Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Villreinsenter Villreinfjella - en europeisk arv, vårt felles ansvar Anders Mossing, konst. daglig leder Vakant stilling, fagkonsulent Tina Dahl,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Villreinsenter Villreinfjella - en europeisk arv, vårt felles ansvar Anders Mossing, konst. daglig leder Vakant stilling, fagkonsulent Tina Dahl,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Villreinsenter Villreinfjella - en europeisk arv, vårt felles ansvar Anders Mossing, konst. daglig leder Vakant stilling, fagkonsulent Tina Dahl, naturveileder (SNO) Brita Homleid, naturveileder (SNO) Foto: Anders Mossing

2 Bakgrunn for opprettelsen av Norsk Villreinsenter Norge forvalter den siste rest av Europas vill fjellrein (tundrarein), noe som gir oss et særlig internasjonalt ansvar Bred politisk oppslutning om et bedre vern av villreinen og dens leveområder (div. St. meld, og senest Ot. Prop om ny Plan og bygningslov stadfester dette) Tilrådninger fra ViSa Bevilget midler til drift og 8 stillinger, 4 på hvert av de to sentrene (Skinnarbu og Hjerkinn) Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, / Formålsparagraf for stiftelsen: ”fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge. Villreinen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, Norge skal sikre reinen og dens leveområder”

3 Mål for vår virksomhet Faglig sterke Inkluderende Synlige Uavhengige og nøytrale Villreinsenteret driver ikke forvaltning eller forskning “Villreinombud” Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, / Foto: Rune Bergstrøm

4 Viktigste arbeidsoppgaver Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, / Formidling – spre kunnskap og bygge holdninger som bidrar til å sikre villreinen og dens leveområder Opplæring og rådgivning – være den viktigste instans i opplæring og rådgiving av alle som direkte eller indirekte berører villreinen og dens leveområder Dokumentasjon – ta ansvar for å sammenstille alle relevante data om villrein, herunder kartfeste og gjøre de tilgjengelige Samarbeid – viktig treffpunkt for alle aktører når det gjelder diskusjon, dialog og samhandling om villreinspørsmål Foto: Rune Bergstrøm

5 Noen oppgaver fremover Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, / Fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder Kursing av nye villreinnemnder Kursing av kommuner med villreinareal Naturveiledning (pilotprosjekt, jaktkurs, tilrettelegging av uteområder) Faglig bistand til evt. ny utstilling ved Hardangervidda Nasjonalparksenter

6 Kartlegging av villreinens arealbruk Hardangervidda Storaas, Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, / Foto: Anders Mossing

7 Bakgrunn Bestillingsbrev fra MD til FK DN fikk oppdrag med å fremskaffe et villreinfaglig grunnlag Ansett for å være midt i kjernen av NVS` arbeid Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

8 Prosjektgruppe Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, / Olav Strand, NINA Per Jordhøy, NINA Johan Danielsen, DN Knut Nylend, SNO Even Knutsen, FMBU Olav. H. Opedal, VN Hardangervidda Anders Mossing, NVS Sør

9 Mål Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, / Faglig kartgrunnlag som innspill til fylkesdelplan (skal ikke utsettes for politiske vurderinger) Oppdatere dagens kartgrunnlag (Villreinklienten). I jobben ligger: - Definere en biologisk fundert yttergrense for villreinens arealbruk, samt funksjonsområder innen områdene (trekk, kalvings- og beiteområder)

10 Prosessen Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, / Oversikt over tilgjengelig data + innsamling av dette Lokale møter med alle kommunene og ressurspersoner i disse Arbeidsutkast presentert i aug., med mulighet for faglige innspill Oppsummering av innspill Behovet for mer objektiv kriteriesetting + utvikling av dette med basis i innspill og lokale møter Levering februar 2009

11 Datasett/kriterier Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, / Leveområde (yttergrense) 1.Estimert skoggrense (SatNat) 2.Topografiske tilpasninger (> 37 grader helning) 3.Dokumentert bruk utenfor 4.Omdisponert areal (tette hyttefelt) Kalvingsområder (habitatmodellert/tetthetsestimat) Beiteområder (habitatmodellert/tetthetsestimat) 1.Sommerbeite 2.Vinterbeite Trekkområder (gammelt datasett + innspill) Migrasjonstrekk, årvisse trekk, ”de store linjene” Trekkveier (gammelt datasett + innspill) Mindre trekk, bevegelser

12 Estimert tregrense + topografiske tilpasninger Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

13 Stedfestet bruk Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

14 Omdisp. areal/tette hyttefelt Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

15 Funksjonsområder - habitatmodell Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

16 Funksjonsområder - tetthetsestimat Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /

17 Trekkområder og -veier Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu, 3660 Rjukan, Daglig leder Anders Mossing, /


Laste ned ppt "Norsk Villreinsenter Villreinfjella - en europeisk arv, vårt felles ansvar Anders Mossing, konst. daglig leder Vakant stilling, fagkonsulent Tina Dahl,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google