevaner i Norge over de siste 20 år

28 Endret reisemiddelfordeling - storby  I distriktene: få alternativer. Veiutbedring/nye veier har liten effekt på reisemiddelfordelingen  Store byer: bedre fremkommelighet analyseres med det nasjonale transportmodellsystemet  Bilandelen øker  Kollektivandelen reduseres  Drivkraft: hastighetsendringen på motorveien I store byer/Oslo

29 Fremmer manglende kapasitetsutvidelse i veisystemet lavere utslipp? (relevant for storby)  Kapasitetsbegrensning er ingen god løsning for å fremme lavere utslipp i veisektoren  Fører til store utslipp og høyt drivstofforbruk  Trafikken bør avvikles med god flyt og et rimelig hastighetsnivå  Trafikkvekst i storbyer bør ut fra miljøhensyn reguleres med andre virkemidler enn kapasitet  Parkeringsrestriksjoner  Veiprising  Kollektivtiltak  ITS-tiltak

30 Konklusjon:  Bedre veier fører til mindre utslipp og er positivt for miljøet  Den antatte sammenhengen mellom bedre veier og nyskapt trafikk tilbakevises  Manglende kapasitetsutvidelse i veisystemet er ikke egnet som virkemiddel for å fremme lavere utslipp i veisektoren  Men: må få eksakt kunnskap om bedre veiers effekt på endret reiserute. Mulig nytt OFV-oppdrag. Drivkrefter bak økt trafikk generelt et annet  SINTEF forbedrer nå mikrosimuleringsverktøyet

31 Klimameldingen St.meld. Nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk  Egen klimahandlingsplan for transport  Tiltak rettet mot bl.a. kjøretøy, drivstoff, transportvalg – og vei  Hovedstrategi i byer: regulere trafikkveksten  I distriktene: ”Investeringer i mellomstore stamveier som binder landsdeler sammen slik at det blir færre svinger og kraftige stigninger bidrar derimot til reduserte utslipp fordi kjøremønsteret blir mer miljøvennlig, og fordi vegutbedringene i liten grad skaper ny trafikk. Derfor vil regjeringen vurdere å gi økt prioritet til vegtiltak som gir positive klimaeffekter” (s. 79)

32 En stor del av klimajobben må gjøres lokalt. Redusert oljefyring, veibygging, kollektivtrafikk, retningslinjer for oppvarming i nye boligfelt er noen stikkord. Audun Lysbakken (SV) Aftenposten 21.3.2007

33 Klimaveien Klimaveien er en samfunnsdugnad for å redusere CO 2 -utslipp fra veitrafikken

34 Utfordringen Veitransport representerer 22 prosent av norske CO 2 -utslipp, eller 9,6 mill tonn (2005) Norske CO 2 -utslipp har økt med åtte prosent fra 1990-nivå, mot Kyoto-protokollens tak på 1 prosent for Norge FNs klimapanel: menneskeskapte CO 2 -utslipp er årsak til klimaendringene

35 Vi tar ansvar 17 organisasjoner Asfaltentreprenørenes Forening (AEF) Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Bilimportørenes Landsforening (B.I.L.) Dekkimportørenes Forening (DF) Grønt i praksis (GRIP) Grønn Hverdag (GH) Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) Motorførernes Avholdsforbund (MA) Norges Automobil-Forbund (NAF) Norges Bilbransjeforbund (NBF) Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Norsk Petroleumsinstitutt (NP) Norges Taxiforbund (NT) Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) Transportbedriftenes Landsforening (TL) Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF)

36 Ett felles mål Redusere CO 2 -utslippene fra veitrafikken med 1 million tonn/10% Asfaltbedriftene setter ytre miljø på agenda, og har i AEF jobbet mye med tiltak og hvordan det skal måles.

37 Åtte veier til målet 1.Mer miljøvennlig kjøring (økokjøring) 2.Miljøoptimalisere kjøretøy 3.Høyere kollektivandel, spesielt i og rundt de store byene 4.Innfasing av null- og lavutslippskjøretøy 5.Innfasing av alternative drivstoff 6.Smartere infrastruktur – bedre trafikkflyt 7.Bedre trafikkmiddelfordeling 8.Miljøbevisst reisemiddelvalg.

38 Mer informasjon www.klimaveien.no

39 Den nasjonale veikonferansen 2008  7. april 2008 på Bjørvika konferansesenter, Oslo  Tema: Nasjonal transportplan  www.veikonferansen.no  Hvilket samfunn vil vi ha?  Bidrar NTP til å nå målene i transportpolitikken?  Hvorfor er ikke fylkesveier (og snart øvrige riksveier) med i NTP?  Er NTP en god plan for å dekke behovene for gode veier?  Vel møtt!

40 Takk for oppmerksomheten!  Vilrid Femoen, fagsjef i Opplysningsrådet for Veitrafikken  vf@ofv.no  www.ofv.no  Tlf. 24 11 12 47


Laste ned ppt "Veibygging og miljø? Asfaltdagen 2008 v/Vilrid Femoen Opplysningsrådet for Veitrafikken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google