Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BE-DAGENE Golsfjellet, den 16. April 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BE-DAGENE Golsfjellet, den 16. April 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 BE-DAGENE Golsfjellet, den 16. April 2004
NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning BE-DAGENE Golsfjellet, den 16. April 2004 NOU – Mer effektiv bygningslovgivning NOU – mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

2 2 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning DAGENS GJENNOMGANG: HVA ER FERDIGSTILT/HVA ARBEIDER VI VIDERE MED? NOU 2003: 24 BLE LEVERT INNEN AVTALT FRIST HØSTEN 2003 HØRINGEN ER AVSLUTTET – OG BYGNINGSLOVUTVALGET ER MEGET FORNØYD MED ALLE VERDIFULLE INNSPILL SOM KOM INN. VI MOTTAR FORTSATT GJERNE INNSPILL PÅ LOVFORSLAGET OM UTBYGGINGSAVTALER – BAKGRUNN OG INNHOLD (Dalseide) NOEN HOVEDPUNKTER FRA ENKELTE AV DE PROBLEMSTILLINGER UTVALGET NÅ ARBEIDER MED – SAKSFLYT – TILSYN/KONTROLL - ULOVLIGHETSOPPFØLGNING (Dalseide/Haugrønning) NOU – Mer effektiv bygningslovgivning NOU – mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

3 3 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning - MANDATET Meget omfattende mandat (for å se hele; gå til utvalgets hjemmeside), her bare rom for å gjengi utvalgte hovedpunkter, f. eks.: Redusere kompleksitet, forenkle, effektivisere Vurdere hvordan rollefordeling myndigheter – utbyggere bør være, herunder lage regler om utbyggingsavtaler og for andre samhandlingsområder Søknadssystem, saksbehandlingsregler førsteinstans og klageinstans, saksflyt, kommunikasjonsformer (elektroniske og digitale prosesser, teknologi), tidsbruk, organisering, kompetanse Lovstruktur, regelnivåer, lovformål, virkeområde (geografisk og saklig), lovrelasjoner, forholdet plansak/byggesak, forholdet til andre lover mv. Om byggetomta, bebyggelsen og særlige bygg og anlegg Forholdet til eksisterende bebyggelse Kostnadsfordeling, refusjon, gebyrer Tilleggsmandat fra KRD mars 2003 – ferdigstille eventuell lovregulering av utbyggingsavtaler NOU – Mer effektiv bygningslovgivning NOU – mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

4 Bygningslovutvalget kommer med to delutredninger
4 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning Bygningslovutvalget kommer med to delutredninger Første delutredning (NOU 2003: 24) inneholder: Fullstendig lovforslag vedrørende utbyggingsavtaler (kap. 9) Analyser, grunnprinsipper og veivalg for utvalgte problemstillinger, herunder: Grunnhensyn (kap. 4) Faktiske endringer i samfunnsutviklingen av betydning for bygningslovgivningen (kap. 5) Reformbehov – særlige problemområder (kap. 6) Prinsipper for ny lovstruktur (kap. 7) Utvalgets prinsipielle vurderinger av enkelte hovedspørsmål (kap. 8) NOU – Mer effektiv bygningslovgivning NOU – mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

5 5 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning UTBYGGINGS-AVTALER NOU – Mer effektiv bygningslovgivning NOU – mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

6 Utredningen av lovforslaget om utbyggingsavtaler inneholder:
6 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning Utredningen av lovforslaget om utbyggingsavtaler inneholder: Innledende perspektiver Dagens praksis vedrørende utbyggingsavtaler Faktisk innhold i utbyggingsavtaler Faktisk fremgangsmåte ved inngåelsen av utbyggingsavtaler Gjeldende rett. Problemstillinger Utenlandsk intern rett Fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler. Behov for lovregulering Lovforslag. Lovtekst. Kommentarer. Økonomiske og administrative konsekvenser NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

7 Utbyggingsavtaler: Innledende perspektiver
7 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning Utbyggingsavtaler: Innledende perspektiver Økende innslag av private planforslag – færre kommunalt initierte planer Utbyggingsavtaler utgjør i praksis et vidt spekter av avtaletyper mht kontraktsgjenstand Benyttes dels som alternativ til å anvende kravene i plan- og bygningsloven om opparbeiding av vei, vann og avløp samt fellesarealer Utbyggingsavtaler brukes også til å styre utformingen av boligfelt mht f. eks. boligsammensetning, grøntstruktur mv. Utbyggingsavtalenes innhold har utvikler seg noe mer i retning av at utbygger betaler for bygninger og anlegg som tradisjonelt har vært betalt av det offentlige – såkalt ”sosial infrastruktur” – et begrep brukt om f. eks. skoler og barnehager Utbyggingsavtaler er blitt ett av flere finansielle instrumenter for utbygging av fellesinnretninger sammen med rettslige ordninger som f. eks. refusjon, ekspropriasjon, avgifter, gebyrer, OPS-avtaler mv. NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

8 Utbyggingsavtaler: Noen grunnleggende perspektiver
8 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning Utbyggingsavtaler: Noen grunnleggende perspektiver Utbyggingsavtaler reiser kompliserte rettsspørsmål i grensefeltet offentlig rett/privatrett, og lovreguleringen må vurderes i lys av ulike typer samfunnsinteresser og ulike rettslige perspektiver Ivaretakelse av tredjemannsinteresser – typisk allmennhetens interesser er sentralt. Disse hensynenes betydning må ikke forsvinne i bytteforholdet mellom kommunen og utbygger. Ivareta utbyggere/grunneieres behov for vern mot å måtte påta seg uproporsjonale og/eller mindre relevante kostnader/oppgaver Ivareta interessen til (potensielle) konkurrenter til utbyggere som blir parter i avtalene med kommunen – konkurranserettslige aspekter Reglene må være slik innrettet at samfunnets behov for utvikling og utbygging ivaretas på en fleksibel, dynamisk og fremtidsrettet måte For å sikre ivaretakelsen av disse hensyn - må det etableres både saksbehandlingsmessige (prosessuelle) og materielle skranker NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

9 9 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning Utbyggingsavtaler: Noen faktiske forhold vedrørende av utbyggingsavtaler 41 % av kommunene har inngått utbyggingsavtaler i løpet av de siste tre år, jf. Bygningslovutvalgets faktaundersøkelse Større og mellomstore kommuner bruker utbyggingsavtaler mest, hhv 78 % av kommuner med > innbyggere og 83 % av kommuner med > innbyggere Utbyggingsavtaler inngås gjerne i forbindelse med utarbeidelsen av detaljplan eller i forbindelse med byggesaksbehandling Utbyggingsavtaler er særlig aktuelt i tilknytning til innkommende private reguleringsforslag, i forbindelse med rekkefølgebestemmelser i pbl. § 20-4 andre ledd bokstav b og § 26, eller i forbindelse med konkret byggesaksbehandling f. eks. bygge- og deleforbud, dispensasjon mv. NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

10 10 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning Utbyggingsavtaler: Utbyggingsavtalers innhold i praksis, noen eksempler Beskrivelse av gjeldende plangrunnlag, hvor slikt finnes Angivelse av hvem som skal være ansvarlig for å utarbeide reguleringsplan Angivelse av kommunens intensjoner og forutsetninger for kommende vedtak, bruk eller ikke bruk av reguleringsmyndighet på bestemt måte Bestemmelser om følgene av at intensjoner og forutsetninger ikke slår til Prisen på arealer som kommunen erverver eller avtaler om skjønn NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

11 11 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning Utbyggingsavtaler: Utbyggingsavtalers innhold i praksis, noen eksempler Kommunens adgang til ytterligere ekspropriasjon eller erverv av arealer i fremtiden Utbyggingstakt og internrekkefølge i infrastrukturelementer Kostnadsfordelingen mellom kommunen og utbyggeren Bestemmelser om f. eks. husbankfinansiering, begrenset fremtidig omsettelighet, at en viss mengde boliger skal være tilpasset visse gruppers behov (ofte kalt ”sosial boligprofil”), kommunal tildelingsrett til enkeltboliger mv. Bestemmelser om oppsigelsesadgang, misligholdsbeføyelser, tvisteløsning og verneting NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

12 12 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning Utbyggingsavtaler: Fremgangsmåten ved inngåelse av utbyggingsavtaler etter dagens praksis VED PLANBEHANDLINGEN: Forhandlingene og avtalemekanismen knyttes opp mot saksbehandlingsreglene for behandling av reguleringsplan, jf. §§ 27-1 flg. Kommunen underretter den private part som fremmer forslag til privat reguleringsplan og meddeler at utbyggingsavtale ønskes inngått Kommunens plan- og/eller byggesaksavdeling håndterer ofte saken innledningsvis, mens rådmannskontor/administrasjonsenheten trekkes inn i selve forhandlingene mht avtalens innhold. Ikke sjelden trekkes formannskapet inn hvor politiske avklaringer antas nødvendig. Kommunestyret v/ordføreren som regel avtalepartsrepresentant, unntaksvis delegert avtalekompetanse Ikke undertegning av utbyggingsavtalen før planvedtakene foreligger Stort sett ikke en fullstendig offentlig prosess NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

13 13 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning Utbyggingsavtaler: Fremgangsmåten ved inngåelse av utbyggingsavtaler etter dagens praksis (forts.) VED BYGGESAKSBEHANDLINGEN: Eksisterende rekkefølgebestemmelser som grunnlag for avslag på søknad om tiltak Dispensasjonssaker gir også grunnlag for forhandlinger Stort sett holder kommunene samtykkemyndigheten etter plan- og bygningsloven atskilt fra forhandlingsmyndigheten etter kommuneloven NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

14 14 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning Utbyggingsavtaler: Rettslige problemstillinger i gjeldende rett – noen enkeltpunkter som utvalget har drøftet (forts.) Avgjørelse om å inngå utbyggingsavtale, er det et vedtak, eventuelt et enkeltvedtak? Hvilke vilkår kan kommunen innta i en utbyggingsavtale? Vilkårsnivåer; vilkårskompetansen etter plan- og bygningsloven, et alminnelig forholdsmessighetsprinsipp i forvaltningsretten, den generelle vilkårs- og myndighetsmisbrukslære og andre kompetansegrunnlag Utbyggingsavtalenes forhold til regelverket om offentlige anskaffelser og EØS. Er dette avtaler om fast eiendom eller i realiteten en særlig måte å foreta offentlige anskaffelser på? Anvendelse av regelverket for anskaffelser under terskelverdiene. Bruk av utbyggerens egne ressurser (egenregi). NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

15 15 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning Utbyggingsavtaler: Rettslige problemstillinger i gjeldende rett – noen enkeltpunkter som utvalget har drøftet Basisproblemstilling: Er fenomenet utbyggingsavtaler rent offentligrettslig, rent privatrettslig - eller er det en kombinasjon? Utvalget finner det - som premissleverandør for lovgiver – unødvendig å ta endelig stilling til arten av kompetansegrunnlaget for kommunenes vedtak om utbyggingsavtale, men vektlegger de hensyn som søkes ivaretatt gjennom antatte skranker i gjeldende rett for saksbehandlingsmåte og avtalenes materielle innhold Hvor langt kan kommunene gå i å forhåndsbinde forvaltningsmyndighet? Omfatter rettsanvendelse, skjønnsutøvelse og saksbehandling – og både positive og negative beskrankninger (bruk og ikke-bruk av myndighet). Hvilke rettslige rammer gjelder for kommunens anvendelse av sin reguleringsmyndighet til å fremforhandle en utbyggingsavtale i forhold til grunneier og utbygger? NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

16 Utbyggingsavtaler: Fremmed intern rett – noen enkeltelementer
16 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning Utbyggingsavtaler: Fremmed intern rett – noen enkeltelementer Dansk rett: Finansiering av felles innretninger skjer ved ”refusjonslignende” ordninger, og ved ”såkalt frigivelsesavgift” ved endring av bruksformål for visse typer arealbruksområder Svensk rett: Utbyggingsavtaler bygger på ulovfestet rett som angir nokså snevre grenser for hva kommunene ensidig kan pålegge grunneier/utbygger og hva som kan avtales. Den svenske PBL-kommittén arbeider med bl.a. rollefordeling mellom offentlige og private, og kan herunder se på reguleringen av utbyggingsavtaler NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

17 Utbyggingsavtaler: Fremmed intern rett – noen enkeltelementer (forts.)
17 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning Utbyggingsavtaler: Fremmed intern rett – noen enkeltelementer (forts.) Engelsk rett: Lovfestede regler i ”The Town and Country Planning Act 1990”, og med rundskrivbaserte retningslinjer i Circular 1/97 De materielle skranker skiller ikke etter infrastrukturens art, således er f. eks. ikke såkalt sosial infrastruktur forbudt per se. Det er også f. eks. full anledning til å innta i ”planning obligations” at det skal sikres en viss andel rimelige boliger i forbindelse med utbyggingsprosjekter Utbyggingsavtaler kan bare inngås når det er: “necessary, relevant to planning, directly related to the proposed development, fairly and reasonably related in scale and kind to the proposed development and reasonable in all other respects”. - The necessity test: ”necessary, relevant to planning”, ”directly related to the proposed development”, ”fairly and reasonable related in scale and kind to the proposed development” and ”reasonable in all other respects”. NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

18 18 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning Utbyggingsavtaler: Fremmed intern rett – noen enkeltelementer (forts. engelsk rett) Engelsk rett bygger på fleksible, dynamiske og fremtidsrettede kriterier, ikke absolutte statiske forbud - noe utvalget har funnet hensiktsmessig også for vårt land I England la man i 2002 frem forslag til forbedringer: >raskere saksbehandling >skjerpet offentlighet og åpenhet >innstramming i kriteriene for relevans og proporsjonalitet >vurderer forhåndsbestemt prissetting ved hjelp av gebyrer >vurderer en kombinasjon av gebyrer og utbyggingsavtaler - Bygningslovutvalget vil også vurdere kombinasjoner av finansieringsinstrumenter i fortsettelsen sett i sammenheng med vårt lovforslag vedr. utbyggingsavtaler NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

19 Utbyggingsavtaler: Fremmed intern rett – noen enkeltelementer
NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning 19 Utbyggingsavtaler: Fremmed intern rett – noen enkeltelementer Tysk rett: Lovfesting av regler for etableringsavtaler/tilretteleggingsavtaler (”Erschliessungsvertrag”) i BGB (2001) § 124 mv. Kommunen har hovedansvaret for etablering av felles infrastrukturinnretninger og dekker utgiftene i første omgang, men fordeler disse på grunneiere/festere Kommunen kan kreve finansielle bidrag fra de berørte på forhånd (”Vorausleistungen”) Ingen forhåndsbestemte beskrankninger, men krav om saklighet/relevans (”unmittelbaren Zusammenhang” og proporsjonalitet (”Angemessenheitsgrundsatz og Verhältnismässigkeitsprinzip”). Ytelsene skal være rimelige og stå i reell sammenheng med etableringen av utbyggingsområdet. Likebehandlingspåbud i forhold til tredjemenn og mellom det offentlige og tredjemenn Reglene har fiskale mål og betegnes som offentligrettslige Materielt er det ikke absolutte skranker mot sosial infrastruktur, men diskusjon i juridisk teori om hvor langt slike infrastrukturtiltak omfattes NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

20 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning
Utbyggingsavtaler: Fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler. Lovregulering. Noen fordeler: Oppnå effektivitet og fleksibilitet i utbyggingsoppgaver, hvor både det offentlige og private har interesser Medfører en prosessuelt sett enklere og vesentlig smidigere fremgangsmåte sett i forhold til rene planvedtak, refusjonsvedtak, ekspropriasjon mv. Øker sjansen for at planer faktisk blir gjennomført (økt realisering av utbyggingsformål) til beste for de berørte og for samfunnet Bedre dialog og samhandling mellom det offentlige og det private - ved at også fremdriften kan avtales Gir økt forutberegnelighet for utbyggerne både mht gjennomføring og endelig kostnadsfordeling Gir kommunene økte økonomiske muligheter til å realisere nødvendige infrastrukturtiltak NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

21 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning
21 Utbyggingsavtaler: Fordeler og ulemper med utbyggingsavtaler. Lovregulering. (forts.) Noen ulemper: Kan medføre at det legges uheldige bånd på kommunens fremtidige handlefrihet i plansaker Avtaleformen kan medføre en økt risiko for at tredjemannsinteresser og allmennhetens interesser ikke tas hensyn til i tilstrekkelig bredde eller tillegges tilstrekkelig vekt Mindre kommuner kan mangle tilstrekkelig kompetanse til å håndtere innspill fra sterke private aktører Kommunenes faktiske og rettslige maktposisjon kan medføre at avtalen samlet sett kan bli ytelsesmessig ubalansert i disfavør av den private part. At avtaler inngås frivillig – rettslig sett - fra begge parters side er i seg selv ikke tilstrekkelig for å hindre uheldige utslag. NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

22 Utbyggingsavtaler: Behovet for lovregulering
NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning 22 Utbyggingsavtaler: Behovet for lovregulering Det er et faktum at partene i dag faktisk inngår avtaler som de kaller utbyggingsavtaler, og som de oppfatter seg å være gjensidig bundet av Om man skal oppnå at nødvendig utbygging av fellesinnretninger for infrastruktur kan gjennomføres innenfor forsvarlige rettslige rammer - vil en lovregulering være et egnet tiltak Bygningslovutvalget har funnet at det – av hensyn til forutberegnelighet, effektivitet og forenkling - bør foretas en klargjøring av saksbehandlingsregler og av de materielle skranker Saksbehandlingsregler er nødvendige for å sikre en betryggende fremgangmåte - hvor det bl.a. sikres tilstrekkelig offentlighet i prosessen og en tilstrekkelig bredde i interesseavveiningene Materielle skranker er nødvendige for å unngå verdimessig ubalanse i bytteforholdet i avtalen, og for å sikre at det er tilstrekkelig sammenheng mellom ytelsene fra den private part og gjennomføringen av planvedtaket og utbyggingen. Det er ønskelig å etablere dynamiske og fleksible regler som skaper utvikling samtidig som rettssikkerheten ivaretas og er på linje med andre moderne lands lovgivning og folkerettslige normer NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

23 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning
23 Utbyggingsavtaler: De viktigste rettspolitiske hensyn i Bygningslovutvalgets forslag Lovregulering er nødvendig for å rydde, klargjøre og å stramme inn Lovforslaget gjelder kun avtaler om gjennomføring av plan, og situasjoner hvor kommunene opptrer på annet kompetansegrunnlag f. eks. som grunneier reguleres ikke. Reglene om rekkefølgebestemmelser endres ikke Lovforslaget tar sikte på å unngå ikke bare formell, men også reell forhåndsbinding av kommunens planbehandling og vurderinger (særlig av hensyn til allmennhetens interesser og andre tredjemannsinteresser) Balanserte og fleksible regler vil gjøre utbyggingsavtaler til et effektivt virkemiddel i kommunenes gjennomføring av kommuneplaner og reguleringsplaner (områdeplaner), og vil gi grunnlag for at utbyggere får tilgang til nødvendige utbyggingsområder slik at innbyggernes og samfunnets behov dekkes Bygningslovutvalget finner ikke at absolutte og statiske forbud mot avtaler om bestemte typer infrastruktur, f. eks. såkalt sosial infrastruktur er hensiktsmessig i et langsiktig perspektiv. NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

24 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning
Utbyggingsavtaler: De viktigste rettspolitiske (legislative) hensyn i Bygningslovutvalgets forslag (forts.) Fremtiden krever dynamiske og fleksible regler som er stramme, men som likevel evner å fange opp utviklingen av nye samarbeidsformer og endret fremtidig rollefordeling mellom det offentlige og de private. Bygningslovutvalget finner det vanskelig å forutse de ulike former for fremtidige fellesinnretninger og fremtidige samhandlingsformer mellom offentlig og privat sektor, og finner derfor at en positiv opplisting av hva som er tillatt og/eller forbudt er både faglig og lovteknisk uhensiktsmessig Grensene mellom de ulike typer infrastruktur er heller ikke i dag entydige, og kan ikke forventes å være konstante og uendrede i fremtiden. Ulike tiltak kan være delvis sosial og delvis teknisk infrastruktur eller ingen av delene. Hva med f. eks. lekeplass, deler av Molde stadion, deler av Fornebu? Hva med nye typer infrastruktur, nye behov, nye begreper? Bygningslovutvalget finner at det må settes like stramme rammer for avtaleadgangen for alle typer infrastruktur, og at det avgjørende ikke er betegnelsen på infrastrukturtiltaket - men dets sammenheng med gjennomføringen av planen. NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

25 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning
25 Utbyggingsavtaler: De viktigste rettspolitiske (legislative) hensyn i Bygningslovutvalgets forslag (forts.) Reglene tar sikte på å hindre misbruk, samtidig som de tar sikte på å fremme nødvendig og ønsket utviklingssamarbeid mellom kommunene og de private Det foreslås strenge og klare krav til sammenhengen og forholdsmessigheten mellom det som kan avtales og det tiltak som skal gjennomføres. Kombinasjonen av stramme materielle skranker og klare saksbehandlingsregler som sikrer offentlighet og brede vurderinger utgjør utvalgets hovedgrep for å sikre alle parters interesser, kommunene, utbyggerne og allmennheten Prosessreglene er søkt innrettet slik at hensynet til forenkling og effektivitet er ivaretatt. Selve det å etablere en klarere rettstilstand antas å kunne være effektiviserende. NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

26 Utbyggingsavtaler: Lovforslaget § x-1 § x-1 Definisjon
NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning 26 Utbyggingsavtaler: Lovforslaget § x-1 § x-1 Definisjon Med utbyggingsavtale menes i denne lov en avtale mellom kommunen og en grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov.   NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

27 Utbyggingsavtaler: Lovforslaget § x-1 (definisjon) Fra særmotivene:
NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning 27 Utbyggingsavtaler: Lovforslaget § x-1 (definisjon) Fra særmotivene: Avtalekompetansen personelt sett er uendret - ligger i kommunestyret Den private part betegnes som ”grunneier eller utbygger”, ikke som tiltakshaver som etter bygningsrettslig begrepsbruk er den et tiltak utføres på vegne av, jf. Ot prp nr 39 ( side 264 ”grunnlag i kommunens planmyndighet” – krav om tilknytning til forslag om ny eller til eksisterende plan Kun avtaler om gjennomføring av plan omfattes, ikke andre avtaler hvor kommunen opptrer f. eks. i egenskap av å være grunneier NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

28 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning
Bygningslovutvalgets første delutredning 28 Utbyggingsavtaler: Lovforslaget § x-2 § x-2 Utbyggingsavtalens innhold En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelse om i arealdel til kommuneplan, områdeplan eller detaljplan. Slik avtale kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som står i saklig sammenheng med og som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak skal tjene interessene i utbyggingsområdet og stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang. NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

29 Utbyggingsavtaler: Lovforslaget § x-2 (utbyggingsavtalers innhold)
NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning 29 Utbyggingsavtaler: Lovforslaget § x-2 (utbyggingsavtalers innhold) Fra særmotivene: De ytre materielle rammer for avtaleadgangen er de samme som rammene for hva kommunen kan gi bestemmelser om i arealplaner Det oppstilles i bestemmelsens andre ledd fire kumulative vilkår, nemlig: a) det tiltaket som grunneier eller utbygger skal bekoste eller helt eller delvis besørge skal stå i saklig sammenheng med planens innhold, b) tiltaket må være en nødvendig følge av gjennomføringen av gjeldende arealplaner for området, c) tiltaket skal tjene interessene i utbyggingsområdet, d) tiltaket må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang At vilkårene skal anvendes strengt angis eksplisitt på side 170 annen spalte: ”… klare og relativt stramme rammer for skjønnsutøvelsen som må ligge til grunn ved denne kompetansen. I utgangspunktet skal det således mye til før avtaler om f. eks. bidrag til sosial infrastruktur kan aksepteres.” NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

30 Utbyggingsavtaler: Lovforslaget § x-2 (utbyggingsavtalers innhold)
NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning 30 Utbyggingsavtaler: Lovforslaget § x-2 (utbyggingsavtalers innhold) Fra særmotivene (forts): Saklig sammenheng: ”kreves en relevant og nær tilknytning mellom det kommunen krever og planens innhold” Nødvendig følge av gjennomføringen av planen: ”innebærer et krav om at den aktuelle utbyggingen medfører et konkret behov for ytelsen. Tiltaket må være funksjonelt og planfaglig nødvendig” Tjene interessene i utbyggingsområdet:”betydelig skranke”, dog ikke absolutt eksklusivitet Stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang: ”Hva medfører den konkrete utbyggingen av infrastruktur?” Krav om ”konkret helhetsvurdering”. Generelt: Tilskuddets/tiltakets størrelse ”fastsettes i forhold til det utbyggingen vil medføre av ekstra belastning på infrastrukturen”. NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

31 Utbyggingsavtaler: Lovforslaget § x-3
NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning 31 Utbyggingsavtaler: Lovforslaget § x-3 § x-3 Forholdet til reglene om offentlige anskaffelser Avtalene må ligge innenfor de rammene som følger av reglene om offentlige anskaffelser. NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

32 Utbyggingsavtaler: Lovforslaget § x-4
NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning 32 Utbyggingsavtaler: Lovforslaget § x-4 § x-4 Saksbehandling og offentlighet Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale omfatter tiltak som nevnt i § x-2 andre ledd, skal dette legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader. Når utbyggingsavtale er inngått, skal denne kunngjøres. Reglene i første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved eventuelle endringer i utbyggingsavtalen. Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale før arealplan er vedtatt. NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

33 Utbyggingsavtaler: Lovforslaget § x-5
NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning 33 Utbyggingsavtaler: Lovforslaget § x-5 § x-5 Klage og omgjøring Grunneier eller utbygger som er part i avtalen og andre med rettslig klageinteresse kan påklage avgjørelse om utbyggingsavtale etter reglene i plan- og bygningsloven § 15. Det kan likevel ikke klages på forhold som det er adgang til å klage over i planvedtak. Klageinstansen kan stadfeste eller oppheve avgjørelse om utbyggingsavtale. For omgjøring av avgjørelse om utbyggingsavtaler gjelder reglene i §§ 11-8 og 12-5 så langt omgjøringsspørsmålet gjelder forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdel til kommuneplan, områdeplan eller detaljplan. Andre endringer i utbyggingsavtaler følger reglene om statlig organs omgjøring av kommunale enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 35 andre til femte ledd. NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

34 Utbyggingsavtaler: Økonomiske og administrative konsekvenser
NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning 34 Utbyggingsavtaler: Økonomiske og administrative konsekvenser Ikke tilstrekkelig foreliggende empirisk og statistisk materiale til å kunne tallfeste konsekvenser. Konsekvensene er også svært avhengige av utviklingen i andre samfunnsøkonomiske parametere. Vanskelig å kvantifisere forskjellene mellom forventet handlemåte etter vedtakelse av lovforslaget og den praksis som faktisk følges i dag basert på ulovfestet rett. Forskjellene er betydelige mht økonomiske konsekvenser mellom presskommuner (f. eks. i byer og bynære områder) og fraflyttingskommuner Muligheten for utbyggingsavtale kan påvirke tempo og forutberegnelighet i utbyggingen. Økt forutberegnelighet kan tilrettelegge for nye utbyggingsområder i et høyere tempo, noe som kan øke den samlede utbyggingen. Raskere utbygging kan gi redusert risikopremie og mindre renteutgifter. NOU – mer effektiv bygningslovgivning NOU – Mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

35 Utbyggingsavtaler: Økonomiske og administrative konsekvenser (forts.)
NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning 35 Utbyggingsavtaler: Økonomiske og administrative konsekvenser (forts.) Kjøpere vil trolig i liten grad akseptere store prisdifferanser mellom nytt og brukt i boligmarkedet, noe som begrenser den faktiske adgang for utbyggere til å overvelte egne kostnader på kjøpere av nye boliger. Økt bruk av utbyggingsavtaler vil kreve økt kompetanse i kommunene - noe som igjen innebærer noe økte utgifter Fordelingsvirkninger mer uklare, og er enda mer avhengig av andre parametere. Kompleksiteten her forutsetter ytterligere utredninger. Begrensede administrative konsekvenser, men nokså sikkert at behovet for forhandlings- og prosesskompetanse kan øke i kommunene. Noe mer kunngjøringsutgifter og noen flere klagesaker fordi man får en ekstra klagegjenstand, men effekten av dette forventes å bli beskjeden. NOU – Mer effektiv bygningslovgivning NOU – mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

36 NOU 2003: 24 er levert statsråden innen avtalt frist
36 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning NOU 2003: 24 er levert statsråden innen avtalt frist Lovforslaget vedr. utbyggingsavtaler i nevnte NOU sammen med Planlovutvalgets forslag (NOU 2003: 14) om utbyggingsavtaler er nå til behandling i KRD Det vil bli laget en Ot. prp. basert på det som Regjeringen finner hensiktsmessig vedrørende utbyggingsavtaler. Bygningslovutvalget avventer nå - av hensyn til innholdet i sine øvrige forslag f. eks. vedrørende finansiering av fellesinnretninger – signaler om hva departementet vil gå for. Det samlede regelvekt om finansiering av felles infrastruktur utgjør en juridisk og økonomisk helhet. NOU – Mer effektiv bygningslovgivning NOU – mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

37 NOEN ENKELTSPØRSMÅL FRA UTVALGETS PÅGÅENDE ARBEID
37 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Bygningslovutvalgets første delutredning NOEN ENKELTSPØRSMÅL FRA UTVALGETS PÅGÅENDE ARBEID NOU – Mer effektiv bygningslovgivning NOU – mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

38 BYGNINGSLOVUTVALGET – LITT OM ARBEIDET MED DELUTREDNING II
38 SØKNADSSYSTEM OG SAKSBEHANDLING Saksbehandlingsprosessen fra første kontakt med myndighetene til avgjørelse i førsteinstans eller klageinstans foreligger og for tilsyn kontroll og ulovlighetsoppfølgning – dvs en komplett saksflyt Dispensasjonssaker gjenstand for egen analyse Saksstyring, fleksibilitet, konsentrasjon og proporsjonalitet – hva kan løses ved mekling?, hva skal det kunne klages over? I Ot.prp. nr. 31 ( ) har MD kommet med forslag som delvis også angår vårt mandat innenfor byggesaksdelen. Vi analyserer dette meget grundig nå. Parallelle og serielle prosesser, og samordning for å forenkle og effektivisere Forholdet mellom plansaker og byggesaker. Omfatter meklingsordningen og klagebegrensningsreglene for byggesaksvedtak og vedtak om utbyggingsavtale samt dispensasjonsregelen Omfatter også integrering av IKT på optimal måte og regeltilpasning til IKT (kommunikasjonsform, elektroniske og digitale prosesser). Hvordan IKT kan bidra til fremdrift og kvalitetssikring Nye lovregler må ligge innenfor rettssikkerhetskrav i nasjonal rett og folkerett NOU – Mer effektiv bygningslovgivning NOU – mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet

39 Tilsyn og kontroll NOU 2003:
39 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Tilsyn og kontroll NOU 2003: Utvalget har funnet grunnlag for å konstatere at dagens system ikke fungerer tilfredsstillende Høringen Hovedinntrykk: Positive til forslagene og de fire grunnpilarene Klarere ansvarsforhold Bedre tilsynsordninger Kompetanse i foretakene Privatisert og uavhengig kontroll NOU – mer effektiv bygningslovgivning N.D/Golsfjellet

40 Offentlig og styrket tilsyn og interkommunalt samarbeid
NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Høringen forts. Offentlig og styrket tilsyn og interkommunalt samarbeid Forslag til krav om et minimum av tilsyn Rollefordelingen oppleves som uklar Heve kompetansen i foretakene og kommunene Egenkontrollen bør tones ned Mange positive til organet for ”best practice” NOU – mer effektiv bygningslovgivning N.D/Golsfjellet

41 GODKJENNINGSORDNINGEN Høringen: En registreringsordning i praksis
NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning GODKJENNINGSORDNINGEN Høringen: En registreringsordning i praksis Sikrer ikke kvalitet Mange mener ordningen bør legges om Bør være lettere å miste godkjenningen De siste endringene forsterker de uheldige konsekvensene ytterligere Det etterlyses mer tilsyn NOU – mer effektiv bygningslovgivning N.D/Golsfjellet

42 Uttalelser om godkjenningsordningen fra: Harald Eriksen – NPA
42 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Uttalelser om godkjenningsordningen fra: Harald Eriksen – NPA Endre Grimsmo – Interconsult Per Jeger – Boligprodusentene Oslo kommune Tore Ilseng – Mesterhus Terje Hugin – RIF Paul A.Paulsen – Stavanger kommune Olav Berge/Gustav Pillgram Larsen – BE NOU – mer effektiv bygningslovgivning N.D/Golsfjellet

43 Vi spurte om hvordan dagens ordning fungerer:
43 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Vi spurte om hvordan dagens ordning fungerer: 1) Prosessen for godkjenning – BE/ kommunene 2) Bidrar den til bedre kvalitet og færre feil? 3) Klargjøres ansvar ved SØK, PRO, UTF, KPR & KUT? Er alle grensesnitt klare? 4) Bør kritiske områder som f.eks. brann og bærende konstruksjoner være egne godkjenningsområder? NOU – mer effektiv bygningslovgivning N.D/Golsfjellet

44 Innføring av godkjenning på nye områder (Elektro)?
44 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Innføring av godkjenning på nye områder (Elektro)? Forbedringspotensial i gjeldende ordning? Hvordan forenkle/effektivisere ordningen? Er det behov for en godkjenningsordning? Sanksjonsmulighetene – er de strenge nok? NOU – mer effektiv bygningslovgivning N.D/Golsfjellet

45 Andre måter å sikre at ansvaret blir ivaretatt?
45 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Andre måter å sikre at ansvaret blir ivaretatt? Vil en ren registreringsordning være tilstrekkelig? Kan byggenæringens organisasjoner forvalte godkjenningen? Kan ansvar sikres ved obligatorisk ansvarsforsikring? Vil markedskreftene alene kunne styre ansvarsplasseringen? Strengere kompetansekrav til foretak/ enkeltpersoner? NOU – mer effektiv bygningslovgivning N.D/Golsfjellet

46 Godkjenningsordningen fortsetter…
46 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Godkjenningsordningen fortsetter… Bør det settes krav til kommunene? Bør det legges et tydeligere ansvar på tiltakshaver? NOU – mer effektiv bygningslovgivning N.D/Golsfjellet

47 Hva sier tilbakemeldingene? Veldig sprikende, naturlig nok
47 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Hva sier tilbakemeldingene? Veldig sprikende, naturlig nok Mange konstruktive innspill og konkrete forslag Gir sammen med høringsuttalelsene og ytterligere informasjon et godt grunnlag for videre arbeid NOU – Mer effektiv bygningslovgivning NOU – mer effektiv bygningslovgivning Oslo, N.D/Golsfjellet

48 Ulovlighetsoppfølging
48 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Ulovlighetsoppfølging Høringen Kommunene må settes bedre i stand til å drive aktiv ulovlighetsoppfølging Den som skaper kostnader skal også betale Det skal lønne seg å opptre lovlydig i byggesaker Interkommunalt samarbeid sees på som riktig og positivt NOU – mer effektiv bygningslovgivning N.D/Golsfjellet

49 Ulovlighetsoppfølging Arbeidet videre
49 NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning Ulovlighetsoppfølging Arbeidet videre Uforme et regelverk som setter kommunen i stand til effektiv ulovlighetsoppfølgning Gjennomgå hele sanksjonssystemet i effektiviseringsperspektiv Ser hen til Sanksjonsutvalgets utredning og oppfølgningen av denne i regi av Justisdepartementet Utforme et regelverk som ikke kommer i strid med EMKs forbud mot dobbeltstraff (samordning av sanksjoner) Klargjøre grensen for hva som er administrative sanksjoner og hva som er ”straff” NOU – mer effektiv bygningslovgivning N.D/Golsfjellet

50 BESØK OSS PÅ HJEMMESIDEN PÅ http://bygningslovutvalget.dep.no
BYGNINGSLOVUTVALGET – LITT OM ARBEIDET MED DELUTREDNING II 50 BESØK OSS PÅ HJEMMESIDEN PÅ NOU – Mer effektiv bygningslovgivning NOU – mer effektiv bygningslovgivning Golsfjellet – /nd N.D/Golsfjellet


Laste ned ppt "BE-DAGENE Golsfjellet, den 16. April 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google