Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbruks- og matpolitikkens betydning for USS Statssekretær Ola T. Heggem USS-landsmøtet 17. april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbruks- og matpolitikkens betydning for USS Statssekretær Ola T. Heggem USS-landsmøtet 17. april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbruks- og matpolitikkens betydning for USS Statssekretær Ola T. Heggem USS-landsmøtet 17. april 2008

2 2 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Takk for sist! … og for at jeg også i år får delta å på landsmøtet til USS! Denne gangen vil jeg fokusere på Landbruket som en del av distrikts- og regionalpolitikken Den nye situasjonen i landbrukspolitikken Næringsutvikling innen og i tilknytning til landbruket Rovdyr, vern og motorferdsel Eiendoms- og bosettingspolitikken

3 3 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Landbruk som en del av distriktspolitikken Den nasjonale landbrukspolitikken er en sentral del av regjeringas distriktspolitikk Sterkere vektlegging av distrikts- og strukturhensynene i landbrukspolitikken gjennom statsbudsjettet og jordbruksoppgjøret Et aktivt landbruk over hele landet –minst mulig avgang av foretak i det tradisjonelle landbruket –utvikling av nye arbeidsplasser i tilknyttede næringer

4 4 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Landbrukspolitikken 2008 – ny situasjon Historisk lett arbeidsmarked Klimaendringer WTO-forhandlingene Prisøkning på verdensmarkedet Delvis underdekning av norsk råvare

5 5 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Forventninger til jordbruksoppgjøret 2008 De viktigste tiltakene regjeringen kan gjøre for å styrke norsk landbruk, inkl. økning av produksjonen, vil i stor grad handle om de økonomiske rammebetingelsene for jordbruket Har hatt to jordbruksoppgjør med betydelig rammeøkning Kursen i regjeringens landbrukspolitikk skal videreføres også i 2008 Viktig å ikke ha urealistiske forventninger til oppgjøret

6 6 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Næringsutvikling innen og i tilknytning til landbruket ” Videreutvikle eksisterende og skape ny næringsvirksomhet med økt lønnsomhet, ved å ta i bruk mangfoldet av landbrukets menneskelige og materielle ressurser”

7 7 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Regjeringens reiselivsstrategi ”Verdifulle opplevelser” Satsingsområder: Innovasjon Et bærekraftig reiseliv Kvalitet Kompetanse Områdeutvikling Markedsføring og profilering Organisering

8 8 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Utviklingsprogram for grønt reiseliv Produktutvikling og infrastruktur Kompetanseutvikling Markedsføring Samarbeid, nettverk og allianser

9 9 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Grønne tjenester Etablering av samarbeid mellom gårdbruker og offentlig sektor Forskning og dokumentasjon Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Kompetanseutvikling Nettverk

10 10 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Lokal mat og matspesialiteter 20% av norsk matproduksjon skal i 2020 være ulike former for matspesialiteter Produkter med lokal identitet, opprinnelse og/eller historie Produkter tilvirket med utgangspunkt i produksjons- metoder med klart regelverk og strenge krav til primærproduksjon og/eller foredling Håndtverksprodukter og tradisjonelle matretter

11 11 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Skog – bioenergi – trebruk (I) Stor aktivitet i skogen - hogsten økte med 12 prosent fra 06 til 07 Verdien av tømmeret økte med 32 prosent Regjeringen har styrket virkemidlene til skogbruk, trebruk og bioenergi - skogfondsordningen er kraftig forbedret Trebasert innovasjonsprogram som administreres av Innovasjon Norge fikk 35 millioner kroner fra LMD i 2008

12 12 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Skog – bioenergi – trebruk (II) Regjeringens nye bioenergistrategi - målet er å øke utbyggingen med 14 TWh innen 2020 Viktige tiltak er - avvikling av ordningen for utkoblbart forbruk av kraft - ny støtteordning for fjernvarmeinfrastruktur - ny støtteordning for lokale varmesentraler - støtte til husholdningene som legger om til pelletsovner - forbud mot installering av oljekjeler i nye bygg m.v. Pilotprosjekt for rydding og flising langs veiene og i kulturlandskapet

13 13 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Småkraft ” Det som er så knakende bra med småkraft, er at det bidrar både til energiforsyning og arbeidsplasser i distriktene” Olje- og energiminister Åslaug Haga LMD godt i gang med å utforme en politikk for vårt engasjement innenfor småkraftnæringen Produksjonspotensial ligger på omkring 15 TWh - omsetningspotensial på rundt 4,5 milliarder kr årlig Jeg ønsker at grunneierne selv får anledning til i størst mulig grad å hente ut verdiskapingen ved småkraftutbygging

14 14 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Innlandsfiske Store muligheter - fortsatt stort potensial Ikke lenger kunnskapsbegrensninger som gjør at man avstår fra næringsutvikling på dette området Utviklingsprogrammet for innlandsfisk – voldsom interesse Også andre støtteordninger, blant annet gjennom utviklingsprogrammet for grønt reiseliv

15 15 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Jakt Jaktturisme har like lang historie som laksefisketurismen, men likevel å betrakte som ny Fragmentert og dominert av enkeltstående aktører Fordrer høy kvalitet, med fokus på felles profilering og markedsføring Jakt på hjortevilt utgjør halvparten av tilbyderne De fleste bedriftene er basert på ressurser på egen eiendom, men stadig flere utvikler reiselivsprodukter i samarbeid med flere grunneiere

16 16 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Virkemidler (mill. kroner i 2008) Fylkesvise BU-midler380 Sentrale BU-midler27 VSP matproduksjon67 Trebasert innovasjonsprogram 35 Bioenergiprogrammet35 Utv.prgr. for grønt reiseliv 23 Utv.progr. for innlandsfiske 4

17 17 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Rovdyr - situasjonen kort oppsummert Bestandsmålene for jerv og gaupe er nådd - ulv og bjørn skal øke Tapene på grunn av rovvilt er i dag i mange områder uforsvarlige og uforenlig med levedyktig næringsdrift basert på utmarksbeite Vi lykkes med å bygge opp rovviltbestanden - lykkes ikke med å redusere konfliktene og tapene av beitedyr Rovviltet en rammebetingelse landbruket og reindriften må forholde seg til

18 18 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Rovvilt – regjeringens satsing Øker avsetningen til forebyggende tiltak Felling Lokale fellingslag Tilsyn på beite Departementsgruppe MD/LMD/FIN

19 19 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Dyrevelferd/ rovvilt/ ansvar Lovforslaget klargjør dyreeiers ansvar for dyrevelferden Viktig prinsipp - innebærer ingen endring i forhold til gjeldende lov Kompensasjonsordningen foreslås lovfestet

20 20 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Vern kan gi grunnlag for næringsutvikling Nært samarbeid mellom LMD og MD Viktig å få på plass forvaltningsplaner for verneområder Lokal forvaltning er viktig for det lokale ansvaret og engasjementet for verneområdene Flott med utnevnelsen av 23 nasjonalpark- kommuner og 5 nasjonalparklandsbyer Mht skogvern er det ønskelig med mest mulig frivillige løsninger Regjeringen ser på ulike tiltak for å kompensere for arealer i kommunen som blir vernet

21 21 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Plan- og bygningsloven - hensynssoner I plandelen av plan- og bygningsloven foreslås hensynssoner - bestemmelser for randsonen til nasjonalparker og landskapsvernområder Hensynssonen er sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. For randsonen til nasjonalparker og landskapsvernområder kan det fastsettes bestemmelser for å hindre vesentlig forringelse av verneverdiene i verneområdet. LNF-kategorien heter nå LNFR for å synliggjøre reindriften

22 22 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Motorferdsel LMD ga da en generell uttalelse samtidig som vi pekte på behov for dialog med MD på et senere tidspunkt DN sendte 10.mars i år sin tilrådning i saken til MD og vi avventer MDs videre arbeid med lovforslaget

23 23 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Nytt om eiendoms- og bosettingspolitikken Regjeringen vil at flere skal bo og drive næring i bygde-Norge Stort potensial for bosetting på landbrukseiendommer som ikke har fast bosetting Forslag til i jordloven, konsesjonsloven og odelsloven sendt på høring Jordvernet skal styrkes - så lenge du eier jord skal du sørge for at den blir drevet

24 24 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenningene Endret i mars 2007 – innebar endringer av hva som regnes som bruksrettsutøvelse knyttet til setre i statsallmenning Lempet på kravet om mjølkeproduksjon - åpnet for småskala turistmessig utnyttelse Ytterligere endringer vurderes - sendes på høring før sommeren

25 25 Landsmøte USS 17. april 2008 Det kongelige landbruks- og matdepartement … og som man sier i gamle tegnefilmer med Per Ulv og Pippe Stankelbein: That’s all folks!


Laste ned ppt "Landbruks- og matpolitikkens betydning for USS Statssekretær Ola T. Heggem USS-landsmøtet 17. april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google