Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsking og klinikk: treng vi forsking i helseføretaka og kvifor? Fagdirektør Odd Søreide Nasjonalt nettverksseminar 15. november 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsking og klinikk: treng vi forsking i helseføretaka og kvifor? Fagdirektør Odd Søreide Nasjonalt nettverksseminar 15. november 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsking og klinikk: treng vi forsking i helseføretaka og kvifor? Fagdirektør Odd Søreide Nasjonalt nettverksseminar 15. november 2007

2 Føretaksreforma - hovedoppgåver Pasientbehandling (diagnostikk, behandling, rehabilitering) Undervisning Forsking Opplæring av pasientar/brukarar og deira næraste Nærare omtale i ”Sykehusreformen – noen eierperspektiver” (HOD 2002)

3 Contrasting characteristics of medicine Milbank Memorial Fund 2002

4 Oppgaver for et sykehus “Hospitals in a changing Europe” WHO European Observatory

5 Idea Hypothesis Development Standard intervention Benefit +++--- Basic research Clinical research Translational research Secondary Confirmatory Educational Phase I Phase II+III Phase IV Responsibility University system Health care (hospitals) Rollefordeling

6 Expectations New technology Health budgets GNP Noen utfordringer 1

7 Noen utfordringer 2 Sterkere pasientrettigheter –fritt sykehusvalg –ventetider og behandlingsgaranti –“second opinion” –informasjonsplikt, brukermedvirkning Konkurranse, også med private sykehus –konsekvenser for helseforetakene? –“Legue tables” - kvalitet rangeres ytelse vs. kvalitet

8 Endra etterspurnad Endra tenestetilbod Endring i rammevilkår Demografi Sjukdomsbilde Befolkninga sine forventningar Medisinsk metode og teknologi Helsepersonell Internasjonalisering Ressurstilgang Utvikling av eit godt tilbod til befolkninga vår Tenestetilbod Organisasjon Kompetanse Omdømme Kvalitet Prioritering Helse Vest - fra vårt ståsted

9 Helse 2020 Strategi for helse- regionen

10 Helse 2020 – Visjon og verdiar Vår visjon er Fremme helse og livskvalitet i vest Våre verdiar er Respekt i møte med pasienten Kvalitet i prosess og resultat Tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg

11 Almengyldig tilnærming Problemstillingar som er like for alle

12 Hvorfor forskning i sykehusene Fremme god helse - folkehelseperspektivet –kunnskapsbasert praksis (klinisk og kost/nytteeffektivitet) Øke kvaliteten på tjenesten –på intervensjoner (uavhengig av teknologi) –hos helsepersonell “Doing more good than harm” Erverve ny kunnskap –forskningsveiledning –forskningsformidling Utvikle kritisk tenkning –Utvikle forskningskompetanse (metodekunnskap) –Utvikle evne til å evaluere nye diagnostiske og behandlingsmetoder

13 Kvalitet og forskning Kunnskap som grunnlag for den faglige virksomheten, inkl. organisering Pasient- og brukerperspektiv Pasientsikkerhet Måling av resultater Internkontroll og metoder for vurdering av samlet kvalitet –FRA STRATEGI TIL HANDLING (Helse Vests kvalitetsstrategi – 2006)

14 Forskning og innovasjon Nytt i styringsdokumentene for 2007 er utfordringen med å drive næringsrettet innovasjon Utviklet i et samarbeid mellom HOD, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet Forankret i styret i RHFet og i de enkelte foretakene –Foretakene deltar i teknologioverføringsenheter (TTO)

15 Regional forskingsstrategi 1 Felles strategi for foretakene og universitetene i Helse Vest (2003) –Forskning som grunnlag for klinisk utvikling –Forskning, kvalitetssikring og annen FOU virksomhet –Bygging av forskningsnettverk –Satsingsområder –Oppbygging av forskningskompetanse –Synliggjøring av forskningen –Forskerutdanning og veiledning –Legge forholdene til rette – infrastruktur –Nasjonalt og internasjonalt samarbeid –Forskning og ledelse http://www.helse-bergen.no/forskning/samarbeidsorganet/

16 Regional forskingsstrategi 2 Tematiske satsingsområder (2004): –Befolkningsbaserte studier av folkesykdommer, nasjonale helseregistre og biobanker –Genetisk, molekylærbiologisk og bioinformatisk forskning inkludert funksjonell genomforskning (FUGE) –Evaluering av etablerte og nye diagnostiske metoder og behandlingstilbud –Forskning relevant for globale helseutfordringer og folkehelse problemer i U-land –Forskning på helsetjenester, helseøkonomi og prioriteringer

17 Strategi - virkemidler Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitetene med øremerkede forskningsmidler Årlige regionale forskningskonferanser Utvikling av regionale nettverk Tilby forskningsverktøy inkludert ”Forskningshåndboken” Kvalitetssikre rapportering av forskningsvirksomheten inkludert måling av resultater og ressursbruk på nasjonalt nivå Tilby service til forskere Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning http://www.helse-bergen.no/forskning/samarbeidsorganet/

18 Forskningsfinansiering i helseforetakene Forskningsmidler gjennom Det regionale samarbeidsorganet –Direkte over statsbudsjettet –Øremerkede midler fra RHFet Direkte i det enkelte helseforetak, i hovedsak finansiering av stillinger Infrastrukturfinansiering – nasjonale og regionale kompetansesentra –Direkte fra statsbudsjettet –Øremerkede midler fra RHFet

19 Forskningsmidler gjennom Samarbeidsorganet i Helse Vest Fordelingsprinsipp –75 % av midlene fordeles i den søkbare prosessen Årlig søknadsfrist: 15. september Skal få fram gode søknader på områder som er viktig for at helseforetakene skal kunne tilby gode helsetjenester Forskningsmidlene skal gå til medisinsk og annen helsefaglig forskning, samt helsetjenesteforskning Fordeles ut fra kriteriene vitenskapelig kvalitet og relevans –25 % av midlene går til strategiske formål Ingen søknadsfrist Kriterier: –Gjøre sterke miljøer enda sterkere: Settes i stand til i konkurrere nasjonal/internasjonalt –Støtte forskningssvake områder: Settes i stand til å konkurrere regionalt –Spesielle satsinger som helseøkonomi, ledelse/organisasjon, pasientsikkerhet m.v. Samarbeidsorganet arbeider p.t. med framtidige, strategiske satsinger

20 Antall søknader - eSøknad 2008 SøknadstypeFor 2008 Doktorgradsstipend100 Korttidsprosjekt23 Korttidsstipend, for fullføring av dr. grad16 Kun søknad om utenlandsstipend6 Kun søknad om utstyr6 Nytt flerårig forskningsprosjekt90 Postdoktorstipend32 Videreførte flerårige prosjekter45 Totalt318 273 nye søknader 45 søknader om videreføring av prosjekter eSøknad: Elektronisk søknads- og vurderingssystem tatt i bruk i Helse Vest i 2006 og Helse Sør-Øst i 2007

21 Antall nye søknader fordelt på søkers hovedtilknytning (n=273)

22 FagfeltAntall Biomedisin (inkl. immunologi)40 Onkologi26 Psykiatri26 Nevrologi25 Helsevitenskap24 Hjerte, kar og luftveier22 Kirurgi (inkl. ortopedi, urologi)14 Gastrologi og hepatologi13 Radiologi og bildediagnostikk12 Hematologi10 Infeksjoner10 Pediatri10 Geriatri8 Gynekologi og obstetrikk8 Endokrinologi6 Anestesi, intensiv, akuttmedisin5 Øre-nese-hals5 Nefrologi4 Revmatologi2 Rus2 Øyesykdommer1 Totalt273 Tabellen viser hvordan årets nye søknader er fordelt på fagfelt. Som klassifisering er valgt det nasjonale publiseringsutvalgets inndeling av fagfelt. Søker har selv valgt fagfelt ved opprettelse av søknaden. Det har kommet noen få kommentarer fra søkere som savner fagfeltene ernæring og habilitering/ rehabilitering.

23 Forskningsproduksjon 2006 Helseregioner Region Antall artikler Dr. grader Publ. poeng Dr.gr. poeng Sum forsknings poeng Sør79349615,0245860,0 Øst54526384,7130514,7 Vest46744324,2220544,2 Midt-Norge23620145,9100245,9 Nord15112104,860164,8 Sum21921511574,57552329,5

24 Andel forskningspoeng 2006 foretak

25 Konklusjoner 1 Bedre diagnostikk og behandling –Bidra til utvikling av best tilgjengelig kunnskap og benytte dette som basis for helsetjenesten –Øke kvaliteten på tjenesten –“Doing more good than harm” –Utvikle kritisk tenkning som basis for god diagnostikk og behandling Mer effektive helsetjenester –Prioriteringer og organisasjon –Gode resultater innen gitte økonomiske rammer

26 Konklusjon 2 Foretaksreformen har satt forskning på dagsorden på en ny og styrket måte –Forskning som en av fire lovfestede områder –Øremerkede midler –Måling av ressurser og resultater Strategiske satsinger i de regionale foretakene (ulike løsninger) –Infrastruktur –Forskningsstøtte


Laste ned ppt "Forsking og klinikk: treng vi forsking i helseføretaka og kvifor? Fagdirektør Odd Søreide Nasjonalt nettverksseminar 15. november 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google