Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- nyskaping via samarbeid Utvikling av marint oppdrett på Vestlandet; program og nye verkemidlar Kari Holmefjord Vervik, prosjektleiar MarinVEST AqKva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- nyskaping via samarbeid Utvikling av marint oppdrett på Vestlandet; program og nye verkemidlar Kari Holmefjord Vervik, prosjektleiar MarinVEST AqKva."— Utskrift av presentasjonen:

1 - nyskaping via samarbeid Utvikling av marint oppdrett på Vestlandet; program og nye verkemidlar Kari Holmefjord Vervik, prosjektleiar MarinVEST AqKva 2007, Stord kari.holmefjord.vervik@invanor.no, Tlf. 95858545

2 2 Innhald:  Status – korleis ser biletet ut i dag?  Kort oversikt nye program og satsingar  Oppsummering

3 3 Status: Gode nettverk er på plass  Sats på torsk  Norsk flatfiskforum  Torskenettverk Møre og Romsdal  Universitetspilot, nettverk mot FoU

4 4 Status: Gode kompetansemiljø i regionen MøreforskingAkvaforsk SINTEF MRBFjord-Lab AS Havlandet forskningslabr.Havforskningsinstituttet UiB, Institutt for BiologiUNIFOB NIVA VestlandsavdelingenNIFES Veterinærinstituttet, avd. BergenFiskeriforskning Bergen ILABProtevs IRISNorconserv Bioforsk (Særheim)Polytec BiomarSkretting ARC EWOS InnovationCAC Gastronomisk institutt

5 5 Status: Døme prosjekt torsk og kveite 60 skattefunnprosjekt på torsk på Vestlandet! LystorskFrisk TorskTorskenot SpillvarmeVannkvalitet settefiskProcod (kvalitet yngel) Ernæring settefisk og matfisk torskTorskehelse og sjukdomsagens Mikroalger til torskeyngelMarknadsretta produktutvikling torsk Marint Verdiskapingsprogram: - Økologisk torsk, Biprodukt torsk og Delikatesseutsalg m/kveite Berlin Forprosjekt nettverk SunnhordlandStamfiskernæring Kveite Anrikning av artemia til kveiteyngelKveite på Bocuse d'Or (frå Rog. Og Hord.)

6 6 Vestlandsprogrammet for nye artar (Lena Søderholm Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Tlf. 97035449 og Eirin Roaldsen Nyhus, Tlf. 71258166) Marint Verdiskapingsprogram (Sidsel Lauvås, Innovasjon Norge Bergen, Tlf. 55 559351) VRI-programmet (Atle Markussen, regional forskningsrådsrepr. Hordaland, Tlf. 91859710) Oppfølging av los-ordning i MarinVEST? NCE Havbruk (Tor Solberg, 91634053) Nye program og satsingar : Kva er på gang?

7 7 Nye program og satsingar : Vestlandsprogrammet for nye artar  Status: Vedtak i Vestlandsrådet 7. des. 2006:  Organisering: Styringsgruppe og programgruppe  Finansiering: bevilga midlar til arbeidet med å leggja til rette nye finansieringsordningar  Gjenstår (møte i mars) vedta oppstart av programområda Arealbruk, Kompetanseheving og Tiltak retta mot den enkelte art  Ikkje ein ny plass å søkja pengar, men:  arbeida politisk for nye/betre finansieringsordninger, areal, rekruttering og andre rammebetingelsar  auka midlar til nye marine artar i eksisterande virkemiddelapparat  arbeida for auka samarbeid og kompetansehevingstiltak  effektivisera ved større felles prosjekt

8 8 Nye program og satsingar : Marint Verdiskapingsprogram  Bevilgning 2007: 65 mill. til  Kommersielle bedriftsnettverk (3-5 bedr.) mot marknad  Må inkl. siste del av verdikjeda  Maks 2,5 mill, til eksterne kostnader og kompetanseheving  Kompetanseprogram – ope for alle!  Spisskompetanse på marknad og strategi frå næringsliv og FoU (NHH) kan brukast til oppgåveløysing og rettleing i eigen bedrift  Gir studiepoeng, ingen kurskostnader  Søknadsfrist 10. februar  Traineeordning Utenlandsopphold i tre til 12 mnd.  Innvilga prosjekt 2006 torsk og kveite Vestlandet:  Gourmet Norwegen, Kveite m.m. på delikatesseutsalg Berlin (1. hovudprosjekt)  Samarbeid mot marknaden for kveite (forprosjekt)  Biprodukt Torsk Sogn og Fjordane (forprosjekt)  Økologisk Torsk Møre og Romsdal (forprosjekt)

9 9 Nye program og satsingar : VRI-programmet  Nytt i forhold til eksisterande program (Kompetansemekling, Næringsretta Høgskulesatsing, Universitetspilot og VS 2010  Regionalt næringsliv viktig målgruppe => marin sektor bør meir i fokus!  Budsjettmessige ambisjonar høyringsutkast:  Bedriftsstyrte FoU-prosjekt 3 mill 2007, 35 mill 2008, 100 mill. 2009  Koplingsaktivitetar 65 mill. 2007, 80 mill. 2008 og 100 mill. 2009  Institusjonsstrategisk FoU 40 mill. 2007, 55 mill. 2008, 100 mill. 2009  Prosessen:  Programbeskrivelse snart, utlysing februar, søknadsfrist mai, oppstart juli  Regionale partnarskap v/Fylkeskommunane skal koordinera søknad

10 10 Nye program og satsingar : Los-ordning/MarinVEST  Arena-prosjektet MarinVEST 2003 – mars 2007  Testa nye arbeidsmåtar for å få til samarbeid om utvikling  Losane = hovudverktøyet  Har hatt mykje aktivitet på torsk  Ynskje om å halda fram ei los-ordning på Vestlandet  Viktig å få tilbakemelding på kva behov de har  Kan meir kompetanse hentast frå andre delar av marin sektor og frå andre bransjar?  Vårt mål for vidare satsing:  gje eit tilbod basert på alle dei nye satsingane  få til større løft, og unngå dobbeltarbeid  NCE Havbruk vil bli eit godt verktøy….

11 11 Norwegian Center of Expertise Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA Støtte til regionale, innovative bedriftsklynger med stort eksportpotensial Søknad fra Vestlandsklynge – Initiativtagere 4 kjernebedrifter: Pluss ca 15 relaterte bedrifter og FoU institusjoner: “Senter for kompetansebasert havbruk” Årlig budsjett 5 år: 5 mill. NOK fra Innovasjon Norge 2.5 mill. NOK fra bedriftene og lokalt virkemiddelapparat 2.5 mill NOK egeninnsats og naturalia Felles strategiutvikling og forprosjekter innen: ● Utvikling av ”best practice” produksjonsmanual for torsk ● Marked: Salg og kvalitetsstandarder, markedsføre klyngen ● Miljøspørsmål ● Avlsarbeid sammen med avlsstasjonene ● Strategi og tiltak for rekruttering til havbruksnæringen

12 12 Oppsummering  Torsk er ein prioritert art i dei fleste relevante ordningar  Kveite er også prioritert (V-programmet,marknad m.m.)  Det off. satsar på alle sine roller framover:  Risikoavlastning på utviklingsprosjekt  Arbeida politisk for gode rammevilkår  Kompetanseheving  Ta kontakt – gode prosjekt/tiltak lar seg gjennomføra!  No blir det lagt ein del løp, og me må alle påvirka der me kan!  Til refleksjon:  Kor går grensa for antal utviklingsprosjekt ein bør køyra samtidig?  Større felles prosjekt og meir arbeidsdeling?

13 13 Felles mål = konkurransedyktig matproduksjon  www.marin-vest.no / www.invanor.no


Laste ned ppt "- nyskaping via samarbeid Utvikling av marint oppdrett på Vestlandet; program og nye verkemidlar Kari Holmefjord Vervik, prosjektleiar MarinVEST AqKva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google