Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dobbelkompetanseprosjektet: Bakgrunn og fremtidsperspektiver Odd E. Havik Solstrand 8.12.04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dobbelkompetanseprosjektet: Bakgrunn og fremtidsperspektiver Odd E. Havik Solstrand 8.12.04."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dobbelkompetanseprosjektet: Bakgrunn og fremtidsperspektiver Odd E. Havik Solstrand 8.12.04

2 odd e. havik2 Bakgrunn - rekrutteringsproblemer l Problemer med rekruttering til vitenskapelige stillinger som krever dobbelkompetanse –Få med spesialistkompetanse i klinisk psykologi og doktorgrad –Snitt 15-20 år? Feil rekkefølge? –Svak rekruttering: NIFU rapport 5/1999 –Tidligere stimuleringstiltak: Program for klinisk psykologisk forskning, RSF/NAVF. Program for mental helse, Medisin og helse, NFR. MH-gruppe i klinisk forskning, Tromsø.

3 odd e. havik3 Bakgrunn - økt opptak og utbygging av psykologstudiet l Opptak økt med ca. 90% i løpet av i løpet av 90-tallet (oppstart UiTø og NTNU, økt opptak UiO og UiB). l Svikt i tilførsel av stipendiatstillinger l Opptrappingsplanen for psykisk helse –Økt antall psykologstillinger –Vekt på kompetanseutvikling og forskning l Møte mellom universitetsmiljøene og UFD & HD juni 2000. l Nasjonal gruppe (UiO, UiB, NTNU, UiTø, NPF, Helseforetak) avga utredning 1.10.2001 l UiB bedt å lede arbeidet med prosjektplan - ferdig 1.10.2002

4 odd e. havik4 Hvem bidro inn i utredningene: l Odd E. Havik, UiB l Monica Martinussen, UiTø l Erik Rakoczy, Oslo HF l Bjørn Rishovd Rund, UiO l Audun Rivedal, UiB l Ole Johan Sandvand, Modum Bad l Ingunn Skre, UiTø l Anders Skuterud, NPF l Tore Stiles, NTNU –og mange diskusjonspartnere.

5 odd e. havik5 Dobbelkompetanseløp - foreslått modell l 7 årige løp –4 år spesialistutdanning: Finansieres av HOD via SHDir og skjer ved et helseforetak –3 år doktorgradsstipend: Finansiert av UFD som øremerket del av stipendiatstillinger til universitetene l 28 stillinger fordelt slik: 2*9 (UiB, UiO) og 2*5 (NTNU, UiTø) l Prosjektorganisering: Leder og 4 lokale koordinatorer. NPF og Helseforetak l Driften av den kliniske delen av prosjektet forankres i randsonen ved UiB: Halos, Unifob.

6 odd e. havik6 Prosjektstyret og koordinatorer l Leder Odd E. Havik, UiB l Hildegunn Bomnes, Helse Oslo l Siri Gullestad, UiO l Gerd Kvale, UiB l Ingunn Skre, UiTø l Anders Skuterud, NPF l Tores Stiles, NTNU l Administrasjon: Anne Kristin Aanstad UiB/Unifob

7 odd e. havik7 Utfordringer: Hvordan sikre samarbeid?

8 odd e. havik8 Utfordringer - sikre samarbeid og felles forståelse av stipendiatstillingene l Bevilgninger til universitetene –Bevilgningsbrev til de fire universitetene 10.02.02 »"For 2002 foreslås det etablert to kombinerte stillinger ved Universitetet i Bergen og Oslo og en kombinert stilling ved Universitetet i Tromsø og NTNU". –Gjenfinne de øremerkede stillinger og føre disse frem til miljøene.

9 odd e. havik9 Utfordringer – samarbeid mellom universitetene l Stipendiatstillingene utlyses ved det enkelte universitet og vurderes der, men en nasjonal oppgave å: –Sikre en felles vurdering av prosjektkvalitet, veileder, forskergruppe. Samme komité for fire universiteter. –Koordinere prosjekt og klinisk spesialistutdanning. –Sikre rekruttering i forhold til prioriterte områder ved universitetene. –Sikre rekruttering i forhold til Opptrappingsplanens prioriteringer. –Bygge opp en nasjonal forskerskole/forskernettverk?

10 odd e. havik10 Sikre rekruttering i forhold til prioriterte områder ved universitetene: l UiO: 1. Klinisk voksen, med spesifikk prioriteringer inne behandlingsforskning. 2. Klinisk barnepsykologi 3. Rus- og stoffmisbruk. l UiB: 1. Klinisk barnepsykologi, 2. Klinisk nevropsykologi, 3. Alvorlige psykiske lidelser. Områdene er likestilte. l NTNU: 1. Klinisk nevropsykologi, 2. Klinisk barne- og ungdomspsykologi, 3. Rettspsykologi, 4. Klinisk voksenpsykologi. Områdene er rangert. l UiTø: Dersom søkere ellers står likt, ønsker en å prioritere prosjekter innen klinisk nevropsykologi, klinisk barne- og ungdomspsykologi, alvorlig psykopatologi, rettspsykologi og klinisk relevante prosjekter knyttet til etniske minoriteter i nordområdene UiTø

11 odd e. havik11 Opptrappingsplanens prioriteringer l Psykiske lidelser hos barn- og ungdom l Alvorlige psykiske lidelser l Forbygging av psykiske lidelser l Lokalt baserte tiltak vil være sentrale. l Utvide til rus- og stoff. l Utvalgte tilstander som bl.a. psykoser, spiseforstyrrelser, angst- og tvangslidelser.

12 odd e. havik12 Utfordring – koordinere med NPF og helseforetak l NPF –Kandidat sender inn spesialistplan og NPF vurdere denne. l Helseforetak: Inngå rammeavtaler og individuelle avtaler som gir muligheter for fleksible opplegg for den enkelte kandidat. –Prosjekt - helseforetak: Rammeavtale og basisbevilgning per kandidat (NOK 412.000). –Kandidat - helseforetak: Individuell lønnsinnpassing og støtte til spesialistutdanning.

13 odd e. havik13 Sentrale punkt i avtale kandidat, DK og helseforetak l Stipendiater/spesialistkandidater som tilsettes i Prosjektet skal i henhold til utlysningen forplikte seg til en individuell plan for gjennomføring av forskerutdanningen ved Universitetet i ……………. og for spesialistutdanningen ved en samarbeidende institusjon, Klinikk ………. innenfor Helseforetak ………. l Når det gjelder spesialistutdanningen i psykologi skal kandidatenes plan godkjennes i henhold til Norsk psykologforenings bestemmelser.

14 odd e. havik14 Sentrale punkt i avtale kandidat, DK og helseforetak –Spesialistkandidaten/ psykologen er forpliktet til å utføre ordinære kliniske arbeidsoppgaver som tilligger den psykologstilling de er tilsatt i ved Klinikken. Vedkommende skal ikke pålegges oppgaver ved Klinikken ut over de krav som følger av spesialistutdanningen –Klinikken forplikter seg til å legge forholdene til rette slik at den enkelte spesialistkandidat som gis opptak kan realisere sin spesialistutdanning som del av Prosjektet. Det vil omfatte støtte til veiledning, spesialistkurs og å sikre tilgang på praksis i henhold til spesialistkravene.

15 odd e. havik15 Få ulikheter til å gå inn i et organisert fargerikt fellesskap NTNU UiTø NPF Helseforetak UiO UiB

16 odd e. havik16 Ved enden av regnbuen er det en krukke gull. Når det er to regnbuer er det to krukker.

17 odd e. havik17 De to første gullkrukkene som var l Margrethe Bals og Anne Lene Turi ble 1.1.04 ansatt som de først i Dobbelkompetanseprosjektet l Nå er det 15 på plass.

18 odd e. havik18 UiTø l Aslaksen, Per Matti. Emosjonelle faktorer ved smerte og placebo analgetika, med vekt på psykofysiologiske eksperimenter. –Professor Magne A. Flaten l Bals, Margrethe. Risiko- og beskyttelsesfaktorer for internaliseringsvansker hos samiske og norske ungdommer. l Turi, Anne Lene. Etniske forskjeller i angst- og depresjonssymptomer i en nordnorsk ungdomsbefolkning. –Førsteamanuensis Ingunn Skre

19 odd e. havik19 NTNU l Gullhaugen, Aina S. En sammenliknende studie av personlighetsprofil og farlighet i utvalg fra en norsk fengsels-, sikkerhets- og dagavdelingspopulasjon. –Professor Kirsten Rasmussen l Kårstad, Silja Berg. Longitudinell studie av barns emosjonelle forståelse. –Førsteamanuensis Turid S. Berg-Nielsen

20 odd e. havik20 UiO l Azak, Shale. Overføring av psykopatologi til barn av klinisk deprimerte mødre. –Professor Lars Smith l Hansen, Roger S.Interpersonlige problemer, alvorlighetsgrad i psykopatologi og endring i psykoterapi. l Solbakken, Ole A. Affektbevissthet og alvorlighetsgrad i psykopatologi og psykoterapi. –Førsteamanuensis Jon T. Monsen

21 odd e. havik21 UiO l Nissen-Lie, Helene. Hvordan den enkelte psykoterapeut bidrar til den psykoterapeutiske prosess og effekt gjennom sin involvering og sin samspillstil. –Professor Helge Rønnestad l Stänicke, Erik. Affektiv integrasjon og endringsprosesser i psykoanalyse. –Professor Siri E. Gullestad

22 odd e. havik22 UiB l Dovran, Anders. En epidemiologisk studie av traumer og posttraumatiske reaksjoner blant fosterhjemsplasserte barn og unge. –Førsteamanuensis Dagfinn Vinje, IKP l Hysing, Mari. Mental helse hos kronisk syke barn. –Førsteamanuensis Astri Lundervold, IBMP l Sand, Liv. Sammenhengen mellom kroppsbilde og spiseforstyrrelser hos barn og unge. –Førsteamanuensis Kjell Morten Stormark, RBUP, Unifob, UiB

23 odd e. havik23 UiB l Schanche, Elisabeth. Å studere grunnleggende mekanismer involvert når pasienter endrer sine selvrepresentasjoner. –Professor Geir Høstmark Nielsen, IKP l Strand, Mari. Alvorlig depresjon: En longitudinell undersøkelse av sammenhengen mellom kognitive funksjoner og symptomreduksjon. –Førsteamanuensis Åsa Hammar, IBMP

24 odd e. havik24 Fordeling av prosjekter etter tema – mer enn en mulighet BUPAlvorligBehandNevroEtniskForebRett UiB 11111 (b) UiB 2221 UiO 1121 UiO222 NTNU1 11 (v) NTNU2 11 UiTø122 UiTø211 Tot 16132210 Tot21522000 Tot7654211

25 odd e. havik25 Hvor starter kandidatene? l 6 starter i klinisk stilling l 5 starter i stipendiatstilling l 4 starter i en kombinasjon l 14 ulike løp frem til sluttpunktet

26 odd e. havik26 Veien videre – internt og eksternt l Internt –Nye utlysninger – Opptrappingsplanens behov. –Etablere rutiner for fremdriftsrapportering –Kartlegger behov for kurstilbud. –Bygge nettverk – prosjekter og forskerutdanning l Eksternt –Medisinske fakultet utreder modeller for å fremme Dobbelkompetanse. –Tiltak som ligner på Dobbelkompetanseprosjektet vil sannsynligvis bli en anbefaling i oppfølgingen av NFRs evaluering av medisinsk, odontologisk og psykologisk forskning. –Økt interesse fra helseforetakene - standard modell?

27 odd e. havik27 Hva er Dobbelkompetanseprosjektet? l Hva skal det bli av dere når dere blir store? l Alternative svar fra Google

28 odd e. havik28 Hva er dobbelkompetanseprosjektet? Et sted hvor alle behov ivaretatt - minst to ganger?

29 odd e. havik29 Hva er dobbelkompetanseprosjektet? Krevende balanseakt som går over 7 år?

30 odd e. havik30 Hva er dobbelkompetanseprosjektet? Jevnt arbeid i tospann over 7 år?

31 odd e. havik31 Kanskje noe fra alle tre bildene? l Vi har gode rammebetingelser: Ivareta noen behov l Svært gode søkere og veiledere: Intellektuell balanse l Vi kan hente ut det beste fra klinisk opplæring og forskeropplæring: Tospann l Etablere et nasjonalt nettverk for klinisk forskning l Få en gruppe unge og ambisiøse fagpersoner med en bred kunnskapsbase l Som med stor faglig tyngde kan bidra til å utvikle og forme psykologifaget i tiden som kommer


Laste ned ppt "Dobbelkompetanseprosjektet: Bakgrunn og fremtidsperspektiver Odd E. Havik Solstrand 8.12.04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google