Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programfag til valg på Haugalandet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programfag til valg på Haugalandet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Programfag til valg på Haugalandet
”Sånn gjørr me det” – 19.nov. 2007 v/Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv, Koordinator Programfag til valg på Haugalandet

2 Agenda Bakgrunn for faget
Om prosjektet ”Programfag til valg på Haugalandet” og Haugalandsmodellen” Koordinering av faget Nytt web-systemet for logistikk Programfag til valg i ungdomsskolen Om rammer og innhold i faget Programfag til valg i den videregående skole Programfag til valg i bedrift Suksessfaktorer PTV PTV- Hele skolens oppgave

3 Yrkes- og utdanningsveiledning skal styrkes i Kunnskapsløftet!
Bakgrunnsmatriale: OECD Landrapport 2002 NOU 2003 – I første rekke St.meld 30 – (03/04) – Kultur for læring Rapporten ”Gjennomføring i vgs” 2006 St.meld 16 – (06-07 …og ingen sto igjen Hovedutfordring – Reproduksjon av sosial ulikhet Hovedgrep: tidlig innsats – ikke vente og se Nye tall fra SSB: 7 av 10 oppnår yrkes eller studiekompetanse Foreldre med høg utdannelse: 80% fullfører vgs på normert tid Foreldre med grunnskoleutd: 35% fullfører på normert tid Et tiltak på ungdomsskoletrinnet: Programfag til valg

4 Aktiviteter i prosjektet våren 07
På oppdrag fra Skolesamarbeidet i Nord-Rogaland som tok initiativ til å etablere en styringsgruppe for prosjektet vinteren 06/07 sammen med vgs og opplæringskontor Etablert arbeidsgruppe med deltakere fra vgs, opplæringskontor og ungdomsskole Forankringsmøte 12.mars- ca 110 deltagere – alle parter Oppstartsinformasjon - PROGRAMFAG TIL VALG, 03.oktober - Grunnskole 5 felles arbeidsgruppemøter i tillegg til avklaringmøter Utarbeider og presenterer rapport 5. juni 2007 Rapporten godkjent med kommentarer og er tilgjengelig på

5 Programfag til valg skal:
Gi elevene muligheter for valg, som skal kunne bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg. Gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene. Gi elevene bedre tilpasset opplæring og mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning

6 Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Mål for faget:
..”en innføring av programfag til valg vil knytte grunnskole og videregående skole bedre sammen, bidra til en bedre tilpasset opplæring og samtidig gi mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning. Det er derfor viktig at programfag utformes slik at det bidrar til opplæring tilpasset den enkelte elevs interesser og behov, og at tilbudet får et tilfredsstillende omfang. Tilbudet må gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene. Hospitering i videregående skole og/eller lokalt arbeidsliv kan være aktuelle virkemidler, ved siden av at IKT gir store muligheter.”..

7 Lokale mål for PTV. Etter 10. trinn skal elevene :
Være bevisste på egne interesser, anlegg og verdier som forutsetning for selvstendig valg av utdanning/yrke Kunne gi en enkel oversikt over innholdet i de 12 utdanningsprogrammene. Kunne beskrive minst to utdanningsprogram og presentere disse med vekt på videre utdanningsløp og yrker Kunne beskrive minst to yrker og presentere disse med vekt på arbeidsoppgaver og utdanningsløp. Ha innsikt i og erfaring med innhold og arbeidsmåter i de 2 valgte utdanningsprogrammene Kunne dokumentere kunnskap om arbeidsmarked – arbeidsliv Kunne gi en oversikt over lokalt arbeidsliv Kunne dokumentere prosessen frem mot eget utdanningsvalg og presentere den for andre

8 Oppstart av faget i ungdomsskolen
faget skal være obligatorisk for hele ungdomstrinnet fra høsten 2008 Prosjektets anbefaling: oppstart av PTV for 8. og 9. trinn skoleåret 2007/2008. vår 2008 for 8.trinn, høst 2007 for 9.trinn Skoleeier i kommunene er ansvarlig for forankring og i gangsetting av PTV i kommunene og rektor på den enkelte skole. Innen ca 20. oktober må elevene i 9. klasse ha valgt utdanningsprogram for fordypning.

9 PTV i tall Ca 1400 elever pr. årstrinn - elever fra Haugalandet
7 kommuner (2 fylker) 21 ungdomsskoler + evt. voksenopplæringssenter 12 videregående skoler (offentlige og private) 12 utdanningsprogram 3 studieforberedende (i tillegg kommer varianter) 9 yrkesfaglige 4200 elevvalg av fordypningsområde 2800 vgs-dager pr. semester (x2) 4200 jobbdager pr. semester (x2)

10 Koordinering av faget – og nytt web-system - Logistikk
Det etableres et web-system som hjelpemiddel for å håndtere logistikk i Programfag til Valg på Haugalandet, både mot videregående skole og mot bedrift. Baseres på logistikk som er skissert i prosjektrapporten. Systemet skal være enkelt og brukervennlig. Koordinator for Programfag til valg Haugalandet Skole – Arbeidsliv er utnevnt Ressurser - en kritisk suksessfaktor. Koordinator som oppnevnes, vil også være administrator for nytt web-system. Ungdomsskolene må benytte web-system og forholde seg til frister gitt av koordinator dersom de skal delta i fellesopplegget. Ungdomsskolene, vgs og opplæringskontor/bedrifter må ha en kontaktperson som koordinator skal forholde seg til.

11 Programfag til valg i ungdomsskolen

12 Organisering av faget i ungdomsskolen
Ansvarlig for faget Rektor er ansvarlig for faget på den enkelte skole. Ungdomsskolen må trekke inn andre lærere som skal være med å utvikle faget videre - faglærere. Rådgiver kan være faglærer i programfag til valg. Dette kommer i såfall i tillegg til rådgiverressursen. Arbeidsgruppa anbefaler at rådgiver er koordinator/skolens ressursperson for faget. Årsplan Det må lages en årsplan for faget programfag til valg – for den enkelte skole. Forslag utarbeidet av arbeidsgruppe - kan være et utgangspunkt Timeplanlegging Skolene timeplanlegger faget. Skolene bestemmer timetallet til programfag til valg på hvert trinn timer (152 a 45 min timer) Se forslag utarbeidet. Det kan være fornuftig at skolene legger timeplanen slik at programfag til valg blir lagt til onsdagen. Når elevene ikke har programfag til valg, har de andre fag. Programfag til valg er kommunenes ansvar. Gjennom samarbeid med videregående skoler og opplæringskontor og bedrifter vil disse få ansvar for å gjennomføre sin del av opplegget.

13 Innhold i faget Forberedende aktiviteter frem til valg av 2 fordypningsområder 8.kl + tidlig høst 9.klasse Fordypning i 2 utdanningsprogram 9.klasse vår og 10.klasse høst INNHOLD: Teori Skoletest/Interessetest (med påfølgende karrieresamtale) VGS-dager - med for- og etterarbeid Opplæring i videregående skole 2 dager pr. fordypning Jobb-dager – med for- og etterarbeid etter vgs-dagene varighet: 3 dager pr. fordypning Interessestyrt bedriftsbesøk – med for og etterarbeid Bedriftsbesøk inntil evt. erstattes av annet Yrkesmessen - med for og etterarbeid Åpen dag Ungdomsskolens individuelle aktiviteter mm.

14 ForslagTimefordeling i PTV 8. trinn vår

15 ForslagTimefordeling i PTV 9. trinn høst

16 ForslagTimefordeling i PTV 9. trinn vår

17 FORSLAG timefordeling PTV - 10 trinn høst – frem til 1.mars

18 Undervisning i videregående skole – vgs-dager. Praktisk gjennomføring
Videregående skoler på Haugalandet har samlet seg rundt et felles bidrag inn mot faget Programfag til valg Gjelder alle skoler og alle utdanningsprogram. 2 perioder - dobbelt antall plasser som elever på vg1 (utfordringer!) 2 dager vår og 2 dager høst (2 påfølgende onsdager) Egne grupper for ungdomsskole-elevene med 30 eller 15 elever Noen utdanningsprogram ønsker å organisere dette på en annen måte.

19 Undervisning i videregående skole – vgs-dager. Praktisk gjennomføring
Opplæringen baseres på felles opplegg innenfor samme utdanningsprogram, på tvers av skoler. lokale tilpasninger læreplanene utarbeidet for de ulike utdanningsprogrammene i Rogalandsmal for programfag til valg. 14.desember presenteres ”læringsoppdragene” for ungdomsskolene For noen utdanningsprogram: Krav om gjennomført teori på ungdomsskole før perioden i vgs starter. Abonnementsordning for verneutstyr i avtale mellom kommune og fylket

20 Utplassering i bedrift - Elevenes jobb-dager
Dagens PRYO-uke utgår Denne erstattes av 2x3 dager jobb-dager i bedrift (vår 9.kl og høst 10.kl), og skal fortrinnsvis være innen valgt utdanningsprogram Alternativt opplegg kan også kjøres. JOBB-dagene legges etter hverandre – som påfølgende arbeidsdager. Finne relevant arbeidsplass - planlagt web-system Opplæringskontor, bedrifter og skolen kan registrere ”stillinger” som elevene kan søke – og er knyttet mot ett eller flere utdanningsprogram Elevene registrerer jobb-dager de har funnet på egen hånd i web-systemet. Elevene kan nytte interessetester på data (NAV) for å komme frem til aktuelle fag/yrker å ha utplassering i. Skolen eller eleven selv må finne arbeidsplass for jobb-dagene når web-systemet ikke har relevante arbeidsplasser tilgjengelig. Sjekke via web-systemet at alle elevene har avtaler om jobb-dager.

21 Utplassering i bedrift - Elevenes jobb-dager
Opplæringskontorene bistår i å utvikle innhold i jobbdager for sine fag/sine bedrifter ”Stillinger” kan beskrives i hht.mal med arbeidsoppgaver for jobb-dagene Det tas utgangspunkt i fagplanene som ligger i Rogalandsmal-prosjektet og enkelte arbeidsprosesser i bedriften som eleven kan delta i. Dokumentet skal eleven lagre i sin digitale mappe. Opplegget for opplæring i bedrift må være noe fleksibelt i etterkant - enkel dokumentasjon på hva eleven har gjennomgått under oppholdet.

22 Alternative opplegg Skolene kan ved hjelp av f.eks
Elevbedrift, interne aktiviteter, prosjekter gi elevene innføring i yrker som et alternativ eller supplement til jobb-dager. F.eks Elevbedrift kan gi innføring i økonomi og administrasjon (studiespesialiserende) eller Ved produksjon eller salg av tjenester – erfaring med yrker med bakgrunn i yrkesfaglige utdanningsprogram

23 Elevbedrift i programfag til valg
Ulike opplegg for entreprenørskap i skolen f.eks elevbedrift kan med fordel benyttes i Programfag til valg En god del arbeidslivsteori vil også dekkes gjennom dette Økt kunnskap om egne ferdigheter, styrker og svakheter, får elevene gjennom erfaring i arbeidet med elevbedrift. Skolene må i så fall også bruke timer fra andre fag. Eks:Samfunnsfag – fra ”formål med faget”: ”Samfunnsfaget skal og utvikle kunnskap om arbeidsliv og økonomi. ... Samfunnsfaget skal gjere det lettare for elevane å forstå verdien av teknologi og entreprenørskap. ” Grunnleggende ferdigheter Norsk og andre fag Det er tilgjengelige ressurser hos «Ungt Entrepenørskap». Verktøykasse med ferdige opplegg (elevbedrift og annet opplegg) og gir veiledning. HSA kan bl.a. bistå i å skaffe mentor fra næringslivet. Politikere i Haugesund ønsker å satse på Entreprenørskap i skolen

24 Vurdering i Programfag til valg
Kriterier gitt av utdanningsdepartementet og som departementet legger til grunn skal benyttes. Utdanningsdirektoratet opplyser om at endelige vurderingskriterier ikke er utarbeidet for faget enda, men arbeid med dette pågår. Faglærere i programfag til valg setter karakter/vurdering i faget. Inntil faget er obligatorisk, kan ’fulgt undervisning’ benyttes. Rapport, jobbsøking, presentasjoner som for- og etterarbeid i PTV kan også karaktersettes som en del av norskfaget.

25 Undervisningsmateriell
Det etableres en idebank der bl.a. forslag til aktiviteter og linker til gjennomføring av programområdene finnes. Bruke temahefte for elever i ungdomstrinnet fra Pedlex « Min framtid » arbeidsheftet fra Johannes Johannessen, Frakkagjerd Ungdomsskole. Læremiddelforlaget: Programfag til valg, elevbok og lærerveiledning og programpakke (ny, og derfor ikke vurdert) Web (Det er ventet at stadig mer vil bli tilgjengelig)

26 Elektronisk karrieremappe
Det anbefales at hver elev lager sin egen elektroniske mappe der de lagrer sin produkter. Classfronter/It’s learning.

27 Interessestyrte bedriftsbesøk
Tilbud om interessestyrte bedriftsbesøk gis høsten på 10. trinn - for å kunne gi yrkesorientering utover det eleven opplever gjennom jobb-dager. Inntil annet er bestemt Dette foregår som før via Haugalandet Skole- Arbeidsliv.

28 Glimt fra bedriftsbesøk
Marine Aluminium Simulatorbesøk HSH Gassco Haugaland Kraft

29 Opplæring av faglærere i programfag til valg
Generelt: Alle som skal jobbe som faglærere med programfag til valg må være oppdaterte på skolesystemet/strukturen i den videregående skolen, og få tilbud om faglig oppdatering. Andre arenaer for oppdatering er web, yrkesmesser, bedriftsbesøk, rådgiversamlinger m.m. Interkommunale planleggingsdager bør ha tilbud om dette. Skolens egen rådgiver er også en ressurs når det gjelder oppdatering av faglærere. -Spesielt for hvert utdanningsprogram: Det er aktuelt å gjøre en del av undervisningen (teoridelen) og noe av den praktiske delen på ungdomsskolen. Skolen må kartlegge egne ressurser innenfor de enkelte utdanningsprogram Hospitering for ressurspersoner i videregående skole/bedrifter

30 Programfag til valg - Økonomi

31 Økonomi Økonomi – vgs-dager
Overføringer vil skje mellom kommune og fylke, og innbefatter verneutstyr ”Stykkpris” pr 9.klasseelev overføres fra kommune til fylke Videregående skole får refundert utgiftene fra fylket Videregående skole stiller verneutstyr til disposisjon for ungdomsskoleelevene Transport er kommunene/ungdomsskolenes ansvar Kommunenes forsikring gjelder for elevene også i vgs Økonomi jobb-dager Verneutstyr. Transport Kommunene må budsjettere første gang i 2008

32 Suksessfaktorer - PTV Forankring i skoleledelse i kommune, på vgs og i bedrifter og opplæringskontor og i hele personalgruppen på ungdomstrinnet. Timeplanlegging på hver skole! Spesielle hensyn der elever trenger tilsyn/assistent Definere Faglærere og rådgiveres rolle i faget Etablere web-systemet som er planlagt Komme i gang skoleåret 2007/2008 Opplæring av faglærere Koordinator for faget programfag til valg Nok og relevante utplasseringsplasser for jobb-dagene Samarbeidet med videregående skole, opplæringskontor og bedrifter Opplegg for innhold vgs-dager og jobb-dager Læringsoppdrag og Aktive elever

33 Hele skolens oppgave - hva betyr det. – fritt etter bl. a
Hele skolens oppgave - hva betyr det? – fritt etter bl.a. fra foredrag holdt av utdanningsdirektoratet i Kr.sand Skoleledelsen er ansvarlig for synlig ledelse for karriereveiledning Skolens virksomhetsplaner Forankring og motivasjon hos lærerne Se mulighetene Hvordan skolen løser oppgaven er avgjørende for om faget blir vellykket Programfag til valg er et spesielt fag i så måte at Mange parter er involvert i undervisningen av faget. Skolene har frihet til å gjøre lokale tilpasninger. Faget er helt nytt, der er ingen eksisterende kultur for dette.

34 Hele skolens oppgave - hva betyr det. – fritt etter bl. a
Hele skolens oppgave - hva betyr det? – fritt etter bl.a. fra foredrag holdt av utdanningsdirektoratet i Kr.sand Hvem skal veilede i PTV? Hvem skal være faglærer for elevene i PTV? Hva skal rådgivers rolle være i PTV? Har alle voksne på skolen en rolle? Alle voksne på skolen: Fokus på å se elevene og deres kvaliteter og ressurser De som er gode på dette – er de som elevene husker mange, mange år senere Valg av videre utdanning og yrke har konsekvenser for Individet (eleven) – samfunnet – arbeidsliv Dilemma for hver enkelt: Finne en balanse mellom ferdigheter – interesser – ønsker og muligheter og behov i arbeidslivet Kan noe i det enkelte fag knyttes opp mot karriereveiledning Hva kan faget brukes til utenom i klasserommet? Følelsen av å ha tatt et valg og å ha kontroll er avgjørende for hvor godt en trives der en er

35 Status og fremdriftsplan
Programfag til valg

36 Status i Prosjektet pr Ca klasseelever på 12 ungdomsskoler starter opp 07/08, og skal ha vgs-dager våren 2008 høsten 2008 kan det bli enda flere elever som kommer ut i vgs De fylkeskommunale videregående skolene har alle oppnevnt kontaktperson for faget Også private skoler Web-system er spesifisert og bestilt, og utviklingen er i gang Grunndata er registrert for 2008 elevlister over grunnskoleelever de videregående skolene med utdanningsprogram og kontaktpersoner og antall grupper pr. utdanningsprogram perioden vgs/utdanningsprogrammet kan ta imot grunnskoleelever. (registrere hvis der er avvik fra avtalt løp)

37 Status i Prosjektet pr. 25.10.2007 forts
Elevene har valgt utdanningsprogram for fordypning - uke 42 Videregående skole har fått elevfordelingen – uke 46 Månedskifte okt/nov er normal tidsfrist 2. nov er planlagt dato for vgs sitt grensesnitt mot web-systemet ”Bedrifts”-modulen av systemet kommer på plass i jan 08 Arbeid med innhold i elevenes vgs-dager Samarbeid med vgs om arbeidet for å få dette på plass – etablert 14.desember – planlagt dato for gjennomgang forslag til innhold vgs-dager pr. utdanningsprogram

38 Yrkesfag er mest populært

39 Antall valg pr. prioritet Studiespes.

40 Antall valg pr. prioritet Yrkesfag

41 Foreløpig fremdriftsplan
Uke 34: Møtevirksomhet med involverte parter, diskutere spesifikasjon Uke 35: 29.august ferdigstille spesifikasjon Uke 36: 4.september: Frist for å bestille opplæringskontor til gjennomgang av yrkesfagopplæring for 9.klasse Uke sept: Møte med vgs for å planlegge arbeid med innholdet i elevenes vgs-dager Uke 40 3.oktober – Oppstartsinfo PTV for ungdomsskoler Uke 42: Elevene velger utdanningsprogram i den nye løsningen. Forberedelsene frem til valg av utdanningsprogram må være gjennomført Uke okt Programfag til valg presenteres på ledersamling vgs Region 1 Uke nov – Utviklingen av vgs sitt grensesnitt mot systemet er planlagt ferdig Uke nov: Presentere PTV for Haugesundsskolene Uke des Presentere vgs sitt forslag til opplegg for vgs-dager for ungdomssk. Uke 3: Systemets endelige funksjonalitet settes i drift. Opplæring. Uke 9: Vgs-dagene vår 08 starter (trolig 2 perioder 9-10 og 11-13) Uke 14 Jobb-dagene vår 08 starter (4 perioder 14, 15, 16 og 17) Sen vår 08: Evaluering

42 Noen aktuelle linker www.skoleogarbeidsliv.com www.vilbli.no
Informasjon om prosjektet Programfag til valg på Haugalandet Pålogging til interessestyrte bedriftsbesøk og PTV Arrangementer og påmelding til disse Aktuelle linker Nyheter og mye mer Offisielle sider – alt om videregående utdanning På mange språk Skolens egen internettside – rådgiver har ofte lagt ut en rekke aktuelle linker – portal til alle offentlige vgs i Rogaland

43

44 Logg på her

45

46 Om det Webbaserte logistikksystemet
Programfag Til Valg på Haugalandet Om det Webbaserte logistikksystemet - Et hjelpemiddel

47 Programfag til valg på Haugalandet
Alle elevene i grunnskolen skal 2 dager våren i 9. og 2 dager høsten i 10. på VGS 3 dager våren i 9. og 3 dager høsten i 10. i yrkespraksis

48 Logg på her

49 Logistikk

50 Funksjonalitet i systemet
Elevene registrerer 3 ønsker for utdanningsprogram i prioritert rekkefølge Vgs-dager: Systemet fordeler elevene på VGS etter visse regler Geografi Flest mulig skal få sitt førstevalg Kan sette opp prioritet vgs-rekkefølge pr. ungdomsskole Random utvelgelse av hvem som fordeles først (tilfeldig hvem som ikke får sitt førstevalg)

51 Når eleven logger på for første gang - foreløpig

52 Nå er eleven i ferd med å velge sine utdanningsprogram via drop-down-meny - foreløpig

53 Eleven velger ”Min Profil” for å legge inn email og mobilnr - foreløpig

54 Etter at elevene har gjort sine valg om utdanningsprogram for fordypning:
Når elevene har valgt vil de fordeles til ulike vgs av administrator PTV-lærere og Rådgivere får oversikt over elevenes valg og når elevene skal være de ulike stedene Elev får oversikt over hvor og når han/hun skal være i vgs Elev får tilgang til beskrivelser av opplegg for sine vgs-dager Elev får kontaktinformasjon til kontaktpersoner i vgs, vgs-elever og lærlinger der det er aktuelt. Elev får oversikt over aktuelle jobber som ligger i systemet og anledning til å søke disse Grensesnittet mot ’bedrifter’ er planlagt klart i jan. 08

55 Pålogget som Rådgiver

56 Rapporter som Rådgiver kan hente ut av systemet (Flere kommer senere)

57 Resultater etter fordeling

58 Elevbilde etter at fordeling er ferdig (Eleven logger seg på igjen med samme brukernavn og passord)

59 Jobbdager ”Ledige stillinger” (elevstillinger) registreres i systemet
Elevene kan søke på stillinger i systemet Får også tilbakemelding på søknadene gjennom systemet Elevene kan også registrere stillinger som de finner selv Klart i januar/februar 08

60 Evaluering Kontaktperson VGS evaluerer elevene Elevene evaluerer VGS
Avkryssing og mulighet for kommentar Elevene evaluerer VGS Spørreskjema Bedriftene evaluerer elevene Elevene evaluerer bedriftene

61 Rapportering Her er det uendelige muligheter – nevner noen:
Kontaktperson VGS får tilgang til klasselister Rådgiver grunnskolen får tilgang til fordelinger og transportrapporter Rapporter som gir oversikt over transportbehov Lister over hvilke elever som jobber hvor, når og kontaktperson ved bedrift Historikk: hvor var eleven i 9.? Med mer…


Laste ned ppt "Programfag til valg på Haugalandet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google