Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frihetsberøvelse etter utlendingsloven

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frihetsberøvelse etter utlendingsloven"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frihetsberøvelse etter utlendingsloven
Fagdirektør Kenneth A. Baklund, Innvandringsavdelingen  

2 Fengslingsgrunnlagene i utlendingsloven
§ 106 første ledd En utlending kan pågripes og fengsles hvis Utlendingen nekter å oppgi sin identitet eller det er skjellig grunn til å mistenke at utlendingen oppgir falsk identitet, det er mest sannsynlig at utlendingen vil unndra seg iverksettingen av et vedtak som innebærerer at utlendingen plikter å forlate riket, jf. § 106a, (fremstilling for hjemlandets utenriksstasjon for å skaffe reisedokument)

3 Forholdsmessighet - § 99,1 ”Et tvangsmiddel kan bare brukes når det er tilstrekkelig grunn til det. Tvangsmiddelet kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers ville være uforholdsmessig inngrep”

4 § 106 annet og tredje ledd Hvem som beslutter pågripelse
Fremstillingsfristen Varigheten av de enkelte fengslingsperioder Grensen for hvor lenge fengsling kan vare totalt sett

5 Utlendingsinternatet
Utlendingsloven § 107 Utlendingsinternatforskriften ( nr. 1890)

6 Nærmere om de enkelte fengslingsgrunnlagene
Fengsling i ID-tilfellene Hvorfor? Forslag til endringer Unndragelsesfare Svensk og finsk lovgivning § 106a (og forslag til tilføyelse i bestemmelsen)

7 Nye fengslingsgrunnlag i Prop. 138 L
Asylsøkere og personer med ulovlig opphold som begår straffbare handlinger Utlending som er utvist på grunn av straffbare handlinger, og som det treffes tiltak mot med sikte på utsendelse – krav om fare for nye kriminelle handlinger. Grunnleggende nasjonale interesser

8 Barn Henvisning til straffeprosessloven Barnefamilier
Enslige mindreårige


Laste ned ppt "Frihetsberøvelse etter utlendingsloven"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google