Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Digitale mapper og mappevurdering – vurdering for læring A 09 onsdag 30. september 2009 Leikny Øgrim, IKT-seksjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Digitale mapper og mappevurdering – vurdering for læring A 09 onsdag 30. september 2009 Leikny Øgrim, IKT-seksjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Digitale mapper og mappevurdering – vurdering for læring A 09 onsdag 30. september 2009 Leikny Øgrim, IKT-seksjonen

2 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Plan Mappevurdering – kort om prinsipper og bakgrunn –Offentlige dokumenter om mappevurdering –Hva og hvorfor –Noen sentrale begreper Digital støtte til mappeprosesser Muligheter og begrensninger ved ulike teknologiske tilnærminger Noen skoleeksempler

3 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Offentlige dokumenter – politiske føringer Kvalitetsutvalgets innstilling ”I første rekke”, NOU 2003:16 ”Mappe tas i bruk både i opplæring og som del av vurderingen av elever og lærlinger ved sentralt og lokalt gitte eksamener og fagprøven i grunnopplæringen. ” ”Mappe tas i bruk som den del av grunnlaget for underveis og standpunktvurderingen.”

4 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo St. meld. 30: ”Kultur for læring”, (2003-2004): ”Kvalitetsutvalget foreslår at mapper skal tas i bruk både i opplæringen og som en del av vurderingen av lærlinger og elever” Program for digital kompetanse (PfDK) 2004-2008 ”Innen 2008 skal vurdering med digitale mapper være tatt i bruk på alle nivåer i utdanningen.”

5 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Forskrift til opplæringslova § 3-3. Undervegsvurdering og sluttvurdering Elevane skal ha undervegsvurdering og sluttvurdering. Undervegsvurderinga skal ein gi løpande i opplæringa som rettleiing til eleven. Ho skal hjelpe til å fremje læring, utvikle kompetansen til eleven og gi grunnlag for tilpassa opplæring. Undervegsvurdering kan ein gi både med og utan karakter. Sluttvurderinga skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutninga av grunnskoleopplæringa.

6 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Formålet med underveisvurdering (med eller uten karakter) er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring. For å nå kompetansemålene må elevene få tilbakemelding om hva de mestrer og hva som skal til for å bli bedre i faget.

7 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Karakterer skal suppleres med begrunnelse og veiledning om hvordan eleven kan bli bedre i faget. Karakterer underveis i opplæringen skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven har oppnådd på det tidspunkt vurderingen skjer, og ut fra det som er forventet på dette tidspunktet. Elevane skal kunne delta i vurderinga av sitt eige arbeid.

8 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Sluttvurdering Formålet med sluttvurdering er å gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen i faget. Sluttvurdering er standpunktvurdering, eksamensvurdering og vurdering til fag- og svenneprøver. Standpunktkarakteren skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes. Standpunktkarakteren skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede kompetansemålene i faget. Standpunktvurderingen må ta utgangspunkt i et bredt vurderingsgrunnlag. Gjennom underveisvurdering får lærer og elev kunnskap om elevens faglige progresjon og det kompetansenivået som eleven har oppnådd ved avslutningen av opplæringen.

9 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Mappe – en definisjon ”En mappe består av en systematisk samling elevarbeider som viser innsats, framskritt og prestasjoner innen ett eller flere områder. Samlingen må omfatte elevmedvirkning når det gjelder valg av innhold, utvalgskriterier, kriterier for å bedømme nivået i forhold til visse felles oppsatte mål, og den må vise elevens selvrefleksjoner og holdninger til emnet.” (Temahefte fra Uninett ABC)

10 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo To former for vurdering 1.Formativ vurdering: –Å gi studenten informasjon om egen framgang og danne grunnlag for forbedring av læringsstrategier –Vurdering for læring 2.Summativ vurdering: –Å danne grunnlag for utvelgelse og eventuell sertifisering, enten i videre utdanningssammenheng eller ved jobbsøking –Vurdering av læring

11 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Noen begreper Mappe, mappevurdering, mappemetodikk Portefølje, porteføljevurdering, porteføljemetodikk Portfolio, portfolio assessment Digitale mapper, E-portfolio

12 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo En modell for mappeprosesser (Dysthe 2002) Lærings- fase 1 Individuelt arbeid Samarbeids- grupper Kasusbasert/ problemorientert læring Prosesskriving Veiledning Lærings- fase 2 Kriteriearbeid Egenvurdering Utvalg Refleksjon Lærings- fase 3 Kriterier Presentasjon Evaluering: Lærervurdering Egenvurdering Medstudent- vurdering Sensorvurdering Refleksjon Nye læringsmål Arbeids- mappe Presen- tasjons- mappe Mål for arbeidet

13 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo To typer mapper Arbeidsmappe/læringsmappe/kladdemappe –arbeidsredskap underveis i læringsprosessen –inngår ikke i vurderingen, eleven er mottaker –Brukes gjerne i utviklingssamtaler Vurderingsmappe/presentasjonsmappe/ skrytemappe –brukes i sluttvurdering –lærer/sensor er mottaker

14 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Mappevurdering Et læringsredskap – elevene kan selv bedømme, vurdere og synliggjøre hva de faktisk har lært, hva de ønsker å lære, hvor de har sin motivasjon og sine sterke sider, og hva de ønsker å forbedre Et vurderingsredskap – mangfoldig dokumentasjon som gir et nyansert og godt grunnlag for vurdering av både studentenes utvikling og kvaliteten av den undervisningen de har fått

15 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Mappevurdering av eller for læring Mappevurdering av eller for læring Vurdering av læring Viser utvikling Viser utvikling Legger vekt på hva eleven har lært, hva eleven kan Legger vekt på hva eleven har lært, hva eleven kan Legger vekt på produkter Legger vekt på produkter Krever ikke aktiv deltakelse fra elevene Krever ikke aktiv deltakelse fra elevene Vurdering for læring Støtter utvikling og læringsprosesser Støtter utvikling og læringsprosesser Krever aktiv deltakelse fra elevene Krever aktiv deltakelse fra elevene Legger vekt på prosess og progresjon Legger vekt på prosess og progresjon Refleksjon er viktigst Refleksjon er viktigst

16 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Lærerens tre roller Å veilede Å støtte Å vurdere Dette kan være et dilemma som må diskuteres blant lærere og elever

17 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Fysiske eller digitale mapper? Fysiske mapper, egnet til oppbevaring av papirbaserte dokumenter Digitale mapper, egnet til å lagre digitale produkter

18 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Aktuelle teknologier for digitale mapper (Diskett), CD-rom, USB-stick eller annet bærbart lagringsmedium Lagringsområde på lokal PC eller server på skolen Nettbaserte teknologier: –Læringsplattform, LMS –(Nettsted, blogg/wiki)

19 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Fordeler ved digitale mapper Lettere å oppdatere Lettere å publisere for en større offentlighet Lettere å inkludere ulike skrivesjangre Lettere å bidra med multimedialt materiale Lettere å utvikle kollektive mappetekster Oppbevare, flytte, utvide, finne igjen (fra Wikibøker 01.09.2008)

20 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Ulik grad av åpenhet i digitale mapper Kun eleven selv, samt lærer har innsyn Elevene har innsyn i hverandres mapper i visse tilfeller Alle elevene har innsyn i hverandres mapper. Mappene ligger åpent på nettet, mens noen dokumenter er passord- belagt Alt mappe- innhold er åpent for alle på nettet Lukkede Åpne (Etter Hildegunn Otnes i (Dysthe 2003))

21 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo LMS -muligheter og begrensninger Fleksibel passordbelagt tilgang Struktur –Lærerstyrt –Alle arbeider, tilbakemeldinger og refleksjoner på ett sted Verktøy til støtte for grupper og samarbeid Tilgangshåndtering Mulighet til å lagre ulike sjangre og medieformer Hemmende i forhold til varierte og kreative vurderingsformer Vanskelig å flytte ??

22 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo

23 Samlemappe INDIVIDUELLLE OG FELLES PRESENTASJONS-MAPPER Utvalgskriterier ELEVMAPPE: Utvalgte arbeider, både individuelle og gruppearbeider

24 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Erfaringer fra en barneskole Pilotprosjekt med noen lærere Erfaringer –Strukturdiskusjon –Bedre oversikt –Fleksibilitet og tilgjengelighet –Individuell tilpasning –Utviklet IKT-kompetanse

25

26 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Eksempler på arbeider – norsk vgs Mappearbeid Presentasjon av eleven Intervju av medelev Personkarakteristikk Novelle Novelleanalyse Leserbrev Intervju Bokanmeldelse Teateranmeldelse Artikkel Til vurdering Tre tekster, en skal være på sidemål To tekster skal være lange (ca. 4 sider) En av tekstene skal være knyttet til arbeidet med noveller En av tekstene skal være en sakprosatekst

27 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Elevenes egenvurdering Hvilke tekster skal inngå i vurderingen? Hvorfor har du valgt akkurat disse tekstene? Hvilken tekst er du mest fornøyd med og hvorfor? Hvilken tekst er du minst fornøyd med og hvorfor? Hvordan har du jobbet med mappen? Har du hatt utbytte av responsen? Er det noe du ville gjort annerledes?

28 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Noen egne erfaringer Uklar summativ vurdering –Vurderer det samme arbeidet flere ganger –Rollekonflikt i vurderingsarbeidet –Vektlegging ved summativ vurdering – mappearbeider/refleksjonsnotatet –Krevende oppfølging underveis –Gir kontinuerlig studentinnsats

29 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Noen utfordringer Nødvendig digital kompetanse Erfaringer med digitale mapper Vurderings- og responskompetanse Bredde eller enhetlig tilnærming? Grad av åpenhet Digitale mapper administrasjons- eller læringsverktøy? Fare for overproduksjon

30 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Et eksempel fra USA Prøver nesten hver dag Karakter på alle oppgaver Mappelevering av alle ukeoppgaver hver fredag Mappekarakter hver mandag Karakterbok hver 6. uke

31 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Målsetting og refleksjon Egenvurdering og klare vurderingskriterier Kontinuerlig vurdering

32 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Til ettertanke Hva skal elevenes arbeidsmappe innholde? Hvilke arbeidsformer skal benyttes i arbeidet? Hvordan skal arbeidet med kriterieutvikling foregå? Hvilke kriterier skal gjelde for utvalg til vurderingsmappa? Krav til refleksjon over utvalget? Hvordan skal vurderingsmappa presenteres? Skal det være medelev-vurdering? Lærervurdering? Sensorvurdering (eksamen)? Skal det legges opp til refleksjon som ender opp i nye læringsmål eleven skal jobbe videre med?

33 IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Noen nettressurser Uninetts temahefte om digital mappevurdering: –http://www.uninettabc.no/content.ap?thisId=684http://www.uninettabc.no/content.ap?thisId=684 Skolenettet om mappevurdering: –http://skolenettet.no/moduler/Module_FrontPage.aspx?id=11993&epslangu age=NOhttp://skolenettet.no/moduler/Module_FrontPage.aspx?id=11993&epslangu age=NO 10 steg til digital mappevurdering: –http://www2.skolenettet.no/laringsobjekter/mappevurdering/http://www2.skolenettet.no/laringsobjekter/mappevurdering/ Wikibøker er et bibliotek med gratis lærebøker og annet læremateriale. –http://no.wikibooks.org/wiki/http://no.wikibooks.org/wiki/


Laste ned ppt "IKT-seksjonen, Avd. for LUI, Høgskolen i Oslo Digitale mapper og mappevurdering – vurdering for læring A 09 onsdag 30. september 2009 Leikny Øgrim, IKT-seksjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google