Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan bør naturoppsynet organiseres?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan bør naturoppsynet organiseres?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bør naturoppsynet organiseres?

2 Norges Fjellstyresamband - NFS
Frivillig medlemsorganisasjon for fjellstyrene. Alle de 94 fjellstyrene er medlemmer. Mål: Ivareta fjellstyrenes interesser Bindeledd mellom fjellstyrer og mellom fjellstyrer og myndigheter/organisasjoner Gjennomføre opplæring og servicetiltak Saksbehandling på grunnlag av fjellovens mål og intensjoner

3

4 Nøkkeltall: Areal: 27 mill daa Antall fjellstyrer: 94
Gj.snittsareal: daa Antall ansatte: ca 60 årsverk Brutto omsetning: ca mill kr.

5 Viktig næringsmessig og bosetningsmessig betydning for mange bygder.
Viktige friluftslivsområder. Inneholder store verneområder (ca 38% vernet). Friluftsliv: 330 egne hytter, 286 båter, fritidsb. Annen tilrettelegging og rekruttering. Kortsalg Fiskekort stk Småviltkort stk Villreinkort stk Elg, hjort, rådyr stk Beite/seter Småfe Storfe Utvist tilleggsjord daa Setre: ca. 2000/1600 i bruk

6 Sør: 35/59

7 Fjelloven: lokal, folkevalgt forvaltning av lokale og nasjonale rettigheter og interesser
Forarb. til Fjelloven av 1920 (Stortingsmann fra Hallingdal): …” Jeg kjender noksaa godt fjellbygdsfolkene, jeg er født i en fjeldbygd og har mine sterkeste interesser knyttet til en fjeldbygd. Min erfaring er at fjeldbygdernes folk er gjennomgaaende gløgge karer - langt gløggere end de fleste byfolk! Jeg tror, at man trygt kan overlate disse folk at stelle både med..” (.)

8 Fjelloppsyn Fjellstyrenes ansatte ”Krumtappen” 60 årsverk

9 Fjelloppsynets hovedoppgaver:
Medvirke til en bærekraftig bruk av statsallmenningene og bidra til å sikre viktige lokale og nasjonale samfunnsinteresser i områder der staten som grunneier har et spesielt ansvar. Forebygge miljøkriminalitet og bidra til at offentligrettslige bestemmelser overholdes. Se til at grunneiers og rettighetshavers privatrettslige bestemmelser overholdes. Fjelloppsynet skal drive informasjon, tilrettelegging, skjøtsel, naturovervåking/registrering og kontroll. Fjelloppsynet skal prioritere forebyggende virksomhet.

10 Fjellovens § 36 Fjellstyret kan tilsette oppsyn til å føre tilsyn med statsallmenningen. Oppsyn lønnes av fjellkassa. Når tilsetting er skjedd i samsvar med oppsynsordning som departementet har godkjent, har fjellstyret krav på å få refundert halvparten av lønnsutgiftene av statskassa. Fjellstyret gir instruks for oppsynstjenesten. Instruksen skal godkjennes av departementet.

11 Naturoppsynet bør ha sterk lokal forankring
1. Brobygger Hovedoppgaven er forebyggende miljøvernarbeid. Fjellstyrene er lokale folkevalgte organ. Fjellstyrenes ansatte – fjelloppsynet – har slik en sterk lokal forankring. Det er viktigere enn noen gang å ta vare på brobyggerfunksjoner mellom lokalsamfunn og storsamfunn i sentrale miljøspørsmål som vern, rovvilt og motorferdsel. Fjelloppsynet ivaretar en slik rolle. Lokal forankring og lokal tillit er nødvendig for å drive et effektivt naturoppsyn. 2. Kostnadseffektivitet/redusert ferdsel. P.g.a. sine funksjoner for fjellstyrene vil fjelloppsynet være tilstede i statsallmenningene uansett. Fjelloppsynet har gjennom flere tiår bygget opp oppsynsfaglig kompetanse, lokalkunnskap og nødvendig infrastruktur. Fjelloppsynet har til i dag vært et totaloppsyn i statsallmenningene som også løser de oppgaver staten har behov for. Et multifunksjonelt oppsyn er kostnadseffektivt og reduserer ferdselen i sårbare områder/tider.

12 Hvordan bør naturoppsynet organiseres (i statsallm.)?
Viderefør fjelloppsynsordningen/nye oppsynsbehov tillegges fjelloppsynet. SNO som overordnet koordinator, ansv. for kompetanseutvikling. Etabler gode rutiner for bestilling/rapportering med stort rom for lokalt ansvar og eierskap. Forutsigbarhet (oppgaver og økonomiske rammer).

13 Energi- og miljøkomiteen (2007):
”Komiteen viser til at det ble lagt som forutsetning ved etablering av SNO at de ikke skal erstatte etablerte godt fungerende oppsynsordninger. I statsallmenninger mener komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, at fjelloppsynet skal utføre oppsyn/feltoppgaver. Flertallet vil påpeke at det må etableres gode rutiner for bestilling og rapportering.”


Laste ned ppt "Hvordan bør naturoppsynet organiseres?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google