Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskoleansvaret Fylkesrådmannskollegiet Vika konferansesenter 19. november 2009 Fylkesrådmannskollegiet 19. november 2009 ved Bård Inge Thun, fagskolekoordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskoleansvaret Fylkesrådmannskollegiet Vika konferansesenter 19. november 2009 Fylkesrådmannskollegiet 19. november 2009 ved Bård Inge Thun, fagskolekoordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskoleansvaret Fylkesrådmannskollegiet Vika konferansesenter 19. november 2009 Fylkesrådmannskollegiet 19. november 2009 ved Bård Inge Thun, fagskolekoordinator

2 Hva er fagskole? Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum 1/2 til maksimum 2 studieår. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Fylkesrådmannskollegiet 19. november 2009 ved Bård Inge Thun, fagskolekoordinator

3 Plassering Hvor ligger fagskolen i det norske utdanningssystemet? Fylkesrådmannskollegiet 19. november 2009 ved Bård Inge Thun, fagskolekoordinator

4 Det norske systemet Ph.d. Master Bachelor Videregående Ungdomsskole Barne- og mellomtrinn Fagskoleutdanning § 3-5 Fylkesrådmannskollegiet 19. november 2009 ved Bård Inge Thun, fagskolekoordinator

5 Fylkeskommunale fagskoletilbud Nesten 40 tilbyderskoler fordelt over fylkene. Egne styrer, stort sett fylkesvis (lovpålagt). 2-årig teknisk fagskoleutdanning (inkl. maritime fagskoler) 1-årig helsefaglig utdanning Fylkesrådmannskollegiet 19. november 2009 ved Bård Inge Thun, fagskolekoordinator

6 6 Regionrollen for fagskolen Fylkeskommunene gitt ny oppgave: Regional utvikling –kompetanseheving viktig (fagskolene for næringslivet) Skoleslaget er bransjenes skole Tertiærutdanningene på frammarsj internasjonalt! Er det interesse for en yrkesrettet, avsluttet og selvstendig utdanning på dette nivå? Partnerskapsavtaler viktig Entreprenørskap i fagskolene Kultur, skole og -fylkeskommunale tjenestemenn i FK –Kjenne og forstå fagskolenes egenart og forskjellighet fra videregående skoler Og –Næringslivets beslutningstakere, kjenne og forstå fagskolene egenart og forskjellighet fra høgskolene (Magne Nesvik, FDO Rogaland, konferanse i Drammen, mars 2004) 6 Fylkesrådmannskollegiet 19. november 2009 ved Bård Inge Thun, fagskolekoordinator

7 7 Råd og utvalg Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF) er oppnevnt av Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) etter forslag fra rektorene ved de fylkeskommunale fagskolene. Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) Partssammensatt med bred representasjon. Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS). Som for teknisk. Nytt: Fagskoleråd under etablering. 7 Fylkesrådmannskollegiet 19. november 2009 ved Bård Inge Thun, fagskolekoordinator

8 8 Studentfordeling ved 3 fagskoler F i GjøvikBergen TFStavanger OTS FylkesnavnStud- 09/10I %Stud- 09/10I %Stud- 09/10I % Akershus749,79 %61,23 %10,17 % Aust-Agder91,19 %20,41 %132,25 % Buskerud324,23 %30,61 %50,86 % Finnmark20,26 %10,20 %50,86 % Hedmark14018,52 %30,61 %30,52 % Hordaland172,25 %34269,94 %6310,88 % Møre og Romsdal263,44 %285,73 %305,18 % Nordland162,12 %51,02 %193,28 % Nord-Trøndelag91,19 %30,61 %81,38 % Oppland30640,48 %10,20 %30,52 % Oslo222,91 %20,41 %20,35 % Rogaland172,25 %489,82 %35761,66 % Sogn og Fjordane101,32 %234,70 %111,90 % Sør-Trøndelag192,51 %61,23 %152,59 % Telemark60,79 %61,23 %30,52 % Troms81,06 %20,41 %91,55 % Vest-Agder40,53 %51,02 %284,84 % Vestfold243,17 %20,41 %30,52 % Østfold151,98 %10,20 %10,17 % Sum756100 % 489100,00 %579100,00 % Norden1 2 12

9 Fylkesrådmannskollegiet 19. november 2009 ved Bård Inge Thun, fagskolekoordinator 9 Nasjonal standard NOKUT bærer ikke ansvar for å sikre nasjonal standard. De nasjonale utvalgene setter nasjonal standard i forhold til planverk, opptakskrav, begrepsstandard osv. 9

10 Fylkesrådmannskollegiet 19. november 2009 ved Bård Inge Thun, fagskolekoordinator 10 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk NKR (ref. EQF) - også for fagskolene Kunnskapsdepartementet har initiert et 3-trinns prosjekt for å få fagskolen på plass i et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Sentralt fokus på læringsutbytte. 10

11 11 Rapport og statistikk Ingen ordentlig rapporteringssystem rundt fagskolen. Hittil basert på regneark og et tildels uryddig tallmateriale. Både fagskolene, SSB, Lånekassen, skoleeier og departementer har behov for statistikkgrunnlag av god kvalitet. To arbeidsgrupper er i gang med å utforme utkast til rapporteringssystem. Nasjonalt opptakskontor for fagskolen vil være sentralt i rapporteringsarbeidet. Fylkesrådmannskollegiet 19. november 2009 ved Bård Inge Thun, fagskolekoordinator 11

12 Viktig for en livskraftig fagskole Fritt skolevalg over fylkesgrenser «Det må videre etableres en oppgjørsordning mellom fylkeskommunene for å sikre studentene frie valgmuligheter i utdanningstilbud over fylkesgrensene.» (Kommunal- og forvaltningskomiteen Innst. O. nr. 30 (2008–2009) ) Forutsigbare økonomiske rammer St.buds HOD: Det er etablert et tilskudd til finansiering av fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag fra andre halvår 2009. Tilskuddet skal ihht. Ot. prp. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. øremerkes i en avgrenset periode. Tidspunkt for innlemming av midlene ses i sammenheng med Omsorgsplan 2015. Forvaltningen av tilskuddet vil i tråd med forvaltningsreformen bli overført til fylkeskommunene 1. januar 2010. St.buds KAD: Midlene vil i 2010 bli fordelt med særskilt fordeling, basert på studenttall for 2008. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2009 vedtok Stortinget å bevilge midler til flere studieplasser i fagskoleutdanning. Videreføringen av midlene bevilget i revidert nasjonalbudsjett vil i 2010 bli fordelt etter søknadstall for skoleåret 2009/2010. Fra og med 2011 vil midlene til fagskole bli fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Hva med henvendelser fra bedrifter og kommuner om fagskoleutdanning? God forvaltningen av fagskoleloven og fagskoletilbudet i de enkelte fylkene. Fylkesrådmannskollegiet 19. november 2009 ved Bård Inge Thun, fagskolekoordinator

13 Denne presentasjonen vil være tilgjengelig på: http://fagskole.wikispaces.com/fylkesrad


Laste ned ppt "Fagskoleansvaret Fylkesrådmannskollegiet Vika konferansesenter 19. november 2009 Fylkesrådmannskollegiet 19. november 2009 ved Bård Inge Thun, fagskolekoordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google