Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Programfag til valg - på Haugalandet Oppstartsinformasjon Programfag til valg – 03.10.2007
Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv, Prosjektleder Programfag til valg på Haugalandet

2 Agenda for dagen Innledning v/Hartvig Waage
Rapport fra vårens prosjektet ”Progamfag til valg på Haugalandet”, v/Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv ”Haugalandsmodellen” - samarbeidet med videregående skole og opplæringskontor Nytt web-systemet for logistikk ”Vi er i gang med Programfag til valg på Tysværvår barne- og ungdomsskule” v/Bjørn Fjeldheim, rådgiver og faglærer PTV timeplan, lærerressurs, innhold, læreverk, elevenes reaksjoner på faget, erfaringer så langt Spørsmål og innspill Enkel Lunsj (for påmeldte)

3 Yrkes- og utdanningsveiledning skal styrkes i Kunnskapsløftet!
Bakgrunnsmatriale: OECD Landrapport 2002 NOU 2003 – I første rekke St.meld 30 – (03/04) – Kultur for læring Rapporten ”Gjennomføring i vgs” 2006 St.meld 16 – (06-07 …og ingen sto igjen Hovedutfordring – Reproduksjon av sosial ulikhet Hovedgrep: tidlig innsats – ikke vente og se Nye tall fra SSB: 7 av 10 oppnår yrkes eller studiekompetanse Foreldre med høg utdannelse: 80% fullfører vgs på normert tid Foreldre med grunnskoleutd: 35% fullfører på normert tid Rådgivertjenesten deles i sos og you – Krever tett samarbeid

4 Aktiviteter i prosjektet våren 07
Etablert arbeidsgruppe med deltakere fra vgs, opplæringskontor og ungdomsskole På oppdrag fra Skolesamarbeidet i Nord-Rogaland som tok initiativ til å etablere en styringsgruppe for prosjektet vinteren 06/07 sammen med vgs og opplæringskontor Forankringsmøte 12.mars- ca 110 deltagere 5 felles arbeidsgruppemøter i tillegg til Møter - videregående skole Møter - opplæringskontorene Møter - ungdomsskolene Møter med Skoleledelse og rådgivere i noen kommuner/på enkelte skoler Utarbeider og presenterer rapport 5. juni 2007 Rapporten godkjent med kommentarer og er tilgjengelig på

5 Programfag til valg skal:
Gi elevene muligheter for valg, som skal kunne bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg. Gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene. Gi elevene bedre tilpasset opplæring og mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning

6 Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Mål for faget:
..”en innføring av programfag til valg vil knytte grunnskole og videregående skole bedre sammen, bidra til en bedre tilpasset opplæring og samtidig gi mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning. Det er derfor viktig at programfag utformes slik at det bidrar til opplæring tilpasset den enkelte elevs interesser og behov, og at tilbudet får et tilfredsstillende omfang. Tilbudet må gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene. Hospitering i videregående skole og/eller lokalt arbeidsliv kan være aktuelle virkemidler, ved siden av at IKT gir store muligheter.”..

7 Lokale mål for PTV. Etter 10. trinn skal elevene :
Være bevisste på egne interesser, anlegg og verdier som forutsetning for selvstendig valg av utdanning/yrke Kunne gi en oversikt over lokalt arbeidsliv Kunne gi en enkel oversikt over innholdet i de 12 utdanningsprogrammene. Kunne beskrive minst to utdanningsprogram og presentere disse med vekt på videre utdanningsløp og yrker Kunne beskrive minst to yrker og presentere disse med vekt på utdanningsløp og arbeidsoppgaver. Ha innsikt i og erfaring med innhold og arbeidsmåter i de 2 valgte utdanningsprogrammene Kunne dokumentere kunnskap om arbeidsmarked – arbeidsliv Kunne dokumentere prosessen frem mot eget utdanningsvalg og presentere den for andre

8 Oppstart av faget i ungdomsskolen
faget skal være obligatorisk for hele ungdomstrinnet fra høsten 2008 (kilde: utdanningsdirektoratet) På bakgrunn av dette anbefalte arbeidsgruppen i prosjektet i juni 07 følgende: oppstart av PTV for 8. og 9. trinn skoleåret 2007/2008. vår 2008 for 8.trinn, høst 2007 for 9.trinn Arbeidsgruppen anser dette som beste måte å være i rute til obligatorisk oppstart. Skoleeier i kommunene er ansvarlig for forankring og i gangsetting av PTV i kommunene og rektor på den enkelte skole. Innen 1. juli må kooordinator få tilbakemelding på hvilke skoler som skal i gang skoleåret 2007/2008. Innen ca 20. oktober må elevene i 9. klasse ha valgt utdanningsprogram for fordypning.

9 Nytt Web-system og koordinering av faget - Logistikk
Det etableres et web-system som hjelpemiddel for å håndtere logistikk i Programfag til Valg på Haugalandet, både mot videregående skole og mot bedrift. Web-systemet skal spesifiseres med tanke på logistikk som er skissert i prosjektrapporten. Det legges vekt på at systemet skal være enkelt og brukervennlig. Koordinator oppnevnes for Programfag til valg Haugalandet Skole – Arbeidsliv er utnevnt Spesielt i en etableringsfase vil ressurser være en kritisk suksessfaktor. Koordinator som oppnevnes, vil også være administrator for nytt web-system. Ungdomsskolene må benytte web-system og forholde seg til frister gitt av koordinator dersom de skal delta i opplegget. Ungdomsskolene må ha en kontaktperson som koordinator skal forholde seg til. tilsvarende for vgs og opplæringskontor/bedrifter

10 Programfag til valg i ungdomsskolen

11 Organisering av faget i ungdomsskolen
Ansvarlig for faget Rektor er ansvarlig for faget på den enkelte skole. Ungdomsskolen må trekke inn andre lærere som skal være med å utvikle faget videre - faglærere. Rådgiver kan være faglærer i programfag til valg. Dette kommer i såfall i tillegg til rådgiverressursen. Arbeidsgruppa anbefaler at rådgiver er koordinator/skolens ressursperson for faget. Årsplan Det må lages en årsplan for faget programfag til valg – for den enkelte skole. Se forslag under som kan være et utgangspunkt for dette arbeidet ved den enkelte skole. Timeplanlegging Skolene timeplanlegger faget. Skolene bestemmer timetallet til programfag til valg på hvert trinn. Se forslag fra arbeidsgruppa i PTV-prosjektet under. Det kan være fornuftig at skolene legger timeplanen slik at programfag til valg blir lagt til onsdagen. Når elevene ikke har programfag til valg, har de andre fag.

12 Innhold i faget Forberedende aktiviteter frem til valg av fordypningsområde 8.kl + tidlig høst 9.klasse Fordypning i utdanningsprogram 9.klasse vår og 10.klasse høst INNHOLD: Teori Skoletest/Interessetest (med påfølgende karrieresamtale) VGS-dager Hospitering i videregående skole 2 hele dager (onsdager i gitte perioder) Jobb-dager Yrkesutplassering - for og etterarbeid – etter vgs-dagene Interessestyrt bedriftsbesøk – med for og etterarbeid Bedriftsbesøk inntil evt. erstattes av annet Yrkesmessen - med for og etterarbeid Åpen dag mm.

13 ForslagTimefordeling i PTV 8. trinn vår

14 ForslagTimefordeling i PTV 9. trinn høst

15 ForslagTimefordeling i PTV 9. trinn vår

16 FORSLAG timefordeling PTV - 10 trinn høst – frem til 1.mars

17 Elevenes valg av utdanningsprogram for fordypning
Elevene skal velge 2 utdanningsprogram høsten på 9.trinn, og får fordypning i disse. Elevene må også velge et alternativ som et 3dje valg. Målet er at alle elever skal få oppfyllt sitt førstevalg enten på 9. eller 10. trinn. 8.trinn og tidlig 9.trinn benyttes til forberedelser før valg av fordypningsområde. Arbeidsgruppene anbefaler at elevene prøver ut minst ett yrkesfag. Elevene starter etter valget, arbeidet med fordypning i utdanningsprogrammet på ungdomsskolen, som forberedelse til vgs- og jobb-dager. For noen utdanningsprogram kan det være krav om teori som elevene skal gjennomføre før vgs- og jobb-dagene.

18 Generell informasjon til elever på 8. og 9
Generell informasjon til elever på 8. og 9. trinn fra opplæringskontorene 2 generelle besøk fra opplæringskontor hvor opplæringskontorene presenterer yrkesfag som helhet tilbys: våren på 8.trinn, høsten på 9.trinn. Det er fra opplæringskontorenes side ønskelig at foreldre inviteres til minst ett av disse informasjonsmøtene. Ungdomsskolene melder inn datoønsker for våren og høsten om dette innen hhv. 15.desember og 15. juni For høsten 2007 må en bli enig om annen frist Gjøres via planlagt web-system. Inntil dette er på plass, gjelder samme datoer, men behovet meldes til Haugalandet Skole – Arbeidsliv. Opplæringskontorene vil deretter fordele ungdomsskolene mellom seg.

19 Starte arbeidet med fordypning i valgt utdanningsprogram
Etter at elevene har valgt 2 utdanningsprogram for fordypning – og fått tildelt utdanningsprogram for våren på 9.trinn og høsten på 10.trinn skal elevene starte arbeidet med fordypning. Teori Ulike prosjekter/oppgaver i ungdomsskolens regi Ord og uttrykk Opplæringskontorene kan hjelpe til med å formidle lærlinger eller andre som kjenner de ulike utdanningsprogrammene som fører frem mot fagbrev. Vgs vil også etter hvert kunne tilby at elever kommer til ungdomsskolen å forteller om sine programområde

20 Undervisning i videregående skole – vgs-dager. – praktisk gjennomføring
Valg av utdanningsprogram for fordypning i vgs – senest siste halvdel av oktober i 9.klasse (4 mnd. før periode starter) Dette betyr at i 9.klasse må PTV (Arbeidet frem mot valg av 2 (3) utdanningsprogram) starte ved skolestart. Vi ønsker for å kunne optimalisere fordelingen i grupper, at elevene velger begge utdanningsprogram samtidig. Elevene må også velge ett reserve utdanningsprogram hvis de ikke kan få begge sine ønsker oppfyllt. Vgs vil tilby like mange plasser som de har elevplasser på vg1 – i hver periode. Vi får oversikt over vgs sine grupper 8 mnd før. All registrering ønsker vi på sikt å få til via web (tilsvarende bedriftsbesøkpåmelding) Verneutstyr - for noen av utdanningsprogrammene. Det er i arbeidslivet strenge regler rundt det å dele verneutstyr og hjelmer, skole og lignende. På kjøkken skal det være rent tøy hver dag. Abonnementsordning” avtales mellom kommune og fylket

21 Utplassering i bedrift - Elevenes jobb-dager
Dagens PRYO-uke utgår Denne erstattes av 2x3 dager jobb-dager i bedrift (vår 9.kl og høst 10.kl), og skal fortrinnsvis være innen utdanningsprogram som elevene har valgt. Alternativt opplegg kan også kjøres. JOBB-dagene legges etter hverandre – som påfølgende arbeidsdager. Skolen eller eleven selv må finne arbeidsplass for jobb-dagene når web-systemet ikke har relevante arbeidsplasser tilgjengelig. Finne relevant arbeidsplass - planlagt web-system Opplæringskontor, bedrifter og skolen/eleven kan registrere arbeidsplass for jobb-dagene Skolens koordinator for Programfag til valg, faglærer eller rådgiver kontrollerer (via web-systemet når dette er på plass), at alle elevene har avtaler om jobb-dager. Elevene registrerer også jobb-dager de har funnet på egen hånd i web-systemet. Elevene kan nytte interessetester på data (NAV) for å komme frem til aktuelle fag/yrker å ha utplassering i.

22 Alternative opplegg Skolene kan ved hjelp av f.eks
Elevbedrift, interne aktiviteter, prosjekter gi elevene innføring i yrker som et alternativ eller supplement til jobb-dager. F.eks Elevbedrift kan gi innføring i økonomi og administrasjon (studiespesialiserende) eller Ved produksjon eller salg av tjenester – erfaring med yrker med bakgrunn i yrkesfaglige utdanningsprogram

23 Elevbedrift i programfag til valg
Ulike opplegg for entreprenørskap i skolen og elevbedrift kan med fordel benyttes i Programfag til valg En god del arbeidslivsteori vil også dekkes gjennom dette. Skolene må i så fall også bruke timer fra andre fag. Samfunnsfag – fra ”formål med faget”: ”Samfunnsfaget skal og utvikle kunnskap om arbeidsliv og økonomi. ... Samfunnsfaget skal gjere det lettare for elevane å forstå verdien av teknologi og entreprenørskap. ” Det er tilgjengelige ressurser hos «Ungt entrepenørskap». Verktøykasse med ferdige opplegg (elevbedrift og annet opplegg) og gir veiledning. HSA har også entreprenørskap på agendaen, og kan bl.a. bistå i å skaffe mentor fra næringslivet.

24 Vurdering i Programfag til valg
Kriterier gitt av utdanningsdepartementet og som departementet legger til grunn skal benyttes. Utdanningsdirektoratet opplyser om at endelige vurderingskriterier ikke er utarbeidet for faget enda, men arbeid med dette pågår. Faglærere i programfag til valg setter karakter/vurdering i faget. Inntil faget er obligatorisk, kan ’fulgt undervisning’ benyttes. Rapport, jobbsøking, presentasjoner som for- og etterarbeid i PTV kan også karaktersettes som en del av norskfaget.

25 Undervisningsmateriell
Det etableres en idebank der bl.a. forslag til aktiviteter og linker til gjennomføring av programområdene finnes. Bruke temahefte for elever i ungdomstrinnet fra Pedlex « Min framtid » arbeidsheftet fra Johannes Johannessen. Læremiddelforlaget: Programfag til valg, elevbok og lærerveiledning og programpakke (ny, og derfor ikke vurdert) (Det er ventet at stadig mer vil bli tilgjengelig)

26 Elektronisk karrieremappe
Det anbefales at hver elev lager sin egen elektroniske mappe der de lagrer sin produkter. Classfronter/It’s learning.

27 Interessestyrte bedriftsbesøk
Tilbud om interessestyrte bedriftsbesøk gis høsten på 10. trinn - for å kunne gi yrkesorientering utover det eleven opplever gjennom jobb-dager. Inntil annet er bestemt Dette foregår som før via Haugalandet Skole- Arbeidsliv.

28 Opplæring av faglærere i programfag til valg
Generelt: Alle som skal jobbe som faglærere med programfag til valg må være oppdaterte på skolesystemet/strukturen i den videregående skolen, og få tilbud om faglig oppdatering. Andre arenaer for oppdatering er yrkesmesser, bedriftsbesøk, rådgiversamlinger m.m. Interkommunale planleggingsdager bør ha tilbud om dette. Skolens egen rådgiver er også en ressurs når det gjelder oppdatering av faglærere. -Spesielt for hvert utdanningsprogram: Det er aktuelt å gjøre en del av undervisningen (teoridelen) og noe av den praktiske delen på ungdomsskolen. Skolen må kartlegge egne ressurser innenfor de enkelte utdanningsprogram Hospitering for ressurspersoner i videregående skole/bedrifter innenfor sitt spesielle utdanningsprogram kan bli aktuelt for de enkelte lærerne.

29 Programfag til valg - Økonomi

30 Økonomi for skolene Nytt nå: Overføringer vil skje mellom kommune og fylke, og innbefatter verneutstyr (detaljene er ”på veg”) ”Stykkpris” pr 9.klasseelev overføres fra kommune til fylke Transport er kommunene/ungdomsskolenes ansvar Økonomi jobb-dager Verneutstyr. Transport Kommunene må budsjettere for sine beregnede utgifter, første gang i budsjett for 2008.

31 Programfag til valg i den videregående skole

32 Programfag til valg i den videregående skolen – videregående skoles ”ansvar”
Programfag til valg er kommunenes ansvar. Gjennom samarbeid med videregående skoler og opplæringskontor og bedrifter vil disse få ansvar for å gjennomføre sin del av opplegget. Videregående skoler på Haugalandet har samlet seg rundt et felles bidrag inn mot faget Programfag til valg, som skal gjelde alle skoler og alle utdanningsprogram. Videregående skole tilbyr opplæring i alle utdanningsprogram, og vil ta imot elever fra ungdomsskolen 2 dager om våren og 2 dager om høsten Opplegget gjennomføres over 2 påfølgende onsdager i en periode på maksimum 10 uker vår og høst. Forslag til uker: 9-11 og (vår 08) 42-51 (høst 08) Gruppestørrelsen vil være 30 eller 15 elever der ikke annet er avtalt, avhengig av programområde og aktivitet Vgs vil ta imot tilsvarende antall ungdomsskoleelever som de selv har elever på vg1 2 perioder gir dermed dobbelt antall plasser

33 Elever fra vgs besøker ungdomsskolene
Videregående skolene på sikt vil kunne tilby kvalitetssikret materiale i form av elever som kan komme og informere, eller DVD’er. Gjennom arbeidet med PTF (Prosjekt til fordypning) for yrkesfag er det prosjekter som innebærer at Vg1-elever skal kartlegge hva enkelte fag innebærer, blant annet gjennom intervju. Dokumentasjon kan f.eks skje ved hjelp av video. Det betyr at de videregående skolene på sikt vil kunne tilby kvalitetssikret materiale i form av elever som kan komme og informere, eller DVD’er. Dette er kostnadsfritt for ungdomsskolene.

34 Innhold i opplæringen i vgs
Opplæringen baseres på felles opplegg innenfor samme utdanningsprogram, uavhengig av skole. Noen lokale tilpasninger gjøres. Det etableres egne grupper for ungdomsskoleelevene på vgs Arbeidet med innholdet i vgs-dager er igangsatt Dette gjøres med utgangspunkt i læreplanene utarbeidet for de ulike utdanningsprogrammene i Rogalandsmal for programfag til valg. For studiespesialiserende Realfag, Samf&Økonomi og Språk foreslår arbeidsgruppen at felles opplegg utarbeides 14.desember presenteres dette for ungdomsskolene I noen tilfeller vil opplegget inneholde momenter som skal være gjennomført på den aktuelle ungdomsskole før perioden i vgs starter. Dette vil imidlertid forutsette at det avsettes noe tid til samarbeid mellom skoleslagene.

35 Programfag til valg i bedrift – Opplæringskontorene og Bedriftene sitt ”ansvar”

36 Programfag til valg i bedrift – Opplæringskontorene og Bedriftene sitt ”ansvar”
Programfag til valg er kommunenes ansvar. Gjennom samarbeid med videregående skoler og opplæringskontor og bedrifter vil disse få ansvar for å gjennomføre sin del av opplegget i hht. avtaler. Opplæringskontorene vil på noen områder kunne presentere seg samlet, og noen ganger hver for seg.

37 Generell informasjon til elever på 8. trinn (vår) og 9.trinn (høst)
Ungdomsskolene får 2 generelle besøk fra opplæringskontor, det første våren på 8.trinn, det andre høsten på 9.trinn. Ønskelig med foreldre med på et av infomøtene – 8.kl? Opplæringskontorene presenterer yrkesfag som helhet. Opplæringskontorene utarbeider presentasjonene, og formidler disse i ungdomskolene til avtalte datoer. Opplæringskontorene utnevner en kontaktperson som koordinator kan forholde seg til, og via denne fordeler opplæringskontorene ungdomsskolene mellom seg.

38 Innhold – jobb-dager i bedrift
Det bør utarbeides et enkelt skjema som skal følge eleven til bedrift. Her skal en finne forslag til arbeidsoppgaver for jobb-dagene, og enkelt kunne dokumentere hva eleven gjør under jobb-dagene. Det tas utgangspunkt i fagplanene som ligger i Rogalandsmal-prosjektet. Dokumentet skal eleven lagre i sin digitale mappe. Avhengig av arbeidsplass, vil det være variasjoner av hva som er mulig å få til. Opplegget for opplæring i bedrift må derfor være noe fleksibelt, og skal i etterkant fremstå som en enkel dokumentasjon på hva eleven har gjennomgått under oppholdet. Skjema kan også være ungdomsskolens ’bestilling’ til bedrift. Opplæringskontorene bistår i å utvikle opplæringsopplegg for sine fag Arbeidsgruppen anbefaler at arbeidet med å utvikle skjema for jobb-dager gjennomføres høsten 2007. Skjema bør være lett tilgjengelig på web, for alle parter.

39 Forslag: fordeling vgs- og jobb-dager

40 031007-4 Foreløpig fremdriftsplan
Uke 34: Møtevirksomhet med involverte parter, diskutere spesifikasjon Uke 35: 29.august ferdigstille spesifikasjon Uke 36: 4.september: Frist for å bestille opplæringskontor til gjennomgang av yrkesfagopplæring for 9.klasse Uke sept: Møte med vgs for å planlegge arbeid med innholdet i elevenes vgs-dager Uke 40 3.oktober – Oppstartsinfo PTV for ungdomsskoler Uke 42: Elevene velger utdanningsprogram i den nye løsningen. Forberedelsene frem til valg av utdanningsprogram må være gjennomført Uke 44 Programfag til valg presenteres på ledersamling vgs Region 1 Uke nov: Presentere PTV for Haugesundsskolene Uke des Presentere vgs sitt forslag til opplegg for vgs-dager for ungdomssk. Uke 3: Systemets endelige funksjonalitet settes i drift. Opplæring. Uke 9: Vgs-dagene vår 08 starter Uke 14 Jobb-dagene vår 08 starter

41 Andre prosjekter Utdanningsdirektoratets ”Fra ord til handling”:
Karmsund, Haugaland og Åkra vgs samarbeider om prosjektet: Frå Praksis til dokumentert kompetanse (Digdok) (ser for seg at dette kan være aktuelt både for PTV og PTF) Trenger logistikksystem liknende det som utvikles for PTV. Tysvær kommune Yrkes- og studieorientering i lys av programfag til valg Ungt vertskap – vgs-elev og lærling er vertskap og lærer for ungdomsskoleeleven, og vgs-elev og lærling blir vurdert av sine egne lærere/opplæringsansvarlige for sin innsats overfor ungdomsskoleeleven. Trenger logistikksystm for å ha oversikt over elevene, og en fleksibel ungdomsskole med tanke på at elever besøker mottaker når det passer for denne og ikke i hht. årsplan for ungdomsskolen. Til sammen ca 2,5 millioner til disse prosjektene.

42 Status i Prosjektet pr Ca klasseelever på 12 ungdomsskoler starter opp 07/08, og skal ha vgs-dager våren 2008 høsten 2008 kan det bli enda flere elever som kommer ut i vgs De fylkeskommunale videregående skolene har alle oppnevnt kontaktperson for faget Også private skoler er med Web-system er spesifisert og bestilt, og utviklingen er i gang Grunndata skal registreres – starter uke 38 (returnere skjema) elevlister over grunnskoleelever de videregående skolene med utdanningsprogram og kontaktpersoner og antall grupper pr. utdanningsprogram perioden vgs/utdanningsprogrammet kan ta imot grunnskoleelever. (registrere hvis der er avvik fra avtalt løp) Elevene skal velge utdanningsprogram for fordypning ca uke 42 Videregående skole får elevfordelingen ca 1 måned etterpå. Månedskifte okt/nov er normal tidsfrist ”Bedrifts”-modulen av systemet kommer på plass i jan 08 Arbeid med innhold i elevenes vgs-dager Samarbeid med vgs om arbeidet for å få dette på plass – etablert 14.desember – planlagt dato for gjennomgang forslag til innhold vgs-dager pr. utdanningsprogram

43 Programfag Til Valg på Haugalandet Om det Webbaserte logistikksystemet

44 Programfag til valg på Haugalandet
Alle elevene i grunnskolen skal 2 dager våren i 9. og 2 dager høsten i 10. på VGS 3 dager våren i 9. og 3 dager høsten i 10. i yrkespraksis

45 Logistikk

46 Funksjonalitet i systemet
Elevene registrerer 3 ønsker for utdanningsprogram i prioritert rekkefølge Vgs-dager: Systemet fordeler elevene på VGS etter visse regler Geografi Flest mulig skal få sitt førstevalg

47 Når eleven logger på for første gang - foreløpig

48 Nå er eleven i ferd med å velge sine utdanningsprogram via drop-down-meny - foreløpig

49 Eleven velger ”Min Profil” for å legge inn email og mobilnr - foreløpig

50 Etter at elevene har gjort sine valg om utdanningsprogram for fordypning:
Når elevene har valgt vil de fordeles til ulike vgs PTV-lærere og Rådgivere får oversikt over elevenes valg og når elevene skal være de ulike stedene Elev får oversikt over hvor og når han/hun skal være i vgs Elev får tilgang til beskrivelser av opplegg for sine vgs-dager Elev får kontaktinformasjon til kontaktpersoner i vgs, vgs-elever og lærlinger der det er aktuelt. Elev får oversikt over aktuelle jobber som ligger i systemet og anledning til å søke disse Grensesnittet mot ’bedrifter’ er planlagt klart i jan. 08 Vgs får sine elevlister tilgjengelig

51 Jobbdager ”Ledige stillinger” (elevstillinger) registreres i systemet
Elevene kan søke på stillinger i systemet Får også tilbakemelding på søknadene gjennom systemet Elevene kan også registrere stillinger som de finner selv Klart i januar/februar 08

52 Evaluering Kontaktperson VGS evaluerer elevene Elevene evaluerer VGS
Avkryssing og mulighet for kommentar Elevene evaluerer VGS Spørreskjema Bedriftene evaluerer elevene Elevene evaluerer bedriftene

53 Rapportering Her er det uendelige muligheter – nevner noen:
Kontaktperson VGS får tilgang til klasselister Rådgiver grunnskolen får tilgang til fordelinger og transportrapporter Rapporter som gir oversikt over transportbehov Lister over hvilke elever som jobber hvor, når og kontaktperson ved bedrift Historikk: hvor var eleven i 9.? Med mer…

54 Suksessfaktorer - PTV Forankring i skoleledelse i kommune, på vgs og i bedrifter og opplæringskontor og i hele personalgruppen på ungdomstrinnet. Timeplanlegging på hver skole! Spesielle hensyn der elever trenger tilsyn/assistent Definere Faglærere og rådgiveres rolle i faget Etablere web-systemet som er planlagt Komme i gang skoleåret 2007/2008 Opplæring av faglærere Koordinator for faget programfag til valg Nok og relevante utplasseringsplasser for jobb-dagene Samarbeidet med videregående skole, opplæringskontor og bedrifter Opplegg for innhold vgs-dager og jobb-dager Læringsoppdrag og Aktive elever

55 Hele skolens oppgave - hva betyr det. – fritt etter bl. a
Hele skolens oppgave - hva betyr det? – fritt etter bl.a. fra foredrag holdt av utdanningsdirektoratet i Kr.sand Skoleledelsen er ansvarlig for synlig ledelse for karriereveiledning Skolens virksomhetsplaner Forankring hos lærerne Se mulighetene Hvordan skolen løser oppgaven er avgjørende for om faget blir vellykket Programfag til valg er et spesielt fag i så måte at Mange parter er involvert i undervisningen av faget. Skolene har frihet til å gjøre lokale tilpasninger. Faget er helt nytt, der er ingen eksisterende kultur for dette.

56 Hele skolens oppgave - hva betyr det. – fritt etter bl. a
Hele skolens oppgave - hva betyr det? – fritt etter bl.a. fra foredrag holdt av utdanningsdirektoratet i Kr.sand Hvem skal veilede i PTV? Hvem skal være faglærer for elevene i PTV? Hva skal rådgivers rolle være i PTV? Har alle voksne på skolen en rolle? Alle voksne på skolen: Fokus på å se elevene og deres kvaliteter og ressurser De som er gode på dette – er de som elevene husker mange, mange år senere Valg av videre utdanning og yrke har konsekvenser for Individet (eleven) – samfunnet – arbeidsliv Dilemma for hver enkelt: Finne en balanse mellom ferdigheter – interesser – ønsker og muligheter og behov i arbeidslivet Kan noe i det enkelte fag knyttes opp mot karriereveiledning Hva kan faget brukes til utenom i klasserommet? Følelsen av å ha tatt et valg og å ha kontroll er avgjørende for hvor godt en trives der en er

57 Noen aktuelle linker www.skoleogarbeidsliv.com www.vilbli.no
Informasjon om prosjektet Programfag til valg på Haugalandet Pålogging til interessestyrte bedriftsbesøk og PTV Arrangementer og påmelding til disse Aktuelle linker Nyheter og mye mer Offisielle sider – alt om videregående utdanning På mange språk Skolens egen internettside – rådgiver har ofte lagt ut en rekke aktuelle linker – portal til alle offentlige vgs i Rogaland


Laste ned ppt "Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google