Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Trageton: ”Å skrive seg til lesing” GLSM – ressursforelesning – fredag 19.mai 2006 for A05-kullet Eva Michaelsen (norsk) og Vibeke Bjarnø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Trageton: ”Å skrive seg til lesing” GLSM – ressursforelesning – fredag 19.mai 2006 for A05-kullet Eva Michaelsen (norsk) og Vibeke Bjarnø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Trageton: ”Å skrive seg til lesing” GLSM – ressursforelesning – fredag 19.mai 2006 for A05-kullet Eva Michaelsen (norsk) og Vibeke Bjarnø (IKT)

2 Eksemplene i denne presentasjonen er hentet fra følgende kilder: l Praksisfeltet – det er gitt tillatelse til bruke i undervisningssammenheng ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo l Fra Arne Tragetons bok ”Å skrive seg til lesing. IKT i småskolen” l Fra nettressurser forfatter har gjort tilgjengelig via www.hsh.nowww.hsh.no

3 ”Å skrive seg til lesing” l Arne Trageton – IKT i småskolen www.hsh.no – finnes mange tekster, videoer, artikler etc. www.hsh.no l Hva trengs? –Et par (gamle) PC’er med tekstbehandlingsprogram –Skriver i klasserommet

4 Fysisk læringsmiljø med datakroker Kilde – Figur – Arne Trageton

5 IKT ikke som eget fag, men i beste fall et effektivt læremiddel! l Norsk l Lese og skrive: bli fortrolige med å bruke informasjonsteknologi l Nettsted for Tekstskapning på data 1.-4. klasse: http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/ http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/ l Innslag på TV2-nyhetene: http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/vide o.htm http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/vide o.htm

6 L97 - småskoletrinnet l Temaorganisert tverrfaglig læring –skapende aktivitet –lek som arbeidsmåte –praktisk arbeid som virkemiddel

7 Datamaskinen som skriveverktøy l Lett å lese sin egen skrift l Lett å rette det en ikke er fornøyd med l Lett å dele opp ord l Bokstavene står alltid riktig vei l Fordel for elever med dårlig finmotorikk l Elevene skriver lange tekster på kort tid l Positiv opplevelse av å mestre skriving

8 TEKSTSKAPING… innebærer å… l skrive meningsfulle tekster sammen med andre l bruke det skriftlige språket til noe nyttig l få regelmessig skrivetrening l få mye øving i å uttrykke seg skriftlig l Skrivingen må ha en funksjon for barna l Skriving er kommunikasjon

9 Prinsipper som innebærer en styrking av norskfaget l Datamaskinen er et arbeidsredskap l Elevene er produsenter, ikke "konsumenter” l Elevene lærer bokstavene via tastaturet og "skriver seg til lesing” l Individualisering i lese- og skriveopplæringen (tilpasset opplæring)

10 Motivasjon og mestring l Skrivearbeidet knyttes til aktuelle tema eller egne tekster etter elevens egne interesser l Preg av ”skrivelek ” l Samarbeid to og to: skriving / samtale l Godt utgangspunkt for foreldresamarbeid l Skriftforming fra 3.klasse l Finmotorisk trening gjennom tegninger til tekstene

11 KOMMUNIKASJON Elevene l blir stimulert og oppfordret til å snakke om det de skriver l må forklare seg slik at medelevene forstår det l lærer å stille spørsmål og lytte til hverandre – (elevene får respons og gir respons) Teksten l har et innhold som ligger nært opp til elevens livsverden og interesser l bygger på det elevene kan fra før l har naturlige mottakere (ikke bare læreren)

12 Skrivesituasjon og skrivetema l lek som utgangspunkt for fortelling l verkstedarbeid - skriftlig presentasjon l fakta om tverrfaglige tema l brev til familie l brev til andre barn (f.eks vennskaps-klasse) l skuespillmanus l eventyr l bøker l aviser

13 Maskinskrift eller håndskrift? L97- 2.klasse l bruke bokstavane og gradvis erobre lese- og skrivekunsten. l Ta i bruk samanhengande skrift når dei har automatisert samanhengen mellom lyd og bokstav og det fell naturleg for dei l leike på datamaskin, skrive og teikne L97 - 3.klasse l arbeide med å utvikle ei samanhengande handskrift l skaffe seg vidare røynsle i å lese og skrive, til dømes på datamaskin

14 Kunnskapsløftet - overordna l ALLE fag skal arbeide med de fem grunnleggende ferdighetene – integreres på det enkelte fags premisser: –å kunne uttrykke seg muntlig, –å kunne uttrykke seg skriftlig –å kunne lese –å kunne regne –å kunne bruke digitale “Elevene og lærlingene skal i arbeidet med fagene tilegne seg de grunnleggende ferdighetene, som er forutsetninger for videre utvikling og læring.” http://skolenettet.no/nyUpload/Lareplan/fastsatt/pulje1/IM1037-Kunnskapsloeftet.pdf

15 Kunnskapsløftet – kompetansemål Etter 2. årstrinn (utdrag): Skriftlige tekster (…) snakke om sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur bruke datamaskinen til tekstskaping (…) Sammensatte tekster arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser (…)

16 Kunnskapsløftet – kompetansemål Etter 4. årstrinn (utdrag): Skriftlige tekster (…) skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder vurdere og sammenligne egne og andres tekster foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett Sammensatte tekster lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde (…)

17 Skrive først - lese etterpå? For de fleste barn er det lettest å skrive seg til lesing (Chomsky 1982). –Når barna skal skrive, lyderer de seg fram til stavemåten (”invented spelling”), sammenhengen fonem-grafem blir tydelig –bokstavbildet er tydelig og likner på det som fins i trykte bøker

18 Nivåer i skriveutviklingen l hemmelig skrift (bokstavrekker)

19 Nivåer i skriveutviklingen l hemmelig skrift (bokstavrekker) l eget navn

20 Det begynner med bokstavrekker, så navn, så noe mer…

21 Nivåer i skriveutviklingen l hemmelig skrift (bokstavrekker) l eget navn l barnet forteller hva bokstavrekkene betyr l ”invented spelling” l bevissthet om orddeling l mange barn skriver seg til lesing i løpet av 1.klasse

22

23 Utkast til selvproduserte bøker

24

25

26

27 Amins bok: ”Dikt om dyr”

28 Klasseromsbibliotek - inspirasjon for tekstskaping i ulike sjangrer l bildebøker med få ord/mange ord l illustrerte barnebøker l lange fortellingsbøker for de mest avanserte leserne l faktabøker for barn l aviser l barneblad og tegneserier (?)

29 ”Tekstskaping på datamaskin i 1 – 4. Klasse” 1999-2002 - Prosjektevaluering l Sammenlikning av til sammen 290 elever i 3.klasse i ”PC- klasser” og håndskriftklasser viser at barna som skriver på PC utvikler et høyere skrivenivå med bedre innholdskvalitet l bedre fortellinger l færre feil l penere håndskrift (men litt lavere tempo. Håndskrifttreningen er utsatt til 3.klasse)

30 Diskusjonsoppgave - I l Dere skal arbeide med metoden “Å skrive seg til lesing” i en 2.klasse. Målet er at hver enkelt elev skal ende opp med en egenprodusert bok som skal publiseres i klassen via skolens læringsmiljøsystem. Hver elev skal også få trykket opp et eksemplar i farger. l Diskuter i hvilken grad, og eventuelt på hvilken måte, elevenes tekster skal rettes før publisering.

31 Diskusjonsoppgave - II l Lag et undervisningsopplegg der metoden ”Å skrive seg til lesing” er integrert. Bestem selv ulike rammefaktorer. l Begrunn valgene med utgangspunkt i teori om skriftspråkutvikling, lesing og leseopplæring. Skisser opplegget stikkordsmessig.


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Trageton: ”Å skrive seg til lesing” GLSM – ressursforelesning – fredag 19.mai 2006 for A05-kullet Eva Michaelsen (norsk) og Vibeke Bjarnø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google