Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å sikre Vestlandets fremtidige potensiale som sjømatprodusent Leif Rune Pedersen Styringsgruppen for PD bekjempelsen på Vestlandet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å sikre Vestlandets fremtidige potensiale som sjømatprodusent Leif Rune Pedersen Styringsgruppen for PD bekjempelsen på Vestlandet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å sikre Vestlandets fremtidige potensiale som sjømatprodusent Leif Rune Pedersen Styringsgruppen for PD bekjempelsen på Vestlandet

2 PD outbreaks (incidens) pr. county, 1995-2007* (*november 1st.)

3 Kilde: Mattilsynet, 2007

4 Forvaltningstiltak – og organisering

5 PD Sone (Rogaland-Hustandvika) PD blir en B sykdom Uttak for testing mot ved forøket dødelighet samt rapportering av funn Forbud mot å transportere PD positiv fisk ut av sonen Testing av stamfisk for PD er beskrevet, men ikrafttreden er utsatt (ikke datofestet) Godkjenne og sette krav til transport inn og ut av sonen, og av fisk innen sonen

6 PD Sone (Rogaland-Hustandvika) forts Mattilsynet fastsetter smittehygieniske fellesområder hvor utsett og brakklegging (2 mnd) skal samordnes Krav til vask og desinfeksjon av smittet anlegg Krav til lukket transport av nøter Krav til at PD smittet slaktefisk tas direkte på land uten mærsetting Åpen for tidsavgrenset prosjektorganisering

7 Felles-initiativet

8 Våre behov Trenger å hindre at PD spres videre nord eller sydover Trenger å gjenreise Vestlandet som en bærekraftig og kostnadsledende region som kan ta del i veksten Trenger en PD strategi som har sterk støtte av alle oppdrettselskap og som vi sammen kommuniserer og implementerer Industrien trenger et solid faglig nettverk som gir klare råd Industrien trenger mange talsmenn/kvinner som repeterer felles tiltak inntil disse er 100% forstått og adoptert Industrien trenger et fornuftig regelverk og en harmonisert og aktiv forvaltning mot PD

9 Kritiske suksessfaktorer (KSF) for å lykkes?  Tid  Tillit  Tiltak  Lojalitet  Kommunikasjon En driftsstruktur som overlever personer, prissyklisitet og fremtidige sykdommer!

10 Styringsgruppen for PD bekjempelsen Terje Moss, Grieg Seafood Gerhard Alsaker, Alsaker Fjordbruk Magnar Ottesen, NRS Leif Rune Pedersen, Salmon Group Gustav Folkestad, Sævareid Fiskeanlegg Nils Arve Eidsheim, Sjøtroll Havbruk Alf- Helge Aarskog, Lerøy Seafood Cato Lyngøy, Marine Harvest Hans-Inge Algrøy, Vestnorsk Havbrukslag Solveig Willis, Havdyrkerne Olav Svendsen, Bremnes Seashore

11 PD Prosjektet på Vestlandet Vestnorsk Havbrukslag / FHL Styringsgruppen for PD bekjempelsen Regionale soneteam (1, 2, 3 etc) Sekretær Vestnorsk Havbrukslag

12 Konstituering av Styringsgruppen Styringsgruppen konstituerte seg slik: Leder:Cato Lyngøy Nestleder:Leif Rune Pedersen Sekretær: Hans Inge Algrøy Ved valget ble det lagt vekt på: - Kapasitet og tid til arbeidet - Forankring i både små og store bedrifter - Vestnorsk Havbrukslag sikrer balansen mellom bedrifter og interesser PD organisasjonen har sitt nedslagsområde på strekningen Rogalands grense i sør til Hustadvika i nord og består av styringsgruppe og sonegruppene.

13 Styringsgruppens mandat Fastsette en overordnet strategi og sette mål for bekjempelse av PD, herunder identifisere og prioritere mellom ulike tiltak Sikre etablering av regionale soneteam og foreslå mandat for disse Stå for overordnet myndighetskontakt, herunder gi høringsuttale til soneforskrift mot PD og fremme rammevilkår for bekjempelsen. Bevirke konkurranse, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet for PD vaksine spesielt og for vaksiner generelt Sikre aktiv og proaktiv kommunikasjon av prosess, tiltak og resultater fra arbeidet.

14 Mål og finansiering Gruppens arbeidsperspektiv går over 3 år fra 2007 til 2010 og målsetting i perioden er som følger: 1. Stanse videre spredning av PD 2. Redusere antall kliniske utbrudd av PD 3. Redusere tap som følge av PD utbrudd Kostandsdekning: Hvert selskap bes kommitere seg for et beløp på kr 10.000 pr konsesjon. Midlene forvaltes av Styrings- gruppen. Vestnorsk Havbrukslag sørger for opprettelse av konto, utforming av forpliktende betalingstilsagn fra bedriftene og innkalling av midlene.

15 SHF 1 SHF 4 SHF 2 Regionalt Soneteam SHF 3 Eksempel på organsiering

16 Mandat for Regionale Soneteam Regionale soneteam konstitueres med leder og sekretær for ett eller flere smittehygiensike fellesområde (SHF). Soneteamenes mandat er å: 1. Forebygge og bekjempe PD innefor sonen i henhold til styringsgruppens hovedmålsetning 2. Vurdere geografiske nedslagsfelt for SHF evt splitting, endring eller sammenslåing 3. Sikre at alle næringsaktører innenfor SHF får mulighet til å være representert i soneteamet 4. Definere, faglig forankre og evaluere geografisk utstrekning av SHF samt branngater mellom disse 5. Være forvaltningsapparatets primærkontakt når det gjelder fellestiltak mot PD innefor SHF 6. Avsette særlig skjermede områder for stamfiskproduksjon i samråd med nabo-soner 7. Bevirke lokal og regional kunnskapsbygging og motivasjon for gjennomføring av PD strategien 8. Rapportere aktivitet og tiltak til PD styringsgruppen

17 Styringsgruppens budsjett 2008 (ikke endelig vedtatt) Kunnskapsfremskaffelse, -utviklingKr 400 000 Innleid arbeidskraftKr 500 000 Reise, diett,møtekostnadKr 150 000 ProfileringKr 100 000 Regnskap og revisjonKr 50 000 SUMKr 1 200 000

18 Risikofaktorer

19 Risikofaktorer i pågående studie Konklusjon 1: Lav forekomst av PD positiv fisk i smoltanlegg lav mengde virus i smolt i smoltanlegg Lav andel av utbrudd som følge av smolt infisert med PD i ferksvann Risiko-faktorer: Virus positive fisk i anlegg Stålanlegg Høyt antal fisk per lokalitet Vekt ved utbrudd Kilde: Veterinærinstituttet, 2007 47 smoltanlegg og 49 sjøanlegg

20 Fra tidligere studier Fôringsregime Mange smoltutsett per lokalitet Høyt antall fisk per lokalitet Flytting av fisk Stamme Å ligge nedstrøms smittet anlegg Lus Annen sykdom på lokaliteten Stressorer (sortering etc) Nærhet til smittet lokalitet Kilde: Veterinærinstituttet, 2007

21 Prioriterte driftsstiltak

22 2008 20092010 Billig Dyrt Sonevis utsett og brakkleggin g Frisk, jevn, sjøklar smolt Sikker smolt- transport Vaksinering Lav dyre- og biomasse tetthet Minimalisere håndtering av fisken Store bærekraftig e lokaliteter Etablere kommunika- sjonsplan Effektiv dødfisk håndtering * Godt mærmiljø Stamfisk beskyttelse Sikker slaktefisk transport * opptak, kverning, lagring og avtak Sikker organisering av service- apparat Gjennomføres av Styringsgruppen Gjennomføres av Lokale SHF team

23 Regionale tiltak fremover Etablering av smittehygieniske fellesområder Etablering av regionale soneteam Samording av driftsplaner Iverksette smitteforebyggende tiltak internt i anlegg Kommunisere godt – hva kan gjøres bedre?

24 Prioriterte kunnskapstiltak

25 Statistisk risikoanalyse Benytte driftsdata fra Vestlandet for å finne  Hvilke faktorer skiller de som får og de som ikke får utbrudd i PD området  Hvilke faktorer øker sjansen for utbrudd i sonen generelt og i Romsdalen spesielt  Hvilke faktorer reduserer tapet ved utbrudd  Andre faktorer som gir bedret driftsresultat Monaqua – elektronisk overføring og intervju Måle effekt av tiltak i 2010

26 Løsning for fremtiden! Sikre Vestlandets fremtidige potensiale som sjømatsprodusent En snu-operasjon! Og vi må handle nå! Takle også nye sykdommer ”Bi-effekter” på lusebestanden Små og store oppdrettere har ulike utfordringer, men må stå sammen. Dette er viktig for forvaltningen å legge seg på minne. Mot PD spøkelset står vi samlet og skal knekke koden!


Laste ned ppt "Å sikre Vestlandets fremtidige potensiale som sjømatprodusent Leif Rune Pedersen Styringsgruppen for PD bekjempelsen på Vestlandet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google