Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGI FOR SEKTOR TOPPIDRETT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGI FOR SEKTOR TOPPIDRETT"— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGI FOR SEKTOR TOPPIDRETT 2014-2019
Virksomhetside Utvikle spillere på alle alderstrinn mot et Europeisk toppnivå gjennom økt satsing på toppidrett i utøvernes klubb- og eller nærmiljø. Visjon Et av Europas beste vekstvilkår for utvikling av fremtidige toppidrettsutøvere Verdier Modig Inkluderende Nyskapende Overordnet mål Norge mot Europatoppen. Resultatmål EM medalje i double, senior eller ungdom. Kvalifisere spillere til OL i 2016, og 2024. Blant de beste nasjoner i pulje B i Europa på seniornivå (17-25). A nasjon ( topp 16) i Europa for kadettlandslag innen 2019. Verdensranking damer og Herrer: 2 spillere blant topp 300 til enhver tid fra 2019. Prosessmål Teknisk Taktisk Fysisk Mentalt Strategiske byggeklosser Det utvikles en helhetlig plan for hvordan vi skal bygge fremtidige toppspillere Vi skal styrke kompetansen og motivasjonen for toppidrett-satsning på klubbnivå Vi skal styrke holdningene til våre landslags-utøvere Styrke klimaet for samarbeid på tvers av landslags-grupper og klubber Beholde utøvere som er på et høyt nivå etter gymnaset lenger. Prioritere økonomiske og menneskelige ressurser tydeligere med tanke på oppnåelse av overordnet mål.

2 1. Det utvikles en helhetlig plan for hvordan vi skal bygge fremtidige toppspillere
Hovedtiltak Aksjoner Ansvarlig Tidsfrist 1.1: Utvikling, implementering og vedlikehold av utviklingstrapp. 1.1.1: Utvikling av utviklingstrapp: Det lages en utviklingstrapp for hvordan man kan stimulere utøvere best mulig på ulike alderstrinn med tanke på optimal prestasjonsutvikling. I dette konseptet inngår konkret øvelsesutvalg, teknisk analyse, fysisk, psykisk og taktisk utvikling. 1.1.2: Benchmarking Sammenlikne utviklingstrappen med utvalgte BT nasjoner for å forstå hvordan de har utviklet seg og jobber. Gjøre justeringer over tid. Torsten Hævdholm 1.2: Kontinuerlig analyse vurdering av landslagsspillere. 1.2.1 : Utvikling arbeidskravsanalyse for bordtennisspillere Det utvikles en ny arbeidskravsanalyse for bordtennisspillere (fysisk, psykisk, teknisk, taktisk, motorisk etc.) 1.2.2: Utvikle og vedlikeholde kapasitetsprofiler i alle landslag. På bakgrunn av ny arbeidskravsanalyse skal alle landslagstrenere lage en kapasitetprofil på hver enkelt spiller i landslaget. Dette for å optimalisere den individuelle utviklingen av hver enkelt spiller. Olav Haraldseid og landslags-trenerene. 1.3: Det lages en helhetlig utviklingsplan for landslagsspillere 1.3.1: Det gjennomføres en ”top down” og ”bottom up” målprosess med alle forbundsgruppespillere. Målprosessen skal involvere utøver, klubbtrener, foresatte hvor dette er naturlig og landslagstrener. 1.3.2: Det lages en utviklingsplan som inneholder hva man skal jobbe med (fysisk, psykisk, teknisk og taktisk) for 3-6 måneder av gangen. Landslags-trenere 1.4: Evaluering av ”skole-bordtennis” system. 1.4.1: Evalering av NTG og vurderinger rundt muligheter for bedre skole/bordtennis kombinasjoner utenfor ”NTG Bærum”. Desentraliserte løsninger som på en bedre måte ivaretar ”arena modellen” hos utøverne. 1.4.2: En vurdering av hva NBTF kan bidra med for å øke kvaliteten i treningen og treningsmengde frem til videregående skole. Samarbeid ungdomskole og toppidrett. Olav Haraldseid Landslagstrenere 1.5: Styrke kompetansen på hvordan man jobber med ”mini-kadetter (8-12) år i andre land. 1.5.1: Landslagstrenere for kadetter henter inspirasjon fra land som ligger langt fremme på prestasjonsutvikling av unge utøvere. Landslagstrenere tar med noen utvalgte minikadetter og reiser til et land som ligger langt fremme på guttesiden og pikesiden. Marcus Gustfason/ Gundars Rusis

3 2. Vi skal styrke kompetansen og motivasjonen for toppidrettsatsing på klubbnivå
Hovedtiltak Aksjoner Ansvarlig Tidsfrist 2.1: Landslagstrenere får et ansvar for å styrke kompetansen og motivasjonen for toppidrettsatsing på klubbnivå. Klubbesøk: Alle landslagstrenere får et ansvar for konkrete klubbesøk hvor implementering av utviklingstrappen inngår. Opplæring av landslagstrenere: Alle landslagstrenere får en grundig opplæring i innholdet av utviklingstrappen. Evaluering av klubbesøk: Det utvikles skjematikk for- og gjennomføres evaluering av klubbesøk. Landslags-trenere 2.2: Vi skal styrke den formelle kompetansen til trenere i Norge. Trenerkurs Relevante kurs i bordtennis markedsføres grundig overfor alle potensielle deltagere i landet. Dernest gjennomføres det er kurstilbud i tråd med behovet. Temamøter i regi av NBTF Antall temamøter arrangert av NBTF økes til det dobbelte fra 2013. Bengt Paulsen 2.3: Vi skal i større grad utnytte de ressurser som allerede finnes innenfor toppidrett i Norge: Kartlegging av ressurspersoner som kan bidra NBTF skaffer en oversikt over alle potensielle ressurspersoner som kan benyttes for utvikling av trenere, ledere og utøvere med tanke på prestasjonsutvikling. Det legges også en plan for hvordan disse ressurspersonene kan benyttes. Toppidretts-komiteen 2.4: NBTF legger til rette for uformell læring og involvering av klubbtrenere. Deltagelse på landslagssamlinger Klubbtrenere som har spillere på forbundssamling inviteres og aktivt motiveres for å delta på landslagssamlinger. Temamøter: Det arrangeres små temamøter for klubbtrenere under NC stevner med toppidrett. Bengt Paulsen/ Olav Haraldseid

4 3. Vi skal styrke holdningene til våre landslagsutøvere
Hovedtiltak Aksjoner Ansvarlig Deadline 3.1 Utøvere må få mer kunnskap om hva som kreves av valg, prioriteringer, innsats og forpliktende holdninger for å nå et høyt internasjonalt nivå: Inspirasjon, klare retningslinjer og ettervelse På yngre landslag legges det til rette for at landslagstrener på en inspirerende måte forteller utøvere hva som faktisk kreves for å nå de målene de selv har satt seg som utøver. Det må også stilles noen naturlige krav tilpasset alder mht. til hva som kreves for å være en del av en forbundsgruppe. Det defineres noen tydelige retningslinjer for hva som bør kreves av holdninger på ulike aldertrinn, og manglende etterlevelse må få noen konsekvenser. Toppidretts-komiteen 3.2 Manglende etterlevelse av krav og forventninger i ulike landslag må få tydelige konsekvenser: En styrket konsekvensledelse Det defineres noen retningslinjer for hva slags konsekvenser det skal være for manglende etterlevelse / gjentagende manglende etterlevelse slik at behandlingen av utøvere er gjennomtenkt og noenlunde konsistent på tvers av landslagene. 3.3 Vi må blir bedre på å inspirere våre landslagsspillere til økt satsing. Eksemplets makt som inspirasjonskilde: Vi må i større utstrekning benytte oss av den kompetanse og den inspirasjonskilde verdensstjerner innenfor en idrett kan ha for våre trenere og utøvere. Det arrangeres et årlig inspirasjonsseminar hvor alle landslagsspillere er forpliktet til å delta og hvor klubbtrenere og andre bordtennisaktører kan delta etter ønske. Olav Haraldseid 3.4 Utvikle gode mentale egenskaper hos våre landslagsspillere fra ung alder Mental utvikling av våre landslagsutøvere skal også i praksis være en av de viktigste grunnpilarer for prestasjonsutvikling av unge spillere. Talentfulle utøvere med mentale utfordringer skal få et skreddersydd opplegg for utvikling av mentale ferdigheter. Istvan Moldovan 3.5 Styrke kompetanse og etterlevelse av toppidrettsholdninger hos våre landslag- og klubbtrenere . 3.5.1 Krav til deltagelse i relevante fora og seminarer arrangert av Olympiatoppen i Norge. Evaluering av landslagstrenere skal inkludere utsagn vedr. etterlevelse av gode holdninger forenlig med toppidrettsatsing. Bengt Paulsen/ Olav Haraldseid 3.6 Det utvikles og implementeres et gruppesystem for spillere med klare regler når det gjeder krav og konsekvenser. 3.6.1 Utvikle et gruppesystem for alle landslag. 3.6.2 Vurdere utøverne mht. etterlevelse av regler og krav og gi feedback. Classification: Internal

5 4. Styrke klimaet for samarbeid på tvers av landslagsgrupper og klubber
Hovedtiltak Aksjoner Ansvarlig Deadline 4.1 Lederskapet innenfor toppidrettssektoren skal oppleves som tydelig: 4.1 Lederskapet innfor toppidrettssektoren skal oppleves som tydelig: Alle landslagstrenere rapporterer direkte til idrettslig leder. Sportslig leder evaluerer trenere med utgangspunkt i et predefinert helhetlig prestasjons styringssystem utviklet av toppidrettskomiteen. Olav Haraldseid 4.2 Krav til samarbeid på definerte områder. Landslagstrenere vil bli evaluert på hvordan de samarbeider mot klubber og på tvers av landslagsgrupper i en egen undersøkelse som gjennomføres årlig. Regelmessig, systematisk og dokumentert kommunikasjon mellom landslagstrener, klubbtrener og utøver. Toppidrettskomiteen 4.3 Det stimuleres til samhandling og større samarbeid på tvers av ulike landslagsgrupper: Det defineres noen utviklingsprosjekter initiert av idrettslig leder hvor landslagstrenere må jobbe sammen for å finne felles løsninger. Bengt Paulsen Classification: Internal

6 5. Beholde utøvere som er på et høyt nivå etter gymnaset lengre.
Hovedtiltak Aksjoner Ansvarlig Deadline 5.1: En revitalisering og styrking av eliteserien: 5.1 En sterk eliteserie, flere utøvere på hvert lag vil styrke konkurransetilbudet for dyktige utøvere etter gymnaset: Arrangement-komiteen 5.2 Vi må legge til rette for og konseptualisere varierte alternative muligheter for å kombinere skole/toppidrettsatsing eller jobb/ toppidrettsatsing. Toppidretts-komiteen 5.3 NBTF hjelper med å få utøvere inn i seriesystemet i utenlandske klubber Alle Classification: Internal

7 6. Prioritere økonomiske og menneskelige ressurser tydeligere med tanke på oppnåelse av overordnet mål Hovedtiltak Aksjoner Ansvarlig Tidsfrist 6.1 Vi må forvalte våre økonomiske ressurser bedre med tanke en strengere kost/nytte betraktning: Krav til nivå for deltagelse i store internasjonale mesterskap Det er ikke gitt at de beste spillerne i Norge blir sendt til EM og VM etc. dersom de ikke er gode nok. Det må stilles noen krav til prestasjonsnivå for en slik deltagelse. Omfordeling av økonomiske midler dersom nivå ikke er godt nok. Billige med gode løsninger for alternativ internasjonal konkurranse Relevante konkurranser i Sverige kan være en god erstatning for åpne internasjonale mesterskap. Toppidrettskomiteen deltar i en budsjettprosess med idrettslig leder for å sikre gjennomføring av kost/nytte. Toppidretts-komiteen 6.2 Vi bør prioritere allokeringen av våre menneskelige ressurser sterkere ut fra en kost /nytte betraktning. I den utstrekning enkelte generasjoner har bedre resultater og bedre potensial må også oppfølgingen av disse bli tettere fra våre landslagstrenere. Vi må i større grad legge til rette mer for enkeltindivider med gode resultater og et godt utviklingspotensial. Landslagstrenere vil bli ”tvunget” til en større positiv differensiering basert på prestasjoner og innsats (ikke ”bare” gruppetenking, men også ”talentutvikling”. Alle i et landslag skal ikke få det samme, hvis det ikke er grunnlag for dette. Det utvikles en oversiktlig budsjettfordeling som synliggjør bruk av økonomiske- og menneskelig ressurser. Toppidretts-komitteen 6.3 Yngre landslag styrkes slik at vi kan bli en A nasjon i kadett EM. Skal Norge hevde seg internasjonalt i fremtiden blir dette vanskelig dersom gapet er for stort allerede i kadett-alder. NBTF setter av mer ressurser på prestasjonsutvikling av unge utøvere både mht. økonomi og ressurser/støtteapparat. Bengt Paulsen 6.4 Norge skal satse mer enn de andre nasjoner på double og mixed double. Da mange nasjoner har en tendens til å nedprioritere double og mixed double som klasser åpner det seg noen muligheter for Norge for medalje. Norge legger inn større treningsmengde, analyse, forberedelser på double og mixed double i alle landslag enn våre konkurrenter. Landslags-trenerne


Laste ned ppt "STRATEGI FOR SEKTOR TOPPIDRETT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google