Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SANKSJONER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SANKSJONER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 SANKSJONER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
BE-dagene 2001 Grethe Sibbern Kommunal- og regionaldepartementet

2 H-3/01 Bestilling: tlf.:

3 ENDRINGENE I 1995 Utvidet anvendelsesområde Overordnet myndighet Forenkling av systemet – alltid pålegg Ansvarssubjektet utvides Innføring av tvangsmulkt Rimelighet og samordning

4 UTVIDET ANVENDELSESOMRÅDE
Alle ulovlige forhold I strid med plan Unntak fra søknads- og meldeplikt Unnlatelser Mangl. vedlikehold med mer Annen lovgivning

5

6 ”Den ansvarlige” ansvarlig søker, prosjekterende, utførende, kontrollerende Tiltakshaver Eier/annen rettighetshaver

7 SPESIELLE FORHOLD Ulovligheter oppdages etter ferdigattest Skifte av ansvarlig Overdragelse av eiendom Pålegg ikke heftelse på eiendommen Tvangsfullbyrdelse kan være umulig

8 TVANGSMULKT § 116 a Sivilrettslig tvangsmiddel – ikke straff
Formål å legge press på den ansvarlige Tilstrekkelig frist til å følge pålegget Ikke skyldkrav Alle typer overtredelser

9 TVANGSMULKT II Dagmulkt og/eller engangsmulkt Mulkten kan nedsettes eller frafalles Opphør ved oppfyllelse eller umulighet Særskilt tvangsgrunnlag

10 TVANGSMULKT III Kan vedtas samtidig med pålegg Enkeltvedtak - Klage Oppsettende virkning mulkten påløper med forfaller ikke før klagesaken er avgjort i klagers disfavør

11 RIMELIGHET OG SAMORDNING §116b
Unngå myndighetsmisbruk Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til overtredelsen Kriterier: Uaktsomhet, grovhet, mulige fordeler

12 Bagatellmessige overtredelser § 116b, 2
Plikt til å håndheve ulovlige forhold Mulig å frafalle sanksjonsbruken Ikke enkeltvedtak Gjelder kun sanksjonsbruken Det ulovlige blir ikke lovlig

13 STOPPORDRE § 113, 1.LEDD, 2.PKT. Nok at myndighetene er i ”alvorlig tvil” Enkeltvedtak - forhåndsvarsling kan unnlates eller gis muntlig Direkte adgang til tvangsgjennomføring, ev. ved hjelp av politiet

14

15


Laste ned ppt "SANKSJONER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google