Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.Øving – Miljø og Design

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.Øving – Miljø og Design"— Utskrift av presentasjonen:

1 1.Øving – Miljø og Design Adnan.Zukanovic@hiof.no

2 Hvordan klassifiseres avfall? Avfall etter opprinnelse -Husholdningsavfall -Næringsavfall -Industriavfall -Bygningsavfall Avfall etter innhold -Papir -Glass -Plast -Metall -Spesialavfall -Våtorganisk avfall -Tekstilavfall -Treavfall Kilde: Statistisk sentralbyrå http://ssb.no/emner/01/05/avfall_tab_fig/

3 Hvor mye avfall genereres i Norge hvert år? Totale avfallsmengde er 24036671 tonn for 1996 med unntak av avfall fra bilvrak (hvor det er benyttet tall tilsvarende et normalår pga. ekstraordinær innsamling som følge av forhøyet vrakpant i 1996). Kilde: Miljøverndepartementet/Statens forurensningstilsyn/Statistisk sentralbyrå St.meld. nr. 8 (1999-2000) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand http://odin.dep.no/md/norsk/publ/stmeld/022005-040006/index-ved003-b-n-a.html

4 Hvor mye avfall produserer hver nordmann? http://ssb.no/emner/01/05/avfall_tab_fig/f-haints.gif

5 Hvilke lover, forskrifter og avtaler regulerer avfallsbehandling i Norge? Lover -Forurensningsloven -Produktkontrolloven -Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter Forskrifter -Forskrifter hjemlet i forurensningsloven -Forskrifter hjemlet i produktkontrolloven -Forskrifter hjemlet i både forurensningsloven og produktkontrolloven -Forskrifter hjemlet i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter Direktiv -EU-direktiv Kilde: Statens forurensningstilsyn (SFT) http://sft.no/lover

6 Hva er Kyoto-avtalen? Kyoto-avtalen er en reduksjonsavtale for de samlede utslippene av -CO 2 karbondioksid -CH 4 metan -N 2 O lystgass -HFK fluorgassene/hydrofluorkarboner -PFK perfluorkarboner -SF 6 svovelheksafluorid,slik at de bilr redusert minst 5% under 1990-nivået i en forpliktelsesperiode som går fra 2008 til 2012. Norge får øke sine utslipp med 1% i forhold til 1990 pga økt oljeproduksjon. Kilde: Statens forurensningstilsyn (SFT) / miljostatus.no http://miljostatus.no/Tema/klimaluftstoy/Klima/kyotoprotokollen/klima_utslippsforpliktelser.stm

7 Hvilke forplikteleser får Norge hvis Kyoto-avtalen trer i kraft? Norge har tenkt å forplikte seg til å ha utslippene av CO 2 under 54 M-tonn per år i perioden fra 2008 til 2012. De andre gassene må også reduseres minst 5%.1990 er basisår for de fleste industriland, men land med overgangsøkonomi har fått særlige bestemmelser for utslippsforpliktelser og basisår/basisperioder. Alle parter kan i tillegg velge enten 1990 eller 1995 som basisår for beregning av sine utslippsforpliktelser for HFK, PFK og SF 6. Kilde: Statens forurensningstilsyn (SFT) / miljostatus.no http://miljostatus.no/Tema/klimaluftstoy/Klima/kyotoprotokollen/klima_utslippsforpliktelser.stm Miljøverndepartementet/Statens forurensningstilsyn/Statistisk sentralbyrå St.meld. nr. 8 (1999-2000) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand http://odin.dep.no/md/norsk/publ/stmeld/022005-040006/index-ved003-b-n-a.html

8 Hvordan ligger Norge an i forhold til de målene som er satt i Kyoto-avtalen? I 2001 forventes det at utslippene av klimagassene skal være på ca.59 M-tonn, dvs ca.5 M-tonn over forpliktet mengde som er på ca. 54 M-tonn. Kilde: Statens forurensningstilsyn (SFT) / miljostatus.no / Statistisk sentralbyrå http://miljostatus.no/Tema/klimaluftstoy/Klima/kyotoprotokollen/klima_utslippsforpliktelser.stm

9 Hva kan oppfølging av Kyoto-avtalen bety for norske bedrifter i forhold til deres produksjon og produkter? -Skatter/avgifter i forbindelse med Kyoto-avtalen kan muliges påvirke konkurransedyktigheten av norske produkter og produksjonskapasiteter på verdens markeder negativt, siden det kan skape høyere kostnader/priser til nyetablert industri eller den som ville etableres utenom den norske sokkelen (ikke oljebasert industri)/ norske produkter. -Energibesparende tiltak/forsøk som reduserer CO 2 -utslipp,kan kanskje hjelpe til å finne energien som både dekker kravene fra Kyoto-avtalen og holder produkt/produksjonsprisene konkurransediktige i forhold til verdens markeder som Norge er orientert mot. Kilde: NHO- NHO om kvoteutvalgets innstilling http://www.nho.no/hovedweb/hovedweb.nsf/viewprintable/31E848A5AB955233C1256AB8003B8AFA ?opendocument


Laste ned ppt "1.Øving – Miljø og Design"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google