Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programfag til valg på Haugalandet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programfag til valg på Haugalandet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Programfag til valg på Haugalandet
Del av 2t kurs på ungdomsskolen Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv, Koordinator Programfag til valg (PTV) på Haugalandet

2 Innhold - kursdagen Bakgrunn Om Haugalandsmodellen for PTV
faget, innhold og undervisningsmatriell vgs-dager og jobb-dager entreprenørskap som del av PTV Status i prosjektet, hvordan velger elevene og hva skjer videre Om web-systemet vi bruker på Haugalandet

3 Bakgrunn for faget/historikk

4 Yrkes- og utdanningsveiledning skal styrkes i Kunnskapsløftet!
Bakgrunnsmatriale: OECD Landrapport 2002 NOU 2003 – I første rekke St.meld 30 – (03/04) – Kultur for læring Rapporten ”Gjennomføring i vgs” 2006 St.meld 16 – (06-07 …og ingen sto igjen Forutsetter samarbeid mellom og innpass i bedrifter for elever i grunnskole og videregående skole Forutsetter økt samarbeid mellom videregående skole og grunnskole Ungdomsskole - Programfag til valg Videregående skole - Prosjekt til fordypning

5 Hvem står bak prosjektet ”Programfag til valg på Haugalandet”?
Skolesamarbeidet i Nord-Rogaland tok initiativ til å etablere en styringsgruppe for prosjektet vinteren 06/07 sammen med videregående skole og opplæringskontor Haugalandet Skole – Arbeidsliv som prosjektleder - arbeidsgruppe med deltakere fra vgs, opplæringskontor og ungdomsskole. Utarbeider og presenterer rapport ”Haugalandsmodellen” juni 2007 Rapporten og webside for PTV på Haugalandet : Programfag til valg er kommunenes ansvar. Gjennom samarbeid med videregående skoler og opplæringskontor og bedrifter vil disse få ansvar for å gjennomføre sin del av opplegget. Koordinator for PTV : Haugalandet Skole - Arbeidsliv

6 Programfag til valg skal:
Gi elevene muligheter for valg, som skal kunne bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg. Gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene. Gi elevene bedre tilpasset opplæring og mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning

7 Om Haugalandsmodellen for Programfag til valg

8 Lokale mål for PTV. Etter 10. trinn skal elevene :
Være bevisste på egne interesser, anlegg og verdier som forutsetning for selvstendig valg av utdanning/yrke Kunne gi en enkel oversikt over innholdet i de 12 utdanningsprogrammene. Kunne beskrive minst to utdanningsprogram og presentere disse med vekt på videre utdanningsløp og yrker Kunne beskrive minst to yrker og presentere disse med vekt på arbeidsoppgaver og utdanningsløp. Ha innsikt i og erfaring med innhold og arbeidsmåter i de 2 valgte utdanningsprogrammene Kunne dokumentere kunnskap om arbeidsmarked – arbeidsliv Kunne gi en oversikt over lokalt arbeidsliv Kunne dokumentere prosessen frem mot eget utdanningsvalg og presentere den for andre

9 Programfag til valg i ungdomsskolen

10 Organisering av faget i ungdomsskolen
Programfag til valg - et helt nytt fag på timeplanen karakter i faget. Ansvarlig for faget Rektor på den enkelte skole. Hvem skal være faglærere i PTV? Rådgiver kan være faglærer i programfag til valg. Dette kommer i såfall i tillegg til rådgiverressursen. Rådgivers rolle – ressursperson i faget, koordinator? Årsplan Utarbeide årsplan på egen skole. Timeplanlegging Skolene timeplanlegger faget. Skolene bestemmer timetallet til programfag til valg på hvert trinn timer (152 a 45 min timer) Se forslag utarbeidet. Onsdager som PTV-dag ?

11 ForslagTimefordeling i PTV 8. trinn vår

12 ForslagTimefordeling i PTV 9. trinn høst

13 ForslagTimefordeling i PTV 9. trinn vår

14 FORSLAG timefordeling PTV - 10 trinn høst – frem til 1.mars

15 Elevenes valg av utdanningsprogram for fordypning
8.trinn og tidlig 9.trinn forberedende aktiviteter frem til valg av fordypningsområde. Elevene velger 2 utdanningsprogram høsten på 9.trinn, og får fordypning i disse. Elevene må også velge et alternativ som et 3dje valg. Valg via web-system Elevene får så tilbakemelding Rekkefølge/når de skal ha vgs-dager og hvilke utdanningsprogram Endringer Rådgiver kan etter tildeling flytte elever til vgs-grupper som har ledig plass, også utenfor skolens vgs-periode.

16 Starte arbeidet med fordypning i utdanningsprogram
Etter tildeling starter dette arbeidet. Teori Ulike prosjekter/oppgaver i ungdomsskolens regi For- og etterarbeid for aktiviteter de deltar på Ord og uttrykk For noen utdanningsprogram - krav om teori som elevene skal gjennomføre før vgs- og jobb-dagene. Opplæringskontorene kan hjelpe til med å formidle lærlinger Vgs vil også etter hvert kunne tilby at elever kommer til ungdomsskolen å forteller om sine programområde

17 Undervisning i videregående skole – vgs-dager. – praktisk gjennomføring
Elevene møter på videregående skole, forberedt og presis I web-systemet og på finner en opplegg for de ulike utdanningsprogrammene. Videregående skoler på Haugalandet felles opplegg Elevene gjennomfører vgs-dagene på aktuell videregående skole. Elevene gjennomfører etterarbeid og reflekterer over sine erfaringer Verneutstyr - for noen av utdanningsprogrammene. Oversikt over elevene Skolens koordinator for Programfag til valg, faglærer eller rådgiver har oversikt over elevenes valg og tildelinger gjennom web-systemet

18 Utplassering i bedrift - Elevenes jobb-dager
Dagens PRYO-uke utgår Denne erstattes av 2x3 dager jobb-dager i bedrift vår 9.kl og høst 10.kl - helst innen fordypningsområdet. Alternativt opplegg til jobb-dager kan også kjøres. JOBB-dagene legges fortrinnsvis som påfølgende arbeidsdager. Finne relevant arbeidsplass Opplæringskontor, bedrifter og skolen kan registrere ”elevstilling” for jobb-dagene som elevene kan søke på i web-systemet. Stillingen knyttes mot utdanningsprogram. Elevene registrerer også jobb-dager de har funnet på egen hånd i web-systemet. Hvor er elevene ? Skolens koordinator for Programfag til valg, faglærer eller rådgiver kontrollerer (via web-systemet), at alle elevene har avtaler om jobb-dager og når.

19 Generell informasjon til elever på 8. og 9
Generell informasjon til elever på 8. og 9. trinn fra opplæringskontorene 2 generelle besøk fra opplæringskontor hvor opplæringskontorene presenterer yrkesfag som helhet tilbys: våren på 8.trinn, høsten på 9.trinn. Det er fra opplæringskontorenes side ønskelig at foreldre inviteres til minst ett av disse informasjonsmøtene. Ungdomsskolene melder inn datoønsker for våren og høsten innen hhv. 15.desember og 15. juni Gjøres via web-system. Opplæringskontorene vil deretter fordele ungdomsskolene mellom seg.

20 Alternative opplegg Skolene kan ved hjelp av f.eks
Elevbedrift, interne aktiviteter, prosjekter gi elevene innføring i yrker som et alternativ eller supplement til jobb-dager. F.eks Elevbedrift kan gi innføring i økonomi og administrasjon (studiespesialiserende) eller Ved produksjon eller salg av tjenester – erfaring med yrker med bakgrunn i yrkesfaglige utdanningsprogram

21 Elevbedrift i programfag til valg
Ulike opplegg for entreprenørskap i skolen f.eks elevbedrift kan med fordel benyttes i Programfag til valg En god del arbeidslivsteori vil også dekkes gjennom dette Økt kunnskap om egne ferdigheter, styrker og svakheter, får elevene gjennom erfaring i arbeidet med elevbedrift. Skolene må også bruke timer fra andre fag. Eks:Samfunnsfag – fra ”formål med faget”: ”Samfunnsfaget skal og utvikle kunnskap om arbeidsliv og økonomi. ... Samfunnsfaget skal gjere det lettare for elevane å forstå verdien av teknologi og entreprenørskap. ” Grunnleggende ferdigheter Norsk Kunst og Håndverk Det satses nasjonalt og lokalt på Entreprenørskap i skolen Etterutdanning tilbys «Ungt Entrepenørskap» bistår skolene i regionen. Verktøykasse og gir veiledning. HSA kan bl.a. bistå i å skaffe kontakter fra næringslivet.

22 Vurdering i Programfag til valg
Kriterier gitt av utdanningsdepartementet og som departementet legger til grunn skal benyttes. Utdanningsdirektoratet opplyser om at endelige vurderingskriterier ikke er utarbeidet for faget enda, men arbeid med dette pågår. Faglærere i programfag til valg setter karakter/vurdering i faget. Inntil faget er obligatorisk, kan ’fulgt undervisning’ benyttes. Rapport, jobbsøking, presentasjoner som for- og etterarbeid i PTV kan også karaktersettes som en del av norskfaget.

23 Undervisningsmateriell
Idebank på der bl.a. forslag til aktiviteter og linker til gjennomføring av programområdene legges ut. Bruke temahefte for elever i ungdomstrinnet fra Pedlex « Min framtid » arbeidsheftet fra Johannes Johannessen, Frakkagjerd Ungdomsskole. Læremiddelforlaget: Programfag til valg, elevbok og lærerveiledning og programpakke Internett (Det er ventet at stadig mer vil bli tilgjengelig)

24 Elektronisk karrieremappe
Det anbefales at hver elev lager sin egen elektroniske mappe der de lagrer sin produkter. Classfronter/It’s learning.

25 Interessestyrte bedriftsbesøk
Tilbud om interessestyrte bedriftsbesøk gis høsten på 10. trinn - for å kunne gi yrkesorientering utover det eleven opplever gjennom jobb-dager. Inntil annet er bestemt Dette foregår som før via Haugalandet Skole- Arbeidsliv.

26 Glimt fra bedriftsbesøk
Marine Aluminium Simulatorbesøk HSH Gassco Haugaland Kraft

27 Opplæring av faglærere i programfag til valg
Generelt: Alle som skal jobbe som faglærere med programfag til valg må være oppdaterte på skolesystemet/strukturen i den videregående skolen, og få tilbud om faglig oppdatering. Kurs utarbeidet og gjennomføres i samarbeid med det nyopprettede Karriereveiledningssenter nord i Haugesund. Andre arenaer for oppdatering er web, yrkesmesser, bedriftsbesøk, rådgiversamlinger m.m. Interkommunale planleggingsdager bør ha tilbud om dette. Skolens egen rådgiver er også en ressurs når det gjelder oppdatering av faglærere. Spesielt for hvert utdanningsprogram: Det kan være aktuelt å gjøre en del av undervisningen (teoridelen) og noe av den praktiske delen på ungdomsskolen. Skolen må kartlegge egne ressurser innenfor de enkelte utdanningsprogram Hospitering for lærere i videregående skole/bedrifter.

28 Noen aktuelle linker www.skoleogarbeidsliv.com www.vilbli.no
Informasjon om prosjektet Programfag til valg på Haugalandet Pålogging til interessestyrte bedriftsbesøk og PTV Arrangementer og påmelding til disse Aktuelle linker Nyheter og mye mer Offisielle sider – alt om videregående utdanning På mange språk Skolens egen internettside – rådgiver har ofte lagt ut en rekke aktuelle linker – portal til alle offentlige vgs i Rogaland

29 Om det Webbaserte logistikksystemet
Programfag Til Valg på Haugalandet Om det Webbaserte logistikksystemet - Et hjelpemiddel

30 PTV i tall Nærmere 1400 elever pr. årstrinn - elever fra Haugalandet
7 kommuner (2 fylker) 21 ungdomsskoler 12 videregående skoler (offentlige og private) 12 utdanningsprogram 3 studieforberedende (i tillegg kommer varianter) 9 yrkesfaglige 4200 elevvalg av fordypningsområde 2800 vgs-dager pr. semester (x2) 4200 jobbdager pr. semester (x2)

31 Koordinering av faget – og nytt web-system - Logistikk
Det etableres et web-system som hjelpemiddel for å håndtere logistikk i Programfag til Valg på Haugalandet, både mot videregående skole og mot bedrift. Web-systemet skal spesifiseres med tanke på logistikk som er skissert i prosjektrapporten. Det legges vekt på at systemet skal være enkelt og brukervennlig. Ungdomsskolene må benytte web-system og forholde seg til frister gitt av koordinator dersom de skal delta i fellesopplegget. Ungdomsskolene, vgs og opplæringskontor/bedrifter må ha en kontaktperson som koordinator skal forholde seg til.

32 Programfag til valg på Haugalandet
Alle elevene i grunnskolen skal 2 dager våren i 9. og 2 dager høsten i 10. på VGS og ha vgs-dager 3 dager våren i 9. og 3 dager høsten i ha jobb-dager

33 Logg på her

34 Logistikk

35 Funksjonalitet i systemet
Elevene registrerer 3 ønsker for utdanningsprogram i prioritert rekkefølge Vgs-dager: Systemet fordeler elevene på VGS etter visse regler Geografi Flest mulig skal få sitt førstevalg Kan sette opp prioritet vgs-rekkefølge pr. ungdomsskole ”Random” utvelgelse av hvem som fordeles først

36 Når eleven logger på for første gang - foreløpig

37 Nå er eleven i ferd med å velge sine utdanningsprogram via drop-down-meny - foreløpig

38 Eleven velger ”Min Profil” for å legge inn email og mobilnr - foreløpig

39 Etter at elevene har gjort sine valg om utdanningsprogram for fordypning:
Når elevene har valgt vil de fordeles til ulike vgs av administrator PTV-lærere og Rådgivere får oversikt over elevenes valg og når elevene skal være de ulike stedene Elev får oversikt over hvor og når han/hun skal være i vgs Elev får tilgang til beskrivelser av opplegg for sine vgs-dager Elev får tilgang til kontaktinformasjon - i vgs, vgs-elever og lærlinger der det er aktuelt. Elev får oversikt over aktuelle jobber som ligger i systemet og anledning til å søke disse Grensesnittet mot ’bedrifter’ er planlagt klart i jan. 08

40 Pålogget som Rådgiver (Røvær)

41 Rapporter som Rådgiver kan hente ut av systemet (Flere kommer senere)

42 Resultater etter fordeling for Røvær

43 Elevbilde etter at fordeling er ferdig (Eleven logger seg på igjen med samme brukernavn og passord)

44 Jobbdager ”Ledige stillinger” (elevstillinger) registreres i systemet
Elevene kan søke på stillinger i systemet Får også tilbakemelding på søknadene gjennom systemet Elevene kan også registrere stillinger som de finner selv Klart i januar/februar 08

45 Søke jobber

46 Evaluering Kontaktperson VGS evaluerer elevene Elevene evaluerer VGS
Avkryssing og mulighet for kommentar Elevene evaluerer VGS Spørreskjema Bedriftene evaluerer elevene Elevene evaluerer bedriftene

47 Rapportering Her er det uendelige muligheter – nevner noen:
Kontaktperson VGS får tilgang til klasselister Rådgiver grunnskolen får tilgang til fordelinger Rapporter som gir oversikt over transportbehov Lister over hvilke elever som jobber hvor, når og kontaktperson ved bedrift Historikk: hvor var eleven i 9.? Med mer…

48 Suksessfaktorer - PTV Forankring i skoleledelse i kommune, på vgs og i bedrifter og opplæringskontor og i hele personalgruppen på ungdomstrinnet. Timeplanlegging på hver skole! Spesielle hensyn der elever trenger tilsyn/assistent Definere Faglærere og rådgiveres rolle i faget Ferdigstille web-systemet Lære av erfaringer skoleåret 2007/2008 Opplæring av faglærere Nok og relevante utplasseringsplasser for jobb-dagene Samarbeidet med videregående skole, opplæringskontor og bedrifter Opplegg for innhold vgs-dager og jobb-dager Læringsoppdrag og Aktive elever Se mulighetene!

49


Laste ned ppt "Programfag til valg på Haugalandet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google