Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjumilsstegkonferansen 2011 Det statlige barnevernets tilbud til barn som faller utenfor Toril Bergerud Buene, avdelingsdirektør Bufdir Tromsø 30. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjumilsstegkonferansen 2011 Det statlige barnevernets tilbud til barn som faller utenfor Toril Bergerud Buene, avdelingsdirektør Bufdir Tromsø 30. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjumilsstegkonferansen Det statlige barnevernets tilbud til barn som faller utenfor Toril Bergerud Buene, avdelingsdirektør Bufdir Tromsø 30. november UTKAST TIL FOILSETT, pr /

2 Barnevernet Barnevernets hovedoppgave Viktige prinsipper
sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår Viktige prinsipper rett til beskyttelse og omsorg alle tiltak skal være til barnets beste rett til å uttale seg og bli hørt

3 FNs barnekonvensjon Artikkel 3. Til barnets beste Handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal først og fremst ta hensyn til barnets beste. Staten skal sørge for at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen eller vernet av barn, har den standard som er fastsatt, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner så vel som overoppsyn. UTKAST TIL FOILSETT, pr /

4 Organiseringen av barnevernet i Norge
Både kommune og stat har oppgaver og ansvar UTKAST TIL FOILSETT, pr /

5 Politisk styrt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement et (BLD) har det overordnede ansvaret for barnevernet

6 Bufdir/Bufetat – to roller
Barnevern Familievern Direktorat Mestring og utvikling for barne- og ungdomsbefolkningen Likestilling og ikke- diskriminering Vold og overgrep UTKAST TIL FOILSETT, pr /

7 Departementets mål 2012 Barne- og ungdomsvern Familievern
Likestilling og ikke-diskriminering Adopsjon Vold og overgrep i nære relasjoner UTKAST TIL FOILSETT, pr /

8 Bufetat har flere oppgaver innenfor barnevern
Fosterhjem, beredskapshjem og familiehjem Barneverninstitusjoner Senter for foreldre og barn Familieråd Atferdsvansker (MST, PMTO, FFT, MultifunC) Omsorgssentre Mer informasjon: UTKAST TIL FOILSETT, pr /

9 UTKAST TIL FOILSETT, pr. 10.1.2011 /

10 Økning antall barn i barnevernet

11 Tiltaksstruktur 2006-2010 Aktivitet Antall oppholdsdager (1000) 550
Forsterkede fosterhjem 500 450 Statlige fosterhjem 400 Hjelpetiltak I hjemmet 350 300 250 Private institusjoner 200 Statlige institusjoner 150 100 50

12 Hvordan klarer barnevernsbarn seg
Levekårsroversikt utført av NOVA: ”Hva skjer med ungdom som har vært under barnevernet?” (Clausen/Kristoffersen 2008). Oversikten viser at ca. 1/3 av barn som har fått hjelp av barnevernet klarer seg dårligere enn normalbefolkningen på flere livsområder UTKAST TIL FOILSETT, pr /

13 Bufdir/Bufetats innsats og virkemidler
Brukermedvirkning og deltakelse Program for kvalitetsutvikling i Bufetat Skoletilknytning og kvalifikasjoner Bistå kommuner i arbeidet med å sikre at flere unge får ettervern Kommunikasjon og formidling UTKAST TIL FOILSETT, pr /

14 Brukermedvirkning Brukerundersøkelse blant barn i statlige og private barneverntiltak Rutiner for brukermedvirkning Samarbeid med organisasjoner UTKAST TIL FOILSETT, pr /

15 14 dialogkonferanser våren 2011 - over 1000 personer deltok
169 kommuner var representert, over 1000 deltok Brukerkonferanser Forskerkonferanse

16 Kvalitet virkningsfulle trygge og sikre
involverer brukerne og gir dem innflytelse samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte tilgjengelig og rettferdig fordelt

17 Fire komponenter: Prinsipper for kvalitet i etatens tjenestetilbud
En beskrivelse av hvilke tiltak og tjenester etaten skal tilby Grad av spesialisering og differensiering i etatens tjenestetilbud Bærende styringsakse i etaten

18 Kvalitetsutviklingsprogrammet:
fra 19 til 5 til 1

19 5) Institusjoner for omsorg
Etatens institusjonstilbud, som omfatter både egne institusjoner og kjøp av private plasser, bør differensieres til følgende institusjonstyper: 1) Institusjoner for ungdom med rusproblemer 2) Institusjoner for ungdom med alvorlig atferdsproblematikk med høy risiko for fortsatt negativ utvikling 3) Institusjoner for ungdom med atferds-problematikk med lav risiko for fortsatt negativ utvikling 4) Akuttinstitusjoner 5) Institusjoner for omsorg 6) Omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere Side 19

20 Tiltak til barnets beste
Tidligere - oppbevare Nå - få videre UTKAST TIL FOILSETT, pr /

21 Skoletilknytning og kvalifikasjoner
Nye retningslinjer for Bufetats fagteam Kontroll og oppfølging av institusjoner og omsorgssentre Veileder for oppfølging av barn og unges opplæringstilbud rnevern/retningslinjer-rapporter/ Forskning og utvikling UTKAST TIL FOILSETT, pr /

22 Styrket ettervern Barneverntjenesten har plikt til å begrunne hvorfor det ikke skal ytes tiltak fra barnevernet etter at ungdommen er fylt 18 år UTKAST TIL FOILSETT, pr /

23 Kommunikasjon og formidling
Nettsteder Bufetat.no Barnvernet.no Nbbf.no Ung.no Skolepakken: «Sara og Alex» UTKAST TIL FOILSETT, pr /

24 Andre ansvars- og innsatsområder
Utsatt ungdom Funksjonshemmede Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre Menneskehandel

25 Barn og unge med funksjonsnedsettelser
Vi har lite forskningsbasert kunnskap om situasjonen til barn og unge med funksjonsnedsettelser under barnevernets omsorg Det kan være usikkerhet om barn er utsatt for omsorgssvikt eller overgrep- eller om barnets adferd kan være en følge av medfødt funksjonsnedsettelse Er vi flinke nok til å forstå og tolke- Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser kan møte mange utfordringer og mangle nødvendig avlastning. UTKAST TIL FOILSETT, pr /

26 Barn og unge med funksjonsnedsettelser
Mange barn kan falle utenfor eller streve pga manglende tilrettelegging Universell utforming er viktig med tanke på bolig, skolegang, fritidsaktiviteter eller sosial omgang i nærmiljøet. Vi må ikke undervurdere behovet for universell utforming knyttet til barns oppvekstmiljø Bevegelseshemming, syn- eller hørselshemming, ulike grader av kognitiv svikt eller utviklingshemming.- God planlegging og god tilrettelegging skaper funksjonsfremmende miljøer der alle kan delta Man må kunne være «annerledes» uten å falle utenfor--- UTKAST TIL FOILSETT, pr /

27 Ny publikasjon – Å vokse opp
Utfordringer Endrete oppvekstvilkår for barn Endret rolle for familier Mange barn lever i familier med konflikt 2012 Konflikter i familien – betydning for barns oppvekst Gjennomgang av foreldreveiledning Prioritering av barn i konfliktfylte familier UTKAST TIL FOILSETT, pr /


Laste ned ppt "Sjumilsstegkonferansen 2011 Det statlige barnevernets tilbud til barn som faller utenfor Toril Bergerud Buene, avdelingsdirektør Bufdir Tromsø 30. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google