Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammebetingelser og NTP Hva er gjort? Hva er status? Hva gjør vi nå? Gardermoen 11.-12.1.2012 Erling Sæther.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammebetingelser og NTP Hva er gjort? Hva er status? Hva gjør vi nå? Gardermoen 11.-12.1.2012 Erling Sæther."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammebetingelser og NTP Hva er gjort? Hva er status? Hva gjør vi nå? Gardermoen 11.-12.1.2012 Erling Sæther

2 Hva er gjort? Det nytter: «Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? » Selverkjennende Konstruktiv

3 De tyve aktiviteter

4 Statsråd Berg-Hansens brev til Stortinget 6.1.2011 Løfte fra Soria Moria II: Legge til rette for overføring fra veg til sjø. Virkemidler: Havne- og farvannslov: Markedsorientering, fremme samarbeid mellom aktørene, utpeke særlig viktige havner. Loseffektiviseringsprosjektet. Statlig ansvar for tilførselsveger og baner til utpekte havner Havner og markedsaktører har for øvrig ansvar for utvikling av trafikken. Ingen endring i den statlige organiseringen eller styrking av plankompetanse.

5 NTP 2013-24 Et sterkt fag- og myndighetsorgan er helt nødvendig for samordning av ulike og til dels motstridende interesser, både i og omkring knutepunktene. Myndighetsansvaret må dessuten inkludere økonomisk samordning, for å sikre at faglige beslutninger blir fulgt opp med konkrete tiltak. Hovedrapporten i febr 2011

6 Næringslivets 9 innspill okt 2011 Økt sjøtransport krever bedre organisering og reduksjon av los- og havneutgifter Statlig medvirkning til utvikling av knutepunkthavner Kartlegging av overføringspotensialet i samarbeid med næringsaktørene Vesentlig reduksjon av los- og havneutgifter Havnene må effektiviseres

7 Avgifter og vederlag Berg-Hansen: NOU om losordningen. Mandat avklart Deltakere oppnevnt? Kommer til å bli en kamp om arbeidsplasser med sikkerhet og miljø som argument. Behov for gjennomgripende forslag, ellers blir det bare små endringer Påvirkning fra sjøtransportalliansen

8 Nettverk :Maritimt Forum, Norsk Havneforening, Logistikk og Transportindustriens Landsforening, Norsk Skipsmeglerforbund, Rederienes Landsforening, Norges Rederiforbund, Fraktefartøyenes Rederiforening, Norsk Sjøoffisersforbund og KS Bedrift Havn. Brev og møter med kyststatsråden Losordningen Havne og farvannsloven Varestrømsanalyse Nærskipsfartsstrategi

9 Forslag: Eget programområde for sjøtransport, 10 mill kroner 1.Kartlegging av overføringspotensialet på detaljnivå- Oslofjorden-Syd Sverige-Nord Europa-kontinenthavner 2.Overføringspotensialet til Nordvestlandet og nordover 3.Analyse som fører fram til en Marco-Polo-søknad 4.Containertransport fra Bodø og nordover: TeGe og Nordlandsbanen. 5.Samfunnsøkonomisk nytte av utvidet statlig engasjement 6.Utvikle IKT-løsninger for sømløs fraktinformasjon mellom transportslag.

10 SSPC: Forprosjekt Tre faser Forprosjekt for prosjektplanlegging Hovedprosjekt med konklusjoner om overføring og Realisering.

11 Statsbudsjettet 2012 Regjeringsfraksjonen AP, SP, SV: "Disse medlemmer er opptatt av styrking av sjøtransporten, og vil be regjeringa om å samarbeide med vareeiere, transportbedrifter, redere og havneorganisasjoner om hvordan en best kan nå målet om overføring av mer last til sjø. Et slikt arbeid vil være nødvendig for at næringen bedre skal kunne planlegge anløp og seilingsruter for et slikt marked, og for at alle aktører bidrar på sitt felt for å styrke nærskipsfarten" ”Når det er sagt, er jeg imidlertid veldig positiv til et samarbeid innenfor rammen av den etablerte Nasjonal transportplanprosessen. Både staten, transportører, rederier, vareeiere og havnene har her et ansvar og en rolle. Derfor vil jeg invitere disse aktørene til en møteserie våren 2012. Jeg ser fram til at vi innenfor en slik ramme sammen kan utarbeide en bredt forankret nærskipsfartsstrategi.” LBH

12 Forslag forts: Losingsutgiftene må minst halveres. Farledsbevis sidestilles i sin helhet med losplikt uten begrensninger «Spesielle vilkår…» trekkes tilbake eller revideres Havnene vil i samarbeid med rederiene foreslå endrede bordingsgrenser og forhalingsregler.

13 Hva er status? Fra: Soria Moria-løftet er kjemisk fritt for virkemidler Til: Gryende bevisstgjøring

14 Hva gjør vi framover?

15 NHO Samferdselsløftet Samferdselsløftet Næringslivets transportplan 2013-24 Lanseres 26. januar Presse Påvirkning hele 2012. 10 sider med sjø og havn

16 Forslag forts: Transportetatenes meldte investeringsbehov for 2013-2024 TotaltPr år 30 årPr år 20 år Veg400-5001520-25 Jernbane250-3501015 Sum veg og jernbane650-8502535-40 Luftfart24-- Farleder4-- Totalt (avrundet)700-900--

17 NHOs samferdselsløftet II 2013-2024 20 mrd kroner

18 Kommende hovedtemaer i NTP fremlegges 29. februar Vedlikehold og etterslep Investeringsramme +45% Byutfordringer Raskere planlegging Overføringspotensiale sjø Andre organisasjonsformer i utbyggingsprosjekter

19 Hva må vi gjøre i 2012? Delta aktivt i dialogmøtene Gi nærskipsfartsstrategien et innhold Gjennomføre et hovedprosjekt for varestrømsanalyse finansiert av staten. Bidra med håndfaste forslag i NOU-en om losavgifter

20 Dessuten Havneforeningen må utvikle en ny politikk for havnestrukturen i Norge.


Laste ned ppt "Rammebetingelser og NTP Hva er gjort? Hva er status? Hva gjør vi nå? Gardermoen 11.-12.1.2012 Erling Sæther."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google