Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Biologisk avfallsbehandling i Norge – Göteborg 28. april 2005 Våtorganisk avfall og EU - En føljetong Henrik Lystad NRF - Norsk renholdsverks-forening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Biologisk avfallsbehandling i Norge – Göteborg 28. april 2005 Våtorganisk avfall og EU - En føljetong Henrik Lystad NRF - Norsk renholdsverks-forening."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Biologisk avfallsbehandling i Norge – Göteborg 28. april 2005 Våtorganisk avfall og EU - En føljetong Henrik Lystad NRF - Norsk renholdsverks-forening

2 2 Innhold Historietime for bioavfallsdirektivet Status pr april 2005 Forordning om animalske biprodukter og betydning for biologisk avfallsbehandling

3 3 NRF i Europa Medlem i FEAD, European Federation of Waste Management and Environmental Services Den europeiske lobbyorganisasjonen for avfallsselskaper NRF har stemmerett på linje med EU-lands organisasjoner NRF deltar i arbeidsgruppene for biologisk behandling, forbrenning, innsamling og gjenvinning og deponering Medlem i ECN, European Compost Network Et faglig basert nettverk med fokus på å fremme biologisk behandling (kompostering, biogass og mekanisk-biologisk forbehandling) i Europa

4 4 Historietime bioavfallsdirektiv Arbeidet startet opp i 2000 Arbeidsdokument 2 utkom 2/2001 Arbeidet stoppet i 2001, pga annet direktivarbeid Ny agenda satt i soil protection policy (04/2002) “By the end of 2004 a directive on compost and other biowaste will be prepared with the aim to control potential contamination and to encourage the use of certified compost.” Omfattende arbeid gjennomført i Soil Strategy Planer om tre direktiver: Monitoring, sludge og biowaste

5 5 Innhold 2 nd working document Product oriented Suggest compulsory separate collection of biowaste Exceptions in inner cities or scarcely populated areas with a density of less than 10 inhabitants per square kilometre in combination with encouraged home composting Implementation time (3/5 years) Suggest regulations for a second set of biological treatment: Mixed MSW Prohibition of kitchen waste shredders “ In order to avoid an unjustified increase in the quantity of sewage sludge, it should be prohibited to shred solid biodegradable waste with a view to evacuating it via the sewer. ”

6 6 Diskusjonspapir om bioavfallsdirektiv og slam Diskusjonspapir offentliggjort 18, desember 2003 Dikskusjonspapiret tar opp 14 momenter for bioavfall Kildesortering av matavfall – påbudt eller tilstrekkelig ivaretatt gjennom målene i deponidirektivet? Minimums prosess reglement (hygienisering etc.) Skille mellom kompost fra kildesortert avfall og stabilisert restavfall (biologisk stabilisert restavfall) Kriterier for anvendelse av stabilisert restavfall (deponering, bruk i landskap/grøntarealer) Kompost som handelsvare - harmoniserte kvalitetskriterier og bruksregler Skulle legges fram under et rammedirektiv for jord (Soil Framework Directive) høsten 2004 Grundig gjennomgått i arbeidet med Soil Strategy, framlagt høsten 2004 Utsatt

7 7 Hva skjer nå? Kommisjonen planlegger å legge bestemmelser om biologisk avfallsbehandling inn under rammedirektivet for avfall “Waste Framework Directive” Denne skal revideres – utkast skal legges fram i juni 05 Bred koalisjon av organisasjoner jobber for eget bioavfallsdirektiv under Soil Framework Directive FEAD ECN ASSURRE EEB ISWA RREUSE Brev sendt miljøkommisær Dimas Mulig høring i EU-parlamentet

8 8 Soil Framework vs. Waste Framework directive Reguleringsform Soil Framework Directive (SFD): Eget direktiv under SFD Waste Framework Directive (WFD): Teknisk vedlegg Innhold SFD: Som vi kjenner det, men trolig uten pålegg om kildesortering WFD: Dette vil kun bli produktbasert, prosesskrav og den slags vil bli behandlet under IPPC-BREF (Best Available Technology) Tidsplan SFD: Omlag 3 år (1 år til vedtak, deretter implementering 2 år) WFD: 4-5 år (1 år vedtak om endring av WFD, 2 år implementering, deretter 1-2 år "Commitology procedure") Betydning WFD: Tvilsomt om WFD vil gi biologisk behandling stabile rammevilkår pga manglende politiske signaler Et visst signal om kildesortering ligger allerede nedfelt i målene til reduksjon av nedbrytbart til deponi i deponidirektivet. Ingen store behov for kvalitetskrav gjennom EU i Norge (gjødselvare- forskriften), vil uansett kunne dekkes opp med begge alternativene.

9 9 Forordning om animalske biprodukter (ABPR) Animal by-products not intended for human consumption Vedtatt i EU parlamentet 10/2002, gyldig i EU fra 5/2003 Ikke vedtatt i Norge ennå (EØS-komitéen – fiskeavfall) Bakgrunn var zoonotiske epidemier i Europe som inkluderte organisk avfall (BSE/vCJD & FMD) Animalske biprodukter deles inn i tre kategorier Strenge regler for merking, transport, behandling og bruk/bortskaffelse Omfattende unntaks- og overgangsbestemmelser for husholdningsavfall og annet lavrisikoavfall (kat. 3)

10 10 ABPR-krav til ulike fraksjoner Husholdningsavfall (inkl. storhusholdninger) Nasjonal lovgivning gjelder inntil EU kommer med egne bestemmelser for dette (Biowaste directive!) Annet kategori 3 materiale Slakteavfall godkjent for konsum, butikkavfall, næringsmidler utgått på dato mm. Krav til transporthygien, -merking, internkontroll mm. Prosesskrav: Closed unit maximum particle size before entering the unit: 12 mm; minimum temperature in all material in the unit: 70°C; and minimum time in the unit without interruption: 60 minutes Nasjonale regler ut 2005 – i påvente av alternative regler for kompostering

11 11 Arbeidet med supplerende prosesskrav for kat 3 EFSA (European Food Safety Authority) gitt i oppdrag Utvikle nye supplerende prosesskrav og eventuelt nye indikatororganismer (erstatte Salmonella og Enterobacteriaceae) Endringer vil bli vedtatt i eget European Advisory Board som vedtar vedlegg til ABP – ikke parlamentsak Nederlandsk rapport lagt fram for EFSA Samme hygienisk sikkerhet oppnås med 60 C i en uke for materiale med tykkelse opp til 80 cm Utkast behandles i slutten av april….

12 12 Hvordan så utkast til prosesskrav ut i WD II? Anaerobic digestion 55°C for 24 hours and hydraulic dwell time of 20 days or biowaste pre-treated at 70°C for one hour, or digestate post-treated at 70°C for 1 hour, or digestate shall be composted Composting Windrow composting 55°C for two weeks with five turnings of the heap, or 65°C for one week with two turnings of the heap In-vessel composting 60°C for one week W orking hypothesis presented by DG Environment 4/2001

13 13 Takk for oppmerksomheten! E-mail: henrik.lystad@nrfo.no Besøk vår hjemmeside: www.nrfo.no www.biogassforum.no


Laste ned ppt "1 Biologisk avfallsbehandling i Norge – Göteborg 28. april 2005 Våtorganisk avfall og EU - En føljetong Henrik Lystad NRF - Norsk renholdsverks-forening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google