Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /Side 1 Sjumilsstegkonferansen 2011 Det statlige barnevernets tilbud til barn som faller utenfor Toril Bergerud Buene,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /Side 1 Sjumilsstegkonferansen 2011 Det statlige barnevernets tilbud til barn som faller utenfor Toril Bergerud Buene,"— Utskrift av presentasjonen:

1 UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /Side 1 Sjumilsstegkonferansen 2011 Det statlige barnevernets tilbud til barn som faller utenfor Toril Bergerud Buene, avdelingsdirektør Bufdir Tromsø 30. november

2 Barnevernet Barnevernets hovedoppgave –sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid –bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår Viktige prinsipper –rett til beskyttelse og omsorg –alle tiltak skal være til barnets beste –rett til å uttale seg og bli hørt

3 FNs barnekonvensjon Artikkel 3. Til barnets beste Handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal først og fremst ta hensyn til barnets beste. Staten skal sørge for at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen eller vernet av barn, har den standard som er fastsatt, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner så vel som overoppsyn. Side 3UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

4 Organiseringen av barnevernet i Norge Både kommune og stat har oppgaver og ansvar Side 4UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

5 Politisk styrt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement et (BLD) har det overordnede ansvaret for barnevernet

6 Bufdir/Bufetat – to roller Etat –Barnevern –Familievern Direktorat –Mestring og utvikling for barne- og ungdomsbefolkningen –Likestilling og ikke- diskriminering –Vold og overgrep Side 6UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

7 Departementets mål 2012 Barne- og ungdomsvern Familievern Likestilling og ikke-diskriminering Adopsjon Vold og overgrep i nære relasjoner Side 7UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

8 Bufetat har flere oppgaver innenfor barnevern Fosterhjem, beredskapshjem og familiehjem Barneverninstitusjoner Senter for foreldre og barn Familieråd Atferdsvansker (MST, PMTO, FFT, MultifunC) Omsorgssentre Mer informasjon: http://www.bufetat.no/barnevern/ Side 8UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

9 Side 9UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

10 Økning antall barn i barnevernet

11 Tiltaksstruktur 2006-2010 Aktivitet Antall oppholdsdager ( 1000) 550 500 50 450 400 350 300 250 200 150 100 0 Statlige institusjoner Private institusjoner Hjelpetiltak I hjemmet Statlige fosterhjem Forsterkede fosterhjem

12 Hvordan klarer barnevernsbarn seg Levekårsroversikt utført av NOVA: ”Hva skjer med ungdom som har vært under barnevernet?” (Clausen/Kristoffersen 2008). Oversikten viser at ca. 1/3 av barn som har fått hjelp av barnevernet klarer seg dårligere enn normalbefolkningen på flere livsområder Side 12UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

13 Bufdir/Bufetats innsats og virkemidler Brukermedvirkning og deltakelse Program for kvalitetsutvikling i Bufetat Skoletilknytning og kvalifikasjoner Bistå kommuner i arbeidet med å sikre at flere unge får ettervern Kommunikasjon og formidling Side 13UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

14 Brukermedvirkning Brukerundersøkelse blant barn i statlige og private barneverntiltak Rutiner for brukermedvirkning Samarbeid med organisasjoner Side 14UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

15 14 dialogkonferanser våren 2011 - over 1000 personer deltok 169 kommuner var representert, over 1000 deltok Brukerkonferanser Forskerkonferanse

16 Kvalitet virkningsfulle trygge og sikre involverer brukerne og gir dem innflytelse samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte tilgjengelig og rettferdig fordelt

17 Fire komponenter: 1.Prinsipper for kvalitet i etatens tjenestetilbud 2.En beskrivelse av hvilke tiltak og tjenester etaten skal tilby 3.Grad av spesialisering og differensiering i etatens tjenestetilbud 4.Bærende styringsakse i etaten

18 Kvalitetsutviklingsprogrammet: fra 19 til 5 til 1

19 Side 19 Etatens institusjonstilbud, som omfatter både egne institusjoner og kjøp av private plasser, bør differensieres til følgende institusjonstyper: 1) Institusjoner for ungdom med rusproblemer 2) Institusjoner for ungdom med alvorlig atferdsproblematikk med høy risiko for fortsatt negativ utvikling 3) Institusjoner for ungdom med atferds-problematikk med lav risiko for fortsatt negativ utvikling 4) Akuttinstitusjoner 5) Institusjoner for omsorg 6) Omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

20 Tiltak til barnets beste Tidligere - oppbevareNå - få videre Side 20UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

21 Skoletilknytning og kvalifikasjoner Nye retningslinjer for Bufetats fagteam Kontroll og oppfølging av institusjoner og omsorgssentre Veileder for oppfølging av barn og unges opplæringstilbud http://www.bufetat.no/fagfolk/ba rnevern/retningslinjer-rapporter/ Forskning og utvikling Side 21UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

22 Styrket ettervern Barneverntjenesten har plikt til å begrunne hvorfor det ikke skal ytes tiltak fra barnevernet etter at ungdommen er fylt 18 år Side 22UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

23 Kommunikasjon og formidling Nettsteder –Bufetat.no –Barnvernet.no –Nbbf.no –Ung.no Skolepakken: «Sara og Alex» http://www.bufetat.no/materiell/ Side 23UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

24 Andre ansvars- og innsatsområder Utsatt ungdom Funksjonshemmede Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre Menneskehandel

25 Barn og unge med funksjonsnedsettelser Vi har lite forskningsbasert kunnskap om situasjonen til barn og unge med funksjonsnedsettelser under barnevernets omsorg Det kan være usikkerhet om barn er utsatt for omsorgssvikt eller overgrep- eller om barnets adferd kan være en følge av medfødt funksjonsnedsettelse Er vi flinke nok til å forstå og tolke- Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser kan møte mange utfordringer og mangle nødvendig avlastning. Side 25UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

26 Barn og unge med funksjonsnedsettelser Mange barn kan falle utenfor eller streve pga manglende tilrettelegging Universell utforming er viktig med tanke på bolig, skolegang, fritidsaktiviteter eller sosial omgang i nærmiljøet. Vi må ikke undervurdere behovet for universell utforming knyttet til barns oppvekstmiljø Bevegelseshemming, syn- eller hørselshemming, ulike grader av kognitiv svikt eller utviklingshemming.- God planlegging og god tilrettelegging skaper funksjonsfremmende miljøer der alle kan delta Man må kunne være «annerledes» uten å falle utenfor--- Side 26UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

27 Ny publikasjon – Å vokse opp Utfordringer –Endrete oppvekstvilkår for barn –Endret rolle for familier –Mange barn lever i familier med konflikt 2012 –Konflikter i familien – betydning for barns oppvekst –Gjennomgang av foreldreveiledning –Prioritering av barn i konfliktfylte familier Side 27UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /


Laste ned ppt "UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /Side 1 Sjumilsstegkonferansen 2011 Det statlige barnevernets tilbud til barn som faller utenfor Toril Bergerud Buene,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google