Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppstart pilotprosjekt: Barnehagens om lærings- og danningsarena Torsdag 8. desember 2012 1. am. Bengt-Ove Andreassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppstart pilotprosjekt: Barnehagens om lærings- og danningsarena Torsdag 8. desember 2012 1. am. Bengt-Ove Andreassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppstart pilotprosjekt: Barnehagens om lærings- og danningsarena Torsdag 8. desember 2012 1. am. Bengt-Ove Andreassen

2 Målsetning Kunnskapsdepartementet (31.08.11):  «Målet med Pilotprosjektet er å få frem ulike innganger til arbeid med læring og danning i barnehagen»  Barnehager i seks fylker deltar – i samarbeid med Fylkesmann og universitet / høgskole – Tidsramme: desember 2011 – oktober / november 2012

3 Målsetning / rammer Utviklingsprosjekter med utgangspunkt i rammeplanens kap. 3 som kan gi perspektiver på barnehagen som lærings- og danningsarena Gjerne bygge videre på etablerte satsingsområder Rapportering  Artikler fra praksisfeltet + teoretisk artikkel  (Begynn loggskriving i dag)

4 Hvordan kommer vi oss dit? Fire nettverkssamlinger 8. - 9. desember 2011 23. - 24. februar 2012 26. – 27. april 2012 27. – 28. september 2012 Artikler ferdigstilles november 2012

5 Hvordan kommer vi oss dit? Arbeid i hver enkelt barnehage mellom samlingene Etablere en prosjektgruppe som driver prosjektet og som deltar på nettverkssamlingene i Tromsø Lage en realistisk milepælsplan Hver barnehage har i Troms fylke fått kr 20 000 til dette prosjektet – individuell frihet På nettverkssamlingene Dele og diskutere foreløpige resultater, utfordringer og evt nye spørsmål

6 Prosjektledergruppe Vibeke Gjendemsjø og Solveig Bjørn fra Fylkesmannen i Troms 1. am. Bengt-Ove Andreassen fra Universitetet i Tromsø

7 Prosjektledergruppe Planlegge og organisere nettverkssamlinger (alle) Bidra med faglige innspill og veiledning på nettverkssamlingene (alle) Bidra med faglige innspill og veiledning på skriveprosessen (Andreassen) Økonomi (Gjendemsjø)

8 Bakgrunn for KDs pilotprosjekt Danningsbegrepet i barnehageloven: § 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

9 Bakgrunn I rammeplanen (2011): Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. (RPBH 2011: 15)

10 Bakgrunn Og videre: Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette (RPBH 2011: 15).

11 Danningens gjenkomst Aktuelt begrep på 1960- og 1970-tallet Relanseres etter tusenårsskiftet i flere politiske dokumenter Klar, ferdig, gå! Tyngre satsing på de små! (BUF, 2005) – Her lanseres danning som begrep første gang i et barnehagepolitisk dokument – «barnehagen er en arena for danning» (s. 32) – Knyttes til det «vide læringsbegrepet»

12 Klar, ferdig, gå! (2005) Sitat:  «Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danningen alt dette. Det handler om det aktive barnets vekselvirkning med den kulturelle og sosiale verden hun eller han er til stede i.» (s. 34)  Kjent? Ble brukt i den justerte rammeplanen

13 Avventende departement Barne- og familiedepartementet om innspillene fra Klar, ferdig, gå!: «Departementet viker noe tilbake fra å introdusere også begrepet danning i innholdsbestemmelsen. Departementet vil imidlertid foreslå at barnehagens rolle i forhold til barnets utvikling stadfestes»

14 Regjeringsskifte Stoltenberg II-regjeringen overførte barnehagen til Kunnskapsdepartementet i 2005 Barnehagen ble forstått som en del av utdanningssystemet «Livslang læring» Nedsatte Bostad-utvalget for å utrede nye formålsparagrafer for barnehage og skole

15 Arbeid med ny formålsparagraf Klar, ferdig, gå! ble et viktig bakgrunnsdokument for Bostad-utvalget Leverte sin innstilling i NOU 2007:6 Formål for framtida  Danningsbegrepet foreslås tatt inn i formålsbeskrivelsen også for barnehagen

16 Bostad-utvalget «Danning gir assosiasjoner både til det som skjer i barnets samspill med omgivelsene, og til den oppdragelsen som skjer i barnehagene» (s. 28) KD: danningsbegrepet inkluderer oppdragelse, selv om det ikke nevnes i formålet Danning er et vidt begrep – inkluderer mye

17 Danning i rammeplanen Enda en gang: Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette (RPBH 2011: 15).

18 KDs pilotprosjekt om danning Danning er et vidt begrep som krever presisering(er) Derfor: «Målet med Pilotprosjektet er å få frem ulike innganger til arbeid med læring og danning i barnehagen» Læring og danning går hand i hand?

19 Målsetninger Å knytte danning til praksisen i barnehagen  «Å sette praksis på ordene» Utforske hvordan danningsbegrepet kan brukes på en meningsfull måte i barnehagen (min tolkning) Å forene teori (danningsbegrepet) og praksis Teori er når alle vet hvorfor, men ingen vet hvordan Praksis er når alle vet hvordan, men ingen vet hvorfor

20 Danning som pedagogisk grunnbegrep Danning Iflg. Paul Opdal (2008) et begrep som kan fange inn det vesentlige ved pedagogikk som virksomhetsutøvelse Skal dannelse være et pedagogisk grunnbegrep må to kriterier oppfylles, iflg. Opdal » Det må være normativt (verdiladet) for å ivareta pedagogikkens praksisrettethet » Må peke på noe substansielt som utvikling av mennesket kan skje gjennom

21 Danning som pedagogisk grunnbegrep Danning rommer dermed perspektiver på både oppdragelse, utvikling og læring Danning skjer gjennom en vekst i kunnskaper, ferdigheter og innstillinger Som kan tilføre og stimulere menneskets utviklingspotensiale i seg selv og i relasjon til andre Danning – ikke bare et pedagogisk metabegrep? » Inkluderer danningsprosess som » Resulterer i det dannede mennesket

22 Et danna menneske Mer enn et utdannet mennesket Jfr. Jon Hellesnes: å være danna eller å ha danning Å være danna vs å ha danning – Å være danna er den egentlige danninga, iflg. Hellesnes – Utdanning er viktig, men ikke tilstrekkelig – Utdanning skal tjene danning Dialog er en forutsetning for danning – Danning er sosialt betinga – Danning skjer i samspill med omgivelsene – Livet leves relasjonelt, kroppslig, språklig og handlingsmessig

23 Arena for danning En arena for danning bør utvikle og legge til rette for en selvutvikling i relasjon til andre Her er læring implisitt


Laste ned ppt "Oppstart pilotprosjekt: Barnehagens om lærings- og danningsarena Torsdag 8. desember 2012 1. am. Bengt-Ove Andreassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google