Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerundersøkelse 2006 Per H. Jacobsen. USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Gjennomført i nov/des 2006 Verktøy: Questback,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerundersøkelse 2006 Per H. Jacobsen. USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Gjennomført i nov/des 2006 Verktøy: Questback,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerundersøkelse 2006 Per H. Jacobsen

2 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Gjennomført i nov/des 2006 Verktøy: Questback, SPSS og Excel Ligger tett opptil SUIT i 2003-2005 Ansattebrukere [ikke studenter] Alle fakulteter/miljøer [unntatt IFI og USIT] Tilfeldig utvalg [2811 personer] Svarprosent 49.5% [1391 respondenter]

3 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Spørsmål & temaer TemagruppeSpørsmålÅpentAlt.svar Fornøyd med...spm 1-42 Elektronisk postspm 5-9 97,8 Fronter-tjenestenspm 10-1313 Forskningsstøtte (VD)spm 14-181716 IT-sider i Webspm 19-222221 Kompetanse/Opplæringspm 23-272625 Brukerstøttespm 28-3333 Utstyrspm 34-37 Bakgrunnsdataspm 38-41 Syn på undersøkelsenspm 4242

4 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Allmenntilstanden På sotteseng? Nei, det står ganske bra til med pasienten. Fakultetene. Det er forholdsvis små forskjeller mellom fakultetene når det gjelder synet på de fleste tjenestene det spørres om. Lykke. Mellom 70% og 80% av repondentene er fornøyd med slike ting som arbeidsutstyr, nett, servere/hjemmeområde, utskrift, programvare, stabilitet i tjenestene og følelsen av sikkerhet. Det er litt lavere skårer på det å jobbe hjemmefra og brukerstøtte i sin alminnelighet. E-post. Omleggingen av e-posttjenesten ser ut til å ha vært vellykket. Ni av ti bruker nå også e-post hjemmefra. Over 95% er fornøyd eller passe fornøyd med tjenesten. Det største problemet er spam. Web-sider. De fleste ser på IT-sidene som oversiktlige og «greie å ha», men ikke som spesielt viktige eller uunværlige. IT-avisa. Halvparten leser papiravisen og finner den interessant, færre kjenner til og/eller bruker Web-ugaven av avisa.

5 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Allmenntilstanden Kompetanse. 95% mener de har god nok IT-kompetanse til å utføre jobben tilfredsstillende, eller i det minste passe god kompetanse. Hm. Opplæring. Over halvparten bruker sjelden eller aldri de opplæringstilbud som finnes. Blant de som ikke benytter seg av tilbudene oppgir to av tre at de ikke har anledning eller at tilbudene ikke passer. Lokal IT. LITA-ordningen er allment kjent. Fire av fem er fornøyd med LITA. Utstyrsnær hjelp dominerer mens fagnær hjelp (fremdeles) har beskjedent omfang. Sentral IT. Drøyt halvparten (54%) oppgir at de bruker USIT som hjelpeinstans i 2006 og dette er en viss nedgang fra 2004/2005 (med hhv. 61/65%). Sju av ti sier seg fornøyd med USIT i denne sammenheng.

6 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Allmenntilstanden Utstyr. De fleste er fornøyd med utstyret og har moderne arbeidsutstyr. Fire av fem oppgir å ha maskin(er) som er 0-3 år gamle. Ni av ti bruker PC med Window. Det er viss økning i antall Mac-er. Bruk av bærbart utstyr øker. Nesten en av fem bruker nå kun eller mest bærbar maskin. Sikkerhet. Ni av ti har installert antivirusprogram, tre av fire installerer patcher og seks av ti tar regelmessig backup. Lov & orden. Seks av ti sier at de har lest og satt seg inn i IT-reglementet.

7 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Hos spesialisten Notes. (Kalendersystem) Tre av fire bruker ikke Notes i dag. Over halvparten av de som bruker Notes er fornøyd med tjenesten. Noen brukere ønsker kalenderfunksjon integrert med e-postsystemet. Fronter. (Læringsadministrasjon) Spørsmålene omfatter Kurs, Rådgiving, Brukerstøtte, Informasjon, Bruk i undervisningen. Tre av ti bruker Fronter i dag. HF/TF, MN og SV er de største brukermiljøene. VD. (Forskningsstøtte) Spørsmålene omfatter USITs Studio (Medialab), VD-gruppen, Statistikkgruppen, Primadonna (statistikkserver), Lagringstjenester og Tungregneranlegget. Disse tjenestene brukes i dag primært av miljøer på MN, MED og SV og de aller fleste brukerne er vitenskapelig ansatte. Seks av ti oppgir at de bruker statistikkprogrammer (uansett stilling).

8 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Fornøyd med... Spørsmål om grad av fornøydhet med følgende tjenester: Utstyr Datanett Servere Utskrift Programvare Stabilitet Sikkerhet Hjemmebruk Brukerstøtte E-post

9 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Fornøyd med Data. Tall for 2004-2006. Utviklingen. Det er stort sett ikke store avvik fra år til år. Vi viser til tabellverket fra undersøkelsen. Nåsituasjonen. Tall for 2006 finnes i [Tabell]. Lykkeindeks. Ved å summere skårene på indikatorene er det laget en todelt og en tredelt «lykkeindeks» med tanke på å undersøke utviklingen over tid. Det er imidlertid små forskjeller mellom årene. Bakgrunn. Kvinner er noe mer fornøyd enn menn, de yngste brukere er noe mindre fornøyd enn de eldre og ikke-vitenskapelig ansatte er noe mer fornøyd enn vitenskapelig ansatte. Mellom fakultene er det ikke store forskjeller.

10 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Fornøyd med Fornøyd [2006] S/GFSPM/SM Utstyr81.6%12.2%6.3% Nett75.7%26.5%7.8% Servere77.8%14.5%7.7% Utskrift71.7%17.8%10.6% Program78.3%14.0%7.7% Stabilitet79.4%13.0%7.6% Sikkerhet85.2%7.9%7.0% Hjemme53.7%22.7%13.7% Brukerst64.0%23.9%12.0% E-post80.0%16.1%3.9% [S/GF = Svært eller ganske fornøyd, SP = Sånn passe, M/SM = Misfornøyd eller Svært misfornøyd]

11 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Elektronisk post Data. Tall for 2004-2006. Fornøyd. Ingen store utslag fra tidligere år. Bruk. Økning i hjemmebruk, litt økning i reisebruk. En av ti bruker ikke elektronisk post hjemme. Postleser. Thunderbird og Webmail øker sterkt. En av ti bruker Outlook (ikke støttet). Eudora brukes mindre og mindre [Tabell]. Problemer. Spam går igjen som det største problemet. Ganske mange har problemer med å finne postadresser. Mange klager på liten lagringsplass (kvote) for e-post. Tjenesten oppleves nå som mer stabil og raskere enn tidligere [Tabell]. Bakgrunn. Det er ikke nevneverdige forskjeller knyttet til alder, kjønn, fakultet eller type stilling. På fakultet skårer MN lavest på fornøyd/svært fornøyd (75%) og OD høyest (86%). Aldergruppen 30-49 år er noe mer fornøyd enn de yngste og eldste brukerne.

12 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Elektronisk post Postleser [2006] Thunderbird66.6% Webmail65,7% Eudora12.3% Outlook9.5% Pine3.6% Problemer [2006] Spam/Virus77.3% Annet19.2% Finne adresser18.1% Tregt16.2% Postleser12.6% Ustabilt6.6% Vanskelig2.8%

13 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 IT-sidene i Web Data. Tall for alle fire år. Fornøyd. Ingen store utslag fra tidligere år. Viktig. Tre av ti mener web-sidene er viktige, fire av ti mener de er greie å ha og resten synes de er uviktige eller uinteressante (25%). Innhold. Nesten to av tre synes innholdet er oversiktlig, men en av ti klager på IT-sjargong og ganske mange finner sidene uoversiktige. [Tabell.]

14 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 IT-sidene i Web Innhold [2006] Oversiktlige64.7% Uoversiktlige15.6% Mye IT-sjargong9.9% Dårlig søking8.7% Uniteressante7.2% Grundige7.1% Mangelfulle6.8% Lite ajourført6.0%

15 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Fronter Data. Tall for 2005 og 2006. Spørsmålene. Omfatter: Kurs, Rådgiving, Brukerstøtte, Informasjon, Bruk i undervisningen. Bruk. Omlag sju av ti bruker aldri Fronter. Tjenestene. Nær halvparten av brukerne av Fronter-tjenestene er svært fornøyd eller fornøyd, og nesten like mange syns de er passe bra. Det er små avvik mellom årene, men en viss tilbakegang for kurs og brukerstøtte [Tabell]. Bakgrunn. Flere ikke-vitenskapelige enn vitenskapelige ansatte bruker Fronter (hhv 55/45%). HF/TF, MN og SV står for nesten 2/3 av bruken.

16 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Fronter Brukere av Fronter [2006] S/GFSPM/SM Kurs47.6%38.0%14.4% Råd47.4%40.1%12.6% Støtte47.5%37.6%14.9% Info42.7%41.6%15.7% Bruk44.9%42.0%13.2% [S/GF = Svært fornøyd, Ganske fornøyd, SP = Sånn Passe, M/SM = Misfornøyd, Svært misfornøyd]

17 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Forskningsstøtte (VD) Data. Tall kun for 2006. Spørsmålene. Omfatter: Studio (Medialab), VD-gruppen, Statistikkgruppen, Statistikkserveren Primadonna, Lagringstjenester, Tungregneanlegget. Bruk & kjennskap. To av tre kjenner ikke til disse tjenestene. Hver fjerde er ikke interessert i tjenestene [Tabell]. Bakgrunn. Ni av ti som bruker Tungregneanlegget eller Primadonna er vitenskapelig ansatte, det samme er tre av fire som bruker Lagringstjenestene. Programmer. Halvparten av de vitenskapelig ansatte bruker statistikk- eller matematikkprogrammer, tredjeparten av de ikke-vitenskapelige likeså. Alt i alt bruker seks av ti slike verktøy. Hver fjerde bruker andre programmer enn standard portefølge [Tabell].

18 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Forskningsstøtte (VD) Bruk av VD-tjenester [2006] BKKIIA Studio1.3%14.0%63.1%21.5% VD-gruppen1.3%7.5%68.2%23.0% Statistikkgr.1.1%10.3%65.5%23.1% Primadonna1.3%3.1%72.3%23.2% Laggringstj.2.4%11.2%64.5%22.0% Tungregning2.7%15.8%56.0%25.6% [B = Bruker, K = Kjenner, KI = Kjenner ikke, IA = Ikke aktuelt] Programmer [2006] SPSS58.8% MATLAB23.0% MAPLE11.4% R9.1% LABVIEW7.5% MINITAB6.2% SAS4.8% STATA4.3% SPLUS4.1% Andre25.1%

19 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Kompetanse Data. Tall fra alle fire år. Kompetanse. To av tre mener de har meget god eller god IT- kompetanse i forhold til arbeidsoppgavene, og nesten en av tre mener kompetansen er sånn passe. Bare noen få sier de har (for) dårlig kompetanse (5%). Bakgrunn. Det er små variasjoner fra år til år. Det er noen forskjeller mellom fakultene, men ikke store utslag [Tabell]. Det er ingen nevneverdig forskjell mellom kvinner og menn. Noen flere ikke-vitenskapelige enn vitenskapelige ansatte oppgir å ha meget god eller god kompetanse. Alder spiller en viss rolle ved at flere eldre brukere enn yngre oppgir å ha svak kompetanse [Tabell].

20 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Kompetanse Meget god/god komp. [2006] SADM76.8% UB76.5% MN72.1% UV68.5% JUS66.7% MUS64.9% HF/TF/MED64.7% SV62.6% OD58.3% Kompetanse og alder [2006] MG/GSPIB/FD <30 år77.5%19.5%3.0% 30-49 år73.4%24.1%2.5% >50 år53.0%37.8%9.2% [MG/G = Meget god, God, SP = Sånn passe, IB/FD = Ikke så bra, For dårlig]

21 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Opplæring Data. Tall fra alle fire år. Bruk. Mer enn halvparten (55%) bruker sjelden eller aldri de opplæringstilbud som finnes. Av de som benytter tilbudene oppgir de aller fleste «av og til». Det er noen flere som benytter tilbudene i 2006 enn før. Ikke bruk. Nesten to av tre som ikke benytter tilbudene oppgir at de ikke har anledning og en av fire sier tilbudene ikke passer [Tabell]. Bakgrunn. Flere ikke-vitenskapelige enn vitenskapelige benytter tilbudene, og flere kvinner enn menn [Tabell].

22 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Opplæring Hvorfor ikke? [2006] Trenger ikke14.7% Passer ikke26.8% Ikke anledning62.0% For dyrt4.5% Andre grunner15.9% Stilling og kjønn [2006] SO/GO/ATSJ/AL Vitensk38.3%61.7% Ikke-vit65.1%44.9% Kvinner54.2%45.8% Menn36.0%64.0% [SO/GO/AT = Svært ofte, Ganske ofte, Av og til, SJ/AL = Sjelden, Aldri]

23 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Brukerstøtte Data. Tall fra alle fire år. Lokal IT-ansvarlig (LITA). Nesten alle vet hvem som er deres lokale IT-ansvarlige, 1% har ingen lokal IT-ansvarlig. Fornøyd med LITA. Fire av fem er svært fornøyd eller fornøyd med LITA. En av seks er midt på treet, forholdsvis få er misfornøyd (7%). Fornøyd med USIT. Drøyt halvparten bruker USIT i 2006 (54%) og dette er mindre enn i 2004 og 2005 (hhv 61/65%). Sju av ti er svært fornøyd eller fornøyd med USIT, nesten en av fire er midt på treet, forholdsvis få er misfornøyd (7%). Bakgrunn. Det er ikke særlig store forskjeller mellom fakultetene, mellom kvinner og menn eller mellom aldersgrupper.

24 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Brukerstøtte Fornøyd med LITA [2006] Av de som bruker LITA SF/F80.2% SP12.8% M/SM7.0% [SF/F = Svært fornøyd, Fornøyd, SP = Sånn passe, M/SM = Misfornøyd/Svært misfornøyd] Fornøyd med USIT [2006] Av de som bruker USIT SF/F69.9% SP23.2% M/SM6.9%

25 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Brukerstøtte Data. Tall fra alle fire år. Type hjelp. Det fremdeles slik at lite hjelp knytter seg til faglig virksomhet. Det som slår sterkest ut er «utstyrsnær» hjelp [Tabell]. Mange bruker forøvrig kolleger som hjelpekilde («nabohjelp») og to av tre sier at de benytter slik hjelp svært ofte, ganske ofte eller av og til fjerdeparten av disse gjør det bare av og til. Dette er ganske stabilt over årene.

26 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Brukerstøtte Type hjelp til [2006] 200420052006 Brannslukking40%37%32% Installasjon42%45%48% Eget utstyr28%29%30% Felles utstyr31%33%33% Programvare17%19%18% Info/Kurs10%11%11% Faglige spm9%10%10% Merk: Tabellen viser hvor mange (prosentvis) som har angitt at de forskjellige typene hjelp utgjør mesteparten eller mye av det man trenger og får fra LITA.

27 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 IT-avisa Data. Tall kun for 2006. IT-avisa (papir). Papirutgaven kommer bedre ut enn Web-utgaven. Halvparten finner papirutgaven god og nyttig eller passe bra. En av fem leser den ikke og resten finner den uintressant eller kjenner ikke til den [Tabell]. IT-avisa (Web). Fire av ti leser den ikke, tre av ti kjenner den ikke. Bakgrunn. Flere ikke-vitenskapelig enn vitenskapelig ansatte er positive til avisen. Det er lite forskjell mellom kvinner og menn i synet på avisen. Eldre brukere er mer positive til avisen enn de yngre.

28 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 IT-avisa IT-avisa [2006] PapirWeb God/Nyttig27.1%7.7% Sånn passe24.0%9.1% Liten interesse15.5%10.4% Leser ikke19.8%41.9% Kjenner ikke13.7%30.9%

29 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Utstyr Data. Tall for 2004-2006. Maskinplatform. Ni av ti bruker PC med Windows og resten fordeler seg på Mac (i svakt stigende antall), PC med Linux og noen UNIX arbeidsstasjoner [Tabell]. Brorparten av Mac-ene finner vi på HF/TF (40%). Maskintype. Tallet på brukere som bare bruker stasjonær maskin synker gradvis og nå bruker en av ti bare bærbart utstyr. Blant brukere som har tilgang til begge deler blir det stasjonære utstyret mest brukt [Tabell]. Maskinalder. Fire av fem maskiner er fra 0-3 år gamle [Tabell]. Bakgrunn. Kvinner skårer lavere på bærbart utstyr enn menn og halvparten av kvinnene bruker kun stasjonært utstyr, mens bare tre av ti menn gjør det. Eldre brukere har mindre bærbart utstyr enn yngre.

30 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Utstyr Maskintype 200420052006 PC/W90.3%91.4%90.0% Mac9.3%11.4%12.8% PC/L7.8%4.9%5.5% Unix4.0%3.5%2.7% Annet2.2%1.6%0.9% Maskintype 200420052006 Kun Sta47.2%46.6%38.9% Kun Bær5.7%7.8%9.9% Mest Sta42.5%39.2%42.8% Mest Bær4.7%6.3%8.3% Maskinalder [2006] 0-3 år79.5%81.8%79.5% 4-5 år14.1%16.6%18.9% Eldre3.4%2.1%1.8% Vet ikke3.0%1.7%1.6%

31 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Sikkerhet Data. Tall kun for 2006. Antivirus. Ni av ti oppgir å ha installert antivirussprogram. Patcher. Tre av fire mottar og installerer patcher. Backup. Knapt seks av ti tar regelmessig backup. Hjemmeområde. Drøyt seks av ti bruker hjemmeområdet aktivt.

32 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Sikkerhet Sikkerhetstiltak [2006] JaNeiVetik Antivirus89.9%4.8%6.3% Patcher73.1%19.2%7.7% Backup58.7%34.4%6.9% Hj.område63.0%28.1%8.9%

33 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Notes Data. Tall kun for 2006. Bruk. Tre av fire bruker ikke Notes. Fornøyd. Litt over halvparten av de som bruker Notes er fornøyd med tjenesten. Tredjeparten synes det er midt på treet mens resten er misfornøyd. [Tabell]. Bakgrunn. Ikke-vitenskapelige brukere er noe mer fornøyd med Notes enn vitenskapelige. Det er fakultetsmessig variasjon i antall brukere av Notes. Kvinner er mer fornøyd enn menn (hhv 60/45%). Eldre brukere er noe mer fornøyd enn yngre.

34 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Notes De som bruker Notes [2006] Svært fornøyd11.6% Fornøyd41.1% Sånn passe32.4% Misfornøyd7.1% Svært misfornøyd7.7% [N=336]

35 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Lov & orden Data. Tall kun for 2006. IT-reglementet. Fire av ti brukere sier de ikke har lest og satt seg inn i IT- reglementet. Seks av ti sier de har gjort det... Bakgrunn. De yngste brukerene kommer dårligere ut enn de eldre og relativt sett flere menn enn kvinner oppgir å ha lest reglementet. Det er visse fakultære forskjeller; UB, SADM og DIV kommer best ut (over 70%) mens MN kommer dårligst ut (under 50%).

36 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Åpne spørsmål TemaSpmSvarAnsvar Generell kritikk02219LO Elektronisk post09249 Fronter-tjenesten13126JL Forskningsutstyr17171JKS Web-sider2290 Opplæring2699CFS Brukerstøtte3396 Undersøkelsen42860PHJ [500 svar inneholder OK, Bra, God, Grei og ca. 40 svar Lang]

37 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Fra folkedypet (eller: Alle til lags) Jobber av prinsipp ikke hjemmefra - ønsker beskyttede områder i livet mitt. Få vekk alle de påtrengende tilbudene om sex-hjelp! (om e-post). Webmail er topp! / Webmail er elendig! (to svar om e-post). Another Brick in the Wall (om Fronter). Få møkka bort! Jeg har aldri fått en personlig datamaskin av UiO. Rotete men funksjonelle (om IT-sidene i Web). Alt bør bygges om (om IT-sidene i Web). Uten “Fra A til Å” ville jeg vært totalt hjelpeløs (om IT-sidene i Web). Jeg tror jeg kan det jeg trenger (om Kompetanse/Opplæring). Hvilket opplæringstilbud? (om Kompetanse/Opplæring). Bytt ut lokal IT-ansvarlig! Vi melder inn konkrete problem til USIT uten å få svar. Det kan faktisk ta år! USIT sentralt må ta seg sammen! OK skjema, passe langt, lett å fylle ut. (ca. 500 svar á la dette) For langt skjema. (ca. 50 svar á la dette).... og noen friske utsagn om navngitte personer! (som vi ikke tar med her :-))

38 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Alternative svar TemaSpmSvarAnsvar Andre postlesere07118 E-post problemer08240 Statistikkprogram16120JKS Web-sider probl.21135 Hvorfor ikke oppl.25145CFS

39 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Bakgrunnsdata Vi har fire bakgrunnsopplysninger om respondentene: Fakultet. De åtte pluss UB, MUS SADM og DIV. Stilling. Vitenskapelig eller ikke-vitenskapelig. Kjønn. Tall kun for 2006. Alder. Omgjort til tre aldergrupper: 50 år.

40 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Bakgrunnsdata Kjønn & Stlling [2006] VitenIkkeVitTotalt Kvinne40.3%63.6%49.6% Mann58.3%36.4%50.4% Totalt60.0%40.0% Aldergruppe [2006] < 30 år12.6% 30-39 år53.7% > 50 år33.7% Fakultet [2006] HF/TF19.1%264 JUS6.5%90 MED18.7%259 MN19.7%273 OD6.6%91 SV8.3%115 UV5.3%73 UB2.5%34 MUS4.1%57 DIV3.4%47 SADM5.9%82

41 USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 www.usit.uio.no/it/suit/ Spm-nn-Tekst.pdfÅpne spm Spm-nn-Annet.pdfAlternative svar Tabellverk1.pdfOversiktstabeller SUIT-2006-Rapp.pdfTekstlig rapport SUIT-2006-Pres.pptDette foilsettet SUIT-2006-Skjema.pdfSpørreskjemaet


Laste ned ppt "Brukerundersøkelse 2006 Per H. Jacobsen. USIT – Universitetets senter for informasjonsteknologi SUIT 2006 Gjennomført i nov/des 2006 Verktøy: Questback,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google