Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligpolitisk satsing/innsats fra KS Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligpolitisk satsing/innsats fra KS Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligpolitisk satsing/innsats fra KS Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk

2 19 fylkeskommuner 430 kommuner 500 bedrifter 490 000 ansatte –20 pst av alle sysselsatte 12 000 politikere 360 milliarder kroner –144 mrd over statsbudsjettet (16 % av samlede utgifter eks. lån og petrolumsvirksomhet) Kartgrunnlag Copyright © Statens kartverk, Norsk Eiendomsinf. og Asplan Viak Internet ASAsplan Viak Internet AS KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon vi representerer:

3 KS sin visjon EN SELVSTENDIG OG NYSKAPENDE KOMMUNESEKTOR

4 ”Grunnlaget for en god boligpolitikk er en god kommuneøkonomi”

5 Vekst i inntekter og aktivitet

6 Ubalansert vekst bidro til å forsterke ubalansene i kommuneøkonomien Bto innenlandsk gjeld kommuner og fylkeskommuner261 mrd kr (feb 2010) Netto gjeld kommuner og fylkeskommuner137 mrd kr (des 2009) Netto rentebærende gjeld kommuner og fylkeskommuner108 mrd kr (des 2009)

7 Hva bruker kommunene sine inntekter på?

8 Standard på bygningsmassen Fra undersøkelse i 2008 Gjennomsnittsalder for alle kommunale bygg er 35 år. 1/3 trenger omfattende rehabilitering eller må reinvesteres 1/3 har moderate oppgraderingsbehov 1/3 er i god forfatning

9 Hvorfor ? Dagsaktuelle problemer prioritert framfor langsiktige løsninger Økonomiske rammer som i perioder presser til kortsiktighet Mer prestisje i å bygge nytt enn å vedlikeholde det man har? Men: et speilbilde av hva som er viktigst også for velgerne?

10 26 pst av kommunene sier de vil øke midler til byggvedlikehold

11 Befolkningsendringer særlig flere over 90 år bidrar nå til økte kostnader

12 Må satses mer på løpende vedlikehold –Nøkkeltall for 21 store næringseiendommer i Oslo, Trondheim, Bergen m.fl. viser utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold på kr 674 per kvm (Kilde: NKF) –Kommunenes utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold i 2008 var på ca 537 kr/kvm (eks avskrivninger) –Mange kommunale bygg antas å være mer kostnadskrevende å drifte og vedlikeholde For 25 mill kvm bygg, kan dette bety minst 3 mrd kr for lite i årlig vedlikehold Kommer i tillegg til vedlikeholdsetterslepet, anslått til minst 94 mrd kr i bygg og 40 mrd på veier, samt for lavt løpende vedlikehold på veier

13 Forventning til inntekter i 2011, sammenligning med 2009-2010 En økning på 5,5 mrd kr utgjør 2,4 pst av frie inntekter (lavere enn Norges Bank og SSBs anslag på BNP-vekst neste år på 2¾ pst), og bare 1,7 pst av samlede inntekter

14 Kunnskapsgrunnlag NOVA 5/07: –Store kommuner scorer høyest på god forvaltningsskikk ved søknad om tildeling av bolig –Store kommuner best på rutiner for å forebygge utkastelse

15 Kunnskapsgrunnlag De offentlige virkemidlene som skal hjelpe de vanskeligstilte til å skaffe seg bolig fungerer ikke godt nok Mange boliger med dårlig standard og boligmiljø Dok 3:08 (2007- 2008) Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

16 Politisk grunnlag Soria Moria 2 –Tilgang til bostøtte –Avskaffe bostedsløshet –Varig botilbud for personer som kommer fra fengsel eller rus/psykiatri institusjoner –Fra leie til kjøp av kommunale boliger –Utvide startlånordningen –Boligtilskudd for at flere eldre og funksjonshemmede blir boende lengre hjemme

17 Boligpolitikk i KS – et bredt engasjement Hovedstyret KS fylkesledd KS storbynettverk ASSS-nettverkene i KS

18 Organisatorisk samarbeid RegjeringenKSHusbanken Boligsosial samarbeidsavtale Bosettingsavtale Samarbeidsavtale

19 Ordningen med faste møter mellom Regjeringen og KS Etablert fra og med statsbudsjettet 2001 Formål: –å komme til enighet om hva som kan oppnås innenfor kommunesektorens inntektsrammer – å redusere bruken av sterke statlige styringsvirkemidler ved å etablere enighet om prioriteringer knyttet til kommunesektorens ressurser. Fire faste møter hvert år –Foran regjeringens rammekonferanse –Foran framleggelsen av kommuneproposisjonen –Foran sluttføringen av arbeidet med statsbudsjettet i Regjeringen –Etter framleggelsen av statsbudsjettet

20 Interessepolitisk engasjement Bostøtteregelverk og uttrekk av kommunerammene Rammevilkår for utbygging av omsorgsboliger og sykehjem MVA kompensasjon ved samarbeid med andre om bygging av omsorgsboliger Tilskuddssats for kjøp etc til bosetting av flyktninger Startlån Universell utforming

21 Ikke alt handler om penger (fra staten) Organisering påvirker i seg selv resultatene Kommunen kan gjennom regulering og aktiv tomtepolitikk legge til rette for god boligpolitikk Planmessig og godt vedlikehold av boligmassen Riktig prising av de kommunale utleieboligene

22 www.ks.no Helge.Eide@ks.no Christian.Hellevang@ks.no


Laste ned ppt "Boligpolitisk satsing/innsats fra KS Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google