Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Norges Rederiforbunds kompetanse, rekruttering og utdanningssatsning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Norges Rederiforbunds kompetanse, rekruttering og utdanningssatsning."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Norges Rederiforbunds kompetanse, rekruttering og utdanningssatsning

2 2 Langsiktig, trendmessig vekst i de maritime markeder –Økende verdenshandel og sjøverts transportbehov –Sterk intra-regional transportvekst, jf. Asia –Økende overføring av gods fra land til sjø –Økt energibehov gir vekst i offshore aktiviteter Økt etterspørsel etter maritimt personell, og hard konkurranse om de beste menneskene Økt fokus på miljø og strengere miljøkrav Men: Hvor omfattende og langvarige blir effektene av finanskrise og global resesjon? Hvem blir sterkest berørt – og hvordan? Norge har en sterk posisjon: –En av verdens ledende maritime nasjoner –Høyere kvalitet og lavere alder enn verdensflåten –Ledende på maritim forskning og miljøinnovasjon –Næringen og myndighetene pådrivere for globalt GHG- regelverk Det globale bildet

3 3 Strategien tar et perspektiv utover finanskrisen Tid Global vekst Forbundets langsiktige ambisjoner og prioriteringer Kortsiktige aktiviteter og prioriteringer drevet av den aktuelle situasjon

4 4 Maritim kompetanse og rekruttering 1 av 4 strategiske fokusområder Styrket nasjonalt og internasjonalt arbeid for rekruttering og utdanning til den norsktilknyttede flåten. Styrket innsats for å øke kompetanse og samspill langs hele verdikjeden fra yrkesfaglig utdanning til forskning og innovasjon, og for å styrke det samlede norske maritime kompetansemiljøet. NR må ta en tydeligere initierende, drivende og koordinerende rolle.

5 55 Ikke for alleMaritim karriereMaritim traineeGlobal Maritime Knowledge Hub Maritime informasjons- og rekrutteringstiltak En multimedia- kampanje for å rekruttere flere sjøfolk. Ansvarlig: Maritimt Forum Målgruppe: elever i ungdomsskole og videregående skole www.ikkeforalle.n o Informasjons- og rekrutteringstiltak for landbaserte stillinger Ansvarlig: Det Norske Veritas, Norsk Industri og Norges Rederiforbund www.maritimkarrier e.no Traineeprogram for hele klyngen. Ansvarlig: Norges Rederiforbund Målgruppe: studenter med mastergrad i økonomi, ingeniør eller jus, samt høyere maritim utdanning www.maritimtraine e.no Forskningsinitiativ for å sikre næringsrelevant forskning og gjøre Norge til det fremste maritime forskningsmiljøet. Ansvarlig: Oslo Maritime Nettverk og Norges Rederiforbund Målgruppe: De maritime forskningsmiljøen e

6 6 2-årig program hele klyngen 20 - 30 traineer i året masterstudenter og maritime studenter kombinasjon av jobb og faglig program 6 samlinger i Norge, England og Singapore www.maritimtrainee.no Maritim trainee

7 7

8 8 Informasjons- og rekrutteringskampanje initiert og drevet av Det Norske Veritas, Norsk Industri og Norges Rederiforbund. Hovedmålsetting: å øke rekrutteringen av dyktige, nyutdannede studenter med mastergrad eller bachelorgrad innen økonomi, teknologi, maritime fag, jus og enkelte samfunnsvitenskapelige fag til landbaserte stillinger. Delmål: 1.Øke studenters bevissthet og kunnskap om den norske maritime næringen på et tidlig stadium i deres studieløp. 2.Øke fokus på den norske maritime næringen hos fagpersoner innen relevante og også noen kanskje mer perifere studieretninger og fag ved utvalgte høyskoler og universiteter. Maritim karriere

9 9 Informasjonstiltak: www.maritimkarriere.nowww.maritimkarriere.no og ”Introduction to Norwegian Maritime Industry” foredrag Tiltak rettet mot utvalgte utdanningsinstitusjoner som kan gjøre utdanningene mer attraktive for studentene og lærerkreftene - prosjektoppgaver / bachelor- og masteroppgaver - praksisopphold - bedriftsbesøk - gjesteforelesninger I tett dialog med utdanningsinstitusjonene og studentforeningene blir nå følgende tema diskutert; - Praksisplasser (nasjonalt og internasjonalt) - Caser - Bruk av programmer for utveksling - Fagseminarer - Kombinasjonsutdanninger (studier og jobb) - Sommerjobb - Tilgang til forkurs - Maritim sommerskole (for både studenter og lærere) Tiltak

10 10 Hva er næringens behov? Trenger kompetanse både til sjøs og på land Nasjonal og internasjonal kompetanse “Sjømannskap” er grunnlaget for kompetansen Kompetanse innen sentrale fagområder –Ingeniør –Økonomi –Jus –Nautikk –Maskindrift Kunnskap innen “nye” områder –Krysskulturell kompetanse –IT –Arktisk

11 11 ”Noe for alle. Alltid” Land Sjø InternasjonaltNasjonalt Shipping Offshore

12 12 Hovedutfordring - Image og interesse Industriens image som en attraktiv karrierevei må forbedres Et dårlig image reduserer interessen hos unge mennesker og minsker attraktiviteten til en maritim karriere Stadig flere unge, velger bort realfag og teknologistudier

13 13 Hvordan ? Tiltrekke oss de beste hodene gjennom å være en attraktiv arbeidsplass Sikre en kritisk masse norske sjøfolk Sikre kvalitativt god maritim opplæring også i utlandet Kvalitet i maritim utdanning Opprettholde den komplette maritime klyngen og sikre kompetanse i alle ledd i klyngen Forskningsbasert maritim utdanning

14 14 Strategi og fokusområder Fastsatt av kompetanse og innovasjonsstyre Strategi 1: Omdømmebygging mot universiteter og høyskoler (studenter og lærekrefter) Strategi 2: Fokus på rammevilkår (mobilitet av ressurser og løsing av sertifikater) Strategi 3: Volumbygging i eksisterende strukturer Strategi 4: Etablering av lokalt innhold i utvalgte geografiske områder Strategi 5: Kunnskapsdeling

15 15 Strategi 1. Generell promotering og omdømmebygging av skipsfart Systematisk ”branding” og profilering skal øke kjennskap og gjøre industrien attraktiv for ungdom Øke attraktiviteten til maritime karrierer Påvirke utdannings institusjonene (Master, Bachelor) Øke antallet ungdom som velger en maritim karriere

16 16 Strategi 3. Volumbygging Etablere infrastruktur og prosjekter med hensikt på å levere kvalifiserte norske og utenlandske sjømenn og riggarbeidere i takt med den økte etterspørselen

17 17 Hovedutfordring - Volum og Kvalitet Det er en forventet en økining i brutto etterspørsel over de neste årene Etterspørselen etter medarbeidere på land vil også øke Økt turnover vil skape ytterligere press i arbeidsmarkedet Økte kundekrav vil føre til ytterligere utfordringer knyttet til erfarent mannskap, kvalifikasjoner og stabilitet.

18 18 Strategi 4. Etablering av lokalt innhold Etablere lokale ressurser og kontakter Sikre kvaliteten i de lokale utdanningsinstitusjonene Støtte medlemmer i de politiske prosessene Styrker konkurranseevnen og åpner nye strategisk viktige markeder Lokalt innhold

19 19 Utdanningsprosjekter i utlandet Lokalt innhold Norges Rederiforbund Filippinene Russland Videre- og etterutdanning Offiserer Ingeniører Offiserer Vietnam Offiserer Spesial- utdanning Brasil Offiserer Spesial- utdanning

20 20 The NSA Philippines Cadet Project JBL Foundation Mar. University (1993 ---) –(Molo, Arevalo, Bacolod) University of Cebu (1993 ---) Maritime Academy of Asia and the Pacific (1999 ---) PMMA (1993-1995) (2004 ---) DMMA (2006 ---)

21 21 Project Overview: Total of 2825 NSA Cadets have enrolled (Batch 1-15) Total of 1363 NSA Cadets have graduated (Batch 1-11) 351 Cadets terminated ( 12 %) 1160 NSA Cadets in the Project today (Jan. -08) 15th Batch (2007-2011) intake 459 cadets This year (2008) intake approx. 500 cadets Budget 2008 US $ 3.7 million

22 22 NSA Phil. Cadet Project Statistics (Intake levels by Batch)

23 23 Norwegian Training Center Manila NTC National Maritime Institutions Offshore Service Vessel disciplines Deck Engine Ratings Skilled crew – advanced offshore operations Mobile Offshore Unit disciplines English Language Training Programme Upgrading and Special Training Programmes

24 24 Russland Rekruttering av kadetter i samarbeid med Admiral Makarov State Maritime Academy i St. Petersburg –Selektering og ekstrautdanning til et utvalgte kadetter Subsea ingeniørprosjekt i samarbeid med Baltic State Technical University –Rekruttering av russiske nyutdannede ingeniører til subseabedriftene. –6 måneder med etterutdanning i engelsk, HMS og subsea

25 25 Vietnam Rekruttering av kadetter i samarbeid med Vietnam Maritime University og University of Transport –Selektering av kadetter –Tilleggsutdannelse for spesielle fartøystyper (offshore og gass) –Ekstra engelskundervisning til de utvalgte kadettene

26 26 Brasil Kadettprogram ved CIAGA, Rio de Janeiro –Sisteårs studenter gis ekstra opplæring i engelsk, tilvenning til norsk utstyr og offshore spesifikke krav Offshore relaterte kurs –Kurspakker tilpasset fartøysgruppene og spesifikke krav til etter- og videreutdanning –Ship handling –DP –Offshore winch –Crane operation and maintenance –Vessel maintenance –Rigging –Hydraulics –Automation skills –IT –Marine Cooking

27 27 Strategi 5. Kunnskapsdeling Ved å dele kunnskap og erfaringer kan medlemmer forbedre operasjoner gjennom samarbeid

28 28 Hovedutfordring - erkjennelse ”Bransjen har en stor kompetanse- og rekrutteringsutfordring, men vi klarer oss fint”

29 29 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "1 Norges Rederiforbunds kompetanse, rekruttering og utdanningssatsning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google