Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om fagskolen fagskole.wikispaces.com/of2013 Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. Lærersamling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om fagskolen fagskole.wikispaces.com/of2013 Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. Lærersamling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om fagskolen http://fagskole.wikispaces.com/of2013 fagskole.wikispaces.com/of2013 Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. Lærersamling Kråkerøy 27. august 2013

2 Kort om koordinator Jomfruburet ved Rogaland fylkeskommune Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun.

3 Koordinators funksjon ► ► Koordinator for fylkeskommunale fagskoler fra 2005 ► ► Sekretær for Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) og Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) fra 2010. ► ► Oppgaver knyttet til etablering og revidering av nasjonale planer og nasjonal standard. ► ► Bindeledd med departementer, direktorater, tilsyn, råd og utvalg og andre relevante instanser. ► ► Ansvar for nettsidene til fagskoleutdanningen (fagskolen.info) ► ► Ulike utviklingsoppgaver innenfor helsefagutdanningen

4 Fagskolen er en tertiærutdanning, parallell til høyskole og universitet 4

5 Tilstandsrapport

6 http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Fagskoleutd/TilstandsrapportFagskolesektore nF4283.pdf http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Fagskoleutd/TilstandsrapportFagskolesektore nF4283.pdf 6

7 Tilstandsrapport for fagskolen 2012 ► 115 fagskoler ► 314 offentlige og ► 674 private fagskolestudier ► 83,6% stedbaserte tilbud. ► 15.852 studenter (43% off. / 57%. priv.) ► 5.155 ferdige vår 2012 (56% menn / 44% kvinner) 7

8 Styring og rammer

9 KD KRD/HOD Fylkene Fagskolene Fagskolerådet NOKUT RFF NUTF og NUFHO Styrene Styring og organisering av fagskolene 9

10 Rammer ► Fagskoleloven av 2003 ► Arbeidsmiljøloven ► Forvaltningsloven ► NOKUT-forskriften ► NOKUTs retningslinjer ► Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) ► Ny fagskoleforskrift kom 1. august  10

11 Nasjonal standard og nasjonale utvalg.

12 Nasjonal standard ► Standarden innbefatter nasjonale planer som er nasjonale rammer for tilbydernes utdanningsplaner. ► Nasjonal standard for kodeverk forvaltes av Nasjonalt opptakskontor for fagskolen (NOF).   12

13 Utdanningsplaner innenfor rammene ► Hver skole lager og vedlikeholder egne utdanningsplaner som har detaljene og lokalt særpreg. Skal fortelle hvordan skolen vil legge til rette for at studenten skal kunne oppnå ønsket læringsutbytte. ► Utdanningsplanene utgjør en del av skolens godkjenningssøknad.   13

14 Hvorfor en nasjonal standard? ► Ny fagskolelov i 2003 flyttet ansvar fra departement og direktorat til tilbyder. ► Etablering av nasjonale utvalg for fagskoleutdanning.  For teknisk fagfelt i 2004 (NUTF)  For fagfelt helse i 2006 (NUFHS)  14

15 NUTFs sammensetning ► Offentlige tilbydere (1) ► Private tilbydere (1) ► Arbeidstakerorganisasjoner (4) ► Arbeidsgiverorganisasjoner (3) ► Fylkesutdanningssjefene (1) ► Studentrepresentant (1) Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget  15

16 Typiske NUTF-saker ► Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering) ► Sette og forvalte nasjonal standard ► Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser ► Gi uttalelser ► Følge Fagskolerådets arbeid ► Kvalifikasjonsrammeverk ► Utdanningsveier ► Maritim utdanning ► Strategiarbeid ► Høringer  16

17 NUFHOs sammensetning ► Offentlige tilbydere (1) ► Private tilbydere (1) ► Arbeidstakerorganisasjoner (5) ► Arbeidsgiverorganisasjoner (4) ► Helsedirektoratet og fylkesutdanningssjefene ► Studentrepresentanter fra off. og privat (2) ► HOD, KD og Udir som observatører Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget  17

18 Typiske NUFHO-saker: ► Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering) ► Sette og forvalte nasjonal standard ► Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser ► Gi uttalelser ► Følge Fagskolerådets arbeid ► Følge samfunnsutviklingen ► Egen konferanse ► Strategiarbeid….  18

19 Nasjonalt planarbeid  19

20 Nasjonale planer NUTF ► Kjemi, 2 planer ► Bygg/anlegg, 3 planer ► Elektro, 3 planer ► Petroleum, 4 planer ► TIP, 8 planer ► Datateknikk, 2 planer ► Maritimt, 4 planer ► LØM, en plan ► Generell del http://fagskolen.info/files/2013/05/nasjonal_plan_generell_del_tf_vedtatt_050313_v2.pdf http://fagskolen.info/files/2013/05/nasjonal_plan_generell_del_tf_vedtatt_050313_v2.pdf  20

21 Nasjonale planer NUFHO ► Helse, aldring og aktiv omsorg. ► Livsstils- og kroniske sykdommer. ► Psykisk helsearbeid og rusarbeid ► Oppvekst: Barn med særskilte behov Nasjonale planer for nye fordypninger kommer. Nasjonal plan generell del - helse: http://fagskolen.info/files/2013/05/nasjonal_plan_generell_del_godkjent_220413_v1.pdf  21

22 NKR Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk  22

23 Hva medfører NKR i praksis? ► Fokusforflytning fra: Målsettinger om hva som skal læres bort. ► Til: Det studenten skal kunne når han/hun lykkes i å fullføre et emne eller et fullt studium (læringsutbyttet).  23

24 Ikke bare kunnskap og ferdigheter. ►..men også generell kompetanse  Formuleringsevne  Problemløsningsevne  Evne til å behandle informasjon  Samarbeidsevner  osv.  24

25 Rapportering og statistikk  25

26 System for rapportering og statistikk ► Etablering av Statistikkforum. ► DBH Fagskolestatistikk er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfører på vegne av Kunnskapsdepartement. ► Rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og fagskolene selv. ► Oversikt over alle Norges fagskoler ► Innføring av «emne» som minste resultatbærende enhet. ► Forskriftsfesting av «fagskolepoeng» i ny forskrift. http://fagskole.nsd.no  26

27 Eksempel på bruk av fagskoledata: Oppslag 23/10-12 Hver sjette uteksaminerte kandidat i høyere utdanning fra fagskole Dette opplyser DBH-F. Data om gjennomføring viser at det totalt var 38 436 studenter som fullførte en universitets- eller høyskoleutdanning i løpet av 2011. Til sammenligning var det 7178 fagskolestudenter som fullførte sin utdanning i løpet av fjoråret. Det tilsvarer 16 prosent av det totale antall uteksaminerte kandidater på tertiært nivå. Det betyr at hver sjette uteksaminerte kandidat i høyere utdanning faktisk kommer fra en fagskole.  27

28 Sluttdokumentasjon  28

29 Felles dokumenttittel for fagskole- utdannede ► Fagskolerådet tilrår dokumenttittelen ”Vocational Diploma” overfor Kunnskapsdepartementet. ► «Vitnemål» fortsatt juridisk betegnelse på norsk. ► Fagskolerådet ønsker forskriftsfesting.  29

30  30

31 Vedtatt emnemodell for de tekniske utdanningene

32  NUTFs arbeidsutvalgs forslag til emnemodell for tekniske fagskoleutdanninger (240113)  Det er en forutsetning at Emne 1 og Emne 2 (skisse neste bilde) fungerer som reelle redskaper anvendt på de øvrige emnene i tilbudet. Det er en forutsetning at Emne 1 og Emne 2 (skisse neste bilde) fungerer som reelle redskaper anvendt på de øvrige emnene i tilbudet.  NUTFs tidligere vedtak om at et emne skal ha omfang 10 – 30 fagskolepoeng, ligger til grunn for modellen. NUTFs tidligere vedtak om at et emne skal ha omfang 10 – 30 fagskolepoeng, ligger til grunn for modellen.  LØM-emnet er redusert fra 14 til 10 fagskolepoeng. LØM-emnet er redusert fra 14 til 10 fagskolepoeng.  LØM-reduksjonen må utføres slik at emnet fortsatt er «kompatibelt» med Mesterbrevs krav. (Håndteres av RFF.) LØM-reduksjonen må utføres slik at emnet fortsatt er «kompatibelt» med Mesterbrevs krav. (Håndteres av RFF.)  Dette er på ingen måte tenkt som en svekkelse av lederopplæringen i fagskolen, snarere en forsterkning. Dette er på ingen måte tenkt som en svekkelse av lederopplæringen i fagskolen, snarere en forsterkning.  Arbeidslivet stiller store krav til faglig ledelse, prosjektledelse og internkontroll. (Ref. NUTF-referat sak 34/12.) Arbeidslivet stiller store krav til faglig ledelse, prosjektledelse og internkontroll. (Ref. NUTF-referat sak 34/12.)  Disse elementene av profesjonsledelse må styrkes og integreres i fordypningsemnene. Disse elementene av profesjonsledelse må styrkes og integreres i fordypningsemnene. 

33

34 Nasjonalt fagskolenettsted: Nasjonalt fagskolenettsted: www.fagskolen.info www.fagskolen.infowww.fagskolen.info Nettportal: fagskoleportalen.no Nettportal: fagskoleportalen.nofagskoleportalen.no Denne presentasjonen: fagskole.wikispaces.com/of2013 Denne presentasjonen: fagskole.wikispaces.com/of2013 fagskole.wikispaces.com/of2013 Koordinators e-post: bit@fagskole.org Koordinators e-post: bit@fagskole.orgbit@fagskole.org  34

35 Fagskolerelaterte forkortelser DBHDatatjeneste eid av Kunnskapsdepartementetrapportering ECVETEuropean Credit System for Vocational Education and Training EQFEuropean Qualification Framework FFFForum for fagskolerforum for private aktører FFUForum for fylkesutdanningssjefer FPFagskolepoengomfangsmål ISTLeverandør av skoleadministrative systemer KDKunnskapsdepartementet KUFylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg NKRNasjonalt kvalifikasjonsrammeverk NOFNasjonalt opptakskontor for fagskolen. NOKUTNasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NRTNasjonalt råd for teknologiske utdanningerunder UHR NSDNorsk samfunnsvitenskapelig datatjenestedriver DBH NUFHONasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfagpartsammensatt NUTFNajonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanningpartsammensatt RFFRådet for offentlige fagskoler (tidl. fylkeskommunale)skoleledere STCWStandards of Training, Certification & Watchkeepingmaritim konvensjon SRYSamarbeidsrådet for yrkesopplæringnasjonalt UdirUtdanningsdirektoratet UHRUniversites- og høyskolerådetnasjonalt VIGOStyringsdatatjeneste eid av fylkeskommuneneopptak, emnekoder  35


Laste ned ppt "Om fagskolen fagskole.wikispaces.com/of2013 Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. Lærersamling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google