Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjøtransportprosjektet Gardermoen 11. jan 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjøtransportprosjektet Gardermoen 11. jan 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjøtransportprosjektet Gardermoen 11. jan 2012
Prosjektleder Rolf Aarland

2 Budskap Dette seminaret tar opp de tema vi nå jobber med
Sjøtransportalliansen en sentral del av prosjektarbeidet Havnene – organisasjonene – rederiene Hvordan involvere vareeierne Faggruppe Logistikk og marked dokumenterer foredragene

3 Prosjektet er et sjøprosjekt, ikke et isolert havneprosjekt

4 Hva er sjøtransportprosjektet? - Prosjekt og konsepttanke
Internt i havne-Norge: Et prosjekt som skal være drakraft for havnene … som skal være støtte og hjelp til havnenes egne prosjekt … som skal gjøre det enklere å kommunisere med brukerne/kundene Eksternt: Et prosjekt som skal være ledende innen sjøtransport … som skal bedre rammebetingelsene … som kan samle organisasjoner for felles arbeid … som skal fremme sjøtransporten … som kan skape kraft for å slå igjennom næringspolitisk … som skal skape samarbeid med rederier, vareeiere og andre

5 Hvem deltar nå Alstadhaug havnevesen Karmsund Interkommunale Havn
Sandefjord Havn Sandnes Havn Arendal Havn Kristiansand Havn Sortland Havn Bergen og Omland havnevesen Kristiansund og Nordmøre havn Stranda Hamnevesen Kystverket Tromsø Havn Bodø Havn Larvik Havn Rederiforbundet Trondheim Havn Borg Havn Longyearbyen Lokalstyre Maritimt Forum Tønsberg havnevesen Bremanger Hamn LTL Vardø Havn Brønnøy Havn Mandal Havn KS Bedrift Havn Vikna Havnevesen Drammen Hamn Mo i Rana Havn Norsk Havneforening Vågan Havnevesen Eigersund Havnevesen Molde og Romsdal Havn Fraktefartøyenes rederiforening Ålesundregionen Havnevesen Flora Hamn Namsos Havnevesen Grenland Havn Narvik Havn Hadsel Havn Nordfjord Havn Halden Havnevesen Nordkapp og Porsanger Havn Hammerfest Havn Harstad Havn Oslo Havn Horten Havn Risavika Havn

6 Prosjektet startet 2-dagers samling for havneledere på Gardermoen havnelederne ønsket å lære om logistikk, forsyningskjeder og havnenes rolle i slike kjeder Konsernsjef Robin Olsen i Tollpost Globe holdt innlegg om samlasternes syn på norske havner og havneledere. Hans konklusjon var at havneledere var å betrakte som «småkonger som var mest opptatt av avgifter og kommunalt regime». Konklusjoner fra samlingen var at havnelederne ønsket et lederprogram samt å etablere et «overbyggingsprosjekt» som kunne være drakraft for ulike lokale prosjekter. Det var starten på «Hvordan lykkes med sjøtransport i et utvidet perspektiv» Konsernsjef Robin Olsen, Tollpost Globe

7 «Lederprogrammet» Lederprogrammet for havneledere er kjørt videre
Hamburg - oversjø rederi/havn, bane, EU München – ledersamling konkrete saker Kina – Shanghai, Shenzhen og Hong Kong Barcelona – mai 2012. Sjøtransportprosjektet er tatt opp på Landsstyremøtene årlig og i flere seminarer Mange havneledere har utviklet seg til «logistikkdirektører» med eksternt fokus – og har på en måte opphevet Robin Olsen sitt utsagn

8 Prosjektet har vokst frem gjennom flere styreperioder i Havneforeningen
Einar Olsen Styreleder Halvar Pettersen Styreleder Dag H. Sem Styreleder 2011- Jan Fredrik Jonas Styreleder Ingvar Mathisen Styreleder Det har aldri vært uttrykt annet enn positivitet fra de ulike styrene til Sjøtransportprosjektet

9 Styringsgruppen i sjøtransportprosjektet
Dag Sem Norsk Havneforening Kirsti Slotsvik Kystverket Ingvild Låg Paulsrud Rederiforbundet Jørn Prangerød Maritimt Forum Tom Rune Nilsen LTL Pia Farstad von Hall KS Bedrift Havn Thor Thingbø Sandnes Havn

10 Fokusområder med dedikerte arbeidsgrupper
Rammebetingelser og avgifter EUs Hvitbok Effektivitet i havner (tekniske løsninger og prosesser) Laste og lossevilkår Marked og salg av eksisterende tilbud Kommunikasjon/media Sidetema som berører alle fokusområder: Dialogmøter med rederier Seminarer/samlinger «Kysten rundt» SSPC Ramme-betingelser Markedsføring kommunikasjon Effektiv forsyningskjede

11 Fokusområde 1: Rammebetingelser og avgifter - ivaretas i hovedsak av organisasjonene Ansvarlig Erling Sæther, LTL/Havneforeningen Ramme-betingelser Prioriterte tiltak fra rapporten: Los saken og kystavgiften NTP Like vilkår for transportmidlene Overvåking og sikkerhet til sjøs Effektive og miljømessig logistikknutepunkt. Varestrømsanalyse. Havner. EUs transportpolitikk Koordinering og oppfølging: Jevnlige møter «Sjøtransportalliansen» Erling koordinerer. Statusrapporter til styringsgruppen

12 Effektiv forsyningskjede
Fokusområde 2: Effektivitet i havner (havnene som effektive ledd i forsyningskjeder) Ansvarlig Kurt Ommundsen, arbeidsgruppen/Risavika Havn Effektiv forsyningskjede Tilhørende prioriterte tiltak i rapporten: Standardiserte måleparametre (KPI) Havnene samarbeider tettere om beste praksis Havnene i samarbeid med terminalaktørene og rederiene Havnestruktur Koordinering og oppfølging: Gjennom arbeidsgruppen og rapportering til styringsgruppen.

13 Fokusområde 3: Marked og kommunikasjon Ansvarlig Anette Brække, arb
Fokusområde 3: Marked og kommunikasjon Ansvarlig Anette Brække, arb. gr/Oslo Havn Tilhørende prioriterte tiltak i rapporten: Samordne markedsføring Integrert kommunikasjon: samordning av markedskommunikasjon og PR-arbeid for konsistens og maksimal effekt Markeds- og kommunikasjonsarbeid rettet mot vareeiere, speditører, politikkere og publikum Markedsføre havnenes betydning Modell som havnene kan jobbe etter Hvordan får vi fram allerede eksisterende tilbud sammen med rederiene Dokumentere konkurransedyktig pris, god nok frekvens og styring dør-dør i ulike transportkorridorer Koordinering og rapportering: Forankre hos havnelederne gjennom seminaret på Gardermoen (jan) og lederprogrammet i Barcelona (mai) Avklare hva som ønskes samkjørt med organisasjonene og rederiene og SSPC Markedsføring kommunikasjon

14 Sidetema 1: Dialogmøter med rederier
Samkjøring med rederienes interesser blir viktig. Avklare dette i dialogmøter og få representanter fra rederiene til å delta i de ulike temaene Nord-Norge: Utvikle nye sjøtransportløsninger for samlastgods fra Bodø og nordover Short Sea: Overføringspotensial fra europeiske havner til sørvestlandet og nordover kysten (Logistikknutepunkt/utvalgte havner – godskonsentrasjon) Norskekysten Nor Lines som «Kystens Linjegods» i kombinasjon med hurtigruta Effektive havner Havner som effektive knutepunkt 365/24/7 i et samspill med rederiene Ramme-betingelser Markedsføring kommunikasjon Effektiv forsyningskjede

15 Sidetema 2: Seminarer og samlinger
Gjennom seminarer og samlinger må vi «få folk samlet rundt bordet» Bruke dette til forankring og diskusjon Samkjøre seminarer med Hans Kristian Haram Møtekalender for 2012 Ramme-betingelser Markedsføring kommunikasjon Effektiv forsyningskjede

16 Sidetema 3: «Kysten rundt»
Kampanje Kysten rundt som skal sette fokus på sjøtransport og logistikk, flytter seg fra havn til havn med arrangement i hver havn. September/oktober 2012. Start i Tromsø og følger kysten til Risavika så til Rotterdam og deretter opp til Oslofjorden. Følger ulike godsskip mellom havnene i en slags stafett. Følgende havner inviteres med: Tromsø, Narvik, Bodø, Trondheim, Kristiansund, Ålesund, Bergen, Karmøy, Stavanger/Sandnes, Rotterdam, Kristiansand, Grenland, Larvik, Borg, Moss og Oslo. Aktiviteter i hver havn: Pressemelding og møte med lokalpressen Intervjuer/reportasje fra havnen med tekst og video Minikonferanse i havnen hvor vi inviterer transportleverandører, speditører og vareeiere. Tema: Logistikkbesparelser med sjøtransport. Resultater og innspill fra sjørapporten presenteres. Ramme-betingelser Markedsføring kommunikasjon Effektiv forsyningskjede

17 Sidetema 3: «Kysten rundt»
Kampanjeweb: Kampanjeoppdatering av reisen reportasje og nyheter påmelding til minikonferanse i havnene Markering i Oslo ved slutten av reisen: Pressekonferanse med alle organisasjonene Overlevering av underskrifter til samferdselsministeren med krav om satsing på sjøtransport Innlegg på Transport og Logistikk 2012 Regi Havneforeningen, i samarbeid med rederiforeningene, meglerforening, LTL, Logistikkforeningen og Maritimt Forum. Kampanje ledes av Shortsea Promotion. Hver havn står for arrangementet i sin havn og dekker kostnadene med egen minikonferansen De administrative kostnader for kampanjen dekkes av Shortsea Promotion, som en del av vårt budsjett. De regionale kontorer i Maritimt Forum vil bli bedt om å bistå. Ramme-betingelser Markedsføring kommunikasjon Effektiv forsyningskjede

18 Struktur på arbeidet Fokusområde Mål Deltakere Ansvarlig Sidetema 1
Rammebetingelser (NTP) og avgifter og EUs hvitbok Kortsiktig (los og avg) Langsiktig (NTP) Havneforeningen, Rederiforbundet, Maritimt Forum, KS Bedrift Havn, LTL/Erling Sæther, Fraktefartøyene Erling Sæther 2 Effektivitet i havner og prosesser samt tekniske løsninger Kostnader og prosesser Thor Thingbø, Svein Aune, Tore Lundestad, Knut Jørgen Heum, Sabine Nicholaisen Kurt Ommundsen 3 Marked og kommunikasjon Utnytte eksisterende ruter Rederiene, havnene, Anne Kristin Hjukse, Daniel Flathagen Anette Brække Sidetema a Dialogmøter med rederier Rederier involveres i prosjektet Havneforeningen, Rederiforbundet b Seminarer og samlinger Gjennomføre som planlagt Hans Kristian Haram, Rune Mjøs, Anette Brække, Rolf Aarland Rolf Aarland c Kysten rundt Promotere sjøtransporten Hans Kristian Haram, Anne Kristin Hjukse, Daniel Flathagen Hans Kristian Haram


Laste ned ppt "Sjøtransportprosjektet Gardermoen 11. jan 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google