Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenesteyting sett fra yrkesutøvers ståsted

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenesteyting sett fra yrkesutøvers ståsted"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenesteyting sett fra yrkesutøvers ståsted
Veier til egen bolig Tjenesteyting sett fra yrkesutøvers ståsted Randi Reese Forbundsleder Fellesorganisasjonen (FO)

2 Helse- og sosialarbeiderens mandat
Sosialtjenestelovens formål: å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Kommunehelsetjenestelovens formål: Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.

3 Ansvarsreformens ideologi er også helse- og sosialarbeideren mandat
Likeverd Normalisering og heving av levekår Selvstendighet, aktiv og meningsfull tilværelse Styrking av bo- og tjenestetilbudet Avvikle institusjonsomsorgen og bygge ut alternative tilbud Boligen skal ha ordinær standard, utforming og plassering Så langt som mulig velge bosted og boligform ut ifra egne ønsker og behov Tjenestene skal ikke være knyttet til bolig, men den utviklingshemmede skal få tjenester ut ifra egne behov

4 Menneskerettskonvensjonen, artikkel 25 sier:
Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over. Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i eller utenfor ekteskap.

5 Boligsituasjonen til personer med utviklingshemning - status 2007 : 16 år etter ansvarsreformen
De store institusjonene er avviklet. Stor utvikling. Boligene blir bygd i nærhet til institusjon eller sykehjem Boligene skiller seg ut Fleste bor i en kommunal bolig i et bofellesskap Beboerne har liten innflytelse over hvem de bor sammen med Få som eier egen bolig Mange bor langt ut i voksenalder sammen med sine foreldre Mange har fått forståelsen av at de ikke kan regne med å få tjenester hvis de ikke bor i kommunale boliger

6 Så hvem har ansvar for at noe som var tenkt så bra, fortsatt har så store mangler?
Rapporten ”Maktens samvittighet” (Halvard Vike mfl) fra maktutredningen tematiserer misforholdet mellom ambisjonene for velferdsstaten og de faktiske ressursene som stilles til rådighet. Dilemmaene skaper styringsproblemer og krysspress mellom lokalpolitikere og kommunalt ansatte

7 Maktens samvittighet Resultatet er at velferdsstaten har blitt avhengig av ansatte som strekker seg ekstra langt for å få endene til å møtes Dette er førstelinjearbeidere som står ansikt til ansikt med brukerne, og som ikke har samvittighet til å gå fra ansvaret for å imøtekomme deres behov. Problemet er også at makt og ansvar ikke lenger følges ad. Makten sitter i øvre del av organisasjonen, mens ansvaret plasseres i frontlinja.

8 Hvordan skape tjenester som bidrar til et godt liv?
FOs yrkesetiske grunnlagsdokument: Ble vedtatt på FO kongressen i Målet er å styrke etisk bevissthet og handling blant FOs medlemmer. Gi brukere innsyn i profesjonens etiske grunnlag. Bidra til å sette kritisk søkelys på sosial- og helsetjenestene. Bidra til å legitimere utøvelsen av yrket. Være et element i utviklingen av yrkesidentitet. Gi inspirasjon og veiledning for etiske refleksjon og diskusjon. Være grunnlag for klager til yrkesetiske råd.

9 Rett eller galt - eller noe midt imellom?
Det er et viktig mål for FO å fremme etisk bevissthet blant barnvernspedagoger, sosionomer, velferdsarbeidere og vernepleiere i Norge. Det må skapes rom og fora for etisk refleksjon på arbeidsplasser og i organisasjonen. Hver enkelt sosialarbeider er til syvende og sist ansvarlig for sine etiske valg. Men det er samtidig viktig at den enkelte ikke blir stående alene med sine problemstillinger.

10 Tør vi si i fra? - det personlige motet
”Tilsynserfaringene viser altså at tjenestene til utviklingshemmede varierer, og at det er til dels store forskjeller i tjenestene brukerne får. Utviklingshemmede har ofte behov for tjenester fra mange instanser, noe som innebærer at mange ulike yrkesgrupper og personer er involvert i tjenesteytingen. Dette fører til sårbarhet og fare for svikt. Foreldre med funksjonshemmede barn må ofte ta oppgaven med å koordinere tjenestene. Det vi ser i mange av tilsynene vi gjennomførere er at virksomhetene i liten grad registrerer feil og uønskede hendelser, ikke er gode nok til å sikre og innarbeide systematisk forbedrings- og læringsarbeid i tjenestene og mangler evne og vilje til å lære av hverandre. Dette er lederansvar. Her er det store utfordringer for virksomheten.” Lars E. Hanssen, Helsetilsynet

11 FOs politiske påvirkningsarbeid ressurser og kvalitet – to sider av samme sak?
Helse- og sosialarbeiderne utfordres ikke minst i arbeidet med å bistå personer med utviklingshemning. Reformens ideologi er tydelig. Tjenestene for dårlig utbygd og organisert. Likeså med boligtilbudet FO ser nødvendigheten av at tjenestene og boligtilbudene i større grad styrker selvstendighet og mulighet til å delta i samfunnet FO arbeider for at mennesker med utviklingshemning blir inkludert i arbeidslivet og får meningsfylte arbeids- og fritidstilbud. NAV-reformen for snever FO arbeider for at personer med utviklingshemning får rett til feriereiser og fritidsaktiviteter uten å måtte dekke ledsageres kostnader

12 FOs politiske påvirkningsarbeid ressurser og kvalitet – to sider av samme sak?
Tilrettelegging for en kvalitativt bedre skole og barnehage for utviklingshemmede har FO satt fokus på. Vi argumenterer for en tverrfaglig skole og ikke minst flere vernepleiere i skolen FO arbeider for at det innføres en fast sosialfaglig ressursperson som følger opp og bistår familier og personer med behov for langvarig og koordinert bistand fra ulike deler av det offentlige velferdsapparatet FO arbeider for å få opprettet normer for minstebemanning av helse-og sosialfaglig personell (særlig vernepleiere) innenfor tjenestene for personer med utviklingshemning FO arbeider for å få opprettet krav om differensiert helse- og sosialfaglig kompetanse innenfor tjenestene for personer med utviklingshemning FO arbeider for å få etablert arenaer hvor tjenestene møter utdannings- og forskningsinstitusjonene, jfr undervisningssykehjem og HUSK–prosjektene i for å sikre evaluering og fagutvikling

13 Muligheter og mot Helse- og sosialarbeidere jobber med mennesker som har en svak stemme i samfunnsdebatten. De ser den enkelte, samtidig som de ser hvilke strukturer den enkelte lever under. Spenningsfeltet mellom individ og samfunn utfordrer helse- og sosialarbeidere på lojalitet. Hvem er man lojale over for? Sosialarbeidere i dagens samfunn bør ha et stort moralsk mot. Mye avhenger av våre beslutninger. Når lover skal anvendes gis det rom for tolkninger, skjønn og valg. Sosialarbeidere møter mennesker ansikt til ansikt i hverdagslivet. I dette møtet utøves en individuell praksis. Utfordringen er å handle moralsk, en svært vanskelig og tung byrde som man kan ønske å unngå.


Laste ned ppt "Tjenesteyting sett fra yrkesutøvers ståsted"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google