Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsrådets visjon Forskning flytter grenser større innsikt flere muligheter nye løsninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsrådets visjon Forskning flytter grenser større innsikt flere muligheter nye løsninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsrådets visjon Forskning flytter grenser større innsikt flere muligheter nye løsninger

2 Regjering og Storting har lagt lista høyt «Norge skal bli ledende internasjonalt når det gjelder ny teknologi, kompetanse og kunnskap»

3 Sentral aktør i innovasjonssystemet Forskningsrådet har tydelig organisering Fem målsetninger står sentralt Administrasjon Divisjon for vitenskap Divisjon for innovasjon Divisjon for store satsinger Adm.dir. Stab Bedre kvalitet i forskningen Mer forskning for innovasjon Styrket dialog mellom forskning og samfunn Styrket internasjonalisering av norsk forskning Ta bedre vare på talentene

4 AREAL: A real- og naturbasert næringsutvikling

5  Rammebetingelser for jord- og skogbruk, fiskeri og havbruk  Bruk og vern  Arealplanlegging  Nye internasjonale avtaleregimer AREAL: Kunnskap for politikkutforming

6 Faglige tema og satsingsområder Næringsutvikling, innovasjon og arealressurser  Arealer og landskap som næringsgrunnlag  Innovasjon og næringsutvikling  Markedsrettet og bærekraftig produksjon  Organisering, kompetanse og ledelse Næringspolitikk og forvaltning  Næringspolitikk i landbruk, reindrift, fiskeri og havbruk  Internasjonale rammebetingelser  Areal og miljøforvaltning  Endringer i offentlig sektor AREAL

7 Areal- og naturbasert næringsutvikling Mål: Programmet skal  Være en aktiv medspiller for næringslivet i produksjon av kunnskap som styrker innovasjon, lønnsomhet og markedsinnretning innen temaene  Utvikle kunnskap til støtte for bærekraftig næringspolitikk og forvaltning innenfor arealbaserte næringer, herunder fiskeri, havbruk, landbruk, reindrift og reiseliv  Bidra til at FoU-miljøene har kompetanse på internasjonalt nivå innenfor områder som er relevante for næringsliv og offentlig sektor

8 Tett samarbeid mellom næringene og Areal-programmet Jordbruksavtalemidlene Skogtiltaksfondet

9 Nye næringer i tilknytning til vernede områder i Nord-Norge Hvordan skape felles grunnlag for nyskaping, særlig innen øko- og opplevelsesturisme? Konflikter mellom bruk og vern Lokal oppslutning (prosesser og samarbeid) Hva driver de ulike aktørene? Samarbeid mellom Fylkesmennenes miljøavd., Nordnorsk Landbruk, Salten friluftsråd, Saltenregionen, BIOFORSK Tjøtta, og Nordlandsforskning som har prosjektledelsen.

10 Inn på tunet – effekter og dokumentasjon Tverrfaglig forskning  Dyre- og plantehold  Psykiatri og miljøpsykologi Bredt partnerskap  UMB, UiO, Modum Bad, Universitetene i Uppsala og Wageningen, Bondelaget, Rådet for psykisk helse, Sosial- og helsedirektoratet Samfinansiert  Forskningsrådet  Jordbruksavtalen

11 Elvene rundt Trondheimsfjorden Grunneiere i samarbeid om forvaltning av villaks Oppkjøp av fiskerettig- heter i fjorden og tilrettelegging i elvene De beste forsknings- miljøene er med

12

13

14 Landskap i endring avsluttes Kulturminner og kulturmiljø Rovvilt og hjortevilt Kulturlandskap og kyst Fjellområder Friluftsliv og livskvalitet

15 Fjellområder Romlige aspekter ved samspillet sau-vegetasjon-jordsmonn i norske fjell Økologiske effekter av sauebeiting i fjellet …………………………………… Økosystem Finnmark: Storskala effekter av variabel tetthet av tamrein…… Beiteforbedring eller utsatt konkurranse mellom reinsdyr og sau? ………… Hytteutvikling i utmarka. Et blikk på samspillet mellom miljøkonsekvenser… Nasjonalparker og bærekraftig utvikling – vern og samfunn ………………… Etablering og forvaltning av verneområder – Et følgeforskningsprosjekt …… Komplekse samarbeidsformer for bruk og vern av fjellområder i Norge …

16 Rovvilt og hjortevilt Biologiske og samfunnsmessige kriterier for en bærekraftig villreinforvaltning…… Konservativ elgforvaltning i et svingende miljø – nye utfordringer? ……………… Romlige økonomiske analyser i elgforvaltningen…………………………………… Rovvilt og samfunn – mot en fleksibel forvaltning…………………………………… kunnskap for gjennomføring av politikk I et grenseoverskridende økosystem Jerven – villmarkssymbol i flerbrukslandskapet……………………………………… Hensynet til det lokale i det globale: perspektiver på skala i forvaltningen…………

17

18 Naturressurser/utmarks- ressurser som grunnlag for næringsutvikling Innovativ fisketurisme i innlandet (INNOFINN) - en analyse av ressurs, produkt, marked og økonomi som grunnlag for næringsutvikling v/forskningssjef Børre Dervo, NINA Næringsutvikling basert på utmarksarealer, med vekt på fisketurisme v/førsteamanuensis Sjur Baardsen, Universitetet for miljø- og biovitenskap Landscape protection as a management tool - does it fulfil its aims? v/forsker Wendy Fjellstad, Norsk institutt for skog og landskap Laks og verdiskaping i Trondheimsfjordsregionen v/styreleder Jon Kjelden, Elvene rundt Trondheimsfjorden

19 Næringsutvikling/turisme/ verneområder Turistbasert næringsvirksomhet i verneområder - muligheter og hindringer v/seniorforsker Øystein Aas, NINA Protected Areas as Resourced for Coastal and Rural Business Development v/ forsker Tone Magnussen, Nordlandsforskning Building scenarios as a tool for dialogue, business development and management in protected coastal areas v/ forsker Katrina Rønningen, Norsk senter for bygdeforskning Kulturlandskap i endring i Hardanger, Sogn og Nordfjord - konsekvensar for opplevingsturismen på Vestlandet v/forskningssjef Lars Sekse, Bioforsk

20 Rettigheter til bruk av arealer og utnyttelse av naturressurser Rights to uncultivated land and social change v/professor Kirsti Strøm Bull, UiO, Senter for menneskerettigheter Rettsstillinga for private rettar i kyst og sjøområde i møte med offentleg regulering v/professor Ernst Nordtveit, UiB Management of the Coastal Zone - conflicts, cooperation and integration v/professor Svein Jentoft, Norges Fiskerihøgskole Institusjonell endring i utmarka: Konfliktlinjer, forvaltningssystemer og rettferdighet v/siv.ing. Tor Arnesen, Østlandsforskning

21 Landskapsplanlegging/hyttebygging /rekreasjon Recreational homes in the hinterland of urban regions - development and implications v/forsker Terje Skjeggedal, Østlandsforskning The Second Home Phenomenon and New Rural Conflicts Implications for Policies for a Rural 'Part- Time' Repopulation v/ forsker 2 Katrina Rønningen, Norsk senter for bygdeforskning Landscape planning versus real world landscape changes v/forsker Wenche E. Dramstad, Norsk institutt for skog og landskap Skogbruk og friluftsliv - hvilke ønsker har dagens brukere av utmark? v/konsulent Haaken M. Christensen, NORSKOG


Laste ned ppt "Forskningsrådets visjon Forskning flytter grenser større innsikt flere muligheter nye løsninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google