Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fibromyalgi og trygd Hvilke utfordringer ser NAV ved denne diagnosen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fibromyalgi og trygd Hvilke utfordringer ser NAV ved denne diagnosen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fibromyalgi og trygd Hvilke utfordringer ser NAV ved denne diagnosen
Fibromyalgi og trygd Hvilke utfordringer ser NAV ved denne diagnosen ? Trekk fra utviklingen

2 Lidelser uten objektive funn
Eller diffuse lidelser Ikke lenger særbehandling Kan være vanskelig å dokumentere Fibromyalgi ?

3 Hovedutfordring i dag Snu fokus fra diagnoser og begrensninger
til ressurser og muligheter Større vekt på funksjonsevne Mål : Forebygge varig uførhet Flere i arbeid - færre på trygd

4 Vilkår for uføreytelse – sykdom § 12-6
Det er et vilkår for rett til uføreytelser at vedkommende har varig sykdom Når det skal avgjøres om det foreligger sykdom, legges det til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Den medisinske lidelsen må ha medført en varig funksjonsnedsettelse av en slik art og grad at den utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen Inntektsevnen må være varig nedsatt med minst halvparten § 12-7

5 Hensiktsmessig behandling og attføring § 12-5
Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at vedkommende har gjennomgått hensiktsmessig behandling for å bedre arbeidsevnen. Med mindre åpenbare grunner tilsier at attføring ikke er hensiktsmessig, kan ytelser etter dette kapitlet bare gis dersom vedkommende har gjennomført eller har forsøkt å gjennomføre et individuelt og hensiktsmessig attføringsopplegg uten at inntektsevnen er bedret. Når det fremmes krav om ytelser etter dette kapitlet skal det dokumenteres at funksjonsevnen har vært vurdert av lege eller annet fagpersonell.

6 Uføreytelsene §12-9 Dersom det etter en helhetsvurdering er sannsynlig at inntektsevnen kan bedres, skal det gis en tidsbegrenset uførestønad. Ved vurderingen skal det legges vekt på bl.a. sykdommens art, medisinske opplysninger, funksjonsvurderinger, restarbeidsevne, alder og tidligere tilknytning til arbeidslivet. Uførepensjon kan gis dersom det ikke er utsikt til bedring av inntektsevnen/ arbeidsevnen.

7 Sykepenger Arbeidsuførhet § 8-4:
Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. For å få rett til sykepenger skal medlemmet så tidlig som mulig og senest innen 8 uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet unntatt når medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet. Det kan unntaksvis likevel ytes sykepenger utover 8 uker dersom arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen

8 Dokumentasjon av arbeidsuførhet
§ 8-7: Vurderingen av arbeidsuførheten skal ta utgangspunkt i en funksjonsvurdering. Legen skal alltid vurdere om medlemmet kan være i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet. Legen og annet helsepersonell plikter i samarbeid med arbeidstakeren og eventuelt arbeidsgiveren å gi nærmere vurdering av arbeidstakerens funksjonsevne. For at medlemmet skal få utbetalt sykepenger fra trygden, må legeerklæringen dokumentere at medisinske grunner er til hinder for at arbeidsrelaterte aktiviteter iverksettes.

9 Rehabiliteringspenger § 10-8
Det er et vilkår for rett til rehabiliteringspenger at arbeidsevnen er nedsatt med minst halvparten på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom, skade eller lyte. Det er et vilkår for rett til rehabiliteringspenger at medlemmet får aktiv behandling med utsikt til å bedre arbeidsevnen Rehabiliteringspenger ytes ikke sammenhengende i mer enn 52 uker. I særskilte tilfeller kan stønadsperioden forlenges i ytterligere 52 uker (forskrift).

10 Forskrift om rehabiliteringspenger
….c) ved andre sykdomstilstander når medlemmet etter 52 uker fortsatt er under et aktivt behandlings- eller rehabiliteringsopplegg som gir mulighet for bedring av arbeidsevnen. Vedlikeholdsbehandling, egentrening, mestringstiltak likestilles med aktiv behandling når det ikke finnes andre behandlingstilbud og det er utsikt til bedring av arbeidsevnen på noe lengre sikt. Det skal foreligge en erklæring fra spesialist, med beskrivelse av behandlingsopplegg, egentrening mv., prognose og mulig tidsangivelse for sannsynlig bedring av arbeidsevnen.

11 Fibromyalgi – oppsummering
Utfyllende legeerklæring Diagnose riktig stilt Funksjon i dagligliv / arbeidsliv

12 Noen klipp fra Trygderetten
For personer med fibromyalgi er det viktig å opprettholde en viss aktivitet, herunder yrkesaktivitet Selv om man har plager er det ikke dermed sagt at disse vil bli verre ved arbeidsaktivitet enn ved dagliglivets aktiviteter Subjektivt angitte plager vil kunne gi dokumentasjonsvanskeligheter Viktig med konkrete beskrivelser av hvordan funksjonssvikten kommer til uttrykk

13 Typisk stønadsforløp I 2008 : Sykepenger Rehabiliteringspenger
Yrkesrettet attføring Uføreytelse - tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon Fra medio 2009: Arbeidsavklaringspenger Uførepensjon

14


Laste ned ppt "Fibromyalgi og trygd Hvilke utfordringer ser NAV ved denne diagnosen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google