Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programfag til valg - på Haugalandet Prosjektrapport

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programfag til valg - på Haugalandet Prosjektrapport"— Utskrift av presentasjonen:

1 Programfag til valg - på Haugalandet Prosjektrapport 05.06.2007
Presentasjon: Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole - Arbeidsliv

2 Arbeidsgruppen har bestått av:
Kari Sausjord Rød, Vardafjell vgs Odd Ståle Vikene, Åkrehamn vgs Svein Einar Nordvik, Sauda vgs Haakon Tomin Waage, Haugesund Helge Kristiansen, Karmøy (Åkra u.sk) Bjørn Fjeldheim, Tysvær (Tysværvåg u.sk) Nils Olav Haraldseid,. Vindafjord (Skjold sk) Jarle Jacobsen, Maritimt Opplæringskontor Aase Soland Bjelland, Haugalandet skole - arbeidsliv

3 Hva er gjort av arbeidsgruppen
Forankringsmøte 12.mars- ca 110 deltagere 5 felles arbeidsgruppemøter i tillegg til Møter - videregående skole Møter - opplæringskontorene Møter - ungdomsskolene Møter med Skoleledelse og rådgivere i noen kommuner/på enkelte skoler Utarbeider og presenterer rapport 5. juni 2007

4 Økonomi - foreløpig regnskap

5 Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Mål for faget:
..”en innføring av programfag til valg vil knytte grunnskole og videregående skole bedre sammen, bidra til en bedre tilpasset opplæring og samtidig gi mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning. Det er derfor viktig at programfag utformes slik at det bidrar til opplæring tilpasset den enkelte elevs interesser og behov, og at tilbudet får et tilfredsstillende omfang. Tilbudet må gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene. Hospitering i videregående skole og/eller lokalt arbeidsliv kan være aktuelle virkemidler, ved siden av at IKT gir store muligheter.”..

6 Programfag til valg skal:
Gi elevene muligheter for valg, som skal kunne bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg. Gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene. Gi elevene bedre tilpasset opplæring og mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning

7 Lokale mål for PTV. Etter 10. trinn skal elevene :
Kunne gi en oversikt over lokalt arbeidsliv Være bevisste på egne interesser, anlegg og verdier som forutsetning for selvstendig valg av utdanning/yrke Kunne gi en enkel oversikt over innholdet i de 12 utdanningsprogrammene. Kunne beskrive minst to utdanningsprogram og presentere disse med vekt på videre utdanningsløp og yrker Ha innsikt i og erfaring med innhold og arbeidsmåter i de 2 valgte utdanningsprogrammene Kunne beskrive minst to yrker og presentere disse med vekt på utdanningsløp og arbeidsoppgaver. Kunne dokumentere kunnskap om arbeidsmarked – arbeidsliv Kunne dokumentere prosessen frem mot eget utdanningsvalg og presentere den for andre

8 Oppstart av faget i ungdomsskolen
faget skal være obligatorisk for hele ungdomstrinnet fra høsten 2008 (kilde: utdanningsdirektoratet) På bakgrunn av dette anbefaler arbeidsgruppen oppstart av PTV for 8. og 9. trinn skoleåret 2007/2008. vår 2008 for 8.trinn, høst 2007 for 9.trinn Arbeidsgruppen anser dette som beste måte å være i rute til obligatorisk oppstart.

9 Nytt Web-system og koordinering av faget
Det anbefales å etablere et web-system som hjelpemiddel for å håndtere logistikk i Programfag til Valg på Haugalandet, både mot videregående skole og mot bedrift. Web-systemet skal spesifiseres med tanke på logistikk som er skissert i prosjektrapporten. Det legges vekt på at systemet skal være enkelt og brukervennlig. Koordinator oppnevnes for Programfag til valg Haugalandet Skole – Arbeidsliv er foreslått. Eierne av faget må tilse at der er tilfredstillende ressurser tillagt koordinatorfunksjonen for faget. Spesielt i en etableringsfase vil dette være en kritisk suksessfaktor. Koordinator som oppnevnes, vil også være administrator for nytt web-system. Ungdomsskolene må benytte web-system og forholde seg til frister gitt av koordinator dersom de skal delta i opplegget. Ungdomsskolene må ha en kontaktperson som koordinator skal forholde seg til. tilsvarende for vgs og opplæringskontor/bedrifter

10 Programfag til valg i ungdomsskolen

11 Organisering av faget i ungdomsskolen
Ansvarlig for faget Ungdomsskolen må trekke inn andre lærere som skal være med å utvikle faget videre. Rådgiver kan være faglærer i programfag til valg. Dette kommer i såfall i tillegg til rådgiverressursen. Arbeidsgruppa anbefaler at rådgiver er koordinator/skolens ressursperson for faget. Årsplan Det må lages en årsplan for faget programfag til valg – for den enkelte skole. Periodeplan med faste datoer for ulike aktiviteter. (vgs-dager og jobb-dager) Se forslag under som kan være et utgangspunkt for dette arbeidet ved den enkelte skole. Timeplanlegging Skolene timeplanlegger faget. Skolene bestemmer timetallet til programfag til valg på hvert trinn. Se forslag fra arbeidsgruppa i PTV-prosjektet under. Det kan være fornuftig at skolene legger timeplanen slik at programfag til valg blir lagt til onsdagen. Når elevene ikke har programfag til valg, har de andre fag.

12 Innhold i faget Forberedende aktiviteter frem til valg av fordypningsområde 8.kl + tidlig høst 9.klasse Fordypning i utdanningsprogram 9.klasse vår og 10.klasse høst INNHOLD: Teori Skoletest/Interessetest (med påfølgende karrieresamtale) VGS-dager Hospitering i videregående skole 2 hele dager (onsdager i gitte perioder) Jobb-dager Yrkesutplassering - for og etterarbeid – etter vgs-dagene Interessestyrt bedriftsbesøk – med for og etterarbeid Bedriftsbesøk inntil evt. erstattes av annet Yrkesmessen - med for og etterarbeid Åpen dag mm.

13 ForslagTimefordeling i PTV 8. trinn vår

14 ForslagTimefordeling i PTV 9. trinn høst

15 ForslagTimefordeling i PTV 9. trinn vår

16 FORSLAG timefordeling PTV - 10 trinn høst – frem til 1.mars

17 Elevenes valg av utdanningsprogram for fordypning
Elevene skal velge 2 utdanningsprogram høsten på 9.trinn, og får fordypning i disse. Elevene må også velge et alternativ som et 3dje valg. Målet er at alle elever skal få oppfyllt sitt førstevalg enten på 9. eller 10. trinn. 8.trinn og tidlig 9.trinn benyttes til forberedelser før valg av fordypningsområde. Arbeidsgruppene anbefaler at elevene prøver ut minst ett yrkesfag. Elevene starter etter valget, arbeidet med fordypning i utdanningsprogrammet på ungdomsskolen, som forberedelse til vgs- og jobb-dager. For noen utdanningsprogram kan det være krav om teori som elevene skal gjennomføre før vgs- og jobb-dagene.

18 Generell informasjon til elever på 8. og 9
Generell informasjon til elever på 8. og 9. trinn fra opplæringskontorene 2 generelle besøk fra opplæringskontor hvor opplæringskontorene presenterer yrkesfag som helhet tilbys: våren på 8.trinn, høsten på 9.trinn. Det er fra opplæringskontorenes side ønskelig at foreldre inviteres til minst ett av disse informasjonsmøtene. Ungdomsskolene melder inn datoønsker for våren og høsten om dette innen hhv. 15.desember og 15. juni For høsten 2007 må en bli enig om annen frist Gjøres via planlagt web-system. Inntil dette er på plass, gjelder samme datoer, men behovet meldes til Haugalandet Skole – Arbeidsliv. Opplæringskontorene vil deretter fordele ungdomsskolene mellom seg.

19 Spesiell informasjon om yrkesfag
Etter at elevene har valgt 2 utdanningsprogram for fordypning – og fått tildelt utdanningsprogram for våren på 9.trinn og høsten på 10.trinn skal elevene starte arbeidet med fordypning. Opplæringskontorene kan hjelpe til med å formidle lærlinger eller andre som kjenner de ulike utdanningsprogrammene som fører frem mot fagbrev. Her kan det være snakk om direkte kontakt på mail/web mellom elev/lærling, besøk på skolen eller på annen måte. Kontaktinformasjon til aktuelle lærlinger eller andre kontaktpersoner skal elevene finne frem til via web

20 Undervisning i videregående skole – vgs-dager. – praktisk gjennomføring
Valg av utdanningsprogram for fordypning i vgs – senest siste halvdel av oktober i 9.klasse (4 mnd. før periode starter) Dette betyr at i 9.klasse må PTV (Arbeidet frem mot valg av 2 (3) utdanningsprogram) starte ved skolestart. Vi ønsker for å kunne optimalisere fordelingen i grupper, at elevene velger begge utdanningsprogram samtidig. Elevene må også velge ett reserve utdanningsprogram hvis de ikke kan få begge sine ønsker oppfyllt. Vgs vil tilby like mange plasser som de har elevplasser på vg1 – i hver periode. Vi får oversikt over vgs sine grupper 8 mnd før. All registrering ønsker vi på sikt å få til via web (tilsvarende bedriftsbesøkpåmelding) Vgs vil også tilby at elever kommer til ungdomsskolen å forteller om sine programområde Verneutstyr - for noen av utdanningsprogrammene. Det vil være mulig å ha et klassesett som oppbevares på vgs. Kommunene må anskaffe dette, og holde det vedlike. Arbeidsgruppen foreslår at en ungdomsskole med geografisk nærhet til vgs, får ansvar for dette.

21 Utplassering i bedrift - Elevenes jobb-dager
Dagens PRYO-uke utgår Denne erstattes av 2x3 dager jobb-dager i bedrift (vår 9.kl og høst 10.kl), og skal fortrinnsvis være innen utdanningsprogram som elevene har valgt. Alternativt opplegg kan også kjøres. JOBB-dagene legges etter hverandre – som påfølgende arbeidsdager. Skolen eller eleven selv må finne arbeidsplass for jobb-dagene når web-systemet ikke har relevante arbeidsplasser tilgjengelig. Finne relevant arbeidsplass - planlagt web-system Opplæringskontor, bedrifter og skolen/eleven kan registrere arbeidsplass for jobb-dagene Skolens koordinator for Programfag til valg, faglærer eller rådgiver kontrollerer (via web-systemet når dette er på plass), at alle elevene har avtaler om jobb-dager. Elevene registrerer også jobb-dager de har funnet på egen hånd i web-systemet. Elevene kan nytte interessetester på data (NAV) for å komme frem til aktuelle fag/yrker å ha utplassering i.

22 Alternative opplegg Skolene kan ved hjelp av f.eks
Elevbedrift, interne aktiviteter, prosjekter gi elevene innføring i yrker som et alternativ eller supplement til jobb-dager. F.eks Elevbedrift kan gi innføring i økonomi og administrasjon (studiespesialiserende) eller Ved produksjon eller salg av tjenester – erfaring med yrker med bakgrunn i yrkesfaglige utdanningsprogram

23 Elevbedrift i programfag til valg
Ulike opplegg for entreprenørskap i skolen og elevbedrift kan med fordel benyttes i Programfag til valg En god del arbeidslivsteori vil også dekkes gjennom dette. Skolene må i så fall også bruke timer fra andre fag, evt 25%en til gjennomføringen. Det er tilgjengelige ressurser hos «Ungt entrepenørskap». Verktøykasse med ferdige opplegg (elevbedrift og annet opplegg) og gir veiledning. HSA har 20% ressurs, og kan bl.a. også bistå i å skaffe mentor

24 Vurdering i faget Kriterier gitt av utdanningsdepartementet og som departementet legger til grunn skal benyttes. Utdanningsdirektoratet opplyser om at endelige vurderingskriterier ikke er utarbeidet for faget enda, men arbeid med dette pågår. Faglærere i programfag til valg setter karakter/vurdering i faget. Inntil faget er obligatorisk, kan ’fulgt undervisning’ benyttes. Rapport, jobbsøking, presentasjoner som for- og etterarbeid i PTV kan også karaktersettes som en del av norskfaget.

25 Undervisningsmateriell
Det etableres en idebank der bl.a. forslag til aktiviteter og linker til gjennomføring av programområdene finnes. Bruke temahefte for elever i ungdomstrinnet fra Pedlex « Min framtid » arbeidsheftet fra Johannes Johannessen. Læremiddelforlaget: Programfag til valg, elevbok og lærerveiledning og programpakke (ny, og derfor ikke vurdert)

26 Elektronisk karrieremappe
Gruppa anbefaler at hver elev lager sin egen elektroniske mappe der de lagrer sin produkter. Classfronter/It’s learning.

27 Interessestyrte bedriftsbesøk
Tilbud om interessestyrte bedriftsbesøk gis høsten på 10. trinn for å kunne gi yrkeorientering utover det eleven opplever gjennom jobb-dager. Inntil annet er bestemt Dette foregår som før via Haugalandet Skole- Arbeidsliv.

28 Opplæring av faglærere i programfag til valg
Generelt: Alle som skal jobbe som faglærere med programfag til valg må være oppdaterte på skolesystemet/strukturen i den videregående skolen, og få tilbud om faglig oppdatering. Andre arenaer for oppdatering er yrkesmesser, bedriftsbesøk, rådgiversamlinger m.m. Interkommunale planleggingsdager bør ha tilbud om dette. Skolens egen rådgiver er også en ressurs når det gjelder oppdatering av faglærere. -Spesielt for hvert utdanningsprogram: Det er aktuelt å gjøre en del av undervisningen (teoridelen) og noe av den praktiske delen på ungdomsskolen. Skolen må kartlegge egne ressurser innenfor de enkelte utdanningsprogram Hospitering for ressurspersoner i videregående skole/bedrifter innenfor sitt spesielle utdanningsprogram kan bli aktuelt for de enkelte lærerne.

29 Programfag til valg - Økonomi

30 Økonomi Økonomi vgs-dager
Pr i dag for hospitering i vgs: ca. 480 kr/elev for 2 dager utplassering. (forutsatt fulle grupper 15/30, og at halvparten av elevene velger studiespesialiserende utd.prog) (kr 960/elev pr år + evt. transport) Videregående skole har estimer sine kostnader til å være kr pr gruppe pr. dag. (kr 600/time) Verneutstyr på enkelte yrkesfaglige programområder Etablere Web-system for håndtering av logistikk og tidsaspektet rundt dette i forhold til oppstart av PTV Kostnader web-system Økonomi jobb-dager Verneutstyr. Transport

31 Økonomi forts. Kommunene må budsjettere for sine beregnede utgifter, første gang i budsjett for 2008. Det anbefales at kommunene går sammen om å kjøpe verneutstyr, og dele på det Men avtale om vedlikehold og å holde utsyr oppdatert må være klar Arbeidsgruppen foreslår følgende: Det etableres en felles ”bank”. Vgs fakturerer banken for sine utgifter ”Banken” fakturerer igjen kommunene utfra beregnede kostnader pr. elev, når endelig regnskap foreligger. Arbeidsgruppen anbefaler at styringsgruppen for prosjektet PTV, og spesielt skolefaglig ansvarlig i kommunene, evt. går i forhandlinger om en annen økonomisk løsning på overordnet nivå med fylkeskommunen.

32 Programfag til valg i den videregående skole

33 Programfag til valg i den videregående skolen – videregående skoles ”ansvar”
Programfag til valg er kommunenes ansvar. Gjennom samarbeid med videregående skoler og opplæringskontor og bedrifter vil disse få ansvar for å gjennomføre sin del av opplegget. Videregående skoler på Haugalandet har samlet seg rundt et felles bidrag inn mot faget Programfag til valg, som skal gjelde alle skoler og alle utdanningsprogram. Videregående skole må ha en kontaktperson for Programfag til valg, for kommunikasjon og avklaringer rundt faget. Videregående skole tilbyr 16 timer opplæring i alle utdanningsprogram, og vil ta imot elever fra ungdomsskolen 2 hele dager om høsten og 2 hele dager om våren. Opplegget gjennomføres over 2 påfølgende onsdager i en periode på maksimum 10 uker vår og høst. Forslag til uker: 9-11 og (vår 08) 42-51 (høst 08) Gruppestørrelsen vil være 30 eller 15 elever, avhengig av programområde og aktivitet Vgs må informere om elevkontakter som kan informere om aktuelle utdanningsprogram Vgs må melde inn antall grupper innen ulike utdanningsprogram

34 Elever fra vgs besøker ungdomsskolene
Videregående skolene på sikt vil kunne tilby kvalitetssikret materiale i form av elever som kan komme og informere, eller DVD’er. Gjennom arbeidet med PTF (Prosjekt til fordypning) for yrkesfag er det prosjekter som innebærer at Vg1-elever skal kartlegge hva enkelte fag innebærer, blant annet gjennom intervju. Dokumentasjon kan f.eks skje ved hjelp av video. Det betyr at de videregående skolene på sikt vil kunne tilby kvalitetssikret materiale i form av elever som kan komme og informere, eller DVD’er. Dette er kostnadsfritt for ungdomsskolene.

35 Innhold i opplæringen i vgs
Opplæringen baseres på felles opplegg innenfor samme utdanningsprogram, uavhengig av skole. Noen lokale tilpasninger gjøres. Det etableres egne grupper for ungdomsskoleelevene på vgs Arbeidsgruppen mener at innholdet i opplegget bør utarbeides høsten 2007. Dette gjøres med utgangspunkt i læreplanene utarbeidet for de ulike utdanningsprogrammene i Rogalandsmal for programfag til valg. For studiespesialiserende Realfag, Samf&Økonomi og Språk foreslår arbeidsgruppen at felles opplegg utarbeides I noen tilfeller vil opplegget inneholde momenter som skal være gjennomført på den aktuelle ungdomsskole før perioden i vgs starter. Dette vil imidlertid forutsette at det avsettes noe tid til samarbeid mellom skoleslagene.

36 Programfag til valg i bedrift – Opplæringskontorene og Bedriftene sitt ”ansvar”

37 Programfag til valg i bedrift – Opplæringskontorene og Bedriftene sitt ”ansvar”
Programfag til valg er kommunenes ansvar. Gjennom samarbeid med videregående skoler og opplæringskontor og bedrifter vil disse få ansvar for å gjennomføre sin del av opplegget i hht. avtaler. Opplæringskontorene vil på noen områder kunne presentere seg samlet, og noen ganger hver for seg.

38 Generell informasjon til elever på 8. trinn (vår) og 9.trinn (høst)
Ungdomsskolene får 2 generelle besøk fra opplæringskontor, det første våren på 8.trinn, det andre høsten på 9.trinn. Opplæringskontorene presenterer yrkesfag som helhet. Opplæringskontorene utarbeider presentasjonene, og formidler disse i ungdomskolene til avtalte datoer. Opplæringskontorene utnevner en kontaktperson som koordinator kan forholde seg til, og via denne fordeler opplæringskontorene ungdomsskolene mellom seg.

39 Innhold – jobb-dager i bedrift
Det bør utarbeides et enkelt skjema som skal følge eleven til bedrift. Her skal en finne forslag til arbeidsoppgaver for jobb-dagene, og enkelt kunne dokumentere hva eleven gjør under jobb-dagene. Det tas utgangspunkt i fagplanene som ligger i Rogalandsmal-prosjektet. Dokumentet skal eleven lagre i sin digitale mappe. Avhengig av arbeidsplass, vil det være variasjoner av hva som er mulig å få til. Opplegget for opplæring i bedrift må derfor være noe fleksibelt, og skal i etterkant fremstå som en enkel dokumentasjon på hva eleven har gjennomgått under oppholdet. Skjema kan også være ungdomsskolens ’bestilling’ til bedrift. Opplæringskontorene bistår i å utvikle opplæringsopplegg for sine fag Arbeidsgruppen anbefaler at arbeidet med å utvikle skjema for jobb-dager gjennomføres høsten 2007. Skjema bør være lett tilgjengelig på web, for alle parter.

40 Forslag: fordeling vgs- og jobb-dager

41 Elevenes valg av utd.prog 2007 (sauda/Suldal mangler i oversikten)
* Tall fra Sauda og Suldal mangler

42 Suksessfaktorer Forankring i skoleledelse i kommune, på vgs og i bedrifter og opplæringskontor og i hele personalgruppen på ungdomstrinnet. Timeplanlegging på hver skole! Spesielle hensyn der elever trenger tilsyn/assistent Faglærere og rådgiveres rolle i faget Etablere web-systemet som er planlagt Komme i gang skoleåret 2007/2008 Opplæring av faglærere Koordinator for faget programfag til valg - nok ressurser Nok og relevante utplasseringsplasser for jobb-dagene Samarbeidet med videregående skole, opplæringskontor og bedrifter Opplegg for innhold vgs-dager og jobb-dager

43 Forslag til videre arbeid med Programfag til valg etter 5.juni 2007
Styringsgruppen godkjenner/endrer arbeidsgruppens forslag. Styringsgruppen foreslår videre fremdrift og utpeker hvem som skal ha ansvar for videre arbeid. Oppstart skoleåret 2007/2008 Kommunene/Ungdomsskolene må gi tilbakemelding til koordinator hvorvidt de ønsker å følge opplegget mot videregående skole og bedrifter for skoleåret 2007/2008 innen 1.juli. Kontaktperson oppnevnes. Forankring i alle ledd Programfag til valg er et spesielt fag i så måte at mange parter er involvert i undervisningen av faget. Skolene har frihet til å gjøre lokale tilpasninger. Faget er helt nytt, og der er ingen eksisterende kultur for dette. Prosjektrapporten bør derfor presenteres for alle involverte parter snarest mulig, for å sikre forankring i alle ledd. Obligatorisk oppstart av faget Fra utdanningsdirektoratet har vi fått bekreftet at faget skal være obligatorisk for 8., 9. og 10. trinn fra høsten På bakgrunn av dette anbefaler arbeidsgruppen oppstart av PTV for 8. og 9. trinn skoleåret 2007/ (vår 2008 for 8.trinn, høst 2007 for 9.trinn) Kommunene må legge til rette i sine budsjetter for 2008.

44 Forslag til videre arbeid med Programfag til valg etter 5
Forslag til videre arbeid med Programfag til valg etter 5.juni 2007 forts Web-system Finansiering, spesifisering, programmere, teste og sette i drift nytt web-system Dette bør gjøres snarest mulig og senest høsten 2007. Innhold vgs-dager Spesifisere og konkretisere undervisningsopplegg for elevene i vgs – for alle utdanningsprogram høsten 2007 Innhold jobb-dager Utarbeide enkelt skjema som følger elevene til bedrift – for alle utdanningsprogram høsten 2007. Planlegge opplæring for faglærere/veiledere i PTV Høsten 2007 bør en interkommunal planleggingsdag ha tilbud om dette, eller eget opplegg. Elever i vgs inn i ungdomsskolen Elever i videregående skole, kan benyttes til presentasjon av sine fag på ungdomsskolen. Lister over kontaktelever må gjøres tilgjengelig. Må planlegges

45 Forslag til videre arbeid med Programfag til valg etter 5
Forslag til videre arbeid med Programfag til valg etter 5.juni 2007 forts Evaluering av faget og innhold Styringsgruppa for prosjektet oppretter en evalueringsgruppe. Denne skal foreta årlig evaluering og forslag til forbedringer i PTV. Første evaluering bør skje i mai 2008. Forutsigbarhet Det anbefales at koordinerende ledd på vegne av ungdomsskolene, inngår skriftlige avtaler (partnerskapsavtale) med fylkeskommunen for videregående skoler og opplæringskontorene og med andre aktører som f.eks stat og kommune og høgskole. Verneutstyr Spesifisere behov og anskaffe. Avtale med videregående skoler om oppbevaring, og utnevne ansvarlig for å holde utstyret i orden og oppdatert. På plass innen vgs-dager starter uke 9 våren 08. Annet (tillegg i forhold til rapport) Forsikringer for elevene mens de er i vgs og i bedrift. Dette må avklares. Informasjon om utdanningsprogram før elevene skal velge utdanningsprogram for fordypning. Bør vgs presentere sine utdanningsprogram for elevene før de velger fordypningsområde? Dette er ikke diskutert i arbeidsgruppen.


Laste ned ppt "Programfag til valg - på Haugalandet Prosjektrapport"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google