Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A. Natrud nov. 20031 Offentlige dokumenter St.meld. nr. 50 (1993-94), Samarbeid og styring. Mål og virkemidler for en bedre helsetjeneste; St.meld. nr.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A. Natrud nov. 20031 Offentlige dokumenter St.meld. nr. 50 (1993-94), Samarbeid og styring. Mål og virkemidler for en bedre helsetjeneste; St.meld. nr."— Utskrift av presentasjonen:

1 A. Natrud nov. 20031 Offentlige dokumenter St.meld. nr. 50 (1993-94), Samarbeid og styring. Mål og virkemidler for en bedre helsetjeneste; St.meld. nr. 25 (1996-97), Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene; Opptrappingsplan for psykisk helse 1999- 2006. Sosial- og helsedepartementet Koordinering av psykososialt arbeid for personer med langvarig og alvorlige psykiske lidelser. Statens helsetilsyn, 2- 2000. Veileder for individuell plan 2001. Sosial- og helsedepartementet Lov om pasientrettigheter. Sosial- og helsedepartementet 2000.

2 A. Natrud nov. 20032 Endringer i behandlingsbetingelser Flytting av tyngdepunktet av psykiatrisk virksomhet nedover i behandlingskjeden Behandling skal i størst mulig grad tilbys der personen bor Tilrettelegging av hjelpen skal skje på en slik måte at klienten kan leve et mest mulig vanlig liv i behandlingsperioden Behandlingen skal være best mulig tilpasset den enkeltes behov Behandlingen skal være basert på ressursorientering og et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid

3 A. Natrud nov. 20033 Endringer i behandlingsbetingelser Utvikling mot kortere oppholdstider Økt poliklinisk og ambulant virksomhet Mer aktive behandlingstilbud med tanke på økt brukermedvirkning Satsning på økt forskning og kompetanseutvikling

4 A. Natrud nov. 20034 Endringer i miljøterapeutisk praksis som følge av endringer i behandlingsbetingelser Fra behandling i institusjon til behandling i nærmiljø Fra viderehenvisning til koordinering av tiltak Fra indivisfokusert til systemfokusert Fra personlig behandlerkompetanse til empirisk basert kunnskap

5 A. Natrud nov. 20035 Institusjonsbasert miljøterapi Fokus på relasjoner og samhandling som utspiller seg inne på institusjonen Behandlingen handler i hovedsak om å utnytte institusjonenslivets mangfoldige situasjoner og hendelser som oppstår underveis i oppholdet Sentrale virkemidler i endringsprosessen –relasjonene klient og miljøterapeut –relasjonene klient og klient –et miljø preget av struktur og i varetakelse Nærmiljøbasert miljøterapi Fokus på relasjoner og samhandling i naturlige miljø Klienten betraktes som del av et større sosiale nettverk hvor personene påvirker hverandre gjensidig Behandling knyttes til dagliglivssituasjoner, hendelser og aktiviteter den unge inngår i i sitt nærmiljø Miljøterapeutens oppgave er å arrangere miljø-betingelser på naturlig arena slik at : –ressurser kan mobiliseres og aktiveres –personer i nærmiljøet kan fungere som modeller ved innlæring av ønsket atferd –overføre kompetanse til systemet –sikre generalisering Miljøterapeutisk arbeid

6 A. Natrud nov. 20036 Sentrale praksisområder som følge av endringene Kulturelle variasjoner som behandlingsbetingelser Økologisk perspektiv og nettverks- orientering som behandlingsbetingelser Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid som behandlingsbetingelser Brukermedvirkning som behandlingsbetingelser Empirisk basert kunnskap som behandlingsbetingelser

7 A. Natrud nov. 20037 Kulturelle variasjoner som behandlingsbetingelser Miljøterapeutisk arbeid skal utøves i klientens private miljø og hverdagsliv Klientens virkelighet må ses i relasjon til kulturelle forhold som her eksisterer Miljøterapeuten må være forberedt på å møte enhver variasjon av særkulturelle forhold Kjennskap til kulturelle betingelser er en viktig kompetansekilde når tiltak skal etableres Lokal kunnskap danner grunnlaget for –valg av miljøterapeutisk intervensjon –fungerer som rettesnor og korreksjon underveis

8 A. Natrud nov. 20038 Kulturelle betingelser - kompetanse Behandlingen handler om å gjøre samhandlingen som eksisterer til noe synlig og som kan påvirkes systematisk Se de andres ‘virkelighet’ gjennom deres begreper, forståelse og begrunnelser Tilegne seg kunnskap om –oppdragelses-tradisjoner, –familieregler, –kommunikasjons- og sanksjonsmønstre, –belønningssystemer etc Kompetanse i å anvende ulike metoder og prosedyrer for kartlegging og analyse av særkulturelle trekk

9 A. Natrud nov. 20039 Behov for et sett av metodikk til: –observasjon (direkte / indirekte og deltakende / ikke-deltakende –samtalemetodikk –ulike kartleggingsmanualer, tester og lignende –rekonstruksjoner –metodikk for analyse og tolkning av innhentet materiale Mestre å differensiere mellom positive særkulturelle trekk og det som ikke kan aksepteres innenfor storkulturens ideal Kulturelle betingelser - kompetanse

10 A. Natrud nov. 200310 Fokus på hendelser og relasjoner i klientens dagligliv i nærmiljø Personer og relasjoner i klientens nettverk betraktes som nødvendige betingelser og ressurser for å skape endring Personer i nettverket er viktige normbærere og modeller og opprettholdere av endring Endring må skje gjennom en restrukturering av den unges økologi Tilbakeføring av autoritet og kompetanse til naturlig arena er nødvendig for å unngå diskvalifisering av naturlige modeller Økologisk perspektiv som betingelse for behandling

11 A. Natrud nov. 200311 Miljøterapeuten må ha kompetanse til å utløse empiri om miljøtypiske faktorer Kunnskap og kompetanse innen observasjons- og analysemetodikk Kunnskap om systemteori og systemendring Kompetanse i systematisk påvirkning av atferd i sosiale systemer under naturlige betingelser Mestre å avgrense og beskrive et problem Kompetanse i ferdighetstrening Mestre å kombinere generalisert empirisk kunnskap med kunnskap hentet fra lokale betingelser Økologisk perspektiv - kompetanse

12 A. Natrud nov. 200312 Metodikk for å skape endring fordrer en avklaring av: –i hvilke situasjoner oppstår problemet –hvem inngår i samhandlingen med den unge i denne situasjonen –hva kjennetegner samhandlingen –hvor lenge har problemet eksistert –hvilke ressurser er tilstede i nærmiljøet –hvilke må tilføres få å få til endring Andre avklaringer: –hvilke betingelser må være til stede for å skape endring –hvilke betingelser eksisterer i miljøet –kan treningen foregå i naturlig miljø for eksempel på skolen, hjemme og lignende –eller er dette situasjoner som krever større kontroll og strukturering av miljøbetingelsene Økologisk perspektiv - kompetanse

13 A. Natrud nov. 200313 Kunnskap og kompetanse i hvordan iverksette og gjennomføre effektive intervensjoner: – kompetanse og metodikk i å trene klienten og andre aktuelle personer i sosiale ferdigheter –målsettingsarbeid –planlegging av opplæringstiltak –utforming av opplæringsprogram –generalisering av ferdigheter –evelueringsprosedyrer –veiledning og kompetanseoverføring til lokale samarbeidspartnere Lite forutsigbare og kontrollerbare betingelser i klientens nærmiljø skaper behov for en generalisert kunnskap Økologisk perspektiv - kompetanse

14 A. Natrud nov. 200314 Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid som behandlingsbetingelser Barn og unge med psykiske vansker har ofte sammensatte behov Økt samarbeid og større grad av samordning Viderehenvisning til nye enkelttiltak gir ikke i tilstrekkelig grad nødvendig kompetansegevinst Behov for behandlingstilbud som bygges opp rundt den unge Deltakerne har et forpliktende delansvar ut i fra ulike lovverk

15 A. Natrud nov. 200315 Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid - kompetanse Samarbeidskompetanse Kjennskap til lover, forskrifter, retningslinjer ol. som regulerer eget fagfelt Kompetanse som er forankret i teoretisk forståelse og praktisk erfaring fra eget felt Kompetanse til å foreta selvstendige avgjørelser på et faglig grunnlag Kompetanse klassifisert som: formell og uformell kompetanse sosial, kognitiv, fysisk kompetanse - kompetanse knyttet til områder/tema

16 A. Natrud nov. 200316 Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid - kompetanse Samarbeidskompetanse Kjennskap til lover, forskrifter, retningslinjer ol. som regulerer eget fagfelt Kompetanse som er forankret i teoretisk forståelse og praktisk erfaring fra eget felt Kompetanse til å foreta selvstendige avgjørelser på et faglig grunnlag Kompetanse kan klassifiseres som: formell og uformell kompetanse sosial, kognitiv, fysisk kompetanse - kompetanse knyttet til områder/tema kompetanse knyttet til kontekst, for eksempel skole og lærere, hjem ol spesifikk og/eller generell

17 A. Natrud nov. 200317 Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid - kompetanse Generalisert kompetanse Kompetanse som kan anvendes i flere miljøer og sammenhenger kompetanse som er overførbar mellom arenaer, situasjoner og tid Kontekstuell kompetanse Kompetanse knyttet til avgrensede miljøer og aktivitet innenfor særkulturelle rammer Formidlingskompetanse muntlig til klienter, foresatte, samarbeidspersoner skriftlig formidling vedr. fakta, vurderinger, konklusjoner ol

18 A. Natrud nov. 200318 Brukermedvirkning som behandlingsbetingelse Brukermedvirkning – et ønske fra myndighetene om å styrke brukernes formelle rettigheter Retten til medvirkning, innsyn og innflytelse er lovfestet Hjelp på klientens premisser Medvirkning fordrer reell innflytelse Innflytelse henger sammen med forhandlingsmuligheter Reell brukermedvirkning fordrer at det utarbeides kvalitetssikrede prosedyrer

19 A. Natrud nov. 200319 Kunnskap om lovgrunnlagte for klienters medvirkning –Rettighetsnivå knyttet til alder –Retten til medvirkning der tiltak fattes mot klienters vilje Kompetanse som sikrer klienten reelle medvirkningsmuligheter –Arrangere forhandlingssituasjoner –Sikre at forhandlingsresultatet er styren for arbeidet Utforme kontrakter Motivere klienten for å ta i bruk sine medvirkningsmuligheter Informasjonsformidling på basis av forståelig informasjon Kommunikasjonsferdigheter Brukermedvirkning - kompetanse

20 A. Natrud nov. 200320 Sikre at klienten får en sikker og effektiv behandling Kunnskap basert på erfaringer dokumentert i form av konkretiseringer, systematisering og dokumentering etter spesifikke kriterier Kunnskap som formelt legitimerer den miljøterapeutiske praksis Kunnskap om effekt og forventede konsekvenser av bestemte metoder Mer spesifikk diagnostisering gir muligheter til å finne frem til rett behandling til rett person Empirisk kunnskap som behandlingsbetingelse

21 A. Natrud nov. 200321 Kritisk og analytisk tenkning for å forstå hvordan den sosiale verden konstrueres og blir til Være oppdatert i forhold til nye metoder Kompetanse i utvikling og bruk av ulike evalueringsverktøy Kompetanse i å beskrive og dokumentere den miljøterapeutiske virkeligheten Inneha / utvikle et begrepsapparat som kan brukes til å formidle og kommunisere faget og problemområder Empirisk basert kunnskap - kompetanse


Laste ned ppt "A. Natrud nov. 20031 Offentlige dokumenter St.meld. nr. 50 (1993-94), Samarbeid og styring. Mål og virkemidler for en bedre helsetjeneste; St.meld. nr."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google