Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Allmøtet 2. februar 2012. Dagsorden Årsplan for USIT for 2012-14 IHR-arbeidet våren 2012 Kristen Nygaards hus Reorganisering av SUAF Tjenestegruppe for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Allmøtet 2. februar 2012. Dagsorden Årsplan for USIT for 2012-14 IHR-arbeidet våren 2012 Kristen Nygaards hus Reorganisering av SUAF Tjenestegruppe for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Allmøtet 2. februar 2012

2 Dagsorden Årsplan for USIT for 2012-14 IHR-arbeidet våren 2012 Kristen Nygaards hus Reorganisering av SUAF Tjenestegruppe for kommunikasjon USIT 40 år Eventuelt

3 USIT i 2012-14

4 USIT i 2011 – Hva skjedde? Mye, – jf rapporter som er under arbeid –Årsplanrapport –Tilstandsrapport Ned- og oppturer –Ingen oppdragsdirektør, skylda for alt som var feil i IHR, ingen USIT 2.0, – vi har lagt dette bak oss –Et helt annet omdømme nå, får nå tillit og blir mer sett på som løsning, ikke hindring Godt utgangspunkt, selv om ressursene er knappe

5 De overordnete prioriteringene Vi skal levere til IHR – Internt handlingsrom –I plangruppene og på de prioriterte områdene –IHR-relaterte IT-tiltak for å forenkle og forbedre brukeropplevelsen Vi skal fortsatt vise at vi er til for mer enn IHR, vi er til for universitetets kjernevirksomhet –Forskning og formidling –Utdannining og studier Og vi skal fortelle om det –Universitetsledelsen –Brukerne våre

6 35 tiltak i årsplanen (foreløpig) En stor endring –Årsplantiltakene skal være forankret og planlagt i planverk på riktig sted i organisasjonen: Seksjonenes/gruppenes års-/handlingsplaner Prosjektplaner Tjenestegruppeplaner Andre aktivitetsplaner USITs årsplan inneholder kun: Navn og mål for tiltakene De nærmeste og viktigste milepælene Lenke til planen for tiltaket i annet planverk

7 Årsplan 2012-14 for USIT Kapitlene i årsplanen –Forskningskvalitet –Studiekvalitet –Internasjonalisering –IHR – Internt handlingsrom –Grønn IT –Brukertjenester –Organisering, styring Innenfor rammer og prioriteringer gitt av Strategi 2020 og UiOs årsplan 2012-14

8 Overordnet mål Fortsette å levere: –Sikre, stabile, tilgjengelige tjenester med riktig kvalitet og kapasitet –Gi gode brukeropplevelser Bruke kompetanse og ressurser: –Forenkle og forbedre universitetets prosesser –Gi universitetet nye evner Utvikle vår kompetanse, våre prosesser, vår organisasjon og vår kultur for å løse dette på best mulig vis

9 Forskningsinfrastruktur Sikker behandling av sensitive data –Innsamling –Beregning –Analyse Forskningsportal Oppgradering av Titan Nye områder: –Humsam –Life Science Labnett

10 Læringsinfrastruktur Infrastruktur for innhold –Nye DUO –Digitalt pensum –Sejersted II –Universitetets nettsted –Og vi skal få dette til å henge sammen Digital eksamen Ny teknisk løsning for StudInfo Digitale undervisningsformer

11 Internasjonalisering Nettstedsløsning for internasjonalt orienterte forskningsgrupper og –prosjekter Rekruttere studenter og forskere internasjonalt Støtte til studenter og forskere i utlandet Engelske nettsider

12 Grønn IT og grønt universitet Redusere strømforbruk og bedre utnyttelse av maskinressursene –Virtualisering –Arbeidsplassutstyret Ny utskriftsløsning m/‘Follow Me’- funksjonalitet Videokonferanser, inkl desktop videokonferanse

13 Brukertjenester Universitetets nettsted og tekniske plattform VoIP kommunikasjonsplattform Mail/kalender-integrasjon Brukertjenester –Programkiosk, Dropbox, mobile tjenester Infrastruktur, tjenestedrift/-vedlikehold –Linux-clusterløsning, lastbalansering, høytilgjengelig lagring Administrative tjenester og systemer

14 Organisering, styring etc Strategi for universitetets IT-virksomhet Tjenestekatalog Etter USIT 2.0 Samhandling i IT-organisasjonen Nytt IT-reglement Etterleve lov- og regelverk Videreføre sikkerhetsarbeidet Økonomimodell for USIT Tjenestegruppe for kommunikasjon

15 IHR-arbeid Oversikt IHR Notat om systemeierskap Styremøtet IHR IT plangruppa – veikart Quick wins

16 Oversikt IHR-plangrupper Plangrupper –Studier Arbeidsgruppe digital eksamen –Bilagslønn Arbeidsgruppe desentral datafangst –Ekstern finansiert virksomhet –Roller og ansvar

17 Beskrivelse og organisering av systemeierskapet for administrativ IT Notat fra plangruppa for IHR IT Høring ved UiO Vedtatt av universitetsstyret

18 Noen innledende forklaringer Systemeierskap –Omfatter roller med tilhørende ansvar, prosedyrer og beslutningsmyndighet knyttet til alle faser i systemets livsløp. Ansvars- og myndighetskart –Definerer arbeidsoppgaver, ansvarsforhold og beslutningspunkter gjennom en prosess. –Verktøyet benyttes for å strukturere arbeidsprosessene i de forskjellige fasene av livsløpet.

19 Noen innledende forklaringer forts. Veikart –er en langsiktig, samordnet plan for arbeidet med administrative IT-systemer. –Veikartet inneholder overordnete mål for den administrative IT-virksomheten samlet, og –planer for utvikling av de enkelte administrative systemene og tjenestene.

20 Forslag til løsninger Etablering av: –et entydig definert systemeierskap. –et entydig ansvars- og myndighetskart. –et veikart for administrative IT-systemer. –en strategisk koordineringsgruppe for administrativ IT-systemer. –en enhet for rådgivning- og sekretariatsfunksjon.

21 Ansvarsdeling

22 Systemeierskap Fagdirektør ansvar for «sine» systemer Sikre at UiO utnytter IS-systemene kost- og brukseffektivt Viktige IS-systemer krever kompetanse, tydelig organisering og planmessig Systemeier må samarbeide tett med andre systemeiere og IT-direktøren Felles rammeverk for utførelse av systemeierskap

23 Strategisk koordineringsgruppen 2-3 representanter fra fakultetene (1 som leder) 2-3 representanter for systemeierne IT-direktøren

24 Rådgivnings- og sekretariatsfunksjon Vurdert ulike løsninger og organisatoriske plasseringer: –Foreslås i første omgang lagt til USIT –Foreslås vurdert i forbindelse med roller, ansvar og administrative nivåer i forhold til en langsiktig løsning. Fortsatt under USIT eller en egen enhet under universitetsdirektøren?

25 Faseinndeling

26 Inndeling av UiO s systemer i nivåer Nivå I omfatter systemer som anses som virksomhetskritiske for hele universitetets organisasjon –Tunge dyre systemer i anskaffelse og drift –Virksomhetskritisk –Mange enheter –Grensesnitt mot mange andre systemer

27 Inndeling av UiO s systemer i nivåer forts. Nivå II systemer har følgende karakteristika: –Mange brukere –Virksomhetskritisk eller kritisk Nivå III systemer kjennetegnes som følger: –Begrenset antall brukere –Ikke virksomhetskritisk

28 Ansvarskart for alle fasene i livsløpet Det vil si at det for hvert av nivåene og hver fase vil være unike ansvarskart. Fasene er: –Initiering –Innføring –Forvaltning og drift –Avvikling

29 Forkortelser R = Skal rådspørres r = Kan rådspørres U= Hovedansvar utredning u = Utreder delspørsmål a = Ansvar for framdrift T= Tilrår B = Beslutte I = Skal informeres i = Informeres ved behov

30 Rolle: Behovs-vurdering Interessent-analyse Integrasjon og samspill Kost/nytte-analyse Beslutning UniversitetsdirektørB BB KoordineringsgruppeTTTTT Fagdirektør (systemeier)U/aU/a/B U/aa Andre fagdirektørerR rr IT-direktørr R/ur Rådgivingsfunksjon/sekretariatRR R Fakultetsdirektørr r Ansvars- og myndighetskart – Initiering Nivå I-systemer

31 Høringer Synspunkter følgende: –Sammensetning strategisk koordineringsgruppe –Rådgiving – og sekretariatsfunksjon, plassering og kompetanse –Systemeierskap, hvor og kompetanse –Inndeling i system-nivåer

32 Alle slutter seg til hovedtrekkene i forslagene MN: Prosesseire eller systemeier SV: Ledelse av koordineringsgruppe ØPA: Rådgiving ikke til USIT ØPA: IT-kompetanse hos systemeier Svar høringer

33 Videre arbeid Besluttet i styret 27.01.2012 –Fullmakt til universitetsdirektøren Midlertidig koordineringsgruppe –IP, AL, LO Prosess –Udir oppnevner koordineringsgruppe –USIT får på plass Rådgiving – og sekretariatsfunksjon –USIT omgjør notat til direktiv –Oppnevning mars?

34 Styremøtet om IHR Meget stor interesse, veldig positive Resultater Hvordan lykkes med IHR? Nye områder –UiOs nettsted –Arkiv –Ph.d. utdanningen Plangruppe studier IHR IT, viktig gruppe

35 Veikart administrative IT-systemer Overordnet veikart Veikart hvert system –Ansvar systemeier –Utvikling –Kostnader –Administrativ informasjon Veikart lønn, økonomi og HR-system

36 Lønn, økonomi og HR-system Oracle eBusiness Suite –BOT, hovedbok SAP –SAPUiO, HR, lønn Andre systemer –Basware PM (innkjøp) –Basware IP (faktura) –Kuben, Buddy –Datavarehus (rapporter)

37 Samarbeid i sektoren Økonomi –BOT (UiO, UiB, NTNU, UiT vil med) –Agresso (resten av UH-sektoren) HR og lønn –SAPUiO –Paga (UiB, NTNU) –SAP DFØ (resten av UH) Arkiv –Uninett FAS –NTNU, UiT, UMB eget FS –UiO, UiB, NTNU, UiT eget –Uninett FAS resten

38 Strategisk samarbeid? Aktører UiO, UiB, NTNU, UiT Felles drift av systemer –Lønn, økonomi, HR –Arkiv Fordeler –Kostander –Felles rutiner og prosesser –Muliggjør felles service senter Ulemper –Mindre fleksibelt

39 Veikart lønn, økonomi og HR-systemer Felles UiO, UiB, NTNU, UiT Mandat utredning våren 2012 –Oversikt mulige systemer –Grov kostnadsanalyse –Grov tidsplan implementering Aktiviteter –BOT møte med Oracle, Agresso og KD –Styremøte BOT 17.2, vedta mandat –Eksterne konsulenter, hvem er gode?

40 Veien videre Notat Udir, strategisk samarbeid? Utredning BOT Gruppe UiO

41 Status KNH Alle områder i syd er “ferdige” og overlevert –To rom i 1. etg brukes av håndverkerne –Mange mangler Ventilasjon og låsing Mye “småtteri”, prøver å følge opp fortløpende 3. etg nord er ferdig og overlevert –Ventilasjonen og låsing –Endel småting som mangler eller er feil Harald følger opp møbler og møterom fortløpende

42 Status KNH, ventilasjon og låsing Ventilasjonen mangler innregulering –Prosjekt i fjor som ble stoppet pga ombyggingene –Nå er de som gjorde det opptatt, starter i uke 11 –Krisehjelp til noen rom er lovet før det Låsing –Felles nøkkel er på vei (men noen få unntak) –Planlagt å bruke K22 (IfIs gamle kontornøkkel) –MEN: hovednøkkel til bygget er borte…… –Alle sylindre skal skiftes –Planleggingen har startet, men neppe ferdig før sommeren –Så vi må leve med K17, K18B, K22 og K25 til da…..

43 Status KNH, forts. 2. etg nord er under utførelse –ADB-gangen/SAS-svingen klar ca 5. mars

44

45 Status KNH, forts. Brannvinduer innerst i SYDR-gangen skiftes uke 6 Korridor gjennom maskinrommet bygges i uke 6 (og 7)

46

47 Status KNH, forts. Omfattende stokking av SAPP og SINT etter 5. mars Må få inn maling av kontorene i denne stokkingen

48 Omorganisering av SUAF Bakgrunn Forslag Videre behandling

49 Bakgrunn USIT 2.0 Store endringer i SUAF sine oppdrag 1.4.4 ansvar endring Teknologiske endringer Andora pensjonert

50

51 Videre behandling Drøfte med foreningene –Funksjons- og bemanningsplan –Innplasseringer Informasjonsmøte ansatte

52 Tjenestegruppe for kommunikasjon USIT 2.0 –Styrke evnen til å fortelle gode historier om IT- virksomheten, bygge omdømme, tillit og evne til å levere gjennom planmessig kommunikasjons- virksomhet Tjenestegruppe –Medlemmer: Gunn Fossdal Linda T Johnsen Gyda Kjekshus Christine F Solbakken –I tett kontakt med USITs ledelse og organisajon

53 USIT 40 Dato: 15. mars 2012 Fest –UST 40 år Egen bok –Nye lokaler Program –Faglig program –Sosialt program

54 Eventuelt


Laste ned ppt "Allmøtet 2. februar 2012. Dagsorden Årsplan for USIT for 2012-14 IHR-arbeidet våren 2012 Kristen Nygaards hus Reorganisering av SUAF Tjenestegruppe for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google