Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hands ASA Delårsrapport - 4. kvartal 2003 10. februar, 2004 Erik Sandersen Konstituert Konsernsjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hands ASA Delårsrapport - 4. kvartal 2003 10. februar, 2004 Erik Sandersen Konstituert Konsernsjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hands ASA Delårsrapport - 4. kvartal 2003 10. februar, 2004 Erik Sandersen Konstituert Konsernsjef

2 Viktige hendelser i 4. kvartal Solgt Hands virksomhet i Danmark med effekt fra 1/10-03 Kjøper var Columbus IT Partner, oppgjør i 2,1 mill CITP aksjer samt 5 MDKK i selgerkreditt Frigjorde store økonomiske forpliktelser, og fjernet et historisk tapssluk Sluttført tiltaksplan for kostnadsreduksjoner Løpende driftskostnader betydelig redusert fra 1. halvår Flyttet hovedkontor innen Oslo Nedbygget konsernfunksjoner med full effekt i løpet av 1Q2004 Vunnet enkelte, men for få, nye prosjekter, kombinert med svak konsulentomsetning resulterte dette i negativt driftsresultat for kvartalet Gjennomført en fullstendig refinansiering av selskapet for oppnåelse av tilfredsstillende soliditet og likviditet Oppnådd 35 MNOK i samlet gjeldsettergivelse og gjeldsutsettelser Innhentet 35 MNOK i ny emisjon samt sikret ytterligere 10 MNOK i en oppfølgingsemisjon i januar 2004 Selskapet har en tilfredsstillende finansiell kapasitet og handlefrihet fremover

3 Utvikling i enkelte balanseposter Egenkapital Netto rente- bærende gjeld Goodwill MNOK Betydelig reduksjon i netto rentebærende gjeld og økning i egenkapitalen Note: Som cash-elementer i netto rentebærende gjeld inkluderes de deler av 35 MNOK emisjonsproveny og CITP-aksjeproveny som er tilgjengelig utover nedbetaling av ikke-rentebærende gjeld.

4 Selskapet har en tilfredsstillende balanse etter refinansieringen Eiendeler (MNOK) 31/12 Goodwill1515 Andre anleggsmidler3838 Kontanter 416 Kundefordringer2020 Andre omløpsmidler5924 Sum 136 113 Gjeld og Egenkapital 31/12 Egenkapital1421 Langsiktig gjeld3131 Kassakreditt 8 8 Leverandørgjeld15 7 Annen kortsiktig gjeld6846 Sum 136 113 I tillegg delvis urealisert kursgevinst på Columbus-aksjene som vil øke egenkapitalen med rundt 2- 4 MNOK samt redusere totalkapitalen med 15 MNOK, gjennom oppgjør av kortsiktig gjeld *) Ca 13 MNOK er kortsiktige lån, resten utgjøres av feriepenger, offentlige avgifter, avsetninger og periodiseringer. *) etter oppf.emisjon etter oppf.emisjon

5 Resultatet i 4. kvartal og året 2003 preget av Hands finansielle situasjon Omsetning Dekningsbidrag EBITA Resultat f/skatt Resultat e/skatt 34,0 27,2 -4,2 - 8,3 11,0 4Q 2003 Note: Omsetning, dekningsbidrag og EBITA refererer seg kun til videreført virksomhet i Norge utenom konsernoverbygning. 42,6 34,5 - 9,2 - 125,0 - 117,6 4Q 2002 143,2 118,7 - 8,9 - 116,7 - 97,3 2003 171,3 138,0 - 3,1 - 132,2 - 122,7 2002

6 Negativt resultat for driften i Hands Norge Omsetning MNOK EBITA MNOK Omsetning EBITA Svak drift i perioden som følge av selskapets negative finansielle situasjon –Negativt driftsresultat (EBITA) på 4,2 MNOK Ca 20% omsetningsreduksjon fra 4Q2002 –Bedret resultatgrad –Tok ikke del i rapportert positiv markedsutvikling i desember 7 nye kunder vunnet i løpet av 4. kvartal med samlet lisensverdi på kun 3,5 MNOK på software alene –Medfører noe lavere aktivitet enn ønsket ved inngangen til 2004 Betydelig reduserte operative kostnader med full virkning fra 1Q2004 42,6 34,0

7 Faste vedlikeholdsinntekter utgjorde i overkant av 20% av omsetningen i Q4 Konsulent Annet Lisenssalg Vedlikehold 4% 59% 16% 21% Konsulent62%63%69% Lisenssalg12%16%13% Vedlikehold24%18%18% Annet 2% 2% 0% 3Q032Q03 1Q03

8 Kostnadsreduksjonsprogrammet fra mai 2003 er fullført iht plan Månedlige driftskostnader (uten varekost) i Hands Norge og konsernoverbygning er redusert med 1/3 tilsvarende 4,5 MNOK siden 1. halvår 2003 -Frasolgte enheter holdt utenfor Kostnadsreduksjonen består av: -Bemanningsreduksjoner -Nye kontorlokaler -Nedbygging av konsernoverbygning -Nedleggelse av internasjonal satsning -Reduksjon andre driftskostnader Noe overkapasitet i dagens kostnadsbase gir rom for vekst -Ingen ytterligere kostnadsreduksjoner planlagt utover normal drift 14,9 10,4 Driftskostnader per måned (Norge og Konsern) Antall ansatte: MNOK 205167

9 Høye konsernkostnader i 4. kvartal med stor andel av engangskarakter Rundt en fjerdedel er avskrivninger Kostnader for børsnotering, styrehonorar, revisor, rapportering, etc MNOK 5,7 MNOK Løpende fremtidige konsernkostnader: Lønn konsernoverbygning Rådgivere Avsetninger Andre engangskostnader (børsbot, flytting, etc) Engangskostnader: Kostnadene delvis motvirket med 4,4 MNOK i kursøkning på Columbus aksjer I tillegg netto finanskostnader på 2,6 MNOK (rentenetto, morarenter og disagio)

10 Hands har en spennende strategisk posisjon ERP-markedet over tid et stabilt og varig marked, forventet vekst etter lave investeringer siste 3 år Microsoft Business Solutions (MBS) en ledende global spiller innen ERP, økt markedsandel forventet Hands er MBS klart ledende partner i Norge (står for rundt 1/3 av inntektene) Sterk bransjefokusering gjør Hands konkurransedyktig ift konkurrenter Selskapets finansielle situasjon er løst, grunnlaget for kunders tvil om Hands overlevelse er fjernet Historisk god lønnsomhet i den norske virksomheten Bra giv i organisasjonen etter redningsaksjonen i 2003 Nå skal vi levere !

11 Selskapet har betydelig potensiale Rom for økt faktureringsgrad innenfor dagens bemanning Kan ta rundt 10% vekst i omsetning uten økning i kostnads- basen (utenom varekostnader) Høy operasjonell gearing Gode muligheter for topp- og bunnlinjevekst i et bedret marked Dra nytte av dagens posisjon mot MBS til å følge MBS forventede vekst Ytterligere styrke Hands innen utvalgte bransjer og løsningsområder Følge MBS mot økt markedsandel Utvide tjeneste- spekteret utover ren ERP til et bredere Microsoft fokus CRM Databaser BI Portaler Infrastruktur Bredere dekning innen Microsoft

12 Utsikter fremover Forventet positivt driftsresultat for den norske virksomheten i 2004 Basert på omsetningsnivå på linje med omsetningen i 2003 Konstant kostnadsnivå som ved utgangen av 2003 Resulterer i positiv EBITA etter konsernkostnader Betydelig løpende prosjektaktivitet mot eksisterende kundebase reduserer risikoen for et markant omsetningsfall Rom for ytterligere bedret resultat ved markedsvekst, økte markedsandeler og bedret faktureringsgrad Markant reduksjon av netto finanskostnader og konsernkostnader vil gi bedret resultat før skatt Stort fremførbart underskudd gir ingen betalbar skatt fremover Positiv utvikling på salg av nye lisenser i januar, noe svak konsulentomsetning Ny ledelse fra 1. mars 2004, Arild Lund overtar som administrerende direktør for det børsnoterte selskapet Konstituert konsernsjef Erik Sandersen og finansdirektør Øyvind Mølmann fratrer Ketil Johansen overtar som finans- og økonomidirektør

13 Hands ASA


Laste ned ppt "Hands ASA Delårsrapport - 4. kvartal 2003 10. februar, 2004 Erik Sandersen Konstituert Konsernsjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google