Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskolen – system og sentrale aktiviteter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskolen – system og sentrale aktiviteter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskolen – system og sentrale aktiviteter
Styremøte Fagskolen Rogaland Karmsund vgs., Haugesund 29. mai 2012 v/Bård Inge Thun Nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

2 Plassering: Tertiærutdanning, parallell til høyskole og universitet
Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

3 Rammer Fagskoleloven av 2003 Arbeidsmiljøloven Forvaltningsloven
NOKUT-forskriften NOKUTs retningslinjer Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

4 Forvaltning etter Fylkeskommunene får ansvaret for drift og finansiering av fagskoleutdanninger. Skal sørge for at det tilbys fagskoleutdanninger som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder. Kunnskapsdepartementet beholder sektoransvaret for fagskolen. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

5 Godkjenning av tilbud Loven krever at fagskoletilbudene skal godkjennes. NOKUT har fått denne godkjennerrollen. NOKUT bærer ikke ansvar for noen form for nasjonal standardisering. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

6 Søkertall Våren Våren 2012 2011 Søknader Tilbydere Søknader Tilbydere
72 42 Søknader Tilbydere 55 28 Søknader Tilbydere 28 8 Søknader Tilbydere 21 7 Søknader Tilbydere Nye Endringer Nye Endringer

7 Kø hos NOKUT Denne søkningen er samlet sett større enn forventet, opplyser NOKUT. De mange søknadene kommer på toppen av et etterslep av søknader som kom inn til forrige søknadsfrist. Dette medførte at søknader måtte legges i kø. Kunnskapsministeren bevilger medio mai kr 4 mill. til NOKUT hvorav kr går til godkjenningsarbeidet. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

8 Ønske om en nasjonal standard
Etablering av nasjonale utvalg for fagskoleutdanning. For teknisk fagfelt i 2004 (NUTF) For fagfelt helse i 2006 (NUFHS) Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

9 Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget
NUTFs sammensetning Offentlige tilbydere (1) Private tilbydere (1) Arbeidstakerorganisasjoner (4) Arbeidsgiverorganisasjoner (3) Fylkesutdanningssjefene (1) Studentrepresentant (1) Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

10 Typiske NUTF-saker Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering)
Sette og forvalte nasjonal standard Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser Gi uttalelser Følge Fagskolerådets arbeid Kvalifikasjonsrammeverk Utdanningsveier Maritim utdanning Strategiarbeid Høringer Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

11 Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget
NUFHSs sammensetning Offentlige tilbydere (1) Private tilbydere (1) Arbeidstakerorganisasjoner (5) Arbeidsgiverorganisasjoner (4) Helsedirektoratet og fylkesutdanningssjefene Studentrepresentanter fra off. og privat (2) HOD, KD og Udir som observatører Nasjonal koordinator er sekretær for utvalget Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

12 Typiske NUFHS-saker: Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering)
Sette og forvalte nasjonal standard Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser Gi uttalelser Følge Fagskolerådets arbeid Følge samfunnsutviklingen Konferansedeltakelse + planlegging Strategiarbeid…. Merk at neste helsekonferanse blir på Ishavshotellet i Tromsø 25. – 26. april 2013 Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

13 Nasjonal standard Standarden innbefatter nasjonale planer som er nasjonale rammer for tilbydernes utdanningsplaner. 8/ vedtok Helsedirektoratet å overføre ansvar for utvikling og vedlikehold av fagskoleplaner til NUFHS. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

14 Utdanningsplaner innenfor rammene
Hver skole lager og vedlikeholder egne utdanningsplaner som har detaljene og lokalt særpreg. Skal fortelle hvordan skolen vil legge til rette for at studenten skal kunne oppnå ønsket læringsutbytte. Utdanningsplanene utgjør en del av skolens godkjenningssøknad. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

15 Nasjonalt kvalifikasjons- rammeverk
Fastsatt av KD desember 2011 Fremme mobilitet Styrke mulighetene for livslang læring Bidra til økt kvalitet i norske utd.-systemer Fagskolen er plassert på nivå 5 (av 8 nivåer) Henvisningsprosess mot EQF (European Qualification Framework) pågår. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

16 Hva medfører NKR i praksis?
Fokusforflytning fra: Målsettinger om hva som skal læres bort. Til: Det studenten skal kunne når han/hun lykkes i å fullføre et emne eller et fullt studium (læringsutbyttet). Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

17 Ikke bare kunnskap og ferdigheter.
..men også generell kompetanse Formuleringsevne Problemløsningsevne Evne til å behandle informasjon Samarbeidsevner osv. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

18 Konkret planarbeid i NUTF
Nasjonal plan for LØM godkjent vår 2010. Nasjonale planer for kjemi (2) høst 2011 Nasjonale planer bygg/anlegg (3) pågår Nasjonale planer elektro (3) pågår Nasjonale planer petroleum (4) pågår Nasjonale planer TIP ikke påbegynt Nasjonale planer datateknikk ikke påbegynt Maritime planer: Planmaler først Generell del revideres nå. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

19 Konkret planarbeid i NUFHS
Plan for eldreomsorg revidert og godkjent februar Heter nå Helse, aldring og aktiv omsorg. Ny plan ifm. Samhandlingsreformen godkjent oktober Heter Livsstils- og kroniske sykdommer. Plan for psykisk helsearbeid revideres nå (vår 2012). Samordnes med rus. Utvalget planlegger en mulig nasjonal plan i renhold knyttet til arbeid i sterilsentraler, operasjonsavdelinger og poliklinikker. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

20 Organisering av offentlige fagskoler
Rådet for fylkeskommunale, nå offentlige fagskoler (RFF) Sammensatt av 5 ledere ved fylkeskommunale fagskoler. Leder + 2 landbaserte/helse + 2 maritime samt 2 varamedlemmer. Arrangerer bl.a. Årskonferansen. Nasjonal koordinator er observatør i møtene. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

21 Andre sentrale aktiviteter
Etablering av Nasjonalt Fagskoleråd Etablering av studentorganisasjon Kandidatundersøkelse våren 2012 NOKUT har årlige fagskolekonferanser System for rapportering og statistikk Tilstandsrapport lansert 22. desember 2011 Felles dokumenttittel for fagskoleutdannede Positive signaler i Stm. 13 (Utd. for velferd) Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

22 1. Etablering av Nasjonalt fagskoleråd
Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2010. Består av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter. Skal sørge for at de ulike synspunktene i rådet blir kjent i departementet. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

23 2. Etablering av studentorganisasjon
7.–8. november 2011 ble det er valgt et interimstyre for å opprette en organisasjon for fagskolestudenter. Styret ble valgt på en konferanse for fagskolestudenter, hvor om lag 80 studenter fra 50 skoler deltok. Organisasjon for norske fagskolestudenter ble etablert 27. april 2012 Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

24 3. Kandidatundersøkelse (NIFU)
- blant alle som fullførte en fagskoleutdanning første halvår 2011. Er personene sysselsatt? Er utdanningen relevant for arbeidet de har? Heltid eller deltid (og prosent deltid), og eventuelt ufrivillig deltid? Fast eller midlertidig stilling? Hvor lang tid etter endt utdanning tok det før de fikk jobben? Selvstendig næringsdrivende/frilans? Type stilling? Eventuell videreutdanning de er i gang med Tilfredshet med utdanningen de har tatt med hensyn til innholdet i utdanningen, undervisningskvaliteten, veiledning/tilbakemelding . Rapport offentliggjøres 11. juli Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

25 4. NOKUTs fagskolekonferanser
Avholdes årlig om høsten. 2010: Fra tall til kunnskap 2011: Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen? 2012: Kvalifikasjon og kvalitet, 15. til 16. november 2012 i Stavanger. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

26 5. System for rapportering og statistikk
Etablering av statistikkforum. DBH Fagskolestatistikk er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfører på vegne av Kunnskapsdepartement. Rapporteringskrav fra Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og fagskolene selv. Oversikt over alle Norges fagskoler Innføring av «emne» som minste resultatbærende enhet. Forskriftsfesting av «fagskolepoeng» kommer. TA TALLENE I BRUK! Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

27 6. Tilstandsrapport for fagskolen
121 fagskoler 867 offentlige og 904 private fagskoletilbud (vår/høst 2011) 85% stedbaserte tilbud. studenter (44% off. / 56%. priv.) 5.800 ferdige i 2011 (51% menn / 49% kvinner) Noe «barnesykdommer» i denne første rapporteringen. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

28 7. Felles dokumenttittel for fagskole-utdannede
Fagskolerådet tilrår dokumenttittelen ”Vocational Diploma” overfor Kunnskapsdepartementet. «Vitnemål» fortsatt juridisk betegnelse på norsk. Rådet ønsker forskriftsfesting. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

29 Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

30 8. Stortingsmelding 13 (2011/2012): Utdanning for velferd
Kompetanse opparbeidet på et ett nivå skal kunne bygges videre på neste nivå – ingen blindveier i utdanningssystemet Markedsføre fagskoleutdanning tydeligere som en karrierevei for helsefagarbeidere. Videreutvikle fagskolesektoren som spesialiserings-arena i tråd med kompetansebehovene i tjenestene. Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

31 Nasjonalt fagskolenettsted:
Ny nettportal: fagskoleportalen.no Denne presentasjonen: Koordinators e-post: Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

32 Fagskolerelaterte forkortelser
DBH Datatjeneste eid av Kunnskapsdepartementet rapportering ECVET European Credit System for Vocational Education and Training EQF European Qualification Framework FFF Forum for fagskoler forum for private aktører FFU Forum for fylkesutdanningssjefer FP Fagskolepoeng omfangsmål IST Leverandør av skoleadministrative systemer KD Kunnskapsdepartementet KU Fylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg NKR Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk NOF Nasajonalt opptakskontor for fagskolen. NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NRT Nasjonalt råd for teknologiske utdanninger under UHR NSD Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste driver DBH NUFHS Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag partsammensatt NUTF Najonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning RFF Rådet for offentlige fagskoler (tidl. fylkeskommunale) skoleledere STCW Standards of Training, Certification & Watchkeeping maritim konvensjon SRY Samarbeidsrådet for yrkesopplæring nasjonalt Udir Utdanningsdirektoratet UHR Universites- og høyskolerådet VIGO Styringsdatatjeneste eid av fylkeskommunene opptak, rapportering Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

33 Utgått/utgående begrep
Nasjonal standard for begreper brukt i forbindelse med teknisk fagskole (rev. mai 2012). Begrep Definisjon Eksempel Utgått/utgående begrep Nasjonal plan for 2-årig teknisk fagskoleutdanning, generell del Betegnelse på plan felles for alle fagretningene som inneholder overordnet mål for utdanningen, organisering, arbeidsformer, vurdering, eksamensordning, dokumentasjon etc. Rammeplanen Nasjonal plan for 2-årig fagskoleutdanning, fagspesifikk del Generell betegnelse på plan som beskriver det den enkelte fordypning ned på emnenivå Fagplan Nasjonal plan for 2-årig teknisk fagskoleutdanning innen….(fagretningsnavn/fordypningsnavn). Spesifikk betegnelse på navngitt plan for fagretning/fordypning. Nasjonal plan for 2-årig teknisk fagskoleutdanning innen elektro, fordypning automatisering. Fagplan for….. Utdanningsplan Betegnelse på den enkelte skoles plan for tilbudet basert på nasjonal plan. Denne planen utgjør den faglige delen av skolens NOKUT-søknad. Studieplan Arbeidsplan/emneplan Betegnelse på plan som beskriver fremdriften for læringsarbeidet innen et emne. Undervisningsplan Fagfelt Betegnelse på en enhet i hovedinndelingen av fagskoleutdanningen Teknisk fagfelt, fagfelt helse. Fagretning Betegnelse på enhet i underinndelingen av et fagfelt. Elektro Linje Fordypning Betegnelse på enhet i underinndelingen av en fagretning. Automatisering Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012

34 Utgått/utgående begrep
Definisjon Eksempel Utgått/utgående begrep Fagskolepoeng Betegnelse på enhet som angir omfanget av emner (tidl. moduler) i fagskoleutdanningen. En toårig utdanning utgjør 120 fagskolepoeng. Vil bli forskriftsfestet. Studiepoeng Grunnlagsemner Betegnelse på emner som er felles for flere fordypninger under en fagretning. Grunnlagsmoduler Grunnlagsfag Fordypningsemner Betegnelse på emner som er spesielle for en fordypning. Fordypningsmoduler Fordypningsfag Redskapsemner Betegnelse på emner som skal være redskap og støtte til de tekniske emnene. Redskapsmoduler Redskapsfag LØM-emne Betegnelse på et emne bestående av ledelses- og økonomifaglige delemner som er felles for de tekniske fagretningene unntatt de maritime. Hovedprosjekt Betegnelse på tverrfaglig, avsluttende prosjektarbeid som legges til siste del av opplæringen og vurderes separat. Emne Med Emne menes de minste resultatbærende enhetene, som gir uttelling i form av fagskolepoeng. Skal vurderes helhetlig med en enkelt karakter (emnekarakter). Fag, modul Delemne Underinndeling av et emne. Skal ikke gis karakter. Minste resultatbærende enhet Alle enheter som gir en selvstendig karakter og som studenten må bestå for å få godkjent et vitnemålsgivende utdanningstilbud. Avsluttende vurdering Enhver vurdering som har betydning for fremdrift i utdanningen eller for sluttresultatet jf. fagskoleloven § 7 andre ledd. Med andre ord avsluttende vurdering i et emne som ender opp med en selvstendig karakter som fremkommer på vitnemålet. Eksamen Utdanningsenhet Betegnelse brukt ved behov på inndelinger av utdanningen. Teknisk fagskole kan bestå av 4 utdanningsenheter som hver normalt har en varighet på et halvt år eller 30 fagskolepoeng. Studieenhet Bård Inge Thun, Haugesund 29. mai 2012


Laste ned ppt "Fagskolen – system og sentrale aktiviteter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google