Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Materialbruk i bygninger. Mengder, materialkarakterisering, levetid. Forelesning i emnet SIB 5002 Miljøteknikk 2001-02-19 Per Jostein Hovde Institutt for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Materialbruk i bygninger. Mengder, materialkarakterisering, levetid. Forelesning i emnet SIB 5002 Miljøteknikk 2001-02-19 Per Jostein Hovde Institutt for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Materialbruk i bygninger. Mengder, materialkarakterisering, levetid. Forelesning i emnet SIB 5002 Miljøteknikk 2001-02-19 Per Jostein Hovde Institutt for bygg- og anleggsteknikk fore010219

2 Innhold materialbruk i Norge regelverk livsløpsanalyser materialkarakterisering levetid

3 ByggverkMiljø

4 Ny terminologi Bærekraftige bygninger Grønne bygninger Økologiske bygningsmaterialer Levetid for materialer og bygninger Livsløpsanalyser Miljøvurderinger

5 Omfang av bygninger og anlegg Investeringer i BA-sektoren: nesten 100 mrd./år Verdi av bygninger og anlegg: ca. 2/3 av landets realkapital (ca. 4000 mrd. kroner) Bygningsmasse:ca. 325 mill m 2 Offentlige veier:90 000 km Broer:23000 Vann- og avløpsledninger: 90 000 km Kraftverk:500 Kaianlegg, idrettsanlegg, samferdselsanlegg

6 Livsløpssirkelen ByggingDrift Ombygging RivingIde Prosjektering Teknisk Funksjonell Økonomisk

7 BA - 40%-bransjen ca. 40 % av alle materialer går til bygg- og anleggssektoren ca. 40 % av energibruken i Norge går til bygninger, enten i form av energi til tilvirkning og bygging eller til drift av bygningsmassen ca. 40 % av avfall til deponi kommer fra bygg- og anleggssektoren

8 Brutto produksjonsverdi (MNOK 1997)

9 Bygningsmaterialer i utvendig eksponerte flater

10 Sammensetning av byggavfall

11 Offentlige dokumenter Plan- og bygningsloven (14.06.1985 nr. 77) Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) (13.03.1981 nr. 6) Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontroll-loven) (19.06.1976 nr. 79) Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (06.12.1996 nr. 1127) Stortingsmelding nr. 58 (1996-97). Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. Stortingsmelding nr. 28 (1997-98). Oppfølging av HABITAT II. Om miljøhensyn i bolig- og byggsektoren.

12 TEK 97, § 5-11 Byggevarers egenskaper og dokumentasjon Enhver byggevare …skal ha slike egenskaper som, når de er forsvarlig benyttet, medvirker til at byggverk tilfredsstiller de grunnleggende krav til –mekanisk motstandsevne og stabilitet –brannsikring –hygiene, helse og miljø –sikkerhet ved bruk –støyvern –energisparing og varmeisolering

13 TEK 97, Kap. VIII Miljø og helse § 8-1:Miljø og helse § 8-2Energibruk § 8-3Innemiljø § 8-4Lydforhold og vibrasjoner § 8-5Ytre miljø § 8-6Drift, vedlikehold og renhold

14 TEK 97, § 8-1 Miljø og helse Byggevirksomheten i alle faser, dvs. anskaffelse, bruk og avskaffelse, skal drives med forsvarlig belastning på ressurser og miljø og uten av livskvalitet og levevilkår forringes. Materialer og produkter til bruk i byggverk skal være fremstilt med forsvarlig energibruk og med sikte på å forhindre unødig forurensning. Byggverk skal være prosjektert og oppført slik at lite energi går med og lite forurensning oppstår i byggverkets levetid, inkludert riving.

15 TEK 97 § 8-33 2.Forurensninger fra materialer Bygnings- og overflatematerialer skal ikke avgi forurensninger til inneluften i kjente skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon. Bygnings- og overflatematerialer skal tilvirkes, håndteres, lagres og anvendes slik at emisjoner av forurensning og lukt til romluften blir lavest mulig. Materialene skal tåle normal bruk.

16 TEK § 8-5 Ytre miljø Byggverk skal plasseres, oppføres, brukes og avskaffes på en måte som medfører lite belastning på det ytre miljø. For innbygging i byggverk skal det velges materialer og produkter hvor fremstillings-prosessen er energieffektiv og utslippsfattig. Materialer og produkter til byggverk skal velges slik at det også ved byggverkets avskaffelse brukes lite energi med lav grad av forurensning. Det skal velges materialer og produkter med potensial for gjenbruk og gjenvinning.

17 Livsløpsvurderinger Funksjonell enhet Metode 1.Målformulering 2.Kartlegging 3.Vurdering 4.Forbedring

18 Livsløpsvurderinger Vurdering av miljøbelastning Klassifisering i påvirkningskategorier - forbruk av ressurser - helsemessige påvirkninger - økologiske påvirkninger

19 Livsløpsvurderinger Vurdering av miljøbelastning Karakterisering - forbruk av ressurser - global oppvarming - nedbryting av ozonlaget i stratosfæren - forsuring - dannelse av fotooksidanter - overgjødsling (eutrofiering)

20 NKB 1995:07 - Formål Formålet med rapporten er å gi en sammenlignende og evaluert oversikt over miljøinformasjon for konkrete bygningsmaterialer. Miljøparametre Miljøinformasjon Miljøprofil

21 NKB 1995:07 - Miljøparametre Tekniske forhold Ressurseffekter - fornybare, lager- materialer, energi, vann Forurensningseffekter - mennesker, miljø- energi, materialer Framtidsaspekter - avfallsminimering, gjenvinning, ombruk, deponering

22 NKB 1995:07 -Miljøparametre Ressurseffekter Fornybare ressurser Lagerressurser Materialer Energi Vann

23 Reserver for lagerressurser RÅVARESTATISTISK RESERVE (ÅR) bauxitt220 betongtilslag meget stor gips meget stor jern119 kobber 36 tinn 28 sink 21 jordolje 40 naturgass 60 steinkull390

24 NKB 1995:07 - Miljøparametre Forurensingseffekter Effekter på mennesker Effekter på miljøet Energiforurensinger Materialforurensinger

25 NKB 1995:07 - Miljøparametre Fremtidsaspekter Gjenvinning –avfallsminimering –ombruk –materialgjenvinning –energigjenvinning –deponering Mulige produktforbedringer

26 Miljøprofil for isolasjonsmaterialer

27 Miljødeklarasjon av byggevarer grunnlag for å velge materialer og løsninger som gir lav miljøbelastning grunnlag for produsent til å forbedre sitt produkt og produksjonsprosess grunnlag for godkjenningsordninger

28 Parametre som inngår i en miljødeklarasjon for byggevarer

29 Miljødeklarasjon av byggevarer Hovedpunkter for en miljødeklarasjon av ”Produkt” produktbeskrivelse funksjonell enhet tilbehør emballasje gjenbruk avfallshåndtering vedlikehold annet

30 Eksempel på miljødeklarasjon

31 Levetid (RILEM) Den tidsperioden etter installering hvor egenskaper til en bygning eller deler av bygningen er lik eller bedre enn de gitte funksjonskravene. Teknisk levetid Funksjonell levetid Økonomisk levetid Estetisk levetid

32 Variasjon i funksjonsegenskaper

33 Nedbryting og levetid

34 Aktuelle levetider for byggevarer og byggverk

35 ISO 15686 Del 2 Definisjon av brukerbehov Forberedelse av prøving Forberedende prøving Klimaeksponering av materialer Vurdering og analyse av resultatene

36 Faktor-metoden AKvalitet av materialer og komponenter BKonstruktive løsninger CHåndverksmessig utførelse DInnemiljø EUtendørs miljø FBruksforhold GNivå for vedlikehold BL = RL x A x B x C x D x E x F x G


Laste ned ppt "Materialbruk i bygninger. Mengder, materialkarakterisering, levetid. Forelesning i emnet SIB 5002 Miljøteknikk 2001-02-19 Per Jostein Hovde Institutt for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google