Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for utvikling av tjenestetilbudet fram mot 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for utvikling av tjenestetilbudet fram mot 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for utvikling av tjenestetilbudet fram mot 2010
”Helse Midt-Norge 2010” Strategi for utvikling av tjenestetilbudet fram mot 2010 Prosjektoppdrag gitt av styret i Helse Midt-Norge

2 Trender, framskrivinger og analyser
Bakteppe for vurderinger og strategiske valg Pasientrollen- Fra mottaker til konsument, økte rettigheter Behov og behovsdekning- Kapasitet og kapasitetsutnyttelse Fagutvikling- nye beh-metoder, spesialisering og teknologiutvikling Generelle trender Egne analyser Akutt sykdom- trygghet og tilgjengelighet ved akutt sykdom Forbruk/forbruksmønster- Pasientstrømmer og valg Arbeidsdeling- arbeidsdelingen i spesialisthelsetjenesten (trender og utviklingstrekk, pasient- og økonomidata, andre data Trender, framskrivinger og analyser Helsepolitikk- reformer, samfunnsmessige konsekvenser Prioriteringer- mellom sektorer og pasientgrupper Strukturutvikling- sentr og desentraliserende trekk Framtidige kapasitetsbehov- Andre faktorer? Samfunnsutvikling- endringer i bosettingsmønster/befolkningssam

3 Identifisere områder som krever strategiske tiltak
Utdypende opplysninger som er spesifikke for rollen som eier av helseforetakene Innspill fra brukere, primærhelsetjenesten, HF, private, politikere og andre interessenter Overordnet strategi for sørge for ansvaret Strategi for helseforetakene Utdypende opplysninger som er spesifikke for samhandling med private aktører Utdypende opplysninger som er spesifikke for samhandling med kommunesektoren Strategi for samhandling Strategi for bruk av private aktører

4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER
Psykisk helsevern og rusbehandling Sammenheng i behandlingstilbudet Kronisk syke og syke eldre Trygghet og tilgjengelighet ved akutt sykdom Dokumentasjon og synliggjøring av kvalitet Bedre bruk av tilgjengelige ressurser

5 Område 1: Psykisk helsevern og rusbehandling
Mål Folk med psykiske plager og/eller rusavhengighet skal oppleve at spesialisthelsetjenesten i Midt Norge gir god hjelp og behandling når de trenger det. Strategier: Øke kapasiteten innen psykisk helsevern og rusbehandling ved å: Realisere opptrappingsplanen Omfordele ressurser fra somatikk til psykisk helsevern og rusbehandling Forbedre produktiviteten ved at ressursene blir utnyttet bedre Iverksette regionalt rusprogram Forbedre kunnskapsgrunnlaget i tilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling

6 Område 2: Sammenheng i behandlingstilbudet
Mål Den enkelte pasient skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Tjenesten skal være sammenhengende og godt koordinert mellom de ulike samarbeidspartnerne. Strategier: Utvikle kriterier for måling av helhet og sammenheng Fremme og belønne helhet og sammenheng Spesialisthelsetjenesten skal delta i forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten, og samordne innsats for å sikre helhetlig behandling

7 Område 3: Kronisk syke og syke eldre
Mål Kronisk syke og syke eldre skal oppleve trygghet, nærhet og kvalitet i tilbudet. Behandlingen skal bidra til økt mestring og bedret livskvalitet i hverdagen. Strategier: Helse Midt-Norge skal spre spesialisttilbudet for de vanligste sykdommene (”spre det vi kan og samle det vi må”) Spesialisthelsetjenesten skal delta i forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten, og samordne innsatsen for å sikre helhetlig behandling Forbedre kompetansen innen eldremedisin, og opplæring av pasienter og pårørende

8 Område 4: Trygghet og tilgjengelighet ved akutt sykdom
Mål Befolkningen skal føle trygghet for at de får hjelp ved akutt sykdom nærmest mulig der de bor. Dersom pasienten trenger det, skal lokalsykehuset sørge for sikker og trygg overføring til et mer spesialisert sykehus. Strategier: Fødetilbud ved alle sykehus Sikre nærhet til akutt-funksjoner Mer samarbeid og bedre oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Sikre at helsetjenesten uteom sykehus (pre-hospital tjeneste) utstyres og organiseres slik at den akuttmedisinske kjeden blir tilfredsstillende

9 Område 5: Dokumentasjon og synliggjøring av kvalitet
Mål God og pålitelig informasjon om kvaliteten i sykehustilbudet skal være enkel å få tak i, og lettfattelig i sin form. Pasienter, pårørende og fastleger skal kunne bruke informasjonen som grunnlag for vurderinger og valg av sykehus. For ledere og medarbeidere skal informasjonen gi grunnlag for riktige beslutninger i det daglige arbeidet. Strategier: Utarbeide og ta i bruk gjennomgående styringssystem for å måle: Pasientopplevd kvalitet Faglig kvalitet Organisasjonsmessig kvalitet Vurdere sertifisering/akredittering og faglig revisjon som virkemidler

10 Område 6: Bedre bruk av tilgjengelige ressurser
Mål Helse Midt-Norge skal utnytte ressursene slik at befolkningen i regionen får gode og likeverdige spesialisthelsetjenester. Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge skal fremstå like veldrevet som annen spesialisthelsetjeneste i Norge. Helse Midt-Norge skal gå i balanse i 2006, og årsresultatet skal være positivt fra og med Overskudd skal brukes til å forbedre tilbudet til befolkningen. Strategier: Sikre gode rammevilkår for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge Økonomiske rammevilkår for driften av hvert helseforetak fastsettes ved årsskiftet, og rammene skal overholdes Kostnader til beredskap reduseres der dette er mulig Aktiv bruk av finansieringsmodellen for å realisere strategiske valg,

11 Vedtak i styret for Helse Midt-Norge RHF 16.12.05
Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar den fremlagte strategi, Helse Midt Norge 2010, som grunnlag for omstilling og endring i perioden Styret ber om at egen strategi for Helse Midt-Norge RHF`s eierskap til egne helseforetak blir lagt fram for styret i mars 2006 etter en høringsrunde blant helseforetakene. Styret ber om at drøftingsplikten etter hovedavtalen blir ivaretatt av helseforetakene i denne prosessen Styret ber administrerende direktør legge fram et handlingsprogram for perioden på styremøte i mars 2006. Styret ber om at den del av de prioriterte strategiske områder som omhandler manglende helhet og sammenheng i behandlingstilbudet, vektlegges spesielt i forhold til finansiering, konkrete forpliktende avtaler og veiledningsplikt.

12 Identifisere områder som krever strategiske tiltak
Utdypende opplysninger som er spesifikke for rollen som eier av helseforetakene Innspill fra brukere, primærhelsetjenesten, HF, private, politikere og andre interessenter Overordnet strategi for sørge for ansvaret Strategi for helseforetakene Utdypende opplysninger som er spesifikke for samhandling med private aktører Utdypende opplysninger som er spesifikke for samhandling med kommunesektoren Strategi for samhandling Strategi for bruk av private aktører

13 Overordnet strategi for sørge for ansvaret
Forholdet mellom ”sørge-for” og ”eie” Vi trenger altså en ”eierstrategi” for å klargjøre hvordan Helseforetakene skal bidra for å oppfylle ”sørge for” ansvaret Utdypende opplysninger som er spesifikke for rollen som eier av helseforetakene Overordnet strategi for sørge for ansvaret Strategi for helseforetakene Utdypende opplysninger som er spesifikke for samhandling med private aktører Utdypende opplysninger som er spesifikke for samhandling med kommunesektoren Strategi for samhandling Strategi for bruk av private aktører

14 Delprosjekt ”Eierstrategi” Mandat
Strategier for fremtidig oppgavedeling Hvilke oppgaver kan sies å være ”basisoppgaver” i et lokalsykehus, og som derfor bør utføres ved alle våre sykehus. Hvilke oppgaver bør gjøres færre steder Hvilke oppgaver bør bare utføres ett sted. Strategier for organisering Hva er den optimale organisering av helseforetaksgruppen (Admin./teknisk støtte/service, medisinsk service, kliniske funksjoner, HF-struktur mv.) Strategier for lokalsykehusene lokalsykehusfunksjoner i små og store sykehus

15 Strategiske føringer 1: Sykehusfunksjoner
Fordelingen av ulike sykehusfunksjoner: ”Spre det vi kan, og samle det vi må” Lokalsykehusfunksjoner: Ved alle de 8 sykehusene Tilleggsfunksjoner: Ved noen, ikke alle sykehus Nasjonale, regionale og univ.sykehusfunksjoner: ett sted

16 Strategiske føringer 2: Pasientforløp
Et godt pasientopplevd forløp er tilgjengelig (tilgang når en trenger det) er forutsigbart er koordinert og sammenhengende er tilpasset spesielle individuelle behov oppleves effektivt (uten unødig ventetid og unødige tiltak) inkluderer medvirkning og medbestemmelse resulterer i riktig behandling

17 Strategiske føringer 3: Økonomi
Eierstrategien har en særlig oppgave i å vise hvordan Helse Midt-Norge skal nå sine økonomiske målsettinger. Utfordring: Økende gap mellom faktiske og ønskede økonomiske rammer. Mer rettighetsbevisst og krevende pasient Generell medisinsk utvikling Store investeringer i sykehus Ambisiøs og kostbar strategi Dette medfører behov for omprioriteringer, og det betyr omfordeling av ressurser.

18 Strategiske føringer 4: Trender medarbeidere
Stiller større krav til fleksibilitet og oversiktlige vaktordninger, større krav til fritid og familieliv Ønske om mindre arbeid kveld, natt og helg Motiveres av ulike faktorer avhengig av livsfaser og personlige preferanser Leger: yngre spesialister, større kvinneandel Høyere utdanningsnivå: større spesialisering, flere utdanninger og kompetanseutvidelse hele livet. Mindre lojalitet overfor arbeidsgiver, mer egen karriere.

19 Strategier: Styrking av lokalsykehusfunksjoner
Bildediagnostikk inkl tilgang på CT-us, MR-us og ultralyd. (Billedopptak kan skje i annen institusjon hvis avstander er korte. Billedtolkning kan skje andre steder enn ved det aktuelle sykehuset, hele eller deler av døgnet). Tilbud til pasienter med, kirurgisk/ ortopediske problemstillinger uten krav om 24-timers beredskapsvakt Hemodialyse (kan også utføres i desentraliserte lokalisasjoners utenfor sykehuset) Tilbud til fødende med lav risiko. Poliklinisk tilbud til syke barn og unge. Poliklinisk tilbud til kvinner med gynekologiske problemstillinger Støttefunksjoner for å innfri punktene over


Laste ned ppt "Strategi for utvikling av tjenestetilbudet fram mot 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google