Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På vei mot Soria Moria 1. Vi vil endre politikkens innhold og politikkens form. Vi vil føre en politikk for mer fellesskap og rettferdighet. Vi skal endre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På vei mot Soria Moria 1. Vi vil endre politikkens innhold og politikkens form. Vi vil føre en politikk for mer fellesskap og rettferdighet. Vi skal endre."— Utskrift av presentasjonen:

1 På vei mot Soria Moria 1

2 Vi vil endre politikkens innhold og politikkens form. Vi vil føre en politikk for mer fellesskap og rettferdighet. Vi skal endre politikkens form gjennom å være en flertallsregjering. Fra Tiltredelseserklæringen 

3 Ny samfunnsretning Stanset privatiseringen Velferd fremfor skattelette Styrking av offentlig sektor Ny klimapolitikk 

4 Bedre lokal velferd: Kommunenes økonomi er styrket med 21 milliarder kroner. Har gitt bedre skoletilbud og et mer verdig omsorgstilbud i kommunene Kommunene har hatt rom for prioritere kultur og næringsutvikling lokalt.

5 Skole Økt satsing på fellesskolen Stans av privatisering gjennom ny lov Utvidet skoledagen med 5 nye skoletimer fordelt på 1. til 4. trinn og startet forsøk med utvidet skoledag Startet innføring av gratis læremidler i vgs Gitt 1 milliard kroner til etter-og videreutdanning av lærere Gratis frukt og grønt i ungdomsskolen 

6 Barnehager Rekordhøy barnehageutbygging – over 30 000 nye plasser Billigere barnehageplasser 90 prosent av kommunene i mål med full dekning 

7 Helse 3,6 milliarder kroner mer til sykehus – 53 000 flere pasienter får behandling Ingen lokalsykehus skal legges ned Opptrappingsplan for psykisk helse er fulgt opp Økt innsats på rusfeltet 

8 Eldreomsorg I rute med å få på plass 10 000 flere årsverk i eldreomsorgen innen 2009. Innført tilskudd til 12 000 nye sykehjemsplasser eller omsorgsboliger innen 2015 Mer innhold i omsorgen (eks. Den ”kulturelle spaserstokken” ) 

9 Arbeid  Arbeidsledigheten har ikke vært lavere på 20 år Aldri flere sysselsatte enn nå. 50 000 gått fra ledighet til arbeid Gjennomføring av NAV-reformen Innfører nytt kvalifiseringsprogram og ny kvalifiseringsstønad

10 Arbeidsliv Stoppet raseringen av arbeidsmiljøloven Handlingsplan mot sosial dumping Forslag om rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere over 62 år Økt fagforeningsfradraget med 1350 kr 

11 Skatt og fordeling Tilbakeført skattenivå til 2004 – og med det sørget for 50 milliarder kroner mer til felleskapet Innføring skatt på aksjeutbytte Hevet bunnfradrag i formueskatten Startet arbeidet med å fjerne snikskatter – førerkort, pass etc. 

12 Statlig eierskap Vi gjeninnfører statlig eierskapspolitikk Nytt statlig investeringsfond Sagt nei til opsjoner i statlige selskaper. 

13 Næring To gode jordbruksoppgjør Ny strukturpolitikk og gjeninnføring av tidsavgrensa kvoter i fiskerinæringen Mer enn doblet satsing på reiseliv Gitt selvstendig næringsdrivende rett til foreldrepenger 

14 Offensiv distriktspolitikk Gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift i distrikts-Norge. Nytt småsamfunnsprogram på 100 millioner kroner for å utvikle småsamfunn Sterk økning av distriktspolitiske utviklingsmidler Omfattende satsing for full bredbåndsdekning

15 Klima Ambisiøse klimamål: –Overoppfylle Kyotoavtalen med 10 prosent –Kutte 30 prosent innen 2020 –Bli karbonnøytrale innen 2030 3 milliarder kroner til vern av regnskog Over 1 milliard kroner til forskning, teknologiutvikling og arbeidet med fangst, transport og lagring av CO 2 

16 Klima og Energi Historisk satsing på fornybar energi Forskning på fornybar energi trappes kraftig opp Nye forhandlinger om grønne sertifikater Nye og strengere krav til bygg Sikret at vannkraftsressursene også i framtiden skal tilhøre fellesskapet Skatter og avgifter i miljøvennlig retning 

17 Vei og jernbane Oppfylt nasjonal transportplan og sørget for 2,5 milliarder kroner mer enn Bondevik- regjeringen Økt satsing på vedlikehold Mer enn 50 prosent vekst i jernbaneinvesteringene Overgang av godstransport fra vei til bane Gjenopprettet togforbindelsen mellom Oslo og Stockholm 

18 Internasjonalt Rekordøkning i bistand. 3,7 milliarder kroner i økning på vei mot målet om 1prosent av BNI Norge i front for internasjonalt forbud mot klasevåpen Aktiv nordområdepolitikk Aktiv europapolitikk 

19 Kultur Gjennomfører kulturløftet Historisk satsing på kulturelt mangfold gjennom Mangfoldsåret 2008 Vedtatt ny kulturlov Lagt frem Frivillighetsmelding og bedret rammevilkårene for frivillig arbeid 

20 Kriminalpolitikk 400 nye fengselsplasser og halvering av soningskøen Styrket rettshjelptilbud for ofre for menneskehandel og ofre for voldtekt Styrket innsats for knekke gjengkriminalitet Det skal opprettes politiråd i alle kommuner Opprettelse av Barnehus 

21 Likestilling Opprettet likelønnskommisjonen Krav om minst 40 prosent kvinner i styrene. Økt innsats mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 


Laste ned ppt "På vei mot Soria Moria 1. Vi vil endre politikkens innhold og politikkens form. Vi vil føre en politikk for mer fellesskap og rettferdighet. Vi skal endre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google