Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den maritime bergensregionen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den maritime bergensregionen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den maritime bergensregionen
Bergen Maritime Personal Forum september 2009

2 Regionens maritime posisjon

3 Klarer vi å beholde posisjonen?
Utfordret av Torger Reve Ønsker vi å beholde og utvikle posisjonen Bidrar til stor verdiskapning Næringen gir regionen identitet Næringen som har skapt regionen Internasjonalt fortrinn Unik industri, langt fremme internasjonalt Bør brukes mer i profilering

4 Klar tale Professor Torger Reve: (2009)
Bergensregionen - Internasjonal ledende posisjon innen ”maritim drift og operasjon”. MEN hvis maritim drift og maritime operasjoner er en kjernekompetanse for det internasjonale næringslivet lokalisert i Bergensregionen, må en også kunne forvente at Bergen har de fremste forsknings- og utdanningsmiljøene innen disse sektorene. Det er ikke tilfelle. Problemet er at de fleste fagmiljøene (med unntak av maritme fagskoler , Høyskolen i Bergen og Sjøforsvaret) nærmest er kjemisk renset for tilbud som er rettet mot maritim sektor. Bergen har et generelt fagmiljø som er utmerket, men de er ikke særlig rettet mot maritim sektor, og det er nærmest ingen koplinger mot næringen. Jeg vil gå så langt som å si at de ikke kjenner sektoren. Bergen tenker offshore og ikke maritimt. Næringen er global. Norge er en maritim stormakt som 5. største sjøfartsnasjon. I denne presentasjonen kommer jeg til å fokusere på det regionale. Hvilket potensiale har regionen og hvordan skal vi utnytte det.

5 Maritimt Forum Bergensregionen
Selvstendig stiftelse . Nettverksorganisasjon for den maritime næringsklyngen i Bergensregionen. Etablert i 1995 (Maritime Bergen). Område: Bergen, nordre del av Hordaland og Sogn og Fjordane. Stiftere: Bergen Kommune, LO i Hordaland, Bergens Rederiforening, Rolls Royce Marine og Mjellem & Karlsen. 115 medlemmer. Doblet på tre år. Arbeider for fellesinteresser og utfordringer til hele næringen. Nettverk med 7 andre maritime fora nasjonalt. To ansatte. Tett samarbeid med Bergens Rederiforening, Business Region Bergen og Bergen Næringsråd. Nettside:

6 Maritimt Forum Bergensregionen
Formål: Maritimt Forum Bergensregionen skal være en aktiv pådriver i arbeidet med å synliggjøre, fremme og styrke hele den maritime næringen i Bergensregionen. Hovedoppgaver: Kartlegging og synliggjøring. Nærings- og kompetanseutvikling. Nettverksbygging og nettverksstyrking. Myndighetskontakt. Omdømmebygging.

7 Klyngen som samarbeider
Fiskeri Bank og finans IKT Verft Forskning Forsikring Utstyrsleveranser Finansiering Rederier Klassifisering Skipsdesign Petroleum Juridisk Utdanning Verft

8 Skip og tonnasje i NIS og NOR
Bergen 534 Oslo 223 Bergen Oslo

9 Fakta Over 1200 bedrifter (400 store)
Stor betydning for regionen - viktig for sysselsetting i distriktene. Stor verdiskapning i regionen. Nest største næring etter olje og gass. Kompetansenæring - En av de mest komplette næringsklyngene i landet. Ledende innen industriell shipping. (kjemikalie, tank og bulk. ) Det store maritime drifts- og operasjonsområdet i landet. Flere store verft. (Bergen Group, Aker Stord,) Utstyrsleverandører i verdensklassen (TTS Marine, Frank Mohn, Rolls Royce, Wartsila) Ledende miljøer innenfor skipsfinansiering, forsikring, skipsmegling, design, klassifisering og skipsregistre. Hovedbase for Sjøforsvaret – Norges største forsvarsby. Betydelige maritime kompetansemiljøer, både innenfor forskning og utdanning. En av de største havnene i Europa - ny storhavn kan styrke byens maritime posisjon ytterligere.

10 Maritime yrker er populært!
Ikke for alle – en suksess! Rekordsøkning til alle skoler. Maritime høgskoler + 19% Videregående: + 30% Viktig budskap: En utdanning du kommer langt med. Veien videre? Næringens behov?

11 Shippingtrainee 27 traineer på tre år
Teknisk, øk/adm, operasjon og befraktning. Ut fra næringens behov. Finanskrisen. Skal vi fortsette i 2010? I hvilken form?

12 Lærdom fra tidligere rekrutteringsarbeid
Stabile rammevilkår Satse langsiktig på rekruttering Leve med et marked som svinger. Samspill mellom næring og myndigheter. Troverdighet og tillit. Synlighet på utdanningsarenaene!

13 Viktige satsingsområder de siste årene
Rekruttering, utdanning og kompetanseutvikling Maritime yrker, Shippingtrainee. Rekrutteringsaktiviteter i ungdomsskoler og videregående skoler (Messedeltagelse) Rådgiversamlinger i skolen Garantiordning for kadetter Tett samarbeid med utdanningsaktører Samarbeid med VilVite (Egen simulator) Synliggjøring og profilering av maritim klynge Verdiskapningsanalyse Kjennskapsundersøkelse Maritim avis + utvikling av eget nettsted BS 2020 Medlemsmøter + aktiv verving Aktiv mediaprofil

14 Viktige satsingsområder de siste årene
Styrke samarbeid og dynamikk i næring Etablert Maritim Ressursgruppe Ny havn for Bergensregionen (styringsgruppe) Nettverksmøter og generell møtevirksomhet (Maritime forskningsmidler, Miljøvennlig transport) Bergen China Summit: 3 konferanser: Bergen, Shanghai, Beijing Rammevilkår Arbeid med rederiskatt Møter med ministre, Hordalandsbenken, Næringskomiteen Nettolønn

15 Bakgrunn for ny strategi
Bergensregionen er Norges Maritime Hovedstad En komplett maritim klynge av ledende aktører. Den største flåten, i antall og tonnasje. Sjøforsvarets hovedbase, kompetanse og utdanningssenter. Den største havnen. Skipsregistrenes hjemmehavn Etc. etc. Uansett hvordan vi ser på det er Bergensregionen ledende! Men vi får ikke gjennomslag for dette faktum! Bergensregionen er Norges Maritime Hovedstad En komplett maritim klynge av ledende aktører. Den største flåten, i antall og tonnasje. Sjøforsvarets hovedbase, kompetanse og utdanningssenter. Den største havnen. Skipsregistrenes hjemmehavn Etc. etc. Uansett hvordan vi ser på det er Bergensregionen ledende! Men vi får ikke gjennomslag for dette faktum!

16 Bergensregionen i dag utd Næring Næring FoU Næring Næring FoU FoU FoU
Sterk og internasjonal næringsklynge, men lite ”samordnet”. Fragmentert kunnskapsklynge. Myndigheter som ikke er godt nok inkludert og informert. Næring Næring Næring FoU Næring FoU FoU FoU Myndig-heter FoU Utd

17 Noen utfordringer på kompetansesiden
Samarbeidet mellom næringen og akademia er svak. (Historisk) Maritime bedrifter er lite synlig på den lokale og regionale arena, hvor er de maritime bedriftene når studentene arrangerer karrieredager? Det er for lite maritim næringsrettet forskning i regionen. Regionen mangler vesentlige utdanningstilbud som understøtter næringens behov. Lokale og regionale politikere har for liten kjennskap og kunnskap til næringens behov, størrelse og betydning. Regionen taper kampen om maritime forskningsmidler.

18 Hvilke satsningsområder/saker mener du Maritimt Forum Bergensregionen bør jobbe med/for i tiden som kommer? 1 Styrke maritim utdanning i regionen 2 Maritim høyskole/universitet 3 Et sterkere maritimt forskningsmiljø 4 Miljøsatsingen i næringen 5 Lobbyvirksomhet (synliggjøre næringens interesser for lokale og nasjonale politikere) 6 Bedre rammevilkårene for næringen 7 Bedre den maritime næringens omdømme 8 Synliggjøre Bergen som en maritim by (nasjonalt og internasjonalt) 9 Styrke det maritime nettverket i regionen (legge opp til tettere samarbeid mellom bedriftene i klyngen) 10 Internasjonalisering (hjelpe maritime bedrifter med å etablere seg i utlandet) 11 Mer synliggjøring i media 12 Annet, spesifiser her

19 Overordnet strategi Visjon for næringen:
Bergensregionen – en maritim region i verdensklasse Næringsklynge Myndig-heter MFB Kunnskaps-klynge Visjon for MFB: Maritimt Forum Bergensregionen – den fremste pådriveren for maritim næring i Bergensregionen

20 Nord Europas ledende senter for maritim drift og operasjon.
Hovedmål Bergen skal innen 5 år ha befestet sin posisjon som Nord Europas ledende senter for maritim drift og operasjon. Slik Stavanger er ”Oljeby”, Trondheim ”Teknisk hovedstad” og Haugesund har fremhevet seg på maritim sikkerhet og utdanning Vi har derfor satt oss et hovedmål

21 Målet !

22 Hovedstrategi 1 Synliggjøre bergensregionen som unik (også) i maritim sammenheng, ved å fokusere på Bergensområdets særegne drift- og operasjonskompetanse For å nå det målet må vi

23 Hovedstrategi 2: Satse på maritim utdanning og forskning
Etablere behovet for FoU og Kompetanseheving. Skape/styrke samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner. (Maritimt universitet) Tilby attraktiv og nyttig utdanning. Skape et internasjonalt nivå/miljø Komme på offensiven innen FoU. Når Driftsbyen Bergen ikke bare som i dag, er en realitet, men også oppfattes slik innad og utad, burde det være relativt enkelt å definere hvilke behov aktørene har, og hvem som kan tilby de enkelte komponenter. Det bør være attraktivt å drive relevant FoU i denne regionen.

24 Mål for organisasjonen
Hovedmål: MFB skal være en Aktuell Slagkraftig Spisset Prioriterte strategiske veivalg: 1) MFB skal styrke sin posisjon som en klynge- og breddeorganisasjon, og være en sentral arena og støttespiller for hele den maritime klyngen i regionen. 2) MFB skal være en katalysator og pådriver til å sette i gang utviklingsprosjekter og prosesser for maritim nærings- og kompetanseutvikling.

25 Kartlegging av maritim utdanning og FoU
Gjennomført vår og sommer Noen hovedtrekk: Betydelig maritim kompetanse i regionen (Utd og FoU) Relevant kompetanse i utradisjonelle miljø Utdanninger på alle nivå fra fagskolenivå til PhD-nivå. Svakt utbygd instituttsektor. Bergen er ledende innen maritim HMS og medisin. SKSK har en unik kompetanse innenfor nautikk- og logistikkstudier Stort potensial innenfor logistikk, men ingen helhetlig sivil utdannelse. Mangler sivilingeniørutdanning i Bergen. Offshoreteknologi kan overføres til maritim kontekst Eksisterer en rekke forsknings- og undervisningsrelasjoner. Potensial for større tverrfaglig samarbeid. Relasjoner er ofte av personlig karakter Ønske om tettere kontakt mellom FoU og næringslivet Respondentene er positive til et ”virtuelt maritimt college” Veien videre: Kartlegging av næringens behov

26 Fagkompetanse i Bergensregionen
Skips- mekling Havner og terminaler Maritim FoU Spesialiserte skipsverft utdanning Ship management Shipping forsikring finans Avansert fiskeflåte politikk Logistikk systemer MARITIM NÆRING Fagteknikere/ ingeniører Skipsmotor/ teknikk Maritim medisin Havforskning IKT Generell øk.adm. Maritime installasjoner Maritim historisk økonomi Logistikk Språk Shipping- finans Avansert skipsutstyr Markedsføring/ merkevare/ informasjon Havner / terminaler Jus/ korrupsjon HMS/ ledelse Teknisk sikkerhet Mannskap Shipping- forsikring Teknologi- utvikling Grafikkidé John Meling, Seascape

27 Eksisterende delnettverk
Eksisterende samarbeidsrelasjoner kan brytes ned i syv delnettverk: Helse, medisin og psykologi Skipsfaglig kompetanse og utdanning Økonomi, administrasjon og jus Logistikk Informasjonsteknologi Teknologiutvikling Naturvitenskaplig kompetanse

28 Hva er de viktigste maritime sakene vi bør belyse ved årets Stortingsvalg?
1 Forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår 2 Opprettholde lav rente 3 Opprettholde nettolønnsordning for norske sjøfolk 4 Flere ordninger som gjør det enklere å komme gjennom finanskrisen 5 Redusere skatte- og avgiftsnivået 6 Økte bevilgninger til miljøtiltak og ombygginger av skip. 7 Økt tilgang på risikovillig kapital 8 Styrke utlånsordningene (GIEK og Eksportfinans) 9 Økte bevilgninger til maritime rekrutteringstiltak 10 Økte bevilgninger til maritim forskning, utvikling og innovasjon. 11 Bedre støtteordninger for eksport. 12 Annet, spesifiser her Stortingsvalget viktige saker for maritim næring

29 Hovedsatsinger Maritim utdanning Maritim forskning og utvikling
Nasjonalt kompetansesenter innenfor drift og operasjon. (NCE Subsea) Utdannelser som dekker næringens behov regionalt og internasjonalt Tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene. Tydeligere karriereløp. Attraktivitet – tiltrekke talenter nasjonalt og internasjonalt . Maritim forskning og utvikling Flere maritime forskningsinstitusjoner Flere maritime forskningsmidler Mer næringsrettet forskning Tettere samarbeid mellom næring og FoU Etablere større forskningsprogrammer (Arena) Kompetanse og rekruttering Norsk kompetanse på norske skip – grunnfjellet i næringen. Flere garantiordninger. Aktiv synliggjøring på alle skolenivå. (VilVite) Flere kvinner inn i næringen. (Prosjekt) Målrettede traineeordninger. (Shippingtrainee)

30 Hovedsatsinger Miljø Samarbeid, allianser og nettverk Næringsutvikling
Rammevilkår (Sjøfolk og finanskrise) Omdømme Den maritime bergensregionen Internasjonalisering Infrastruktur

31 Prioriterte saker Nasjonalt kompetansesenter innen maritim drift og operasjon. (Innovasjon Norge) Maritim høgskoleutdanning på bachelornivå Utdanning innen shipping, maritim ledelse og maritim logistikk. (NHH, HiB) Maritim master/sivilingeniør på Høgskolen i Bergen. Gode lærlingordninger. Flere kvinner i næringen. Styrke samarbeidet mellom det sivile og Sjøforsvaret. Flere samarbeidsprosjekter mellom næring og FoU. Næringsstøttede professorater Flere miljøfyrtårn i regionen. Ordninger som bidrar til mer utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi. Mer åpen og aktiv næring. (Omdømme) Ny godshavn i Bergen. EU og maritim politikk. Øke kunnskapen og bevisstheten om at maritim næring er strategisk viktig for regionen. Nettolønnsordningen må videreføres, men uten tak på refusjonssatsen. Mer gods fra vei til sjø Sterkere oljevernberedskap langs kysten Skoleskipet Gann må hjelpes til en bedre økonomi. Effektivisering av losplikten.

32 Veien videre? Hva kan vi gjøre sammen for å sikre næringen lokalt og nasjonalt tilstrekkelig kompetanse? Hva kan vi gjøre sammen for å styrke kompetansemiljøet i regionen? Nettolønnsordningen må videreføres, men uten tak på refusjonssatsen. Mer gods fra vei til sjø Sterkere oljevernberedskap langs kysten Skoleskipet Gann må hjelpes til en bedre økonomi. Effektivisering av losplikten.

33 Den maritime bergensregionen
En maritim region i verdensklasse!


Laste ned ppt "Den maritime bergensregionen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google