Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsbasert praksis - nye videreutdanninger for ergoterapeuter NETFs Fylkesavdeling i Telemark Porsgrunn 24. mars 2009 Mette Kolsrud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsbasert praksis - nye videreutdanninger for ergoterapeuter NETFs Fylkesavdeling i Telemark Porsgrunn 24. mars 2009 Mette Kolsrud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsbasert praksis - nye videreutdanninger for ergoterapeuter NETFs Fylkesavdeling i Telemark Porsgrunn 24. mars 2009 Mette Kolsrud

2 Hva er kunnskapsbasert praksis? Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen Kunnskapsbasert praksis er det norske begrepet for ”evidens based praksis”

3 Ergoterapeuters viktigste informasjonskilde Klinisk erfaring (96%) Kunnskap fra etterutdanning (82%) Råd fra kollega (80%) Bennett et al 2003

4 Fysioterapeuter Vi gjør det vi lærte på skolen Vi gjør det vi har erfaring for virker Vi gjør det vi lærte på kurs Vi følger råd fra kollega eller ekspert Vi gjør det som står i bøker, oppslagsverk eller et tidsskrift

5 Kjernespørsmål i ergoterapi Hvilke ergoterapitiltak er nyttige eller effektive, når er de nyttige og for hvem? –a.) Vurdert av brukeren ut fra egne personlige mål. –b) Vurdert i en profesjonell kontekst på basis av en funksjonell analyse. –c) Vurdert ut fra kostnad versus nytte for individ og samfunn Hvilke kartleggingsmetoder gir oss relevant, gyldig og pålitelig informasjon om brukeren, omgivelsene og brukerens meningsfulle aktiviteter? Hvordan oppleves det å ha aktivitetsproblemer, og hvordan mestres disse? Hvilken helse- og funksjonsstatus har brukerne av ergoterapitjenester, og hvorfor får de aktivitetsproblemer? På hvilken måte gir aktivitet helse? »Randi Wågø Aas

6 Kunnskapsbasert praksis Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst

7 Kunnskapsbasert praksis Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning kunnskapsbasert praksis Kontekst

8 Forskningsbasert kunnskap Forskning er “kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap” Forskning deles ofte inn i grunnforskning og anvendt forskning Anvendt forskning er rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser, mens grunnforskningen observerer fenomener eller fakta uten sikte på spesiell bruk Vilje til forskning. St.meld. nr 20. 2004-2005

9 Kunnskapsbasert praksis Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning kunnskapsbasert praksis Kontekst

10 Erfaringsbasert kunnskap praksiskunnskap utvikles i praksis via refleksive prosesser der praktikere lærer fra erfaring Higgs 2005

11 Kunnskapsbasert praksis Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning kunnskapsbasert praksis Kontekst

12 Responses to BMJ questionnaire on consultation styles 850 respondentsDoctor decides Doctor and patient together Patient decides As a patient, which consulting style do you prefer? 7%87%6% Which consulting style predominates today? 60%35%5% Which consulting style do you think will predominate in 10 years’ time? 9%65%26% www.bmj.com - 1999

13 Brukerkunnskap «Shared decisions» «evidence-informed descisions» - WHOs nye program for å øke bruk av forskning: Helsepersonell skal invitere brukerne til å bidra med sin kunnskap og sine preferanser i valg av tjenester. Men dersom tjenesten skal være kunnskapsbasert bør brukerne også ha informasjon fra forskning som en kilde til beslutningen. Ergoterapeutens rolle er å legge til rette for gode beslutninger i samarbeid med brukerne.

14 Ergoterapispesifikke videreutdanninger (1) Nettbasert videreutdanning ved HiST: Kunnskapsbasert ergoterapi: Søknadsfrist 15. april Modul 1. Søk etter kunnskap – 5 studiepoeng (oppstartuke 36). Modul 2. Kritisk vurdering og anvendelse av kunnskap– 5 studiepoeng (oppstart uke 43) Pris for hver modul: 3.500 for medlemmer av NETF og 4.500 for ikke medlemmer Videreutdanning i aktivitet og deltagelse –15 studiepoeng. Oppstart og søknadsfrist ikke fastsatt

15 Kunnskapsbasert ergoterapi Modul 1: Ergoterapeuten kan: anvende profesjonell og etisk resonnering effektivt gjennom hele ergoterapiprosessen aktivt søke, kritisk evaluere og anvende ulik informasjon og evidens, for å sikre at ergoterapipraksis er oppdatert og relevant for brukeren vise ferdigheter i selvstendig søk, kritisk vurdering og integrering av forskningslitteratur og annen relevant informasjon tolke, analysere, syntetisere og kritisere forskningsresultater

16 Kunnskapsbasert ergoterapi Modul 2: Ergoterapeuten kan: analysere kompleksiteten av anvendte teorier og forskning i relasjon til aktivitetsutføring, i en stadig skiftende samfunnsmessig kontekst engasjere og påvirke andre i rasjonelle og resonnerende diskusjoner relatert til menneskelig aktivitet og ergoterapi samarbeide med befolkningsgrupper og borgere for å fremme helse og velvære gjennom aktivitet og deltagelse i hverdagslivet identifisere behovet for forskning i emner relatert til menneskelig aktivitet, ergoterapi og aktivitetsvitenskap og formulere relevante forskningsspørsmål forstå, velge og forsvare forskningsdesign og metoder som er hensiktsmessig i forhold til menneskelig aktivitet, inkludert etiske hensyn vise kontinuerlig livslang læring for å fremme ergoterapi

17 Aktivitet og deltagelse teorier og modeller i ergoterapi Ergoterapeuten kan: forklare grunnleggende teoretiske begreper i ergoterapi, særlig menneskets aktivitetsnatur, og menneskets aktivitetsutføring forklare det dynamiske forholdet mellom aktivitetsutføring, helse og velvære velge, tilpasse og anvende egnede teorier, praksismodeller og metoder for å imøtekomme aktivitets- og helsebehov hos individer/befolkningsgrupper muliggjøre det terapeutiske potensial i aktivitetsutføring ved bruk av aktivitetsanalyser og synteser syntetisere og anvende relevant kunnskap fra biologisk, medisinsk, psykologisk, sosial, og teknologisk vitenskap samt aktivitetsvitenskap sammen med teorier om aktivitetsutføring og deltakelse engasjere og påvirke andre i rasjonelle og resonnerende diskusjoner relatert til menneskelig aktivitet og ergoterapi

18 Ergoterapispesifikke videreutdanninger (2) Arbeidshelse: 15. studiepoeng HiST Grunnkurs 1 uke – arrangeres av fylkesavdelingene etter mal utarbeidet av NETF Påbyggningskurs 1 uke + forprøve, nettbasert veiledning og eksamensoppgave

19 Ergoterapispesifikke videreutdanninger (3) Allmennhelse: 30 studiepoeng HiO 3 ukesamlinger i Oslo + oppgaver og prosjektoppgave fra eget praksissted Veiledning over nett Eksamen Oppstart våren 2009

20 Kunnskapsporten NY revidert: Undersøkelser og vurderingsredskap Tilgjengelighets- og funksjonsvurdering /www.netf.no/Netf/Fag-og-yrkesutoevelse/Yrkesutoevelse /Undersoekelser-og-vurderingsredskap Hva skal vurderes? Hva er hensikten med vurderingen? Ulike metoder Utfordringer ved bruk av vurderingsredskaper NETFs råd ved bruk av vurderingsredskaper NETFs oversikt over vurderingsredskaper Kilder

21 Hva kan dere gjøre for å fremme kunnskapsbasert praksis i fylkesavdelingen: Studiegrupper Faste fagmøter for de som jobber alene: Refleksjon i grupper Kasus analyse Rapportgjennomgang Nettdiskusjonsgrupper Veiledning Litteraturstudiegrupper Arranger kurs Problemformulering Søkestrategier

22 Kunnskapsbasert praksis for befolkning og samfunn


Laste ned ppt "Kunnskapsbasert praksis - nye videreutdanninger for ergoterapeuter NETFs Fylkesavdeling i Telemark Porsgrunn 24. mars 2009 Mette Kolsrud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google