Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

116.07.2014 Bergen Maritime Personal Forum - 2. september 2009 Den maritime bergensregionen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "116.07.2014 Bergen Maritime Personal Forum - 2. september 2009 Den maritime bergensregionen."— Utskrift av presentasjonen:

1 116.07.2014 Bergen Maritime Personal Forum - 2. september 2009 Den maritime bergensregionen

2 2 Regionens maritime posisjon 16.07.2014

3 3 Klarer vi å beholde posisjonen? 16.07.2014

4 4 Klar tale 16.07.2014 Professor Torger Reve: (2009)  Bergensregionen - Internasjonal ledende posisjon innen ”maritim drift og operasjon”.  MEN hvis maritim drift og maritime operasjoner er en kjernekompetanse for det internasjonale næringslivet lokalisert i Bergensregionen, må en også kunne forvente at Bergen har de fremste forsknings- og utdanningsmiljøene innen disse sektorene.  Det er ikke tilfelle.  Problemet er at de fleste fagmiljøene (med unntak av maritme fagskoler, Høyskolen i Bergen og Sjøforsvaret) nærmest er kjemisk renset for tilbud som er rettet mot maritim sektor. Bergen har et generelt fagmiljø som er utmerket, men de er ikke særlig rettet mot maritim sektor, og det er nærmest ingen koplinger mot næringen. Jeg vil gå så langt som å si at de ikke kjenner sektoren. Bergen tenker offshore og ikke maritimt.

5 5 Maritimt Forum Bergensregionen  Selvstendig stiftelse.  Nettverksorganisasjon for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen.  Etablert i 1995 (Maritime Bergen).  Område: Bergen, nordre del av Hordaland og Sogn og Fjordane.  Stiftere: Bergen Kommune, LO i Hordaland, Bergens Rederiforening, Rolls Royce Marine og Mjellem & Karlsen.  115 medlemmer. Doblet på tre år.  Arbeider for fellesinteresser og utfordringer til hele næringen.  Nettverk med 7 andre maritime fora nasjonalt.  To ansatte.  Tett samarbeid med Bergens Rederiforening, Business Region Bergen og Bergen Næringsråd.  Nettside: www.maritimebergen.nowww.maritimebergen.no 16.07.2014

6 6 Maritimt Forum Bergensregionen Formål:  Maritimt Forum Bergensregionen skal være en aktiv pådriver i arbeidet med å synliggjøre, fremme og styrke hele den maritime næringen i Bergensregionen. Hovedoppgaver:  Kartlegging og synliggjøring.  Nærings- og kompetanseutvikling.  Nettverksbygging og nettverksstyrking.  Myndighetskontakt.  Omdømmebygging. 16.07.2014

7 7 Rederier Forsikring Juridisk Klassifisering Bank og finans Finansiering Utstyrsleveranser Skipsdesign Forskning Utdanning IKT Petroleum Verft Verft Fiskeri Klyngen som samarbeider

8 8 Skip og tonnasje i NIS og NOR 16.07.2014 Bergen534 Oslo223 Bergen5591397 Oslo4307853

9 9 Fakta  Over 1200 bedrifter (400 store) Stor betydning for regionen - viktig for sysselsetting i distriktene. Stor verdiskapning i regionen. Nest største næring etter olje og gass. Kompetansenæring - En av de mest komplette næringsklyngene i landet. Ledende innen industriell shipping. (kjemikalie, tank og bulk. ) Det store maritime drifts- og operasjonsområdet i landet. Flere store verft. (Bergen Group, Aker Stord,) Utstyrsleverandører i verdensklassen (TTS Marine, Frank Mohn, Rolls Royce, Wartsila) Ledende miljøer innenfor skipsfinansiering, forsikring, skipsmegling, design, klassifisering og skipsregistre. Hovedbase for Sjøforsvaret – Norges største forsvarsby.  Betydelige maritime kompetansemiljøer, både innenfor forskning og utdanning. En av de største havnene i Europa - ny storhavn kan styrke byens maritime posisjon ytterligere. 16.07.2014

10 10 Maritime yrker er populært! 16.07.2014  Ikke for alle – en suksess!  Rekordsøkning til alle skoler.  Maritime høgskoler + 19%  Videregående: + 30%  Viktig budskap: En utdanning du kommer langt med.  Veien videre?  Næringens behov?

11 11 Shippingtrainee 16.07.2014  27 traineer på tre år  Teknisk, øk/adm, operasjon og befraktning.  Ut fra næringens behov.  Finanskrisen.  Skal vi fortsette i 2010?  I hvilken form?

12 12 Lærdom fra tidligere rekrutteringsarbeid 16.07.2014 Stabile rammevilkår Satse langsiktig på rekruttering Leve med et marked som svinger. Samspill mellom næring og myndigheter. Troverdighet og tillit. Synlighet på utdanningsarenaene!

13 13 Viktige satsingsområder de siste årene Rekruttering, utdanning og kompetanseutvikling Maritime yrker, www.ikkeforalle.nowww.ikkeforalle.no Shippingtrainee. Rekrutteringsaktiviteter i ungdomsskoler og videregående skoler (Messedeltagelse) Rådgiversamlinger i skolen Garantiordning for kadetter Tett samarbeid med utdanningsaktører Samarbeid med VilVite (Egen simulator) Synliggjøring og profilering av maritim klynge Verdiskapningsanalyse Kjennskapsundersøkelse Maritim avis + utvikling av eget nettsted BS 2020 Medlemsmøter + aktiv verving Aktiv mediaprofil 16.07.2014

14 14 Viktige satsingsområder de siste årene Styrke samarbeid og dynamikk i næring Etablert Maritim Ressursgruppe Ny havn for Bergensregionen (styringsgruppe) Nettverksmøter og generell møtevirksomhet (Maritime forskningsmidler, Miljøvennlig transport) Bergen China Summit: 3 konferanser: Bergen, Shanghai, Beijing Rammevilkår Arbeid med rederiskatt Møter med ministre, Hordalandsbenken, Næringskomiteen Nettolønn 16.07.2014

15 15 Bakgrunn for ny strategi Bergensregionen er Norges Maritime Hovedstad  En komplett maritim klynge av ledende aktører.  Den største flåten, i antall og tonnasje.  Sjøforsvarets hovedbase, kompetanse og utdanningssenter.  Den største havnen.  Skipsregistrenes hjemmehavn  Etc. etc. Uansett hvordan vi ser på det er Bergensregionen ledende! Men vi får ikke gjennomslag for dette faktum! 03.09.2009

16 16 Bergensregionen i dag 16.07.2014 Næring Sterk og internasjonal næringsklynge, men lite ”samordnet”. Fragmentert kunnskapsklynge. Myndigheter som ikke er godt nok inkludert og informert. Myndig- heter Utd utd FoU Næring

17 17 Noen utfordringer på kompetansesiden  Samarbeidet mellom næringen og akademia er svak. (Historisk)  Maritime bedrifter er lite synlig på den lokale og regionale arena, hvor er de maritime bedriftene når studentene arrangerer karrieredager?  Det er for lite maritim næringsrettet forskning i regionen.  Regionen mangler vesentlige utdanningstilbud som understøtter næringens behov.  Lokale og regionale politikere har for liten kjennskap og kunnskap til næringens behov, størrelse og betydning.  Regionen taper kampen om maritime forskningsmidler. 16.07.2014

18 18 Hvilke satsningsområder/saker mener du Maritimt Forum Bergensregionen bør jobbe med/for i tiden som kommer? 1Styrke maritim utdanning i regionen 2Maritim høyskole/universitet 3Et sterkere maritimt forskningsmiljø 4Miljøsatsingen i næringen 5Lobbyvirksomhet (synliggjøre næringens interesser for lokale og nasjonale politikere) 6Bedre rammevilkårene for næringen 7Bedre den maritime næringens omdømme 8Synliggjøre Bergen som en maritim by (nasjonalt og internasjonalt) 9Styrke det maritime nettverket i regionen (legge opp til tettere samarbeid mellom bedriftene i klyngen) 10Internasjonalisering (hjelpe maritime bedrifter med å etablere seg i utlandet) 11Mer synliggjøring i media 12Annet, spesifiser her

19 19 Overordnet strategi 16.07.2014 Næringsklynge Visjon for næringen: Bergensregionen – en maritim region i verdensklasse Kunnskaps- klynge Myndig- heter Visjon for MFB: Maritimt Forum Bergensregionen – den fremste pådriveren for maritim næring i Bergensregionen MFB

20 20 Hovedmål  Bergen skal innen 5 år ha befestet sin posisjon som Nord Europas ledende senter for maritim drift og operasjon.  Slik Stavanger er ”Oljeby”, Trondheim ”Teknisk hovedstad” og Haugesund har fremhevet seg på maritim sikkerhet og utdanning 03.09.2009

21 21 Målet ! 03.09.2009

22 22 Hovedstrategi 1 Synliggjøre bergensregionen som unik (også) i maritim sammenheng, ved å fokusere på Bergensområdets særegne drift- og operasjonskompetanse 03.09.2009

23 23 Hovedstrategi 2: Satse på maritim utdanning og forskning  Etablere behovet for FoU og Kompetanseheving.  Skape/styrke samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner. (Maritimt universitet)  Tilby attraktiv og nyttig utdanning.  Skape et internasjonalt nivå/miljø  Komme på offensiven innen FoU. 03.09.2009

24 24 Mål for organisasjonen Hovedmål: MFB skal være en  Aktuell  Slagkraftig  Spisset Prioriterte strategiske veivalg: 1) MFB skal styrke sin posisjon som en klynge- og breddeorganisasjon, og være en sentral arena og støttespiller for hele den maritime klyngen i regionen. 2) MFB skal være en katalysator og pådriver til å sette i gang utviklingsprosjekter og prosesser for maritim nærings- og kompetanseutvikling. 16.07.2014

25 25 Kartlegging av maritim utdanning og FoU Gjennomført vår og sommer 2009. Noen hovedtrekk:  Betydelig maritim kompetanse i regionen (Utd og FoU)  Relevant kompetanse i utradisjonelle miljø  Utdanninger på alle nivå fra fagskolenivå til PhD-nivå.  Svakt utbygd instituttsektor.  Bergen er ledende innen maritim HMS og medisin.  SKSK har en unik kompetanse innenfor nautikk- og logistikkstudier  Stort potensial innenfor logistikk, men ingen helhetlig sivil utdannelse.  Mangler sivilingeniørutdanning i Bergen.  Offshoreteknologi kan overføres til maritim kontekst  Eksisterer en rekke forsknings- og undervisningsrelasjoner.  Potensial for større tverrfaglig samarbeid.  Relasjoner er ofte av personlig karakter  Ønske om tettere kontakt mellom FoU og næringslivet  Respondentene er positive til et ”virtuelt maritimt college”  Veien videre: Kartlegging av næringens behov 16.07.2014

26 26 Fagkompetanse i Bergensregionen Skips- mekling Havner og terminaler Maritim FoU Spesialiserte skipsverft Maritim utdanning Ship management Shipping forsikring Shipping finans Avansert fiskeflåte Maritim politikk Logistikk systemer MARITIM NÆRING IKT Logistikk Maritim historisk økonomi HMS/ ledelse Shipping- forsikring Skipsmotor/ teknikk Havforskning Shipping- finans Avansert skipsutstyr Mannskap Grafikkidé John Meling, Seascape Maritim medisin Markedsføring/ merkevare/ informasjon Jus/ korrupsjon Språk Teknisk sikkerhet Havner / terminaler Maritime installasjoner Generell øk.adm. Fagteknikere/ ingeniører Teknologi- utvikling

27 27 Eksisterende delnettverk  Eksisterende samarbeidsrelasjoner kan brytes ned i syv delnettverk: Helse, medisin og psykologi Skipsfaglig kompetanse og utdanning Økonomi, administrasjon og jus Logistikk Informasjonsteknologi Teknologiutvikling Naturvitenskaplig kompetanse

28 28Stortingsvalget 2009 - viktige saker for maritim næring 28 Hva er de viktigste maritime sakene vi bør belyse ved årets Stortingsvalg? 1Forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår 2Opprettholde lav rente 3Opprettholde nettolønnsordning for norske sjøfolk 4Flere ordninger som gjør det enklere å komme gjennom finanskrisen 5Redusere skatte- og avgiftsnivået 6Økte bevilgninger til miljøtiltak og ombygginger av skip. 7Økt tilgang på risikovillig kapital 8Styrke utlånsordningene (GIEK og Eksportfinans) 9Økte bevilgninger til maritime rekrutteringstiltak 10Økte bevilgninger til maritim forskning, utvikling og innovasjon. 11Bedre støtteordninger for eksport. 12Annet, spesifiser her

29 29 Hovedsatsinger  Maritim utdanning Nasjonalt kompetansesenter innenfor drift og operasjon. (NCE Subsea) Utdannelser som dekker næringens behov regionalt og internasjonalt Tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene. Tydeligere karriereløp. Attraktivitet – tiltrekke talenter nasjonalt og internasjonalt.  Maritim forskning og utvikling Flere maritime forskningsinstitusjoner Flere maritime forskningsmidler Mer næringsrettet forskning Tettere samarbeid mellom næring og FoU Etablere større forskningsprogrammer (Arena)  Kompetanse og rekruttering Norsk kompetanse på norske skip – grunnfjellet i næringen. Flere garantiordninger. Aktiv synliggjøring på alle skolenivå. (VilVite) Flere kvinner inn i næringen. (Prosjekt) Målrettede traineeordninger. (Shippingtrainee) 16.07.2014

30 30 Hovedsatsinger  Miljø  Samarbeid, allianser og nettverk  Næringsutvikling  Rammevilkår (Sjøfolk og finanskrise)  Omdømme  Den maritime bergensregionen  Internasjonalisering  Infrastruktur 16.07.2014

31 31 Prioriterte saker  Nasjonalt kompetansesenter innen maritim drift og operasjon. (Innovasjon Norge)  Maritim høgskoleutdanning på bachelornivå  Utdanning innen shipping, maritim ledelse og maritim logistikk. (NHH, HiB)  Maritim master/sivilingeniør på Høgskolen i Bergen.  Gode lærlingordninger.  Flere kvinner i næringen.  Styrke samarbeidet mellom det sivile og Sjøforsvaret.  Flere samarbeidsprosjekter mellom næring og FoU.  Næringsstøttede professorater  Flere miljøfyrtårn i regionen.  Ordninger som bidrar til mer utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.  Mer åpen og aktiv næring. (Omdømme)  Ny godshavn i Bergen.  EU og maritim politikk.  Øke kunnskapen og bevisstheten om at maritim næring er strategisk viktig for regionen. 16.07.2014

32 32 Veien videre?  Hva kan vi gjøre sammen for å sikre næringen lokalt og nasjonalt tilstrekkelig kompetanse?  Hva kan vi gjøre sammen for å styrke kompetansemiljøet i regionen? 16.07.2014

33 33 Den maritime bergensregionen 16.07.2014 En maritim region i verdensklasse!


Laste ned ppt "116.07.2014 Bergen Maritime Personal Forum - 2. september 2009 Den maritime bergensregionen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google