Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programfag til valg på Haugalandet Idedugnad 1.Februar 2008 Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv, Koordinator Programfag til valg (PTV)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programfag til valg på Haugalandet Idedugnad 1.Februar 2008 Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv, Koordinator Programfag til valg (PTV)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Programfag til valg på Haugalandet Idedugnad 1.Februar 2008 Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv, Koordinator Programfag til valg (PTV) på Haugalandet

2 Yrkes- og utdanningsveiledning skal styrkes i Kunnskapsløftet! Bakgrunnsmatriale: –OECD Landrapport 2002 –NOU 2003 – I første rekke –St.meld 30 – (03/04) – Kultur for læring –Rapporten ”Gjennomføring i vgs” 2006 –St.meld 16 – (06-07 …og ingen sto igjen Forutsetter samarbeid mellom og innpass i bedrifter for elever i grunnskole og videregående skole Forutsetter økt samarbeid mellom videregående skole og grunnskole Ungdomsskole - Programfag til valg Videregående skole - Prosjekt til fordypning

3 Hvem står bak prosjektet ”Programfag til valg på Haugalandet”? Skolesamarbeidet i Nord-Rogaland tok initiativ til å etablere en styringsgruppe for prosjektet vinteren 06/07 sammen med videregående skole og opplæringskontor Haugalandet Skole – Arbeidsliv som prosjektleder - arbeidsgruppe med deltakere fra vgs, opplæringskontor og ungdomsskole. Utarbeider og presenterer rapport ”Haugalandsmodellen” juni 2007 Rapporten og webside for PTV på Haugalandet : www.skoleogarbeidsliv.com www.skoleogarbeidsliv.com Programfag til valg er kommunenes ansvar. –Gjennom samarbeid med videregående skoler og opplæringskontor og bedrifter vil disse få ansvar for å gjennomføre sin del av opplegget. Koordinator for PTV : Haugalandet Skole - Arbeidsliv

4 Programfag til valg skal: Gi elevene muligheter for valg, som skal kunne bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg. Gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene. Gi elevene bedre tilpasset opplæring og mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning

5 Om Haugalandsmodellen for Programfag til valg

6 Lokale mål for PTV. Etter 10. trinn skal elevene : Være bevisste på egne interesser, anlegg og verdier som forutsetning for selvstendig valg av utdanning/yrke Kunne gi en enkel oversikt over innholdet i de 12 utdanningsprogrammene. Kunne beskrive minst to utdanningsprogram og presentere disse med vekt på videre utdanningsløp og yrker Kunne beskrive minst to yrker og presentere disse med vekt på arbeidsoppgaver og utdanningsløp. Ha innsikt i og erfaring med innhold og arbeidsmåter i de 2 valgte utdanningsprogrammene Kunne dokumentere kunnskap om arbeidsmarked – arbeidsliv Kunne gi en oversikt over lokalt arbeidsliv Kunne dokumentere prosessen frem mot eget utdanningsvalg og presentere den for andre

7 Programfag til valg i ungdomsskolen

8 Organisering av faget i ungdomsskolen Programfag til valg - et helt nytt fag –på timeplanen –karakter i faget. Ansvarlig for faget –Rektor på den enkelte skole. –Hvem skal være faglærere i PTV? –Rådgiver kan være faglærer i programfag til valg. Dette kommer i såfall i tillegg til rådgiverressursen. –Rådgivers rolle – ressursperson i faget, koordinator? Årsplan –Utarbeide årsplan på egen skole. Timeplanlegging –Skolene timeplanlegger faget. –Skolene bestemmer timetallet til programfag til valg på hvert trinn. 113 timer (152 a 45 min timer) Se forslag utarbeidet. –Onsdager som PTV-dag ?

9 Innhold i faget Teori Skoletest/Interessetest (med påfølgende karrieresamtale) Fordypninger innen 2 valgte utdanningsprogram –VGS-dager - med for- og etterarbeid Opplæring i videregående skole, 2 dager (x2) –Jobb-dager – med for- og etterarbeid etter vgs-dagene, 3 dager (x2) Interessestyrt bedriftsbesøk – med for og etterarbeid Yrkesmessen - med for og etterarbeid Åpen dag Ungdomsskolens individuelle aktiviteter Evt. besøk av opplæringskontor og andre mm.

10 Eksempler på teori før valg av fordypning Bli kjent med seg selv, egne interesser og hva som motiverer Interessetest (www.nav.no) og skoletest (www.skoletest.no) : –Starte en prosess for å øke bevisstgjøringen om hvilke utdanningsprogram det kan være aktuelt å se nærmere på Etablere digital karrieremappe Enkel info om den vidregående skolen og utdanningsprogrammene Opplæring i bruk av internetbasert informasjon Teori om arbeidslivet : – lokalt arbeidsliv, Ord og uttrykk etc Lokale aktiviteter i egen skoles regi –eks: elevbedrift, prosjekt intern ykesmesse etc Informasjon fra opplæringskontor og evt. lærlinger/elever i vgs

11 Elevenes valg av utdanningsprogram for fordypning 8.trinn og tidlig 9.trinn –forberedende aktiviteter frem til valg av fordypningsområde. Elevene velger 2 utdanningsprogram høsten på 9.trinn, og får fordypning i disse. –Elevene må også velge et alternativ som et 3dje valg. –Valg via web-system Elevene får så tilbakemelding om rekkefølge fordypning skal gjennomføres –vår i 9.klasse og høst i 10. klasse –Videregående skole har gitt rammer for antall elever pr. utdfanningsprogram og når de kan ta imot elevene Vi kan fritt fylle rammene Endringer –Rådgiver kan etter tildeling flytte elever til vgs-grupper som har ledig plass, også utenfor skolens vgs-periode.

12 Starte arbeidet med fordypning i utdanningsprogram Etter tildeling starter dette arbeidet. Teori –Ulike prosjekter/oppgaver i ungdomsskolens regi –For- og etterarbeid for aktiviteter de deltar på –Ord og uttrykk –For noen utdanningsprogram - krav om teori som elevene skal gjennomføre før vgs- og jobb-dagene. –Opplæringskontorene kan hjelpe til med å formidle lærlinger –Vgs vil også etter hvert kunne tilby at elever kommer til ungdomsskolen å forteller om sine programområde

13 Undervisning i videregående skole – vgs-dager. – praktisk gjennomføring Elevene møter på videregående skole, forberedt og presis I web-systemet og på www.skoleogarbeidsliv.com finner en opplegg for de ulike utdanningsprogrammene.www.skoleogarbeidsliv.com –Videregående skoler på Haugalandet felles opplegg Elevene gjennomfører vgs-dagene på aktuell videregående skole. Elevene gjennomfører etterarbeid og reflekterer over sine erfaringer Verneutstyr – på vgs.

14 Elevenes jobb-dager Dagens PRYO-uke utgår Denne erstattes av 2x3 dager jobb-dager i bedrift –vår 9.kl og høst 10.kl - helst innen fordypningsområdet. –Alternativt opplegg til jobb-dager kan også kjøres. –JOBB-dagene legges fortrinnsvis som påfølgende arbeidsdager. Finne relevant arbeidsplass –Opplæringskontor, bedrifter og skolen kan registrere ”elevstilling” for jobb-dagene som elevene kan søke på i web-systemet. –Stillingen knyttes mot utdanningsprogram. –Elevene registrerer også jobb-dager de har funnet på egen hånd i web-systemet. Hvor er elevene ? –Skolens koordinator for Programfag til valg, faglærer eller rådgiver kontrollerer (via web-systemet), at alle elevene har avtaler om jobb-dager og når.

15 Alternative opplegg Skolene kan ved hjelp av f.eks –Elevbedrift, interne aktiviteter, prosjekter gi elevene innføring i yrker som et alternativ eller supplement til jobb-dager. –F.eks Elevbedrift kan gi innføring i økonomi og administrasjon (studiespesialiserende) eller Ved produksjon eller salg av tjenester – erfaring med yrker med bakgrunn i yrkesfaglige utdanningsprogram

16 Evaluering i web-systemet Kontaktperson VGS evaluerer elevene –Avkryssing og mulighet for kommentar Elevene evaluerer VGS –Spørreskjema Bedriftene evaluerer elevene –Avkryssing og mulighet for kommentar Elevene evaluerer bedriftene –Spørreskjema

17 Undervisningsmateriell Idebank på www.skoleogarbeidsliv.com der bl.a. forslag til aktiviteter og linker til gjennomføring av programområdene legges ut.www.skoleogarbeidsliv.com Bruke temahefte for elever i ungdomstrinnet fra Pedlex « Min framtid » arbeidsheftet fra Johannes Johannessen, Frakkagjerd Ungdomsskole. Læremiddelforlaget: Programfag til valg, elevbok og lærerveiledning og programpakke Internett (Det er ventet at stadig mer vil bli tilgjengelig)

18 PTV i tall Nærmere 1400 elever pr. årstrinn - elever fra Haugalandet 7 kommuner (2 fylker) 21 ungdomsskoler 12 videregående skoler (offentlige og private) 12 utdanningsprogram –3 studieforberedende (i tillegg kommer varianter) –9 yrkesfaglige 4200 elevvalg av fordypningsområde 2800 vgs-dager pr. semester (x2) 4200 jobbdager pr. semester (x2)

19 Koordinering av faget – og nytt web-system - Logistikk Det etableres et web-system som hjelpemiddel for å håndtere logistikk i Programfag til Valg på Haugalandet, både mot videregående skole og mot bedrift. –Web-systemet skal spesifiseres med tanke på logistikk som er skissert i prosjektrapporten. –Det legges vekt på at systemet skal være enkelt og brukervennlig. Ungdomsskolene må benytte web-system og forholde seg til frister gitt av koordinator dersom de skal delta i fellesopplegget. Ungdomsskolene, vgs og opplæringskontor/bedrifter må ha en kontaktperson som koordinator skal forholde seg til.

20 www.skoleogarbeidsliv.com Logg på her

21 Logistikk Webbasert logistikksystem Elever i grunnskolen HSA (admin) Rådgiver og Lærer i PTV i grunnskolen Kontaktperson i VGS Opplærings- kontorene Bedrifter

22 Noen aktuelle linker www.skoleogarbeidsliv.com –Informasjon om prosjektet Programfag til valg på Haugalandet –Pålogging til interessestyrte bedriftsbesøk og PTV –Arrangementer og påmelding til disse –Aktuelle linker –Nyheter og mye mer www.vilbli.no –Offisielle sider – alt om videregående utdanning På mange språk Skolens egen internettside – rådgiver har ofte lagt ut en rekke aktuelle linker www.31skoler.no – portal til alle offentlige vgs i Rogalandwww.31skoler.no

23 Suksessfaktorer - PTV Forankring i skoleledelse i kommune, på vgs og i bedrifter og opplæringskontor og i hele personalgruppen på ungdomstrinnet. Timeplanlegging på hver skole! –Definere Faglærere og rådgiveres rolle i faget Ferdigstille web-systemet Lære av erfaringer skoleåret 2007/2008 Opplæring av faglærere Nok og relevante utplasseringsplasser for jobb-dagene Samarbeidet med videregående skole, opplæringskontor og bedrifter Opplegg for innhold vgs-dager og jobb-dager –Læringsoppdrag og Aktive elever Se mulighetene!

24


Laste ned ppt "Programfag til valg på Haugalandet Idedugnad 1.Februar 2008 Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv, Koordinator Programfag til valg (PTV)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google