Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 2. Forelesning 10.oktober 2001 Elin Økstad Telefon 69351129

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 2. Forelesning 10.oktober 2001 Elin Økstad Telefon 69351129"— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 2. Forelesning 10.oktober 2001 Elin Økstad Telefon 69351129 elin.okstad@sto.no http://www.sto.no

2 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Oppsummering besøk på forbrenningsanlegg Forbrenning gir: Energiproduksjon utslipp av sure gasser (Svoveldioksid, nitrogendioksid, Hydrogenklorid.) utslipp av dioksiner (miljøgift) utslipp av tungmetaller (miljøgifter) rester av miljøgifter i aske og i filterstøv Kontrolleres av Fylkesmannen og av internt miljøstyringssystem +----+----

3 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Problemstillinger Avfallshåndtering: Betales gjennom kommunale avgifter og direkte gebyrer Avfall er en ”ressurs” - mange som ønsker å gjøre forretning på avfallshåndtering Krav til ”lønnsomhet”: Bedriftsøkonomiske hensyn kontra samfunnsøkonomiske hensyn (manglende investering for rensing av nitrogenoksider)

4 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Samarbeid i Øra ”Økopark” Viktig for Frevar å få utnyttet den energien de produserer! Koblinger mellom bedrifter: damp kondensat rent hettvann rent kaldtvann spillvann elektrisk energi avfallssyre jernsulfat avfall polyester avfall treflis til energiproduksjon filteravfall blekejord industriavfall slam

5 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Frevar har et sertifisert miljøstyringssystem (ISO 14001) Eksternt revidert styringssystem for miljø ”Kontinuerlig forbedring” er krevet Viktig for troverdighet overfor kunder og nærmiljø?

6 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Hva skjer med produktene ”våre”i avfallsbehandling? Pizza og pizza-eske Cola og colaflaske (eller boks) PC mobiltelefon

7 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Mobiltelefon og PC (elektronisk og elektriske avfall (EE-avfall) Elektronisk avfall utgjør ca 2-3% av avfallet i Norge eller ca 144 000 tonn per år (beregnet i 1994 - det er mer nå!). Dette avfallet ble beregnet å inneholde bl.a. 462 00 kg bly, 1000 kg kvikksølv, 711 000 kg flammehemmende midler og 9 300 kg PCB. Elektronikkbransjen ble pålagt å gjenvinne elektronisk avfall fra 1.juli 1999. Forskriften sier bl.a at forhandlere av EE-produkter har plikt til å ta EE-avfall som er forbruksavfall vederlagsfritt i retur Forhandlereav EE-produkter skal sørge for at EE-avfall sorteres, oppbevares forsvarlig og videresendes til oppsamlingsplass eller mottaksanlegg.

8 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Elektronisk og elektriske produkter, fortsettes Bransjen har i en avtale med Miljøverndepartementet forpliktet seg til å samle inn minst 80% av EE-avfallet innen 1.juli 2004. Gjenvinning av avfall skal finansieres av et miljøgebyr som tillegges alle elektriske og elektroniske produkter som selges i Norge. Det kommer et EU-direktiv som vil regulere innhold og behandling av EE-utstyr

9 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ MaterialeVekt pr maskin (kg) Silica (Glass)6,72 Plast6,20 Stål5,53 Aluminium3,83 Kobber1,87 Bly1,70 Sink0,60 Tinn0,27 Nikkel0,23 Annet( bl.a. flammehemmere )0,05 Hva inneholder en ”vanlig” stasjonær PC?

10 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ kretskort batterier, releer kondensatorer plastdeler Standard komponenter skjermglass PC gjenbruk glass bly gjenvinning ABS,PP 20% FHM,andre smelteverk boliden metaller Sluttbehandling SAKAB gjenvinning glassgjenv tyskland(schott) gjenvinning Forbrenning energiutvinning forbrenning Gjenvinning au,ag,cu slagg til deponi Flytskjema over Stena Miljøs gjenvinningsprosess for en datamaskin I 1999 ble 23% samlet inn av de 80% som skal samles inn. Av dette ble 75% gjenvunnet (energi eller materialer

11 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Elektronisk og elektriske produkter Gjenvinning –Tar vare på materialressursene og energiressurserne –Bedre kontroll med miljøgiftene Forbrenning –miljøgifter i røkgass og i filterrester og aske –tap av ressurser Deponi –På lang sikt fare for utlekking av miljøgifter til grunnvann og jordsmonn

12 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Pizzaesken og pizzarestene (kartongavfall og organisk avfall) Gjenvinning –Kompostering av matrester dvs organisk materiale kan erstatte produksjon og bruk av kunstgjødsel –Gjenvinning av papp tar vare på fiber (dvs skogen) Forbrenning –matavfall har dårlig brennverdi - krever tilleggs- brensel ved forbrenning –papp har god brennverdi Deponi –Utslipp av metan (klimagass) Vi bruker ca 3 kg tømmer of 12 kWh energi for å lage 1 kg papp 75% av pappen material- gjenvinnes

13 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Hva skjer med colaflasken (eller colaboksen?) 95 % av PET-flaskene brukes om igjen pga panteordning. De brukes i snitt 16 ganger før de blir gjenvunnet eller brent Aluminiumsboksene smeltes om igjen. Stor energibesparelse ved gjenvinning.

14 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Hvorfor gjenvinning?

15 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Hvorfor gjenvinning? Utvinning av råvarer og produksjon av råmaterialer er stort sett alltid det mest ressurskrevende og forurensende i hele produktets livsløp Ved å materialgjenvinne ”spares” dette trinnet Ved å energigjenvinne (dvs bruke energien til annen produksjon) spares utvinning av ”ny” energi


Laste ned ppt "Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 2. Forelesning 10.oktober 2001 Elin Økstad Telefon 69351129"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google